PRADO glossary - Technical terms related to security features and to security documents in general

Jump to navigation Jump to search
Original source (with many more languages): https://www.consilium.europa.eu/prado/dictionaryDoc/dictionary_PRADO.xls
Archived on Beijerpedia.com at: https://beijerpedia.com/archive/dictionary_PRADO.xls
English Dutch
Prado Glossary (en) Prado Woordenboek (nl)
List of frequently used terms and phrases in all supported languages Lijst van frequent gebruikte termen en formuleringen in alle ondersteunde talen
Additional Safeguard Aanvullende beveiliging
transparent window transparant venstertje
6 digit Card Access Number (CAN) for a Password Authenticated Connection Establishment (PACE) uit 6 cijfers bestaand Card Access Number (CAN) voor een Password Authenticated Connection Establishment (PACE)
Application Technique Wijze van aanbrengen
cold-applied koud
heat-applied warm
other overige
Authentication Legalisering
ink stamp inktstempel
embossing stamp droogstempel
ink and / or embossing stamp inkt- en/of droogstempel
background lines continue across the image lijnen van de ondergrondbedrukking lopen door over de afbeelding
embossing stamp and eyelet droogstempel en holnietje
none geen
other overige
image (printing) containing invisible personal information (IPI) or scrambled document related information afbeelding (printing) bevat onzichtbare persoonlijke informatie (IPI) of versleutelde ("scrambled") informatie die verband houdt met het document
rip cuts (designed weak points) insnijdingen (opzettelijk aangebrachte zwakke plekken)
Binding Technique Bindtechniek
stitched in the spine op de rug genaaid
saddle stitching with thread zadelsteek met binddraad
saddle stitching with staples zadelsteek met nietjes
side stitching with thread zijdesteek met garen
side stitching with staples zijdesteek met nietjes
adhesive binding gelijmde binding
binding using wire binding met metaaldraad
binding using plastic kunststofbinding
other overige
Biometric Identifier Biometrisch identificatiemiddel
facial image gezichtsopname
fingerprint vingerafdruk
iris image irisopname
hand geometry handgeometrie
other overige
Construction of the Cover Kaft - uitvoering
hard cover hard
flexible soepel
other overige
Cover Embossing Preegdruk kaft
hot foil stamping foliedruk
Data Expansion Technology Gegevensexpansietechnologie
microchip - contact microchip – contact
microchip - contactless microchip – contactloos
magnetic strip magnetische strip
barcode barcode
2D barcode 2D-barcode
optical stripe optische strook
other overige
Document Element Description Beschrijving documentonderdeel
Document (valid for all physical document elements, including cover) Document (geldig voor alle materiële documentonderdelen, met inbegrip van de kaft)
Document except cover Document behalve kaft
Cover (generic information about the cover) Kaft (algemene informatie kaft)
Outside front cover Kaft (voor)
Inside front cover Schutblad (voor)
Outside back cover Kaft (achter)
Inside back cover Schutblad (achter)
Recto - identity Voorzijde – identiteit
Verso Achterzijde
Integrated biodata card - recto (identity) Geïntegreerde persoonsgegevenskaart - voorzijde (identiteit)
Integrated card - verso Geïntegreerde kaart – achterzijde
Document element (if no other qualifier is applicable) Documentonderdeel (indien geen andere kwalificatie van toepassing is)
Biodata page Persoonsgegevensbladzijde
Inner page(s) Binnenbladzijde(n)
Document Category Documentcategorie
Passport Paspoort
Identity card Identiteitskaart
Visa Visum
Stamp Stempel
Entry paper Inreisdocument
Driving licence Rijbewijs
Vehicle licence/ log book Kentekenbewijs
Residence document Verblijfsdocument
Seaman's book Zeemansboekje
Travel document issued to non-nationals Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen
Train driving licence Vergunning machinist [NLD] / Vergunning van treinbestuurder [BEL]
Crew Member Certificate / Pilot's Licence Certificaat van vliegtuigbemanningslid / Vliegbrevet
Certificate for operators of pleasure crafts / Captain's licence Pleziervaartbewijs / Vaarbewijs (Klein, Beperkt Groot, Groot) [NLD] / Stuurbrevet [BEL]
Civil status document Document burgerlijke stand
Special authorisation card Speciale vergunning
Authorisation to represent a company Autorisatie om een onderneming te vertegenwoordigen
Other document Overige documenten
Residence permit Verblijfstitel
Document Type Documenttype
Ordinary document Gewoon document
Diplomatic Diplomatiek
Service / Official Dienst / Officieel
Military Militair
Emergency / Provisional Nood / Voorlopig
Related / associated document Bijbehorend / verwant document
Entry Stamp Inreisstempel
Exit Stamp Uitreisstempel
Birth Geboorte
Nationality / Citizenship Nationaliteit / Staatsburgerschap
Social security card / Tax card Socialezekerheidskaart / Belastingkaart
Adoption Adoptie
Marriage Huwelijk
Registered partnership Geregistreerd partnerschap
Divorce Echtscheiding
Death certificate Overlijdensakte
Fixing Method Wijze van bevestiging
glued lijm (gelijmd)
stapled nietjes
photo patch fotopatch
eyelets (rivets) holnietjes
perforation perforatie
other overige
Form of the Stamp Vorm stempel
small round (< 15 mm) klein rond (< 15 mm)
medium round (15-25 mm) middelgroot rond (15-25 mm)
large round (> 25 mm) groot rond (> 25 mm)
oval ovaal
square vierkant/rechthoekig
open text stempel met ruimte voor tekst
row stamp with a line around langwerpig stempel met omlijning
row stamp without a line around langwerpig stempel zonder omlijning
embossing stamp droogstempel
other overige
Image Format Formaat afbeelding
jpeg jpeg
JPEG JPEG
jpg jpg
JPG JPG
png png
PNG PNG
Issuing Authority Afgevende autoriteit
Police Authority Politie
Border Control Grenscontrole
Customs Douane
Emigration and/or Immigration Authority Emigratie- en/of immigratieautoriteit
Diplomatic Authority (e.g. embassy) Diplomatieke autoriteit (bv. ambassade)
Local Government Plaatselijke autoriteit
other Overige
Legal Status Rechtskracht
free text vrije tekst
Document issued to nationals of: <CC> Document afgegeven aan onderdanen van <CC>
Document issued to stateless persons Document afgegeven aan staatlozen
Travel document issued to nationals of: <CC> Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC>
Travel document issued to persons who are not nationals of: <CC> Reisdocument afgegeven aan personen die geen onderdaan zijn van <CC>
Travel document issued to Danish nationals from Greenland Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit Groenland
Travel document issued to Danish nationals from the Faroe Islands Reisdocument afgegeven aan Deense onderdanen uit de Faeröer
Travel document issued to nationals of: <CC>, with diplomatic immunity Reisdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> met diplomatieke onschendbaarheid
Travel document issued to non-citizens Reisdocument voor niet-ingezetenen.
Travel document issued to non-citizens, resident in <CC> Reisdocument voor niet-ingezetenen, gevestigd in < CC >
Travel document issued to third-country nationals Reisdocument afgegeven aan onderdanen van derde landen
Travel document issued to foreign nationals or stateless persons Reisdocument afgegeven aan buitenlandse onderdanen of staatlozen
Travel document which establishes the holder's identity but does not confer Portuguese nationality nor the right to protection abroad by the Portuguese authorities. Reisdocument waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend, noch het recht op bescherming in het buitenland door de Portugese autoriteiten.
Document establishing identity issued to nationals of: <CC> Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC>
Document establishing identity issued to nationals of, or to foreign nationals legally resident in: <CC> Identiteitsdocument afgegeven aan onderdanen van <CC> of aan legaal in <CC> verblijvende buitenlandse onderdanen
Document establishing identity and nationality and granting authorization to reside in: <CC>. Document waarbij de identiteit en de nationaliteit worden vastgesteld en toestemming wordt verleend om te verblijven in <CC>
Document establishing identity issued to resident foreign nationals Identiteitsdocument afgegeven aan verblijvende buitenlandse onderdanen
Authorization to enter the territory of: <CC> Toelating tot het grondgebied van <CC>
Authorization to enter the territory of: <CC> for a limited period Toelating tot het grondgebied van <CC> voor een beperkte periode
Document issued to persons having refugee status in: <CC> Document afgegeven aan personen die in <CC> de vluchtelingenstatus hebben
Residence document issued to European Union citizens and to citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland residing in: <CC> Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie en aan onderdanen van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland die verblijven in : <CC>
Residence document issued to European Union citizens residing in: <CC> Verblijfsdocument afgegeven aan burgers van de Europese Unie die verblijven in: <CC>
Authorization for entry to and stay in the Schengen Agreement area Toelating om het Schengengebied binnen te komen en er te verblijven
Document issued to stateless persons and foreign nationals with the right to remain in: <CC> Document afgegeven aan staatlozen en buitenlandse onderdanen die het recht hebben in <CC> te blijven
Document issued by: <CC> - pursuant to Article 28 of the Convention of 28 September 1954. Document afgegeven door <CC> conform artikel 28 van het Verdrag van 28 september 1954
Document establishing the holder's identity but not conferring Portuguese nationality. Confers a general status of equal rights and obligations on Brazilian nationals vis-a-vis Portuguese nationals. Document waarbij de identiteit van de houder wordt vastgesteld, maar niet de Portugese nationaliteit wordt verleend; verleent Braziliaanse onderdanen een algemene status van gelijke rechten en plichten ten opzichte van Portugese onderdanen.
Confirmation of Right of Abode in the United Kingdom Bevestiging van het recht van verblijf in het Verenigd Koninkrijk
Confirmation of indefinite leave to remain in the United Kingdom given by the Home Office Immigration and Nationality Directorate (IND). Bevestiging van machtiging tot onbeperkt verblijf in het Verenigd Koninkrijk verleend door het Immigration and Nationality Directorate (IND) van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Driving licence issued to persons legally resident in: <CC> The document establishes the holder's identity within the territory of that country but is not evidence of the holder's nationality. Rijbewijs afgegeven aan personen die legaal in <CC> verblijven. Het document dient ter vaststelling van de identiteit van de houder op het grondgebied van de betreffende staat, maar is geen bewijs van de nationaliteit van de houder.
Residence card for a family member of a European Union citizen; evidence for a third-country national who is a family member of a citizen of the EU, or of Iceland, Norway or Liechtenstein, of the right to move and reside freely within the territory of the Member States. Verblijfskaart voor een gezinslid van een onderdaan van de Europese Unie; bewijs voor een onderdaan van een derde land die gezinslid is van een onderdaan van de EU, of van IJsland, Noorwegen of Liechtenstein, van het recht om binnen het grondgebied van de lidstaten vrij te reizen en te verblijven.
Residence permit granting authorization to third country nationals to reside in: <CC> and to move within the Schengen Agreement Area. Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : <CC> te verbijven en te reizen binnen de zone van de Schengenovereenkomst
"LONG-TERM RESIDENT - EC": Long-term resident's EC residence permit (Council Directive 2003/109/EC). Residence permit for third country nationals with long-term EU residence status issued by: <CC> "EG-LANGDURIG INGEZETENE": EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen (Richtlijn 2003/109/EG van de Raad). Verblijfsvergunning voor onderdanen van derde landen met een EU-status van langdurig ingezetene afgegeven door : <CC>
Document for applicants for international protection issued by: <CC> Document voor aanvragers van internationale bescherming afgegeven door : <CC>
Document for beneficiaries of subsidiary protection issued by: <CC> Document voor personen die subsidiaire bescherming genieten afgegeven door : <CC>
Document for asylum seekers issued by: <CC> Document voor asielzoekers afgegeven door : <CC>
Document confirming that an initial residence permit application has been submitted in: <CC> Document ter staving dat een eerste verzoek om een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC>
Document confirming that an application for an extension of a residence permit has been submitted in: <CC> Document ter staving dat een verzoek om verlenging van een verblijfsvergunning is ingediend in : <CC>
Document establishing identity issued to diplomats and consular officials and to members of international organizations accredited in: <CC>. Identiteitsdocument afgegeven aan diplomaten en consulaire ambtenaren en aan leden van internationale organisaties geaccrediteerd in : <CC>
Document establishing identity issued to administrative and technical staff of foreign representations accredited in: <CC>. Identiteitsdocument afgegeven aan administratief en technisch personeel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC>
Document establishing identity issued to service and private staff of foreign representations accredited in: <CC>. Identiteitsdocument afgegeven aan dienst- en privépersoneel van buitenlandse vertegenwoordigingen geaccrediteerd in : <CC>
Residence permit granting authorization to third country nationals to reside in: <CC> Verblijfsvergunning die onderdanen van derde landen machtigt om in : <CC> te verbijven.
Identity card issued to nationals of: <CC>. Travel document in the European Union and Schengen associated countries. Identiteitskaart afgegeven aan onderdanen van: <CC>. Reisdocument geldig in de Europese Unie en met Schengen geassocieerde landen.
"EU Blue Card": Residence and work permit for the Schengen Agreement Area for high-skilled third countries' citizens (based on Council Directive 2009/50/EC). "Europese blauwe kaart": gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning voor de landen van het Schengengebied voor hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen (op basis van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad)
Proof of entry into the Schengen area at an external border Bewijs van binnenkomst in de Schengenruimte aan een buitengrens
Proof of entry into the territory of: <CC> at an external border Bewijs van binnenkomst op het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens
Proof of departure from the Schengen area at an external border Bewijs van vertrek uit de Schengenruimte aan een buitengrens
Proof of departure from the territory of: <CC> at an external border Bewijs van vertrek van het grondgebied van: <CC> aan een buitengrens
Registration document for vehicles. Part I of the registration certificate. Kentekenbewijs voor voertuigen - deel I van het kentekenbewijs.
Registration document for vehicles. Part II of the registration certificate Kentekenbewijs voor voertuigen - deel II van het kentekenbewijs.
Registration document for vehicles. Registration certificate. Kentekenbewijs voor voertuigen. Kentekenbewijs.
Birth certificate Geboorteakte
Abstract from the Birth Register Uittreksel uit het geboorteregister
Proof of nationality Bewijs van nationaliteit
Proof of citizenship Bewijs van staatsburgerschap
The Community model for train driving licences is valid throughout the territory of the Community (European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland), and only together with at least one "Complementary certificate" (or certified copy thereof) which indicates the infrastructure on which the holder is authorised to drive and also the rolling stock which the holder is authorised to drive, apart from in the exceptional cases listed in Article 4(2) of Directive 2007/59/EC of 23 October 2007. Het communautaire model voor machinistenvergunningen is geldig op het gehele grondgebied van de Gemeenschap (Europese Unie, IJsland, Lichtenstein, Noorwegen en Zwitserland), en alleen tezamen met ten minste één "aanvullend bevoegdheidsbewijs" (of een gewaarmerkt afschrift daarvan) dat aangeeft over welke infrastructuur de houder mag rijden en welk rollend materieel hij mag bedienen, behalve in de in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2007/59/EG van 23 oktober 2007 genoemde uitzonderingsgevallen.
Light Source Lichtbron
NORMAL NORMAAL LICHT
ULTRAVIOLET ULTRAVIOLET LICHT
TRANSMITTED DOORVALLEND LICHT
INFRARED INFRAROOD LICHT
OBLIQUE SCHEERLICHT
CO-AXIAL COAXIAAL LICHT
other overige
Main colours Voornaamste kleuren
white wit
grey grijs
red rood
magenta (purple) magenta (paars)
yellow geel
green groen
cyan (blue-green) cyaan (blauwgroen)
blue blauw
violet violet
brown bruin
black zwart
burgundy bordeauxrood
multi-coloured veelkleurig
other andere kleur
gold goudkleurig
silver zilverkleurig
orange oranje
- -
pink roze
beige beige
Material Materiaal
plastic kunststof
leather leer
linen linnen
paper papier
other overige
Nationality Nationaliteit
Numbering Position Plaats nummer
bottom right-hand corner rechterbenedenhoek
bottom left-hand corner linkerbenedenhoek
top right-hand corner rechterbovenhoek
top left-hand corner linkerbovenhoek
perforated on all pages geperforeerd door alle bladzijden
bottom onderaan
top bovenaan
bottom - centred onderaan – in het midden
top - centred bovenaan – in het midden
top-right and bottom-left rechts bovenaan en links onderaan
other overige
bottom outer corner benedenbuitenhoek
top outer corner bovenbuitenhoek
bottom inner corner benedenbinnenhoek
top inner corner bovenbinnenhoek
on the right rechts
on the left links
laser-perforated serial number on all inner pages and also perforated through the back cover lasergeperforeerd serienummer op alle binnenbladzijden; tevens geperforeerd door de achterkaft
OVD Type Soort OVD
hologram hologram
Kinegram® Kinegram®
Pixelgram® Pixelgram®
Identigram® Identigram®
variable laser image (CLI® / MLI®) variabel laserbeeld (CLI® / MLI®)
iridescent laminate iriserend laminaat
Movigram® Movigram®
Stereogram® Stereogram®
none geen
other overige
retroreflective laminate retroreflecterend laminaat
Alphagram®   Alphagram®
Exelgram® Exelgram®
Overall Construction Algemene uitvoering
card kaart
multiple booklet meerdere katerns
single booklet enkel katern
folded gevouwen
paper papier
sticker sticker
stamp stempel
other overige
Photo Type Soort foto
black & white zwart-wit
colour kleur
black & white or colour zwart-wit of kleur
secondary (ghost) image - black & white secundaire foto ("spookbeeld"), zwart-wit
secondary (ghost) image - monochrome secundaire foto ("spookbeeld"), monochroom
secondary (ghost) image - colour secundaire foto ("spookbeeld"), kleur
secondary (ghost) image secundaire foto ("spookbeeld")
secondary image - laser perforated lasergeperforeerde secundaire foto
secondary (ghost) image - UV secundaire foto ("spookbeeld"), UV
secondary (ghost) image - black & white or colour secundaire foto ("spookbeeld"), zwart-wit of kleur
Photo Integration Technique Techniek voor fotointegratie
laser printed laserprint
inkjet printed inkjet
dye sublimation dye sublimation
laser engraved lasergravure
photographic fotografisch
other overige
thermo transfer printed thermal transfer
laser perforated laserperforatie
holographic holografisch
inkjet printed colour personalisation inside the polycarbonate card personalisering met inkjet (kleur) in de polycarbonaat kaart
Printing Technique Druk/print -techniek
offset printing offset
letterpress printing boekdruk
intaglio printing diepdruk
screen printing zeefdruk
needle printing matrixprint
laser perforation laserperforatie
laser engraving lasergravure
inkjet printing inkjet
laser printing laserprint
thermal dye sublimation dye sublimation
thermal transfer printing thermal transfer
photographic process fotografisch procedé
hot foil stamping foliedruk
bronze process bronsprocedé
gravure printing rotogravure
handwritten handmatig
relief embossing preegdruk
needle perforation mechanische perforatie
other overige
indirect letterpress (dry offset) printing indirecte boekdruk (droge offset)
blind intaglio (intaglio embossing) droge diepdruk (preegdruk)
PEAK® (technology combining offset and intaglio printing - changes are visible depending on the angle of view and the angle of incidence of the light PEAK® (technologie waarbij offset met diepdruk wordt gecombineerd) - veranderingen zichtbaar afhankelijk van de hoek waaronder geobserveerd wordt en het licht invalt
Security Element Beveiligingselement
standard standaard
guilloches / fine line patterns guilloches/lijntjespatronen  
rainbow colouring irisdruk
OVI (optically variable ink) OVI (optisch variabele inkt)
see - through register doorzichtregister
miniprint miniprint
microprint microprint
nanoprint nanoprint
endless text doorlopende tekst
latent image latent beeld
anti-scan/anti-copy pattern anti-scan/anti-kopieerpatroon
image (printing) containing invisible personal information (IPI) or scrambled document related information afbeelding (printing) bevat onzichtbare persoonlijke informatie (IPI) of versleutelde ("scrambled") informatie die verband houdt met het document
iridescent ink iriserende inkt
iridescent, photochromic ink iriserende inkt - fotochromatisch
iridescent, fluorescent ink iriserende inkt - fluorescerend
bleeding ink bloedende inkt
metameric colours metamere kleuren
metallic ink (metallic pigment) metaalpigment
tilting effect kanteleffect
anti-Stokes ink anti-Stokes-inkt
schablon (stencil) multiple colouring process   stencildruk-sjabloondruk (meerkleurenprocedé)
collation mark collationeerblokje
collation mark with page number (floating numeration) collationeerblokje met bladzijdenummer (vlottende nummering)
fugitive ink fugitieve inkt
thermochromic ink thermochromatische inkt
reactive ink reactieve inkt
tagged ink gemerkte inkt
infrared drop-out infrarood kleuruitval
OVMI (optically variable magnetic ink) OVMI (optisch variabele magnetische inkt)
Print Mode Printwijze
pre-printed text voorgedrukte tekst
background / security printing ondergrondbedrukking / veiligheidsdruk
biographical / other personalisation text persoonsgegevens / andere tekst ter personalisering
serial number serienummer
serial number - numbering is made up of letters and digits (random sequence - "R") serienummer - nummer bestaat uit letters en cijfers in willekeurige volgorde ("R")
other overige
Security Type Soort beveiliging
Substrate Basismateriaal
Biometrics Biometrische gegevens
UV feature UV-beveiliging
Laminate Laminaat
Additional safeguard Aanvullende beveiliging
Optically variable feature Optisch variabel kenmerk
Biographical data Persoonsgegevens
Image of the holder Beeld van de houder
Numbering Nummering
Printing technique Druk/print -techniek
Binding Binding
Watermark Watermerk
IR reaction (900 nm) Beeld onder IR-licht (900 nm)
Other Overige
Single / Double Pages Enkele/dubbele bladzijden
single enkel
double dubbel
Substrate Material Basismateriaal
paper papier
photographic paper fotopapier
PVC (polyvinylchloride) PVC (polyvinylchloride)
PC (polycarbonate) PC (polycarbonaat)
plastic plastic
other overige
cotton fibre paper papier van katoenvezels
Validity Period Time Measure Tijdseenheid geldigheidsperiode
year(s) jaar (jaren)
month(s) maand (en)
week(s) week (weken)
days dagen
UV Feature Type Soort UV-beveiliging
substrate contains optical brighteners basismateriaal bevat optische witmakers
fluorescent ink fluorescerende inkt
fluorescent stitching thread fluorescerende binddraad
fluorescent fibres fluorescerende vezels
fluorescent planchettes fluorescerende planchetten
fluorescent overprint fluorescerende opdruk
fluorescent serial number fluorescerend serienummer
image of the holder beeld houder
phosphorescent ink fosforescerende inkt
photochromic ink fotochromatische inkt
other overige
fluorescent security thread fluorescerende veiligheidsdraad
substrate without optical brighteners basismateriaal zonder optische witmakers
hi-lites (fluorescent pigments in the paper) hi-lites (fluorescerende pigmenten in het papier)
Validity Period Geldigheidsperiode
limited / restricted beperkt
variable variabel
indefinite onbeperkt
single journey enkele reis
Watermark Position Plaats watermerk
random willekeurig
positioned gepositioneerd
positioned - centred gepositioneerd – in het midden
positioned - top of page gepositioneerd – bovenaan op de pagina
positioned - upper part of page gepositioneerd – bovenste deel van de pagina
repeated herhaald
other overige
positioned - bottom of page gepositioneerd - onderaan op de pagina
positioned - lower part of page gepositioneerd - onderste deel van de pagina
Watermark Type Watermerk soort
single tone enkeltonig
duotone tweetonig
multitone meertonig
other overige
© European Union, 2008-2014 © Europese Unie, 2008-2014
General Secretariat of the Council of the European Union (GSC), General Directorate for Justice and Home Affairs, DG D 1A, Rue de la Loi 175, 1048 Brussels, Belgium, Europe. Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie (SGR), Directoraat-generaal Justitie en Binnenlandse Zaken, DG D 1A, Wetstraat 175, 1048 Brussel, België, Europa.
Please send suggestions for improvements, observations on errors & bugs to: Suggesties voor verbeteringen, opmerkingen over fouten en bugs kunt u zenden aan:
[[1]] [[2]]
Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged, unless otherwise stated. Reproductie met bronvermelding toegestaan, tenzij anders vermeld.
Where prior permission must be obtained for the reproduction or use of textual and multimedia information (sound, images, software, etc.), such permission shall cancel the abovementioned general permission and shall clearly indicate any restrictions on use. Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten of multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt hiermee de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.