ADP: Human Resources Lexicon: payroll & HR administration terms.

Jump to navigation Jump to search
Dutch English
aan werk bestede tijd; diensttijd time spent at work; length of service
aandeel share
aandeel stake
aangesloten lid affiliated member
aankondiging notice
aansprakelijkheden liabilities
aanvullend pensioen company pension
aanvullend pensioenfonds company pension fund
aanvullende ziektekostenverzekering; onderlinge levensverzekeringsmaatschappij complementary health insurance
aanwezigheid; presentie attendance
absentismepercentage absenteeism rate
academisch jaar; schooljaar academic year
accountant; lid van het Institute of Chartered Accountants chartered accountant
accountantskantoor accountancy firm
achterstallig loon back pay
achterstallig loon back pay
achterstallig salaris back pay
achterstallige belasting back taxes
achterstalligheid arrears
administratie; archieven records; archives
administratief personeel managerial staff
administratiekosten administrative costs
administratiekosten administrative costs
administratieve documentatie administrative documentation
adoptieverlof adoption leave
advertentie; aankondiging advertisement
advocatenkantoor law firm
afdeling loon- en salarisadministratie payroll department
afdelingshoofd department head
afgelegd dossier closed file
afgerond rounded
afgeronde aantallen rounded numbers
afgevaardigde; vertegenwoordiger delegate; representative
afgevaardigde; waarnemend directeur deputy; deputy manager
afkoopsom lump-sum payment
afloop expiry
afloopdatum due date
afschrijvingspercentage amortisation rate
afsluitdatum; sluitingsdatum closing date
after-sales after-sales
aftrek; inhouding withholding
aftrekbaar deductible
aftrekbaar voor de belasting tax deductible
aftrekbare kosten deductible expenses
aftrekbare kosten allowable expenses
afvloeiingsplan redundancy plan
afvloeiingsuitkering redundancy payment
afvloeiingsuitkering; ontslaguitkering redundancy payment; severance pay
afwezige absentee
afwezigheid absence
afzetting removal from office
akte certificate
algemene onkosten overhead expenses
algemene totaalovereenkomst blanket agreement
algemene wet general law
alleenstaand; ongehuwd single; unmarried
ambtenaar civil servant
ambtenaar official
ambtenarenkorps Civil Service (the)
amendement; correctie amendment; correction
anciënniteitsbonus seniority bonus
appreciatie; revaluatie revaluation
arbeider worker
arbeidsbureau labour exchange
arbeidscontracten employment contract
arbeidsgerecht industrial tribunal
arbeidsinspecteur; fabrieksinspecteur labour inspector; factory inspector
arbeidskosten labour cost
arbeidsleven working life
arbeidsomstandigheden work(ing) conditions
arbeidsongeschikt incapacity
arbeidspraktijk labour practice
arbeidsrecht; werkgelegenheidsrecht employment law
arbeidsregulering work regulation
arbeidsrelaties labour relations
arbeidstekort labour shortage
arbeidstijdverkorting reduction in work time
arbeidstijdverkorting; verkorte werkweek reduced working week
arbeidswetgeving labour legislation
arbiter; bemiddelaar arbitrator; mediator
arbitrage arbitration
architectuur architecture
ascendent ascendant
ASP (application service provider) ASP (application service provider)
assurantiemakelaar insurance broker
auto van de zaak company car
autokosten car expenses
autorisatie; toestemming authorisation; permission
baan zoeken job hunting; job search
baas boss
badge badge
banenaanbod job offer
banenmarkt; arbeidsmarkt job market; labour market
bankkosten bank charges
bankoverboeking bank transfer
bankprocedures banking practices
bankvoorschriften banking rules
basis voor bijdragen funding base for contributions
basisjaar base year
basisloon; basissalaris basic pay; basic salary
basispercentage base rate
basissalaris; vast salaris basic salary; fixed salary
bedrijf; organisatie company
bedrijfsagent company representative
bedrijfsarts company doctor
bedrijfsarts occupational health doctor
bedrijfsbeleid company policy
bedrijfscompensatiebeleid company compensation policy
bedrijfsdoelen operational objectives
bedrijfsgeneeskunde industrial health
bedrijfsherstructurering company restructuring
bedrijfsidentificatiekaart company identification card
bedrijfsinkomsten operating income
bedrijfskosten operating costs
bedrijfskosten business expenses
bedrijfsongeval; beroepsongeval on the job accident; industrial accident
bedrijfsovereenkomst company-wide agreement
bedrijfsposities operational positions
bedrijfsregels en -voorschriften company rules and regulations
bedrijfsreorganisatie company reorganisation
bedrijfsstage; traineeship training course
bedrijfstak-CAO multi-industry agreement
bedrijfstransfer company transfer
bedrijfsverleden track record
bedrijfsvoering operating
bedrijfswelzijnsvoorzieningen company welfare facilities
beëindiging; annulering termination; annulment
beëindigingsdatum termination date
beëindigingsdatum; vervaldatum termination date; expiry date
beginner beginner
begunstigde; in aanmerking komende partij beneficiary
beheerscontract management contract
bekendmaking baan job posting
bekendmaking; vertoning posting
belangrijke klant key client; reference client
belastbaar taxable
belastbaar inkomen taxable income
belasting; fiscaal tax; fiscal
belasting; heffing tax; levy
belasting; heffing tax; levy
belastingaangifte tax declaration
belastingaangifte; belastingteruggave tax return
belastingaanpassing; betaling van achterstallige belasting tax adjustment; payment of tax arrears
belastingbetaler tax payer
belastingconcessie; belastingvermindering tax reduction
belastingdienst inland revenue
belastingdienst Inland Revenue
belastingformulier; belastingaangifteformulier tax return
belastingformulier; belastingtarief tax schedule; tax rate
belastingformulieren tax schedules
belastingheffing taxation
belastingherziening revision of taxation; tax reform
belastingjaar tax year
belastingkorting; belastingteruggaaf tax return
belastingniveau level of taxation
belastingontduiking tax avoidance
belastingrecht tax law
belastingschaal tax bracket
belastingssysteem; belastingschema tax system; tax scheme
belastingtarieven; belastingregulering; belastingheffing tax rates; tax regulation
belastingverhoging tax increase
belastingverlaging tax reduction
belastingverlaging tax reduction
belastingverlaging; belastingvermindering tax relief
belastingvoordeel tax benefit
belastingvoorschriften tax measure
belastingvrij tax-free
belastingvrij; onbelast tax free; tax exempt
belastingvrijstelling; belastingaftrek tax exemption; tax allowance
benoeming; nominatie appointment
beoordelingsschema appraisal grid
beperking; verplichting constraint; obligation
beperkte aansprakelijkheid limited liability
berisping; reprimande censure; reprimand
beroep; ambacht occupation; profession
beroep; regres appeal
beroepsmobiliteit; arbeidsmobiliteit occupational mobility; professional mobility
beroepsopleiding vocational training
beroepsziekte occupational disease
bescherming; beveiliging protection; security
beschikbaarheid availability
beschikbaarheidspercentage availability rate
beslissingsproces decision-making process
besluitvormingsniveau decision-making level
besparingsplan savings plan
bestuur volgens gestelde doelen management by objective
bestuurder; leider executive; leader
bestuursstaf administrative staff
bestuursstatus managerial status
betaalbaar payable
betaalbaarheid payability
betaald verlof paid leave
betaaldag pay day
betaalschema pay grid
betaalstructuur pay structure
betaling payment
betaling; afbetalingstermijn payment; instalment
betalingsdeadline payment deadline
betalingsmiddelen means of payment
bevoegd; het recht hebbende om empowered; entitled to
bevolking population
bevordering; promotie wegens anciënniteit promotion by seniority
beweging movement
bezoldigd personeel salaried staff
bezuiniging; reductie cut; reduction
bijdrage contribution
bijlage appendix
bijstand voor onvoorziene uitgaven welfare contingency fund
blijvende invaliditeit permanent disability
blijvende invaliditeit permanent disability
blijvende invaliditeit permanent disability
boete penalty
boete voor te late betaling late payment charge
boeteclausule penalty clause
bonus bonus
bonus op basis van prestaties performance-related bonus
bonus; premie bonus
bovengrens van bijdragen upper limit on contributions
bovenste leeftijdsgrens upper age limit
BPO (business process outsourcing) BPO (business process outsourcing)
branche CAO industry-wide agreement
branche; sector line of business; sector of industry
brutomarge gross margin
brutosalaris gross salary
BSP (business service provider) BSP (business service provider)
buitenlander; vreemdeling foreigner
buitenlandse arbeider foreign worker
businessplan business plan
cafetaria; kantine cafeteria; canteen
carrière career
carrièreplanning career planning
categorie; klasse category; class
centralisatie centralisation
certificaat certificate
certificaat certificate
certificaat beschikbaar certificate available upon
cheque; controle cheque; check (US)
chronologisch chronological
clientèle customer base
cliëntenbestand client base
cliëntenbestand client base
codenaam code name
collectieve overeenkomst collective agreement
compensatie compensation
compensatie compensation
compensatie voor vervroegd pensioen compensation for early retirement
compensatie; schadeloosstelling indemnity
compensatieniveau compensation level
competentiedeling competence sharing
competentiemanagement competency management
computer computer
concubine partner
concurrentie competition
concurrentievoordelen competitive advantage
contract voor bepaalde tijd fixed-term contract
contract voor onbepaalde tijd unlimited-term contract
contract voor seizoenarbeid seasonal employment contract
contract voor tijdelijk werk temporary work contract
contract; overeenkomst contract; agreement
contractbreuk breach of contract
contractduur duration of the contract
contractueel contractual
contractuele dienstverlening contractual service
contractuitbreiding extension of a contract
coördinator co-ordinator
core business core business
corporate communicatie corporate communication
corporatie; organisatie organisation
criminele aansprakelijkheid criminal liability
cumulatieve cijfers year to date
curatorschap receivership
curriculum vitae; resumé curriculum vitae; resume (US)
cursus voor gevorderden advanced course
customer relationship management (CRM) customer relationship management (CRM)
dag day
dag day
dagelijks daily
dagkoers daily rate
dagloner day labourer
database data base
datum date
datum van ingang effective date
datum van inwerkingtreding; datum van ingang effective date
de autoriteiten; de staat the authorities; the state
deadline deadline
decentralisatie decentralisation
decreet decree
dedicated team dedicated team
deelgenoot associate
deeltijd part time
degradatie demotion; downgrading
degressief degressive
dekwalificatie; degradatie deskilling; downgrading
deling sharing
derdenbeslag garnishment
deregulering deregulation
dertiende maand extra month
dienstbetrekking; functie employment; job
dienstensector; tertiaire sector service sector
diensttijd; anciënniteit length of service
dienstverlener service provider
dienstverlening; service service
dienstverleningniveau profit level
dienstverleningssector service industry
diploma; certificaat diploma
directe belasting direct tax
directie general management
diskwalificatie disqualification
dispensatie; derogatie dispensation; waiver
dispensatie; vrijstelling dispensation; exemption
dividend van winstdeling dividend from profit sharing
dochtermaatschappij subsidiary
documentatie documentation
documentbeheersysteem document management
doel; doelstelling goal; objective
doelmatige oplossing service solution
dokter; arts doctor
dood door ongeval accidental death
door dispensatie dispensatory
door kapitaal gedekte pensioenregeling; door kapitaal vooraf gedekte pensioenregeling; particuliere belegging funded pension scheme; personal investment account
doordeweekse dag weekday
doordeweekse rustdag weekly rest day
doorhaling striking off
doorlopende order; automatische afschrijving standing order; automatic withdrawal
dossier dat in gebruik is active file
dossier; formulier file; form
driemaandelijks quarterly
dubbele belasting double taxation
duur length of time
echtgeno(o)t(e) spouse
echtgenoot husband
echtgenote wife
effecten after-effects
elektronische archivering electronic archiving
emigrant expatriate
emigratie expatriation
emigratietoeslag expatriation allowance
ERP (enterprise resource planning) ERP (enterprise resource planning)
ERP (enterprise resource planning) ERP (enterprise resource planning)
exit-gesprek exit interview
expertise op het gebied van HR HR expertise
exploitatiekosten operating costs
externe communicatie external communication
externe resources external resources
fabriek; firma plant; firm
fabriek; werken factory
fabrieksarbeider factory worker
fabrieksovereenkomst plant agreement
fabriekswerk factory work
facturering billing; invoicing
familie family
familienaam; achternaam surname
filiaal branch; office
filiaal; agentschap branch; agency
fiscaal beleid fiscal policy
fiscaal jaar fiscal year
fiscale kalender fiscal calendar
flex time flexitime
flexibel flexible
flexibel tijdslot flexible time bracket
flexibele werktijden flexible working hours
flexibele werktijden flexible working hours; flexitime
flexibiliteit flexibility
focusing focusing
follow-up van dossier file follow-up
fonds van sociale verzekeringen social security fund
fonds voor onvoorziene uitgaven contingency fund
fonds voor onvoorziene uitgaven contingency fund
formaliteiten formalities
formulier form
formulier met persoonlijke gegevens personal data form
formulier; strookje form; slip
foutloos zero defect
franchise franchise
franchisebedrijf franchised company
freelancer; zelfstandige freelance worker; self-employed person
functie; positie post; position
functie; positie position; function
functieanalyse job analysis
functieclassificatie job classification
functiedeling; arbeidsdeling job sharing; work-share
functieomschrijving job description
functieomschrijving job description
functieprofiel job profile
functierotatie job rotation
functioneel platform functional platform
geantidateerd backdated
geboorte birth
geboorteakte birth certificate
geboorteakte birth certificate
geboortedatum date of birth
geboorteplaats place of birth
geboortetoeslag child birth allowance
gebruiker user
gedeeltelijke invaliditeit partial disability
gedeeltelijke invaliditeit partial disability
gedetacheerde secondee
gedwongen ontslag round of redundancies; job cuts
gedwongen ontslag redundancy
gegarandeerd minimumloon guaranteed minimum wage
gegevens verzamelt data compiling
gegevensverwerking data processing
gegevensverwerking data processing
gegradueerd; verhoudingsgewijs proportional
gekwalificeerde arbeider qualified worker
gekwalificeerde functie skilled job
gemengd; gecombineerd mixed; combined
gemiddeld inkomen average income
gemiddelde jaarlijkse groei average annual growth
geneeskunde medicine
geografische dekking; footprint geographical coverage
geografische mobiliteit geographical mobility
gepersonaliseerd onderhoud personalised maintenance
geregistreerd registered
geregistreerd registered
gericht inzetten focusing strengths
gerubriceerde advertenties classified ads
gerubriceerde advertenties classified ads
gescheiden divorced
geschiktheid aptitude
geschiktheidstest aptitude test
geschil litigation; dispute
geschoolde arbeid skilled labour
gespecialiseerde unit specialised unit
gesplitste uren split hours
gespreide werktijden staggered hours
gesprek interview
gestegen percentage increased rate
gevestigde rechten; onvervreemdbare rechten vested rights; established rights
gewerkte uren worked hours
gewijzigde wet- en regelgeving legislative changes
gewoonterecht common-law marriage
gezamenlijk joint
gezamenlijke commissie joint commission
gezinsbijslag family allowance
gezondheid en veiligheid health and safety
glijdende loonschaal sliding wage scale
glijdende schaal sliding scale
globalisering globalisation
grensoverschrijdende arbeider cross-border worker
grief; klacht grievance; complaint
groei growth
groeipercentage growth rate
groep group
haalbaarheid feasibility
haalbaarheidsonderzoek feasibility study
half jaar; semester half year
half jaarlijks 6-monthly
halftijdswerk; halftijdswerkgelegenheid part time employment
halve werktijd half time
handarbeider manual worker
handarbeider manual worker
handelsrechtbank commercial court
handelsvereniging; beroepsvereniging trade association; professional union
handicap disability
handtekening signature
handvest voor kwaliteit quality charter
handvest voor personeelsbeheer human resources management charter
handwerk manual work
hangend dossier pending file
hardware resources hardware resources
heffingskorting tax credit
heffingskorting tax credit
heraanpassing readjustment
herindelen placement; redeployment
herintegratie; herintreding reinstatement
herstel convalescence
herstel; herintegratie reinstatement
herstructurering; reorganisatie restructuring; reorganisation
hertoewijzing; hergroepering reassignment; redeployment
hertraining; hergroepering retraining; redeployment
herziening van een collectieve revision of a collective
herziening; revisie review; revision
hiërarchie hierarchy
honorarium; royalties fee; royalties
hoofdkantoor head office; headquarters
hoog potentieel high potential
hoogste belastingschaal highest tax bracket
hosting oplossing hosting solution
houdstermaatschappij holding company
HRIS HRIS
huisvestingsvergoeding housing allowance
huiswerk; loonarbeid homeworking
human resource management op wereldniveau global human resources management
human resources human resources
human resources management (HRM) human resources management (HRM)
huurdatum hire date
huursubsidie rent allowance
huwelijk marriage
huwelijksakte marriage certificate
huwelijksdatum date of wedding
huwelijkse staat marital status
hygiëne hygiene
identificatieformulier identification form
identiteit identity
ID-kaart ID card
iemand die tijdelijk; ongeregeld werk verricht temporary worker; casual worker
illegaal werk illicit work
illegaal; onwettig illegal; unlawful
illegale arbeider illegal worker
immigrantenarbeider; migrantenarbeider immigrant worker
implementatiedatum date of implementation
in aanmerking komend voor lidmaatschap eligible for membership
in overeenstemming met de wet in compliance with the law
in verhouding in proportion
incasso; inning collection; recovery
incident incident
index index
indexatie; vastleggen indexing
indexcijfer met betrekking tot kosten van levensonderhoud cost-of-living index
indexering van de salarissen aan inflatie indexing of salaries to inflation
indicator indicator
indirecte belasting indirect tax
individualisering van salarissen individualisation of salaries
individueel individual
individueel rooster flexitime
individuele verzekeringsdekking individual enrolment
industriële betrekkingen; arbeidsbetrekkingen industrial relations
inflatie inflation
inflatiepercentage inflation rate
inflatoir inflationary
informatie information
informatie systeem information system
informatieblad; informatieformulier fact sheet
informatiestand information point
infrastructuur infrastructure
ingangsdatum; startdatum start date
ingezetene; buitenlands ingezete resident; foreign national
inhouding aan de bron Pay As You Earn system
inhouding op salaris; aftrekking van loon deduction from salary
inhouding; heffing withdrawal
inhoudingsbelasting withholding tax
in-huis in-house
inklokken; uitklokken clocking in; clocking out
inkomen; inkomsten income; earnings
inkomensschaal income bracket
inkomsten per werknemer income per employee
inkomsten vóór belasting income before tax
inkomstenbelasting income tax
inkomstenbelasting voor particulieren personal income tax
inschrijfformulier enrolment form
inschrijfformulier; lidmaatschapsformulier enrolment form; membership form
inschrijver; bijdrager subscriber; contributor
inschrijving enrolment
inschrijving van lidmaatschap membership enrolment
inschrijvingsdossier enrolment file
inschrijvingskosten entry charge
inschrijvingstijdlimiet enrolment time limit
inspectie; audit audit
instelling institution
instelling voor hoger onderwijs Institution of Higher Education
instructie; richtlijn instruction; directive
intelligentiequota intelligence quotient (IQ)
intelligentietest intelligence test
interim temporary work
intern internal; in-house
internationaal arbeidsverdrag international labour convention
interne communicatie internal communication
interne resources internal resources
introductieprogramma induction course
invalide disabled person
invaliditeit disability
invaliditeit; invaliditeitsverzekering disability insurance
invaliditeitspensioen disability pension
invaliditeitspensioen; invaliditeitsuitkering disability benefit
invaliditeitspercentage degree of disability
invaliditeitspercentage degree of disability
invaliditeitsuitkering disability allowance
investering investment
investeringsvermogen investment capabilities
jaar year
jaarlijks yearly; annual
jaarlijks verlof annual leave
jaarlijkse doelstellingen annual objectives
jaarlijkse verschijndag van huur hire date
jaaroverzicht yearly statement
jaaroverzichten year-end statement
jaarsalaris annual salary
jaarsalaris annual salary
jonge gediplomeerde young graduate
juridisch adviseur legal advisor
jurisprudentierecht; jurisprudentie case law; jurisprudence
jurist lawyer; legal expert
kalenderdag calendar day
kalenderjaar calendar year
kantoor van de voorzitter van het Hogerhuis Lord Chancellor's office
kapitaalverlies capital loss
kapitaalwinstbelasting capital gains tax
kasbeheer cash management
kennismanager knowledge management
kennistest test of knowledge
kerntijd core time
kerstbonus; eindejaarsbonus end of year bonus
Kerstdag Christmas day
kilometervergoeding mileage allowance
kind child
kinderbijslag child support allowance
klant hulpmiddelen tools for clients
klantendagen Client Day
klantenservice customer service
klantrelatiemanager client relations manager
klanttevredenheid client satisfaction level
kledingtoeslag clothing allowance
klokkaart; tijdkaart clocking in card
knowhow know-how
koppeling interface
kortdurende invaliditeit short-term disability
kosten costs; charges
kosten van levensonderhoud cost of living
kosten van opzetten roll-out cost
kosten van werven cost of sales
kostenbezuiniging costs cuts
kwalificatie qualification
kwalificatieniveau level of qualification
kwaliteit quality
kwaliteit van dienstverlening quality of service
kwaliteitscommissies quality group
kwaliteitscontrole quality control
kwaliteitsgarantie quality assurance
kwaliteitsindicatoren qualitative indicators
kwaliteitskring quality circle
kwartaal quarter
kwartaaloverzicht quarterly statement
landarbeider farm worker
landbelasting land tax
lang weekend long weekend
lange termijn doelstelling long-term objectives
langstlevendepensioen survivor's pension
leeftijd age
leeftijdsgrens age limit
leeftijdsgroep age group
leeftijdspiramide age pyramid
leeftijdsschaal age bracket
leercontract apprenticeship contract
leercurve learning curve
leerling apprentice
leertijd learning; apprenticeship
leidinggevend kader; hoger kader executive team
leven; levensonderhoud life; living
levenscyclus lifecycle
levensstandaard standard of living
levensverwachting life expectancy
levensverzekering life insurance
levering delivery
leveringsdeadline delivery deadline
lichamelijk werk physical work
lichamelijke handicap physical handicap
lid member
lid van nationaal verzekeringsstelsel member of national insurance scheme
lidmaatschap membership
lidmaatschapsnummer membership number
liquidatie; opheffing liquidation; winding up
liquiditeiten; financiële middelen cash; treasury
locatie location
lokale administratie local administration
lokale belastingen local taxes
loon; loonlijst pay; payroll
loon; salaris pay; salary
loonadministratie labour administration
loonbeleid; compensatiebeleid wage policy; compensation policy
loonboekje payroll ledger
loongrens wage ceiling
loonpariteit wage parity
loonpercentage pay rate
loonstijging wage drift
loonstijging; salarisstijging pay increase
loonstijging; salaristoename salary increase
loonstop wage freeze
loonstrookje; loonstaat payslip
loonstrookje; loonstaat payslip
loonsverlagingen wage cut-backs
loonzakje pay package; compensation package
loopbaanbeheer career management
lopende band werk assembly line work
lump-sum betaling lump-sum payment; one-off payment
maand month
maandcijfers monthly figures
maandelijks monthly
maandloon monthly salary
maatschappelijk werker social worker
macro-project macro-project
managed services managed services
management management
management management
management; leiding management
management; topmanagement management; top management
manager manager
manager; directeur manager; director
manager; professional of bestuursmedewerker manager
managerspensioenregeling managers pension scheme
managersvereniging managers' association
managing director operational boss
mandagen man-days
marge margin
marktbenadering marketing plan
marktkoers the going rate
marktsegment market segment
massa-afvloeiing; massaontslag mass redundancy
mate van tevredenheid level of satisfaction
maximum; bovengrens; plafond upper limit; ceiling
mededeling; verklaring statement; declaration
medische verklaring medical certificate
meer dan volle werkgelegenheid over staffing
meisjesnaam maiden name
menselijke betrekkingen human relations
met een bovengrens; met een plafond with an upper limit; with a ceiling
methode method
methodologie methodology
microcomputer micro-computer
middelen om een wet op te leggen means of applying a law
middelen; methode means; method
middenkader middle management
migratie migration
militaire dienst military service; national service
minderheid minority
minimaal minimal
minimum minimum
minimumdienst minimum service
minimumloon minimum wage
minister van Financiën Ministry of Finance
minister van Werkgelegenheid Ministry of Labour
ministerie Ministry
ministerieel besluit; decreet decree
mobiel personeel mobile staff
mobiel; glijdend mobile; sliding
mobiliteit mobility
mobiliteitstoeslag mobility allowance
model model
moedermaatschappij parent company
moederschap motherhood; maternity
moeten afvloeien made redundant
monotoon werk repetitive work
multinational multinational company
multinational multinational
multinationale markt multinational market
na belasting after-tax
naam; achternaam name; surname
nacht night
nachtdiensttoeslag night shift allowance
nachtploeg night shift
nachttoeslag night shift allowance
nachtwerk night work
nationalisering nationalisation
netto net
netto winstmarge net operating income
netto winstmarge uit gewone bedrijfsuitoefening wage; total payroll
netto-inkomsten; inkomen net earnings; income
nettomarge net margin
nettosalaris; nettoloon net salary; net pay
nettowinst; winst na belastingaftrek net profit; after-tax profit
netwerk network
niet gekwalificeerd unqualified
niet winstgevend unprofitable
niet-betalend lid non-paying member
niet-bijdragend non-contributing
niet-conform non-compliant
niet-ingezetene non-resident
niet-werkend non-working
nieuwjaarsdag New Year's Day
niveau level
nominaal nominal
nominale waarde face value
non-profitorganisatie non-profit organisation
non-stopwerk non-stop work
normale kosten current expenses
NULL NULL
officiële feestdag public holiday
officiële feestdag; algemene feestdag bank holiday
omvang; bereik range; band
omzet revenue; turnover
onaangekondigd without notice
onaangekondigd ontslag dismissal without notice
onbekwaamheid; incompetentie incapability; incompetence
onbetaald verlof unpaid leave
onderaannemer subcontractor
onderaanneming; uitbesteding subcontracting; contracting out
onderbezetting; personeelstekort understaffing; undermanning
onderbreking; pauze break
ondergeschikte subordinate
onderlinge vennootschap mutual company
onderlinge verzekering mutual insurance
ondernemingsraad works council
onderworpen aan loonbelasting subject to payroll tax
oneerlijk ontslag unfair dismissal
ongekwalificeerde arbeider unqualified worker
ongelijkheid; dispariteit inequality
ongemakkentoeslag hardship allowance
ongemakkentoeslag hardship allowance
ongeregeld werk casual work
ongeregelde arbeid casual labour
ongeschikt unfit
ongeschiktheid incapacity
ongeval accident
onkostenrekening; representatievergoeding expense allowance
onkostenvergoeding expense account
onmisbaar personeelsbeheerindicatoren key personnel management indicators
onrechtmatig ontslag wrongful dismissal
onregelmatigheid irregularity
onroerend goed real estate
ontslag dismissal
ontslag resignation
ontslag; afvloeiing dismissal; redundancy
ontslag; kwijting discharge; quittance
ontslagen job cuts
ontslagen; afvloeiing redundancy
ontslagprocedure dismissal procedure; redundancy procedure
ontvanger beneficiary; payee
ontvangst receipt
ontvangstkwitantie receipt; quittance
ontwikkelingskosten development cost
onvervreemdbaar recht inalienable right
onvoldoende werkgelegenheid underemployment
op jaarbasis berekenen van de werkuren annualisation of working hours
op staande voet ontslag dismissal without notice
op verzoek request
opbrengst; productie yield; output
opeenvolgende ploeg straight shift
openstaande betalingen outstanding payments
operationeel management team operations management
operationeel; in bedrijf operational; operating
opfriscursus refresher course
opleider; instructeur trainer; instructor
opleider; instructeur trainer; instructor
opleiding training
opleiding die leidt tot een diploma training leading to a diploma
opleiding op de werkplek on-the-job training
opleiding voor opleiders trainer training
opleidingsbelasting training tax
opleidingscentrum training centre
opleidingsniveau level of education
opleidingsniveau level of education
oplossingen solution
opnieuw inhuren rehire
oproep; standbytoeslag on-call; stand-by pay
oproeparbeidskrachten casual worker
oproeparbeidskrachten casual worker
opsplitsing segmentation
optioneel optional
optioneel pensioenregeling optional pension plan
opvolgingsplanning succession planning
opzegduur length of notice
opzeggingstermijn notice period
opzegtermijn period of notice
opzetten set-up
orders business; sale
organisatie van een bedrijf organisation of a company
organisatieschema organisation chart
oud; ouderdom old-age; ageing
oudedagspensioen old-age pension
ouderdomspensioen retirement pension
outplacement outplacement
output; productie output; production
outsourcing outsourcing
overbelast overcharged
overbezetting over staffing
overboeking transfer
overboeking van fondsen transfer of funds
overeenkomst agreement
overeenkomst per bedrijfstak industry-wide agreement
overeenkomst; verdrag agreement; convention
overgekwalificeerd overqualified
overheidsdienst public sector
overheidsuitgaven public spending
overleden deceased
overlijden death
overlijdensakte death certificate
overuren overtime
overzicht summary
overzicht van de bijdragen statement of contribution
Paasmaandag Easter Monday
pariteit parity
particuliere sector private sector
parttimer part timer
pauze die geldt als time off in lieu
pensioen retirement; pension
pensioen pension; allowance
pensioen; annuïteit pension; annuity
pensioenfonds pension fund
pensioenfonds pension fund
pensioenleeftijd; pensioengerechtigde leeftijd retirement age
pensioenregeling; pensioenplan pension scheme
pensionering retirement
percentage van het personeelsverloop turnover
percentage; graad percentage; rate
periode period
periodiek werk; sporadisch werk periodic work; sporadic work
permanente opleiding continuous training
permanente scholing; permanent leren continuing education
personeel; medewerkers staff; workforce
personeelsadministratie personnel administration
personeelsadvertentie job ad
personeelsafdeling personnel department
personeelsbeheer staffing management
personeelsbeheer personnel management
personeelsbehoeften manpower needs
personeelsbeleid human resource policy
personeelsbestand; personeelsbezetting workforce; headcount
personeelsgroep rank of personnel
personeelsinkrimping; personeelsvermindering staff reduction; downsizing
personeelsmanager human resources manager
personeelsnummer employee number
personeelsplanning manpower planning
personeelsscholing worker's education
personeelsverloop staff turnover
personeeltransfers personnel transfers
persoonlijk aanbod personalised offering
persoonlijk dossier personal file
persoonlijkheidstest personality test
persoonsbeschrijving; profiel van sollicitant applicant profile
pilote site pilot site
piramide; structuur pyramid; structure
plaatselijk belastingkantoor; belastingdienst local tax office; inland revenue
plafond; bovengrens ceiling; upper limit
plan; planning plan; planning
planning planning
planning; tijdschema planning; schedule
planningscyclus planning cycle
planningsoftware working time optimisation
platte organisatieschema flat organisation chart
ploegendienst shiftwork
polis policy
portaal portal
positie; baan position; status
positionering positioning
postnataal postnatal
potentieel potential
presentiebonus attendance bonus
prestatiebeoordeling performance assessment
prestatiebeoordeling performance review
prestatie-indicatoren performance indicators
prestatiemeting; metriek performance metrics
prestatieniveau level of performance
prestaties performance
prestatiestandaard performance standards
prijs; prijsstelling price
prijsindex price index
prijsstelling pricing
primaire industrie primary industry
prioriteitsprocessen priority process
privé private
procedure procedure
proces process
proces process
productiebeheer yield management
productiebonus production bonus
productietargets production targets; performance targets
productiviteitsbonus; efficiencybonus output bonus; productivity bonus
productmanager product manager
professioneel professional
professionele arbeider professional worker
profiel profile
profit center profit centre
prognose forecast
progressief graded
progressieve inkomstenbelasting progressive income tax
promotie naar verdienste promotion according to merit
promotie van binnenuit internal promotion
promotie; bevordering promotion
promotors promoter
prospect prospective client
public relations public relations
publiek public
publieke sector public service
punctualiteit punctuality
punctueel punctual
quota quota
raad van bestuur board of directors
raamovereenkomst master agreement
rang; graad rank; grade
rapport report
rapportage ten behoeve van overheden statutory report
ratio ratio
realtime real time
recht entitlement
recht op uitkering benefits entitlement
recht op vakantie holiday entitlement
rechtbank voor strafzaken criminal court
rechtbank; gerechtshof court
rechtmatig rightfully
rechtstreekse overboeking direct debit
record; piek record; peak
recordniveau record level
reductie reduction
reeks van testen battery of tests
referentiesalaris reference salary
regel; voorschrift rule; regulation
regeling; boetebetaling recovery; adjustment
regering government; administration
regiomanager area manager
registratie registration
registratiedatum registration date
registratienummer registration number
regularisering regularisation
reïntegratieopeiding reintegration training
reis; reizen trip; travel
reis; reizen trip; travel
reiskosten travel expenses
reiskosten travel expenses
reiskostenregistratie travel expenses management
reisvergoeding travel allowance
reisvergoeding travel allowance
reisvergoeding travel allowance
rekening; factuur bill; invoice
relatie relation
rendementspercentage rate of return
rentabiliteit van investering return on investment (ROI)
rentabiliteit; winstgevendheid profitability
rentabiliteitsniveau level of profitability
rentepercentage interest rate
reorganisatie reorganisation
reserve; voorziening; deposito allowance
resterende vakantiedagen remaining holiday days
retentiecijfer retention rate
retroactief; geantidateerd retroactive
review review
risico risk
risicobeheer risk management
risicotoeslag; gevarentoeslag risk allowance
roll-out rollout
roulatie; verloop rotation; turnover
rust; pauze rest; break
rustperiode rest period
sabbatical sabbatical leave
sabbatical year sabbatical year
salaris salary
salarisadministratie kennis payroll expertise
salarisbezuiniging; loonbezuiniging salary cut; wage cut
salarisdispariteiten; salariskloof salary gap
salarisherziening; salarisrevisie pay review; salary review
salarisniveau salary level
salarisschaal salary bracket
salarisschaal; loonschaal wage scale
salarisschema salary grid
salarisstroken payslip
salarisstroken payslip
salarisverschil salary differential
salarisverschil salary differential
salarisverwerkingsmachine payroll engine
salarisvoorschot advance on salary; salary advance
samenwerkingsverband partnership
schaal bracket
schaal van invaliditeitsgraad degree of disability scale
schadeclaim claim for compensation
scheiding divorce
schema grid
schending van de regels breaking the rules
schending; overtreding violation; breach
scheppen van arbeidsplaatsen job creation
schoolgeld; lesgeld school fees; tuition fees
schoolvakantie school holidays
schorsing; opschorting postponement
schrikkeljaar leap year
screening; voorselectie short list
sector; branche area; sector
sector; lijn sector; line
secundaire arbeidsvoorwaarden; uitkeringen in natura fringe benefits; benefits in kind
secundaire sector secondary sector
segment segment
seizoensarbeider seasonal worker
seizoenswerk seasonal work
seminars seminar
semi-pensioen semi retirement
senior senior
senior manager; executive senior manager
service platform service platform
serviceniveau service level
serviceverlening social environment steering
sessie session
simulatie simulation
slapend dossier dormant file
slechte betaling; slecht betaalde arbeiders low-pay; low paid workers
sociaal social
sociale diensten social services
sociale lasten; sociale verzekeringsbijdragen social security contributions; national insurance contributions
sociale partners social partners
sociale rechten social rights
sociale scorekaarten social scoreboard; dashboard
sociale verzekering national insurance
sociale verzekeringsbijdragen national insurance contributions
sociale verzekeringsschema social security scheme
sociale voorzieningen welfare benefits
sociale zekerheid; sociale verzekering social security; national insurance
sociale zekerheid; verzekeringsdekking social security; insurance coverage
sociale zekerheidsgrens social security ceiling
software software package
software oplossing software solution
sollicitant; kandidaat applicant; candidate
sollicitant; werkzoekende job applicant; candidate
sollicitatie; aanvraag application
sollicitatie; kandidatuur job application
sollicitatiebeheer application hosting
solliciteren job application
sommatie summons
sommatie; kennisgeving summons; notification
speciaal verlof special leave
specificatie; specificeren breakdown
spreadsheet spreadsheet
staatspensioen; sociale verzekeringspensioen state pension
staatspensioenregeling state pension scheme
staatswerkeloosheidsfonds state unemployment fund
stage course; traineeship
stagiaire; trainee trainee
standaard standard
standaard; norm norm
standaardaanbod standard offering
standaardisering standardisation
standaardpercentage standard rate
startsalaris starting salary
statistieken statistics
statutair statutory
statutair; wettelijk legal; statutory
statuten by-laws
sterftecijfer mortality rate
sterke valuta strong currency
stijging; toename rise; increase
stijging; verhoging increase; rise
stijgingspercentage rate of increase
strafblad police record
strafrecht criminal law
strategische marketing strategic marketing
strookje; overzicht slip; statement
stroom flow
structuur; organisatie structure; organisation
stukwerk piecework
stukwerk piecework
stuurgroep steering committee
subsegment sub-segment
subsidie subsidy
superieur; supervisor superior; supervisor
systeem; regeling; plan system; scheme; plan
systeemanalist system analyst
taak task; job
taakanalyse; functieanalyse task analysis; job analysis
tabel; schema scale; schedule
targetgroep main target
tarief op jaarbasis annualised rate
tarief; graad rate; degree
tarief; kosten tariff; price
team team
teamwork team work
technische informatie technical notice
technische ondersteuning technical support
technologie platform technological platform
tekst wording
telemarketing telemarketing
telling; inventaris census
telling; specificatie; aftrek deduction; detailed account
temp; tijdelijke arbeidskracht temp; temporary employee
test test
thuiskantoor Home Office
thuiswerken; telewerken homeworking
thuiswerker homeworker
tijd time
tijd delen time sharing
tijd- en presentiebeheer time and attendance management
tijdbeheer time management
tijdelijk werk temporary work
tijdelijk; ongeregeld temporary; casual
tijdelijke dienstbetrekking temporary employment
tijdelijke functie casual job
tijdelijke invaliditeit; tijdelijke arbeidsongeschiktheid temporary disablement; temporary incapacity
tijdklok; in-/uitklokmachine clocking in machine
tijdschema; rooster calendar; schedule
tijdslimiet; deadline time limit; deadline
tijdslot time slot
tijdstaat; presentielijst time sheet; attendance sheet
toegevoegde clausule; aanhangsel van een contract addendum to a contract
toegevoegde waarde added-value
toeslag voor aanstelling elders remote assignment pay
toeslag voor kosten van levensonderhoud cost-of-living allowance
toeslag voor vuil werk dirty work pay
toeslag; boete surcharge; increase
toewijzing van de middelen resources allocation
toezichthoudend personeel; voorman supervisory staff; foreman
totale kwaliteit total quality
training service training department
trainingscampagne training policy
trainingsperiode; in-company training training period
trainingsplan; trainingsprogramma training plan; training programme
transactie transaction
transfer transfer
transfer transfer
transporttoeslag travel allowance
twee weken fortnight
uitbreiding extension
uitdaging challenge
uitgavenbezuinigingen spending cuts
uitgesloten; geschrapt struck off
uitgesteld pensioen deferred pension
uitkering bij overlijden death benefit
uitkering voor buitengewoon onderwijs allowance for special education
uitkering voor slecht weer bad weather payments
uitspraak verdict
uitvoerend team operations team
uitzendbureau job exchange
uitzetting; uitsluiting expulsion; exclusion
uren aan werk besteed hours spent at work
uur hour
uur; tijd hour; time
uurloon hourly wage
uurloon hourly wage
vacant vacant
vacatures situations vacant; job openings
vader father
vaderschap fatherhood
vaderschapsverlof paternity leave
vakantie holiday; vacation (US)
vakantie holiday
vakantiegeld; vakantiebonus holiday allowance
vakantieweek week's holiday
vakbeweging trade union movement
vakbond voor bedrijfstak general union
vakbond; vakvereniging union
vakbond; vakvereniging trade union
vakbondsafgevaardigde union delegate
vakbondscontributie union dues
vakbondsfunctionaris union official
vakbondsleider union leader
vakbondsrecht trade union law
valuta currency
van een arbeidsgerecht of an industrial tribunal
variabel loon variable wage
variabele prijs variable price
variabele werktijden flexitime
vast inkomen; regelmatig inkomen fixed income; regular income
vast salaris fixed salary
vast tarief; vaste prijs flat rate; fixed charge
vast tijdslot fixed time bracket
vaste koers flat rate
vaste kosten fixed costs
vaste tijden fixed time
vastlegging; registratie recording; registration
veiligheid; beveiliging safety; security
veiligheidsvoorschriften safety regulations
veiligheidsvoorschriften safety regulations
vennootschapsbelasting corporate tax
vennootschapsrecht corporate law
verantwoordelijkheid; aansprakelijkheid responsibility; liability
verblijfskosten living expenses
verblijfsvergunning residence permit
vereffening ineens lump-sum settlement
vergaderingen bij klanten client meetings
vergoeding allowance
vergoeding in plaats van opzegging compensation in lieu of notice
vergoeding; compensatie remuneration; compensation
vergoeding; uitkering allowance
verhuiskostenvergoeding moving allowance
verhuistoelage relocation allowance
verhuistoeslag relocation allowance
verhuizing; verplaatsing relocation; removal
verificatie authentication
verjaardag birthday; anniversary
verkoopafdeling sales department
verkoopcampagne sales policy
verkoopdirecteur account manager
verkoopleider sales manager
verkoopmethodiek sales process
verkooporder sales order
verkopers sales force
verkorte werktijd reduced time; short-time
verkorte werkweek reduced workweek
verlaagd pensioen reduced pension
verlaagde pensioenuitkering reduced retirement benefit
verlengd verlof extended leave
verlies draaiend bedrijf weer winstgevend maken company turnaround; recovery
verlof leave of absence
verlof wegens familieomstandigheden family leave
verlof wegens familieomstandigheden family leave
verlof wegens persoonlijke omstandigheden leave for personal reasons
verlof; vakantie leave; holiday
vermindering reduction
vermogensbelasting wealth tax
vernieuwing renewal
vernieuwing; verlenging renewal
verplaatsingskosten; verhuiskosten relocation expenses
verplicht; dwingend mandatory; compulsory
verplicht; wettelijk pensioenregeling statutory pension scheme
verplichte afschrijving compulsory withdrawal
verplichte bijdrage compulsory contribution
verplichting obligation
vertegenwoordiger klantenservice customer service representative
vertegenwoordiger; plaatsvervanger representative
vertraging; uitstel delay
vertrek; weggaan departure; leaving
vertrekdatum departure date
vervaldatum; afloopdatum due date
vervaldatum; afloopdatum expiry date; due date
vervoerskosten transportation expenses
vervroegd pensioen early retirement
vervroegd pensioen early retirement
verwantschap connection
verwaterde inkomsten diluted earnings
verwerking processing
verwerkingsdiensten processing services
verwerkingsdiensten; processing services processing services
verzekering insurance
verzekering tegenover derden third party insurance
verzekeringsdekking; sociale voorzieningen insurance cover
verzekeringsmaatschappij insurance company
verzekeringsmaatschappij insurance company
verzekeringspolis insurance policy
verzekeringspremie insurance premium
verzekeringsregeling insurance scheme
verzoek om voorstellen request for proposals
verzuim absenteeism
vestigingsdirecteuren line manager
vetorecht power of veto
visa visa
vol tarief full rate
vol tarief full rate
volledig full
volledig pensioen full pension
volledige invaliditeit total disability
volledige pensioenuitkering; volledig pensioen full retirement benefit; full pension
volledige werkgelegenheid full employment
voltijdswerk; voltijdswerkgelegenheid full-time work; full-time employment
voltooiingsdatum completion date
voor belasting pre-tax
voorafgaand gesprek preliminary interview
voorafgaande overeenkomst prior agreement
voorafgaande overeenkomst prior agreement
voorafgaande toestemming prior permission
voornaam first name
vooruitbetaling prepayment
vooruitgang promotion
voorzieningsregeling; welzijnsregeling provident scheme; welfare scheme
voorzitter; president chairman; president
vrij rooster flexitime
vrije dag day off
vrije dag day off
vrije tijd time off; leisure time
vrijwilligerswerk voluntary work
vrijwilligerswerker; helper; vrijwilliger voluntary worker; volunteer
waarschuwing warning
wachtperiode waiting period
wachtwoord password
wanbetaling default on payment
WAO allowance for severally disabled adults
weduwe widow
weduwenpensioen insurance for widowhood
weduwepensioen widow(er)'s pension
weduwnaar widower
week week
weekloon weekly wage
weggezonden; ontslagen dismissed; made redundant
weging weighting
wekelijks weekly
welzijn welfare
welzijnsdienst welfare service
werk; baan work; job
werkcyclus job cycle
werkdag working day
werkelijke kosten actual expenses
werkeloosheid; ontslag unemployment
werkeloosheidsniveau level of unemployment
werkeloosheidspercentage unemployment rate
werkeloosheidsuitkering unemployment benefit
werkeloosheidsuitkering unemployment insurance
werkeloze unemployed worker
werken op zondag Sunday work
werkend deel van de bevolking; werkende bevolking working population
werkende leeftijd working age
werkgelegenheidscampagne employment policy
werkgever employer
werkgevers; manager employer's; manager's
werkgeversaansprakelijkheid employer's liability
werkgeversbijdragen employer's contributions
werkgeversbijdragen employer's contribution
werkgeversorganisatie employers' association
werkkrachten; mankrachten labour force; manpower
werklunch working lunch
werkman; werker worker
werkmethode; werkpraktijken work practices
werknemer employee
werknemer; medewerker employee; salaried employee
werknemersbijdragen employee's contributions
werknemersbijdragen employee contributions
werknemersdossiers employee files
werknemersvergoeding workers compensation
werknemersvertegenwoordiger employee representative
werkonderbreking; staking strike
werkplek place of work; workplace
werkrooster work schedule
werkrooster work schedule
werkstation workstation
werkuren hours of work
werkuren working hours
werkvergunning work permit
werkweek working week
werkweek working week
werven recruit
werving; inhuren; aannemen recruitment
werving; selectie recruitment
wervingsbeleid recruitment policy
wervingsproces recruitment process
Wet persoonsregistraties data protection act
wet; regel law; rule; regulation
wet; statuut law; statute
wetgever legislator
wetshandhaving law enforcement
wetsovertreding breach of the law
wettelijk legal
wettelijk kader legal framework
wettelijk vastgesteld verlof statutory leave
wettelijk vertegenwoordiger legal representative
wettelijke bepalingen; statutaire bepalingen legal provisions; statutory provisions
wettelijke status legal status
wetten; wetgeving laws; legislation
wezenpensioen orphan's allowance
wijziging; verandering change; amendment
willekeurig random
winst profit
winst benefit; profit
winst- en verliesrekening income statement
winst- en verliesrekening; belastingformulier statement of income; tax form; tax return
winst na belastingaftrek after-tax profit
winst per aandeel basic earnings per share
winst voor belastingaftrek pre-tax profit
winst; inkomsten income; earnings
winstdeling profit-sharing
winstdeling profit-sharing
winstdelingsovereenkomst profit-sharing agreement
winstgevend; kosteneffectief profitable; cost effective
winstmarge profit margin
workshop workshop
x-urige week x-hour week
zaak; bedrijf company
zakenreis; verkoopreis business trip; sales trip
zekerheid van de baan job security
zelfwerkzaamheid self service
zieke sick; sick person
ziekenhuisopname hospitalisation
ziekte; aandoening sickness; disease
ziektekostenverzekering health insurance
ziektekostenverzekering health insurance
ziektekostenverzekering van de staat state medical insurance
ziekte-uitkering sickness benefit
ziekteverlof sick leave
zoekmachine search engine
zomervakantie summer holidays
zwakke valuta weak currency
zwanger pregnant
zwangerschap pregnancy
zwangerschapsuitkering maternity allowance
zwangerschapsuitkering maternity benefit
zwangerschapsverlof maternity leave