Woordenboek geneeskunde en biomedische wetenschappen Nederlands-Engels (P.L.M. Kerkhof)

Jump to navigation Jump to search
Kerkhof.png
Info: Approx. 10,913 Dutch-English entries.
Source: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7120944/
Archived on Beijerpedia.com: https://beijerpedia.com/archive/Categories/Medical/Kerkhof/978-90-368-1615-1_Chapter_2.pdf

aambeeld (van het oor) anvil, incus

aambeien hemorrhoids, piles, varicose veins of anus

aambeien, extirpatie van ~ hemorrhoidectomy

aanbiedingsbrief cover(ing) letter, transmission letter

aanbod van zuurstof oxygen supply

aanbrengen op de huid application on the skin N (met name van zalf)

aandachtsconcentratiestoornis mental concentration disorder

aandachtsgebied subspecialty

aandachtsgerichte cognitieve therapie mindfulness training, mindfulness based cognitive therapy

aandachtsproblematiek concentration difficulty

aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit attention-deficit/ hyperactivity disorder

aandachtsvermogen, gestoord ~ defective concentration

aandeel share, portion, moiety

aandoening disorder, illness, affection

aandoening met ettervorming suppurating lesion E (cf. gleet)

aandoening van de nieren renal disease

aandoening van slagaderen (elk type) arteriopathy

aandoening van vestibulum labyrinthi vestibulopathy

aandoening waarbij een nier betrokken is (with) kidney involvement

aandrang (tot plassen) urinary urgency, urgency (of micturition/ urination)

aandrang tot urineren, frequente ~ (urinary) frequency, frequent urination

aandrangincontinentie urge incontinence

aaneengegroeide tweelingen conjoined twins

aaneengroeiing van de benen, congenitale ~ sirenomelia

aangeboren congenital, inborn, innate, connatal

aangemelde instantie notified body

aangetast affected, impaired

aangevoerd door de lucht air borne

aangevoerd door het bloed blood borne

aangevreten als door motten moth-eaten

aangezichtsligging face presentation

aangezichtspijn trigeminal neuralgia, facial (nerve) neuralgia

aangezichtsskelet maxillofacial skeleton

aangifteplichtige ziekte notifiable disease

aangrenzende gebieden contiguous sites

aanhalingstekens openen en sluiten to quote and unquote

aanhangsel appendix, tag E (cf. (anal) skin tag)

aanhangsels van peritoneum bij colon epiploic appendages (of intestine)

aanhankelijk (gedrag) clinging N (als psychische afwijking)

aanhechting attachment, insertion

aanhechting aan wervelkolom, ziekte van ~ spinal enthesopathy

aanhechting van pees, ziekte m.b.t. ~ enthesopathy

aanleg hebben voor een ziekte being predisposed to a disease

aanleggen van een ontlastend stoma palliative colostomy

aanleiding om door te verwijzen reason for referral

aanmaak boven de fysiologische grens overproduction

aanmaak van complexe verbinding in het lichaam biosynthesis

aanmaakstoornis van bot en kraakbeen (familial) osteochondrodystrophy E (cf. lipochondrodystrophy)

aanmaken (van een product) to synthesize

aanmelden to report (1); to apply (2) N (cf. rapport)

aanmeldingsformulier application form

aanpassen to adjust, to modify N (verwijst naar een incidenteel proces)

aanpassing van de osmotische druk osmoregulation

aanpassingsreactie adjustment reaction

aanrander assailant

aanranding (criminal) violation/assault, outrage N (cf. ontvoering, verkrachting, mishandeling, zedendelict, omvang van ongeregistreerde criminaliteit)

aanslag (op weefsel) plaque

aansluiting (tech.) connector, (point of) junction, terminal, link E (cf. bayonet, mains, power line, BNC, USB, VGA, HDMI)

aanspannen van de buikspieren abdominal straining

aanspanningswarmte maintenance heat E (cf. recovery heat)

aanspreekbaar susceptible E (cf. accessible)

aansteken to affect

aanstotelijk offensive, shocking, obnoxious E (cf. noxious)

aantal number, count

aantal baringen van een vrouw parity E (cf. nullipara, multipara)

aantal cycli per seconde cycles per second, cps (abbr.)

N (cf. Hz)

aantal nieuwe gevallen van een ziekte incidence N (gerelateerd aan een bepaalde populatiegrootte en tijdsduur)

aantal ziektegevallen van een bepaalde soort prevalence N (binnen een bepaalde populatie en tijdsbestek; cf. incidentie)

aantasten to affect, to impair

aantastend (middel) corrosive

aantasting impairment, interference

aantasting van bloedplaatje platelet destruction

aanval attack, fit, bout, paroxysm, seizure, spell, syncope, crisis E (cf. hypertensive crisis, laryngeal syncope, convulsive seizure, terrors)

aanval van adem inhouden apneic spell, breath-holding spell

aanval van een ziekte attack of a disease

aanval van epilepsie epileptic fit

aanval van slapte fit of weakness

aanvallen (van ziekteverschijnselen) bouts

aanvallend (met lichamelijk geweld) assaultive

aanvalsgewijs paroxysmal E (cf. episodic, transient)

aanvalskracht van micro-organisme virulence

aanvalsvrij attack-free

aanvangsdosis initial dose N (cf. onderhoudsdosering, inleidende dosis)

aanvankelijk initial, original

aanvoerende darmlis-syndroom afferent loop syndrome

aanvoerende slagader supplying artery

aanvoerende vaten, obstructie van ~ devascularization N (leidend tot verminderde bloeddoorstroming)

aanvraagformulier application form

aanvreten to eat, to gnaw

aanvullend onderzoek ancillary investigations

aanvullende diagnostiek additional diagnostics

aanwenden to apply, to utilize, to employ

aanwending application

aanwensel (acquired) habit

aanwezigheid op een abnormale plaats malposition

aanwezigheid van abnormale cellen cellular atypia

aanwezigheid van lucht vereisend aerobic

aanwijzen met vinger gaat doel voorbij past-pointing N (als teken van cerebellaire ataxie)

aanwijzing dat iets volgt indication, omen N (cf. voorteken)

aanwijzingen pointers, hints, clue, evidence

aanwijzingen voor gebruik directions for use, instructions

aanzetten tot activiteit excitation, stimulation

aanzien (van het gelaat) complexion

aapachtig pithecoid

aard van een complicatie nature of a complication

aard van een ziekte, onzekerheid over ~ acrisia

aardbeigalblaas strawberry gallbladder

aardbeihemangioom strawberry hemangioma

aardbeinaevus strawberry mark

aarde soil (1); ground (2)

aars arse, ass hole (sl.), anus

aarsmade pinworm, threadworm, seatworm

aarsmade-infectie enterobiasis N (door Enterobius vermicularis)

aarzelend hesitant, tremulous

abarognosis baragnosis

Nederlands-Engels


abces abscess, apostema

abces (slechts met microscoop zichtbaar) microabscess

abces in de buurt van een nier perinephric/perirenal abscess

abces in het ovarium pyo-ovarium

abces van vetkussentje van distale falanx felon

abces zonder ontstekingsverschijnselen cold abscess, tuberculous abscess

abcesholten omgeven door fibrose fibrocavitary abscess N (karakteristiek voor longtuberculose)

abdominaal abdominal, celiac, ventral

abductor paralyse recurrent laryngeal paralysis

ablatio retinae detachment of retina, amotio retinae

abnormaal ECG-complex anomalous complex

abnormaal lage bloeddruk hypotension, hypopiesis

abnormale bloedophoping congestion

abnormale opening defect

aborterend abortive

abortieve pest abortive plague

abortus arte provocatus (medicinalis) legal abortion

abortus die telkens spontaan optreedt habitual abortion

abortus imminens threatened abortion

abortus incipiens inevitable abortion

abortus met een vrucht die meer dan vier weken dood is missed abortion

abortus met uitdrijving van placenta complete abortion

abortus op medische indicatie therapeutic abortion

abortus, criminele ~ illegal abortion

abrasio (dentinum) defective teeth

abruptio placentae accidental hemorrhage

absint (likeur), verslaving door ~ absinth(e) addiction

absorberende stof sorbent E (^ ELISA)

academisch ziekenhuis university hospital

acanthocyten in bloed acanth(r)ocytosis E (Bassen-Kornzweig syndrome)

acanthocytose abetalipoproteinemia, id.

acathisia kathisophobia

acceptor host, recipient, id.

accessorius, n. ~ eleventh brain nerve, id.

accommodatie met ieder oog afzonderlijk absolute accommodation

accommodatiekramp cyclospasm

accommodatieparalyse bij afwijking van m. ciliaris cycloplegia

accommodatieverlies presbyopia

accu battery

acetabulum cotyloid cavity/fossa, id. E (cf. protrusion of acetabulum, wandering acetabulum)

acetonurie ketonuria, id.

acetylazijnzuur(zout) acetoacetate

acetylcholine, gemedieerd door ~ cholinergic

acetylsalicylzuur aspirin, id. N (^ NSAID’s)

achillespees calcaneal tendon N (cf. calcaneusspoor)

achillespeesreflex ankle jerk

achter en opzij posterolateral, dorsolateral

achter zowel als beneden posterobasal

achter zowel als boven posterosuperior

achterblijven van een ooglid nervous lid lag

achterdocht suspicion

achtergebleven placenta adherent placenta

achtergebleven tandwortels buried roots

achtergebleven vreemd lichaam remained foreign body, remained corpus alienum

achtergrond background N (bv. op röntgenfoto)

achterhersenen hindbrain, afterbrain, methencephalon

achterhoofd occiput, back of head

achterhoofd betreffend occipital

achterhoofdsbeen occipital bone

achterhoofdsgat foramen (occipitale) magnum N (cf. syringomyelie)

achterhoofdskwab occipital lobe

achterhoofdsligging occipitoposterior position N (kindsligging met achterhoofd naar achteren)

achterlijkheid debility, mental retardation, backwardness

achteroverbuiging retroflexion

achteroverkanteling retroversion

achteroverliggend supine E (cf. prone)

achteroverliggende houding recumbent position

achterpool posterior pole

achterstand in lichamelijke ontwikkeling physical retardation

achterste (delen van het lichaam) gluteal region, nates, backside, seat, bottom, buttocks, behind (sl.), bum (sl.), butt (Am.), prat (sl.), ass (sl.) E (cf. posterior, gluteal muscle))

achterstreng posterior corticospinal tract

achterstrengsclerose, luetische ~ tabes (dorsalis) N (neurosyfilis betreffende de funiculus posterior)

achterstrengsyndroom posterior cord syndrome

achteruitgang deterioration, decline, retrogression, degeneration

achteruitgang bij gebrekkige weerstand abiotrophy, abionergy

achteruitgang van de functie van neuronen neuronal degeneration

achteruitgang van de lichamelijke conditie physical deterioration

achteruitgang van de nierfunctie renal degeneration

achtervolgingswaan delusion of persecution

achterwaarts back-, backward, retrograde, palinal

achterwaartse kromming van de rug kyphosis

achterwaartse verstrooiing backscatter

achterwandinfarct posterior (wall) myocardial infarction

achterwerk gluteal region, seat, bottom, buttocks, behind (sl.), bum (sl.), butt (Am.), ass (sl.), prat (sl.)

acidose acidemia, id.

acidose door melkzuur lacticemia

acidose met ophoping van ketonlichamen ketoacidosis

acidum citraconicum methylmalonic acid

acne decalvans cicatricial alopecia, folliculitis decalvans, id.

acne door perchloornafthaline perna disease, chlorinated naphthalene, id.

acne rosacea ^ rosacea

acne vulgaris, gelijkend op ~ acneiform, acnelike

acoustische reflex stapedius reflex

acrochordon (soft) skin tag L (=fibroma mode)

acrocyanose peripheral cyanosis, id.

acrodynia infantilis trophodermatoneurosis

acrodynie pink disease, dermatopolyneuritis, erythredema (polyneuropathy)

acrolentigineus melanoom subungual melanoma

acromegalie hypersomatotropism, id.

acromelalgie (primary) erythromelalgia, red neuralgia, Mitchell’s disease, id.

acrosclerose progressive systemic sclerosis, id.

actiepotentiaal action potential, a.p. (abbr.)

actiepotentiaal, samengestelde ~ compound action potential, A.P. (abbr.)

actiepotentialen van retina registreren electroretinography, ERG (abbr.)

actinomycose clyers, actinomycosis, streptotrichosis (obs.)

actinomycose bij vee clams

actinomycose van de huid actinomycosis of the skin, lumpy yaw

actinomycose van de long pulmonary actinomycosis, pseudotuberculosis (obs.)

actinomycose van subcutis actinomycotic mycetoma

N (door Nocardiasoorten)

actinomycotisch mycetoom actinomycotic maduromycosis

activatie, hernieuwde ~ reactivation

activator van de celcyclus cyclin

activiteit die te hoog is hyperactivity

activiteit van een tumor tumor burden N (cf. ziektedruk)

acute buikaandoening acute abdomen

acute intoxicatie (met psychisch gevolg) bad trip

acute opname emergency

acuut exantheem skin eruption, rash

acuut reuma (acute) rheumatic fever N (N.B. deze aandoening is chronisch)

adamsappel thyroid cartilage, pomum adami (L.), Adam’s apple N (uitsteeksel bij de keel a.g.v. kraakbeen van schildklier)

adaptatiereactie adjustment reaction

additieve geneffecten additivity

adductoren, met twee ~ dimyaric

adem(halings)depressie depressed respiration

adem(halings)frequentie respiration rate

adem(halings)weg respiratory route

adem(teug) breath

ademdiepte depth of breath

ademfrequentie die verhoogd is tachypnea

ademfrequentie en -diepte abnormaal toegenomen hyperpnea

ademgeruis met resonantie in de bronchus amphoric bronchial breath sounds

ademhalen via de mond mouth breathing

ademhaling breathing, respiration N (cf. steunende ademhaling)

ademhaling betreffend respiratory, pneumatic

ademhaling die abnormaal krachtig is hyperventilation

ademhaling die abnormaal langzaam is bradypnea

ademhaling die snel en oppervlakkig is panting

ademhaling met onderbreking van de inspiratie wavy respiration, cog-wheel respiration

ademhaling zodra overmaat CO2 verdwijnt second wind

N (optredend bij zware inspanning na aanpassing van de circulatie)

ademhaling, pijn samenhangend met de ~ breathing pain

ademhalingscentrum respiratory center

ademhalingsfunctie, toestand van falende ~ respiratory failure N (in rust arteriële pO2 < 60 mmHg of pCO2 > 50 mmHg)

ademhalingsgeluid breath sound

ademhalingsorgaan, infectie van ~ respiratory infection

ademhalingsspier respiratory muscle

ademhalingswegen respiratory tract E (cf. aerodigestive tract)

ademlucht die is uitgeademd halitus E (cf. lead breath)

ademlucht die vies ruikt bad breath, fetor ex ore, halitosis

ademnood dyspnea (Am.), dyspnoea (Br.), breathlessness, respiratory distress, labored breathing E (cf. apnea)

ademnood bij inspanning exertional dyspnea, dyspnée d’effort (Fr.) Br (cf. dyspnoea)

ademnood m.b.t. inspiratie en expiratie air hunger

ademstilstand respiratory arrest, pulmonary arrest, apnea

ademstoot puff

ademvolume tidal volume N (=teugvolume)

ademvolume, maximaal ~ vital capacity (of lung)

adenohypofyse anterior pituitary, adenohypophysis

adenoïd hypertrofie/hyperplasie adenoid growth

adenoïde infiltraat lymphoid infiltrate

adenomateus struma adenomatous thyroid cyst, adenomatous goiter

adenoom met fibrine fibroadenoma

adenoom met kleine afmetingen microadenoma

adenoom van chorion chorioadenoma

adenoom van pancreaseilandjes insulinoma

adenoom, een groot ~ macroadenoma

adenovilleus tubulovillous

adenovilleuze poliep villoglandular polyp

ader vein N (cf. ankervene, bloeddruk in aderen)

ader, binnen een ~ intravenous

aderen in de hals neck veins

aderlaten to let (blood)

aderlating blood letting, phlebotomy, venesection

aderlijk venous

adermine pyridoxine

aderontsteking phlebitis

aderontsteking, inwendige ~ endophlebitis N (ontsteking van de intima)

aderpers tourniquet N (eigenlijk slagaderpers)

aderspat (B.) varicose vein, varicosity, varix

adervlecht venous plexus

adervlecht, wijnrankvormige ~ pampiniform plexus

aderwandverdikking en -verharding phlebosclerosis

adhesie synechia [pl. synechiae], adhesion

adhesies vormend/veroorzakend desmoplastic

adipocyt fat cell N (bindweefselcel met vetvacuole)

adiposalgie adiposa/adiposis dolorosa E (cf. Dercum's disease)

adiposalgie met nodulaire vetdegeneratie adiposis tuberosa simplex E (cf. Anders' disease)

adipositas adiposity, obesity, overweight

adipositas bij Cushing adrenocortical obesity, centripetal obesity N (‘sneeuwpopfiguur')

adjuvans adjuvant

adnexa (bv. van oog of uterus) accessory organs (e.g., of eye or uterus) N (i.h.a. als adnexa uteri, dus tubae en ovaria)

adolescentieperiode teenage, adolescence

adrenaline epinephrine (Am.), adrenaline (Br.)

adrenerg adrenergic

adrenocorticotropine corticotrop(h)in

adrenogenitaal syndroom adrenal virilism, bearded women syndrome E (cf. Achard-Thiers syndrome)

adstringens, adstringerend astringent N (medicament met looiende werking)

advisering counseling

adynamische ileus paralytic ileus, id.

aeroob aerobic

aero-otitis barosinusitis, barotitis

aerosinusitis barosinusitis, barotitis

aerosol fine spray, id.

aerosolinhalator pressurized metered dose inhaler

aetherische olie distilled oil

af en toe occasional(ly)

afasie van Broca ataxic aphasia, dumbness

afasie voor namen, gedeeltelijke ~ dysnomia

afatisch aphasic N (cf. sprakeloos)

afbeelding(smethode) imaging N (cf. MRI)

afbinden to ligate, to tie off

afbinden (partieel ~) banding N (bv. van bloedvat)

afbinding van een slagader ligation of an artery

afbraak breakdown, destruction, demolition, decomposition

afbreekbaar via biologische processen biodegradable

afbreken to interrupt, to demolish, to break down, to destroy, to discontinue E (cf. destruction)

afbreken van chemische verbinding degradation

afdalend descending

afdekblad, gelamineerd ~ laminated cover sheet

N (saunazitdoek)

afdekdoek sterile drape

afdekdoek met een venster fenestrated drape

afdeling department (1); ward (2)

afdelingsarts ward physician

afdoende behandelingsmaatregelen sufficient/adequate therapeutic measures

afdruklepel (tandh.) impression tray

affect skin lesion

affectlabiliteit emotional lability

afgekapseld encysted, encapsulated

afgeleefdheid senility N (cf. ouderdom)

afgeleide (van een wiskundige functie) derivative

afgeleide chemische stof derivative

afgeleide pijn referred pain

afgenomen decreased, reduced, diminished

Nederlands-Engels


afgeschaafde plek huid (skin) abrasion

afgescheiden stof secretion, sequestrant

afgescheiden zijn van weefselcomponent sequestrated

afgesleten eroded

afgesleten tanden defective teeth

afgevlakt flattened

afgietsel maken, een ~ molding (Am.), moulding (Br.)

afgietsels molds (Am.), moulds (Br.)

afgifte (van een stof) release, elaboration

afgrenzing demarcation N (i.h.a. de grens tussen vitaal en necrotisch weeflel)

afgunst jealousy

afhangende pols wrist drop, carpoptosis

afhankelijke persoonlijkheid dependent personality

afkapseling encapsulation

afkeer distaste, antipathy, aversion, dislike

afkerig reluctant

afklemmen van een slagader clipping an artery

afknikken kinking

afkoeling cooling N (cf. koeling)

afkoeling tot lage temperatuur, met ~ cryogenic

afkrabsel scrapings

afleggen to lay out a corpse

afleidelektrode active electrode, pick-up electrode, sensing electrode

afleiding(splaats) van ECG lead N (cf. versterkte afleidingen)

afleidingsmanoeuvre bij gedachtengang red herring N (met de heimelijke bedoeling om prioriteiten te verschuiven)

aflezing van een meetwaarde reading

afmattende ziekte prostrating illness

afmeting dimension, size, proportion

afname decrease, reduction, drop, diminution

afname van een zwelling detumescence

afname van ziekteverschijnselen remission

afnemen to diminish, to decrease

afnemen (qua ernst) to subside

afplatten to flatten

afreageren van emoties op de omgeving acting-out

afreageren, het (proces van) ~ catharsis

Afrikaanse tekenkoorts African tick-bite fever Fr (=fièvre boutonneuse)

Afrikaanse trypanosomiasis negro lethargy, id.

afronden, voorkeur voor getallen ~ terminal digit preference

afrukking avulsion

afschaven van huid skin excoriation, dermabrasion N (cf. planing)

afscheidend excreting, secreting

afscheiding separation, partition (1); flux, secretion, excretion (2)

afscheiding die overmatig is, met ~ hypersecretory

afscheiding uit urethra, (abnormale ~) urethrorrhea

afscheiding van ‘vleesnat’ uit vagina bloody watery vaginal discharge

afscheiding van slijm en bloed bij baring show N (in het Nederlands veelal aangeduid met de term 'tekenen’)

afscheiding van slijm/etter blennorrhea E (cf. gleet)

afscheiding, te veel (vaginale) ~ fluor albus

afscheidingsproduct secretory product

afscheuring avulsion

afschilferen to desquamate, to exfoliate

afschilfering desquamation, exfoliation, keratolysis, epidermolysis N (loslaten van huidlagen in de vorm van schilfers)

afschilfering, met ~ desquamative

afslijting van kauwvlakken van kiezen occlusal teeth wear, occlusal attrition

afsluitend verband protective dressing

afsluiting van ader(s) venous occlusion

afsluiting van bronchus bronchus obstruction

afsluiting van een bloedvat vascular occlusion

afsluiting van een fistel sealing of a fistula

afsluiting van kleine luchtwegen air trapping

afsluiting van luchtweg in de keel croup (syndrome)

afsluiting van veneuze tak occlusion of venous branch

afsluitingsicterus obstructive jaundice, obstruction icterus

afsluitkraan stopcock N (cf. hoofdkraan)

afsnijpunt cut-off point N (gekozen/ingestelde waarde om positieve en negatieve resultaten te scheiden)

afsnijpunt (bij assenstelsel) intercept N (cf. abscis, ordinaat)

afstaan van een lichaam bequeathing a body N (t.b.v. de medische wetenschap)

afstammeling descendant, descendent

afstammelingen van dezelfde ouders sibship(s)

afstamming ancestry, descent, lineage, extraction

afstamming volgens opeenvolgende generaties blood line N (cf. arterial line, venous line)

afstand tussen beide zitbeenknobbels bituberous diameter (obst.)

afstand tussen de voeten tijdens het lopen walking base, stride width N (gemeten in het frontale vlak)

afstand tussen twee organen, abnormaal grote ~ hypertelorism

afstandsbediening remote control

afstemming van beide ogen, onderlinge ~ (retinal) correspondence

afstompend blunting

afstoting van transplantaat allograft rejection

afstoting(sreactie) rejection

aftakasletsel injury related to power take-off N (voorkomend bij landbouwvoertuigen)

aftakeling bij ouderdom senile prostration/decay

aftakeling van geestelijke vermogens mental deterioration

aftakking vormend/vertonend branching, shunting

aftasten (om details over waarneming te verkrijgen) to scan

aftasting (m.b.v. de hand) palpation

afte aphtha [pl. aphthae]

aftekening contour

aftreksel (van organische stof) extract

afvalmateriaal (van weefsel) debris

afvalproduct waste product

afvegen to wipe

afvlakking flattening

afvloed discharge, drainage

afvloedstoornis dysporia E (cf. Glanzmann's dysporia)

afvloeien to drain

afvloeien via een slang tube drainage

afvloeiing outflow

afvloeiing distaal van een vernauwing run-off distal from a stenosis

afvoerbuis (van een orgaan/klier) excretory duct

afvoeren van vocht drainage

afvoerend efferent N (uit centrum wegvoerend)

afvoergang(en), zonder ~ ductless

afvoergangen bij ductus interlobularis canaliculi biliferi

afvoergebied draining area/site

afwachtend beleid bij nauwgezet vervolgen watchful-waiting

afwachtende houding met periodieke controle supervised neglect

afweer (psy.) defense, fending off, repulsion (obs.)

afweermechanisme defense mechanism Br (defence mechanism); E (cf. coping)

afweerreflex protective reflex

afweerstof tegen virus interferon

afwegen to weigh

afwennen to wean

afwerend middel repellent

afwerende gehechtheid resistant attachment E (cf. attachment)

afwezigheid van normale opening atresia

afwezigheid van orgaan door aanleggebrek agenesis

afwijkend van normaal atypical, anomalous

afwijking deviation (1); variance (2)

afwijking (elk type) van bloedcel/beenmerg blood dyscrasia, dysemia, hematodyscrasia

afwijking van normaal gedrag, extreme ~ perversion

afwijking, aangeboren ~ congenital defect E (cf. inborn error)

afwisselend oligurie en polyurie anisuria

afzetpunt, kritisch ~ break-even point N (cf. analyse van kosten en baten)

afzetting (van een ledemaat) amputation

afzetting van kalkzouten calcinosis

afzetting van materiaal deposit(ion)

afzetting van materiaal, schilferachtige ~ pseudoexfoliation

afzien van levensverlengende behandeling forgo life-sustaining treatment

afzondering isolation

afzonderlijk (waarneembaar) discrete

afzuigen to aspirate, to suck E (cf. suction)

afzuigen (van stukjes foetaal weefsel) aspirotomy N (bij electieve

abortus m.n. in 13e tot 16e week)

afzuiging aspiration, suction

agenesie van de oren anotia

agenesie van testis anorchia, anorchism, anorchidism

agens agent

agglutinatie van erytrocyten hemagglutination

agglutinine werkend bij lage temperatuur cold agglutinin

agonist(spier) prime mover

agrafe suture clip, wound clip

agrafe hechting clamp suture, clip suture

agressieve uitbarsting agressive explosion, bullying

agrypnia insomnia

agyrie lissencephalia, lissencephaly, id.

akathisia kathisophobia N (toestand van bewegingsonrust en angst)

alanine, verhoogde bloedspiegel van ~ alaninemia

alastrim variola minor, white pox, sanaga smallpox, glasspox (obs.), id.

albinisme congenital achromia, id.

albumine in de urine > 300 mg/mL macroalbuminuria

albumine in urine, microscopische ~ microalbuminuria

albumine-globulineverhouding albumin-globulin ratio

N (albumen (obs.) = urine-eiwit i.e. albumine of globuline)

albumine-haemverbinding methemalbumin

alcoholhoudende drank liquor N (cf. ‘liquor cerebrospinalisj

alcoholintoxicatie inebriation, alcoholic intoxication N (cf. dronkenschap)

alcoholvrije dranken soft drinks

aldehydevorm van vitamine A retinal

aldosteronisme hyperaldosteronism, id.

aleatorische lout random error E (cf. standard deviation)

alfa-adrenerge (blokkade) alpha-adrenergic (blockade)

alfa-amino-bèta-hydroxypropionzuur serine

alfa-aminozuur uit meloen citrulline

alfaglucosidase acid maltase

algehele zwakte weakness

algemeen voorkomend generalized

algemene dagelijkse levensverrichtingen activities of daily living

algemene toediening systemic administration

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten General Exceptional

Medical Expenses Act N (=AWBZ)

alkalische fosfatase alkaline phosphatase

alkalische fosfatase-deficiêntie hypophosphatasia

alkalose baseosis, id.

alkalose met verlaagd chloorgehalte hypochloremic alkalosis

E (cf- hyperchloremic acidosis)

alleen(staand) solitary, single

alleenstaande ouder single parent

allelen die verschillen, toestand van ~ heterozygosity

allelen, enkelvoudige ~ haplotype E (cf. genotype, phenotype)

allergie hypersensitivity, allergy

allergie als reactie op pollen pollinosis

allergietoestand m.b.t. diverse antigenen pathergy

allergisch eczeem intrinsic eczema

allergische ontsteking van de maag irritant gastritis

alles in een multiaction, all-in-one

alles-of-niets wet all-or-none/all-or-nothing phenomenon N (in neurofysiologie)

alliage alloy E (cf. amalgam, alba alloy)

allochtoon immigrant, alien, migrant, foreigner

allogeen allogeneic

alloprothese prosthesis, implant

allotransplantatie homotransplantation E (^ allograft)

alopecia areata ophiasis, pelade (Fr.), id.

alopecia atrophicans/cicatrisata pseudopelade

alopecia mucinosa follicular mucinosis

alopecie hair loss, effluvium, id.

alsof-persoonlijkheid as if personality

aluminium aluminum (Am.), aluminium (Br.)

alveolair capillair blok alveolar capillary block syndrome

alveolaircelcarcinoom pulmonary adenomatosis

alveolitis (extrinsiek) a.g.v. ampas bagassosis

alveolitis bij kurkwerkers suberosis

alveolitis bij snuiven van hypofysehormoon pituitary snuff-takers’ disease

alveolitis i.v.m. airconditioning ventilation pneumonitis

alveolus (pulmonum) air sac, air cell (of the lung)

alvleesklier pancreas

alvleesklier, afvoerbuis van ~ pancreatic duct

alvleesklierontsteking, hemorragische ~ apoplectic pancreatitis

amalgaam (voor gebit) alba alloy, silver amalgam E (as used in dentistry)

amandel tonsil, amygdala (1); almond (2) N (cf. tongamandel, keelamandel, neusamandel, verhemelteamandel)

amandel knippen tonsillectomy N (cf. keelamandel verwijderen)

amandel, verhemelte ~ palatine tonsil

amandellichaam amygdala, corpus amygdaloideum

amandelontsteking tonsillitis

amandelontsteking, neus ~ adenoiditis

amandelsteen amygdalolith, tonsillolith

amandelzuur amygdalic acid, vanillylmandelic acid

amblyopie i.v.m. voeding camp eyes

ambrosia female ejaculation, id.

ambulancedienst ambulance service E (cf. rescue operation, MICU); N (cf. GHOR, MKA, MMT, RAV, SIGMA, WAZ)

ambulancier (B.) emergency nurse, paramedic N (=ziekenbroeder, broeder in een ziekenauto)

ambulante zorg ambulatory care

ambulatoire pest ambulatory plague

ameloblastoom adamantino(blasto)ma

amenorroe missed period, amenorrhea

amfetamine cotton (sl.), id. E (cf. XTC)

amfoteer amphophilic

amiant asbestos

amino-ethanol in de urine ethanolaminuria

aminolevulinezuur aminolevulinic acid

aminopropionzuur alanine

aminozuurdeficiëntie leidend tot anemie amino acid anemia

aminozuurverbinding polymer of amino acids N (linked by peptide bonds)

ammonia(k) ammonia

ammoniak betreffend ammoniac

ammoniakdermatitis diaper dermatitis, napkin rash, id.

ammoniakoverschot in het bloed hyperammoniemia

ammonshoorn hippocampus

amnestisch syndroom t.g.v. alcohol amnestic (confabulatory) syndrome

amnestische afasie nominal/amnesic/anomic aphasia, anomia N (onvermogen om objecten te benoemen of in schrift dan wel woord te herkennen)

amnion en placenta, combinatie van ~ birth membranes

amnionstreng amniotic band

Nederlands-Engels


amnionvloeistof amniotic fluid N ^vruchtwater)

amoebe ameba [pl. amebae, amebas]

amoebendysenterie infestation by E. histolytica in intestinal

wall N (=acute darmamoebiasis)

amoreel amoral, antisocial

amorele persoonlijkheid dyssocial personality

ampas bagasse

ampul vial, ampulla, ampoule

ampulla hepatopancreatica duodenal ampulla, Vater’s ampulla

amyloïde degeneratie van de lever lardaceous liver, (large) waxy liver, id.

amyloïde degeneratie van de milt sago spleen, id. N (sago is zetmeel uit stam van sagopalm)

amyloïde omhulsel bij vetcellen ringbinden

amyloïdose (familial) periodic disease, periodic fever, id.

E (cf. familial mediterranean fever)

amyloïdose, primaire ~ paramyloidosis, id.

amylopectinose brancher deficiency, glycogenosis type IV, id.

anaciditeit (gastric) achlorhydria N (cf. zuurgehalte)

anafylactische purpura allergic purpura

anakhre henpu(y)e

analgeticum analgesic, analgetic, drug which relieves pain

analist analytical chemist, laboratory technician

analyse van de urine urinalysis

analyseerbaarheid (psy.) analyzability

anamnese patient history, id.

anamnese afnemen history taking

anastomose shunt, id.

anastomose tussen aderen venous shunting

anastomose tussen beide ureters transureteroureterostomy

anastomose tussen twee darmdelen enteroenterostomy

anciënniteit seniority

ancylostomiasis necatoriasis, sandworm disease, miners’ chlorosis, id.

Andrews, ziekte van ~ pustular bacterid(e), id.

androgeenongevoeligheidssyndroom testicular feminization, hairless women syndrome

androgenen, overmatige afscheiding van ~ hyperandrogenism

anemie door vorming van abn. erytrocyten dyserythropoietic anemia

anemie geassocieerd met ringsideroblasten sideroblastic/

sideroachrestic anemia

anemie in verband met abn. kleine erytrocyten microcytic anemia

anemie met megaloblasten in beenmerg megaloblastic anemia

anemie met onrijpe erytrocyten en granulocyten leukoerythroblastic/ myelophthisic anemia

anemie met snelle afbraak van erytrocyten hemolytic anemia

anemie ten gevolge van vitamine C-deficiëntie scorbutic anemia

anemie, ferriprieve ~ iron deficiency anemia

anemie-bestrijdend geneesmiddel antianemia drug

anemisch hartgeruis nun’s murmur

anesthesie van de cervix bij de autonome plexus uteosacral/

paracervical block

anesthesist anesthetist

anestheticum anesthetic (agent)

aneurine vitamin B1, aneurin

aneurysma dissecans dissecting aneurysm

aneurysma van bloedvaatje, klein ~ microaneurysm N (m.n. in de retina)

aneurysma, vals ~ false/spurious aneurysm, pseudoaneurysm

angel sting

angiitis vasculitis, id. N (cf. arteriitis, cholangitis, lymphangitis, phlebitis)

angina abdominalis intestinal claudication, abdominal angina

angina acuta simple angina

angina cruris intermittent claudication

angina decubitus nocturnal angina

angina intermedia preinfarction angina/syndrome

angina pectoris stenocardia, anginal syndrome, id. N (=hartbeklemming); E (cf. cerebral angina, preinfarction, demand angina, supply angina, fixed-threshold angina, Prinzmetal’s angina)

angina pectoris in rust variant angina

angina simplex simple angina

angina tonsillaris acute tonsillitis

angina van Ludwig submaxillary cellulitis, Ludwig’s angina

angina van Plaut-Vincent ulceronecrotic stomatitis

angineus anginose

angiocentrisch lymfoom van long en CZS lymphomatoid granulomatosis

angiocentrisch lymfoom, cutaan ~ lymphomatoid vasculitis of skin

angioendotheliomatose intravascular lymphomatosis, id.

angioma stellatum spider/star/stellar nevus

angiomatosis corporis diffusum-syndroom sea-blue histiocyte syndrome N (=oceaanblauw-hisiiocyiensyndroom)

angiomyolipoom lipomyohemangioma, id.

angiomyoneuroom glomangioma

angioneurotisch oedeem giant urticaria, Quincke’s edema

angioneurotisch oedeem, hereditair ~ hereditary giant urticaria

angioom met holten gevuld met bloed cavernoma

N (=hemangioom)

angioom uitgaande van bloedvaten hemangioma

angioom uitgaande van lymfevaten lymphangioma

angiopathie, postpartum ~ reversible cerebral vasoconstriction syndrome

angiotensine angiotensin

angiotonine angiotensin

angiotriptor angiotribe

angitis angiitis N (cf. vasculitis)

angitis van het centraal zenuwstelsel noninfectious granulomatous angiitis

angst anxiety, agony N (cf. fear)

angst betreffende de gezondheid, overdreven ~ hypochondria

angstaanval(len) terrors E (cf. pavor)

angstgevoel feeling of terror/fear

angstig anxious, frightened, terrified

angstig voorgevoel misgiving

angststoornis panic disorder E (cf. panic attack)

angstwekkend (psy.) uncanny Du (unheimlich)

angstzweet cold sweat

angulair angular

anhydrideafbraakproduct van creatine creatinine

aniline amino benzene, id.

aniline, met kleurgevoeligheid voor ~ pyroninophilic

aniline, vergiftiging door ~ anilism

anilisme aniline poisoning, id.

animale zenuwstelsel somatic nervous system N (cf. vegetatieve zenuwssdsel)

aniridie aniridia, irideremia

anisakiasis herring-worm disease, id. E (cf. red herring)

ankergen anchor gene

ankervene venous anastomosis

ankylosis stiffness of joint, id.

annulus ciliaris pars plana N (cirkelzone tussen corona ciliaris en ora serrata)

anomaal anomalous

anomale atrioventriculaire excitatie, syndroom met ~ bundle of Kent syndrome

anomale positie, tand met een ~ snaggle tooth

anomalie met twee albuminecomponenten bisalbuminemia

anorchie anorchia, anorchism, anorchidism

anorexia, hysterische ~ sitieirgia

anorganisch inorganic

anorganische homogene stof mineral

anorganische stof besmet met micro-organisme fomes (=fomite

[pl. fomites])

anotie anotia

anovulatie nonovulation

anoxie door verblijf op grote hoogte (high) altitude anoxia

ansa peduncularis ansa of Reil

antacidum antacid

anterieur anterior N (soms in de betekenis van 'ventraal')

anthrax splenic fever, malignant pustule, id.

anthrax van de longen wool sorters’ disease

anthrax, maligne ~ malignant carbuncle

antibacterieel antimicrobic

antibioticum verkregen uit Bacillus polymyxa polymyxin

anticonceptie contraception

anticonceptie op basis van de temperatuurmethode natural family

planning, fertility awareness E (cf. rhythm method)

anticonceptiemiddel contraceptive

anticonceptiemiddel voor gebruik bij de man gossypol

anticonceptiepil oral (hormonal) contraceptive

antidepressivum antidepressant

antidotum antidote

antigeenantilichaam, met een in vitro reactie betreffende ~ serologic

antigeenidentificatie met fluorescerende markers

immunofluorescence N (nl. met antistoffen die fluorescentie kunnen geven)

antigene potentie antigenicity

antiglobuline-antilichaam binden aan erytrocyt hemadsorption

antilichaam antibody

antilichaam bij kunstmatige immunisatie precipitin

antilichaam dat hemagglutinatie geeft hemagglutinin

antilichaam van een toxine antitoxin

antimonig antimonial

antimonium bevattend antimonial

antinucleaire factor antinuclear factor, ANF (abbr.)

antisociale persoonlijkheid asocial personality

antistof antibody

antistof bij bepaald gammaglobuline immunoglobulin

antoniusvuur erysipelas, Saint Anthony’s fire

N (streptokokkeninfectie van de huid)

antrum betreffend antral

antrum mastoideum mastoid cavity

antrum pyloricum pyloric antrum

antwoord van immuunsysteem immune response,

immunoreaction

anurie door steenvorming calculous anuria

anus betreffend anal

anus en geslachtsdelen betreffend anogenital

anxietas tibialis restless legs syndrome, Ekbom syndrome

aorta ascendens ascending aorta

aorta-aanleg aortic knob

aortabinnenwand, ontsteking van ~ endaortitis

aortaboog aortic arch

aortaboog gezien vanaf frontale X-foto aortic knob/knuckle (radiol.)

aortaklep aortic valve

aortapulsatie zoals voelbaar bij trachea tracheal tug, Oliver-

Cardarelli sign

aortavernauwing gelegen voor de ductus arteriosus preductal

coarctation (of aorta)

apart waarneembaar distinct

apathie lijkend op dementie pseudodementia N (evenwel zonder intelligentieverlies)

apatisch apathetic

apeherpes B-virus simian B-disease

apenpokken miliaria rubra, prickly heat, heat rash, tropical lichen, strophulus

apepsie achylia, achylosis, id.

apertuur van het kleine bekken narrow pelvic plane

apex tip, id.

apex, onder de ~ subapical

aplasia pilorum intermittens spindle-shaped hairs

aplasie aplasia, agenesia

apneu, apnoe(a) pulmonary arrest, respiratory arrest, apnea

(Am.), apnoea (Br.) E (cf. Ondine's curse, dyspnea)

apoenzym apoprotein, id.

aponeurose, gelegen onder de/een ~ subaponeurotic

apoplexia uteroplacentalis couvelaire uterus

apoplexie (cerebral) stroke, (cerebral) apoplexy

apotheek apothecary, drugstore, pharmacy E (cf. over-the-counter)

apotheek, aanwezig in een ~ officinal N (cf. geneeskrachtig)

apotheker pharmacist, apothecary, druggist

appelzuur malic acid

appendicitis, fibreuze ~ ligneous typhlitis

appendix epididymidis testicular appendage

appendix, abces gelegen rond de ~ periappendic(e)al abscess

appendixvergroting, congenitale ~ megaloappendix

aqueductus cerebri ventricular/Sylvian aqueduct, aqueduct of Sylvius

aqueductus cerebri, gelegen rond de ~ periaqueductal

arachnodactylie spider finger, id.

arachnoïdale uitbreiding naar sella, ziektecomplex met ~ empty sella (syndrome)

arachnoïdale/subarachnoïdale ruimte subarachnoid space

arachnoidea arachnoid membrane, meninx serosa (obs.)

arbeidsgeneeskunde occupational health

arbeidshygiëne industrial hygiene

arbeidsniveau performance

arbeidsongeschiktheid unfitness for work due to disease

arbeidsprestatie meten ergometry N (bv. via een fietsergometer de max. belasting bepalen)

arbeidstherapie occupational therapy

arbeidsvermogen power, working capacity

arbovirus arbo(r)virus

arcus palatina tonsillar pillars

arcus pedis longitudinalis longitudinal arch of foot

arcus pubis, boven de ~ suprapubic

arcus senilis gerontoxon, circulus senilis, id.

area Celsi alopecia areata N (cf. ophiasis)

arecanoot betel (nut) N (cf. sirihpruimen)

areola mammae, onder de ~ subareolar

argwaan suspicion, mistrust

aritmie (van het hart) (cardiac) arrhythmia

aritmie met tachycardie tachyarrhythmia

aritmie veroorzakend arrhythmogenic

arm upper limb/extremity, brachium, id.

arm betreffend brachial

arm vol littekens scarred arm

armvormig brachial

aromatisch radicaal betreffend aryl- [as prefix]

N (bv. arylsulfatase)

arseenwaterstof arsine (gas) N (een uitermate toxisch gas)

arsenaat arsenate

arsenicisme arsenism

arsenicose arsenism

arsenicum bevattend (preparaat) arsenical (drug)

arsenicumvergiftiging arseniasis, arsenic intoxication

N (=arseen/arseniumvergiftiging)

arsenobenzol (obs.) arsphenamine N (vroeger gebruikt tegen syfilis en framboesia)

artefact artifact

arteria cerebralis cerebral artery E (cf. cranial artery)

arteria cerebri anterior precerebral artery

arteria circumflexa circumflex artery

arteria hepatica hepatic artery

arteria mesenterica superior-syndroom superior mesenteric artery syndrome

arterie artery

arterieklem soft clamp, kocher (forceps)

arterieklem, kleine ~ mosquito clamp/forceps

arteriële embolie arterial embolism N (vaste prop die arterie afsluit; cf. thrombus)

arteriespasme vascular spasm

arterietang bulldog forceps

Nederlands-Engels


arteriewand arterial wall

arteriewand, middelste laag van de ~ (tunica) media

arteriitis arteritis

arteriitis van de aortaboog aortic arch syndrome, pulseless disease/syndrome, Takayasu’s disease

arteriosclerose vascular sclerosis, id.

arthrodia gliding joint, id. N (=vlak gewricht)

arthrogryposis immobility syndrome, id. N (blijvende buigcontractuur van een gewricht)

arthrosis deformans spinae lipping spine/vertebra

N (uitsteekselvorming bij ruggenwervels)

arthrosis deformans van heupgewricht coxae malum senilis

arthrosis deformans van kniegewricht gonarthrosis

articulair articular

articulatie bij het spreken, slechte ~ dysarthria

articulatio joint, id.

articulatio plana gliding joint, arthrodia

articulatio talocruralis mortise joint

articulatio trochoidea pivot joint

artificiële hartklep prosthetic valve

artikel (i.c. publicatie) (printed) paper, publication, published manuscript

artritis met bijbehorende huiduitslag dermatoarthritis

artritis urica gout

artropathie bij neurologische ziekte neurogenic arthropathy

artroscopie arthroendoscopy, joint endoscopy, id.

artrose van heupgewricht coxarthrosis

arts physician, medical doctor, medic E (cf. MD, PhD, clinician)

arts die inwoont bij klinische opleiding resident E (cf. internship)

arts die oogziekten behandelt oculist, ophthalmologist

arts in opleiding registrar

arts-assistent bij de afdeling cardiologie fellow in cardiology

artsenbezoeker pharmaceutical sales representative, detailer, detail person (Am.), medical representative, drug salesman/ woman

artsenmonster free medical sample

artsexamen medical qualifying exam

asafwijking (in ECG) axis deviation

asbest asbestos

Ascaris-parasiet roundworm

ascensus testis ascent of the testis

ascilinder axon cylinder, neurite

ascites dropsy of belly, abdominal dropsy, id.

ascites zonder lipiden, melkachtige ~ pseudochylous ascites

ascorbinezuur vitamin C, ascorbic acid

asdraaiing axis deviation

asdraaiing van de baarmoeder torsion of the uterus

aseksueel nonsexual

aselect at random

aseptische artritis reactive arthritis N (i.v.m. infectie elders in het lichaam)

asferische brekingsafwijking van ooglens astigmatism, astigmia

N (=cilinderafwijking)

asfyxie suffocation, asphyxia

asfyxie (milde vorm) tijdens de geboorte blue asphyxia

N (cf. asphyxia pallida)

asialie asialia, aptyalism

asiderose sideropenia

askring spherical aberration

asociaal antisocial

asparaginaat aspartate E (^ SGOT/ASAT)

aspecifiek nonspecific

Aspergillus-mycose aspergillosis

aspiratie (i.e. afzuigen) suction, sucking, id.

aspiratiebiopsie needle biopsy

aspireren to aspirate

aspirine aspirin E (^ NSAID’s, acetylsalicylic acid)

associatieveld association cortex

asteatosis (cutis) osteatotic dermatitis N (afscheiding van huidsmeer die onvoldoende is)

asterixis liver flap, flapping tremor, id.

asthma bronchiale bronchial asthma, CNSLD E (cf. asthmatic croup, colliers’ asthma, grinders’ asthma, miners’ asthma, red cedar asthma, sequoiosis asthma, stonemasons’ asthma)

asthma cardiale cardiac asthma, paroxysmal nocturnal dyspnea N (longstuwing secundair aan linksdecompensatie)

astma en hooikoorts, ziektebeeld met ~ atopic syndrome

astmaverergering ’s ochtends rond 4 uur morning dipping

astragalus ankle bone

astrocytoomcellen met eosinofiele stof gemistocytic astrocytoma, gemistocytoma

asymmetrische verdeling skew(ed) distribution

ataxie bij afwijking van kleine hersenen cerebellar ataxia

ataxie bij laesie in het centrum van het cerebellum central/truncal ataxia

ataxie die manifest wordt bij bewegingen progressive locomotor ataxia N (met name bij neurosyfilis)

ataxie door afwijking in de grote hersenen cerebral ataxia

ataxie t.g.v. vermislaesie, cerebellaire ~ sagittal imbalance syndrome, vermis syndrome

atelectase na cardiopulmonale ‘omleiding’ pump lung, postperfusion lung

athero-embolie van teen blue toe syndrome

atheroom wen, id.

atheroomcyste (obs.) epidermoidoma, epidermoid cyst N (cf. cholesteatoma)

atletenhart athlete’s heart

atonie atonia, atonicity, atony

atopisch eczeem disseminated neurodermatitis

atraumatisch nontraumatic, atraumatic

atresie betreffend atretic

atriaal atrial E (cf. arterial)

atrichie alopecia, atrichia, hair loss, effluvium

atrioventriculair kanaal, verhogingen van het ~ endocardial

cushion N (bij het embryonale hart)

atrioventriculair ritme nodal rhythm

atrium betreffend atrial E (cf. arterial)

atrium en ventrikel betreffend atrioventricular

atrium vertonend, tweevoudig ~ biatriatum

atrium, gelegen binnen het ~ intraauricular

atriumfibrillatie bij langdurig overmatig alcoholgebruik holiday heart syndrome E (cf. binge drinking)

atriumseptum interatrial septum

atrofie phthisis, atrophy, wasting

atrofie en vervorming van de voet claw foot

atrofie t.g.v. neurologische aandoening neuropathic wasting

atrofie van chorioidea choroidal atrophy

atrofie van de bilspieren wasted buttocks

atrofie van de testis testicular atrophy

atrofie, enkelzijdige ~ hemiatrophy

atrophie blanche (van Milian) white atrophic spots L (=capillaritis alba)

atrophoderma neuriticum glossy fingers/skin N (pijnlijke huid a.g.v. afwijking van zenuwvezels)

atrophoderma pigmentosum (van Crocker) parchment skin

N (huid gelijkend op 'perkamentpapier’)

atropine belladonna, atropine

attaque (cerebral) stroke, apoplexy, CVA

attributieve proportie attributable fraction

atypie atypia

atypisch atypical

auditieve hallucinatie acousma

aura betreffend aural

aurantiasis carotenosis, carotinosis

auricula pinna

auteur author, writer

autobestuurder (car) driver

autografie autographism

auto-immuun hepatitis lupoid hepatitis, id.

automatisme op bevel command automatism

automutilatie self-mutilation, id. N (cf. zelfbeschadiging)

auto-ongeluk car crash, automobile accident

averechts effect hebben to be counterproductive

aversie distaste

avitaminose B1, ziektebeeld bij ~ beriberi

avonturierster die mannen exploiteert vamp, vampire (sl.)

axeroftol vitamin A

axiale rotatie van de zaadstreng bell clapper

axilla armpit, id.

axon neurite, neuraxis, id.

axonheuvel axon hillock/hilus

Aziatische schistosomiasis oriental bilharziasis

azygos, linker ~ hemiazygos vein

b

baai bay

baaldag sick day N (cf. ziekteverlof)

baard beard E (cf. keirophobia)

baardschurft sycosis barbae N (folliculaire pyodermie)

baarkleed shroud

baarmoeder uterus, womb N (cf. buitenbaarmoederlijk, gekantelde baarmoeder, bloeding vanuit de baarmoeder, portio, hals van baarmoeder, spierwand, asdraaiing)

baarmoeder- en eileiderontsteking metrosalpingitis

baarmoeder- en peritoneumontsteking metroperitonitis

baarmoeder en schede, ontsteking van ~ metrovaginitis

baarmoeder incideren hysterotomy

baarmoeder met ingedeukte fundus arcuate uterus

baarmoeder(hals)onderzoek m.b.v. endoscoop hysteroscopy

baarmoeder, gelegen buiten de ~ extrauterine

baarmoeder, hypertrofie van de ~ bulky uterus

baarmoeder, in de ~ intrauterine

baarmoeder, ontsteking van spierwand van ~ myometritis

baarmoeder, scheuring van ~ metrorrhexis

baarmoeder, ziekte (elk type) van de ~ metropathia

baarmoeder, zonder ~ ametrous

baarmoederhals cervix (uteri)

baarmoederhals, slijmvliesontsteking van ~ endocervicitis

baarmoederhalskanaal cervical canal

baarmoederhalskanker cervix carcinoma, primary neoplasm of endocervix E (cf. exenteration)

baarmoederholte bij baring, achterste ~ hindwater

baarmoederholte bij baring, voorste ~ forewater

baarmoedermond mouth of the womb, opening of uterus, portio vaginalis, orificium externum uteri, os uteri externum, ostium uteri (externum), orificium uteri externi (L.) E (vaginal opening of the uterus)

baarmoederpijn metralgia, hysteralgia, hysterodynia

N (cf. slingerpijn)

baarmoederslijmvlies endometrium

baarmoederslijmvlies op abn. plaats endometriosis

baarmoederslijmvlies, gezwel van ~ endometrioma

baarmoederslijmvlies, ontsteking van ~ endometritis

baarmoederverzakking hysteroptosis

baarmoederwandontsteking (elk type) metritis

babesiose babesiosis N (infectieziekte a.g.v. de parasiet babesia)

baby infant, id.

baby in (normale) wieg cot baby

baby in couveuse incubator baby

babyjongetje met spierhypertrofie infant Hercules N (m.n. bij

Duuhenncspierddstroftfi)

babykaalheid infantile pressure alopecia

babymelk met bepaalde samenstelling formula (milk)

babysterfte infant mortality

bachbloesemtherapie Bach flower therapy N (een door de homeopaat Edward Bach opgestelde alternatieve geneeswijze)

bacil bacillus [pl. bacilli]

bacil betreffend bacillary

bacil die geen sporen vormt nonspore forming bacillus

bacil zonder vermogen tot eigen beweging nonmotile bacillus

bacillair bacillary

bacillaire dysenterie (bepaald type) asylum dysentery

N (m.n. voorkomend in inrichtingen/gestichten voor zieken)

bacillemie bacillemia N (aanwezigheid van bacillen in het bloed)

bacillendrager germ-carrier

bacilleninfectie bacillosis

bacilvorm vertonend bacilliform

bacterie bacterium [pl. bacteria]

bacterie, individuele kleine ~ micrococcus

bacterieachtig bacteriumlike, bacteroid

bacteriedodend agens bactericide

bacterieel bacterial

bacteriekweek, moeilijk groeiende ~ dysgonic

bacteriemutatie bij lage temperatuur cold sensitivity

N (ook: gevoeligheid voor koude)

bacteriën in het bloed bacteremia

bacteriën in urine bacteriuria, bacteruria

bacterievrij abacterial

bacteriofaag phage, bacteriophage

bacteriurie bacteriuria, bacteruria

badbehandeling bath treatment E (as a psychiatric therapy)

baden in het zweet drenched with sweat, drenching sweats

badkamereczeem athlete’s foot

bajonetaansluiting bayonet connection E (cf. connector)

bakerpraatje anility

bakkersbeen genu valgum

bakkerseczeem bakery eczema

bakkersjeuk baker’s itch

bakvet shortening E (cf. frying fat)

balanitis xerotica obliterans kraurosis of penis N (genitale variant van lichen sclerosus bij de man)

balans balance N (cf. equilibrium)

balanssuïcide intentional suicide

Balantidium-infectie balantidiasis, balantidiosis

balkenblaas trabecular bladder

ballaststof (in voedsel) dietary fiber, roughage

ballondilatator balloon dilator/catheter

ballonpomp (voor contrapulsatie) balloon pump (for counter pulsation)

balsem balm, bals, balsam N (cf. perubalsem)

balzak scrotum, testicular bag

balzakspier cremaster muscle E (cf. cremasteric reflex)

band ribbon, band (1); strap, string (2); chord(a), cord, ligament(um), fillet, vinculum (3); tractus (4); plica (5); trabecula (6) N (cf. in een band, rondom een band)

band betreffend cordal, chordal E (cf. cordate)

band van Reil ribbon of Reil

bandenpijnsyndroom pelvic congestion syndrome

bandgevoel sensation of constriction

bandje frenulum

bandvormige keratitis band-shaped opacity

bandvormige keratopathie (oogh.) band keratopathy

bandvormige rand (radiol.) bandlike rim

bandvormige structuur cuff

bandvorming (bij biochemische techniek) banding

bandvorming t.g.v. enkele cellijnen oligoclonal banding E (cf. monoclonal, polyclonal)

Nederlands-Engels


barbituurzuur barbiturate

barensnood labor pains, throes, pains of childbirth, travail

barenswee labor pain

baring delivery, childbirth, labor, parturition N (cf. snelle- baring)

baringskanaal birth canal

baringsproces parturition

baringsproces, abnormaal ~ dystocia N (cf. eutocia)

bariumpap (klisteerspuit) barium enema

barnsteen amber E (cf. Amber alert)

barnsteenzuur succinic acid

barotitis barosinusitis, barotitis

barst cleft, crack, burst, chap, flaw

barsten to burst, to rupture, to tear, to break

barstende hoofdpijn splitting headache

barstende huid cracking skin N (huid waarinfissuren ontstaan)

barstende pijn bursting pain

barstfractuur bursting fracture E (cf. crush injury, tuft fracture)

Bartholinklier vulvovaginal gland

Bartholinklierontsteking adenitis vulvovaginalis, bartholinitis

bartonellose (eruptieve vorm) verruga peruana, peruvian wart

basaal ganglion basal ganglion

basaal metabolisme basal metabolic rate, BMR (abbr.)

basaalcel basal cell

basaalcelcarcinoom basocellular carcinoma

basaalcelepithelioom rodent ulcer, id.

basaalcel-naevussyndroom basalioma, multiple nevoid syndrome, cutaneomandibular polyoncosis

basaalmembraan basement membrane

basale temperatuur basal temperature

basalioom basocellular carcinoma, id.

base en zuur reagerend, met ~ amphophilic

Basedow, ziekte van ~ toxic struma/goiter, id.

Baselse ziekte keratosis follicularis epidemica

basilaire impressie platybasia N (omhooggedrukt os occipitale als cong. anomalie)

basilemma basement membrane

basis base, fundus

basisch basic E (cf. acidic)

basiskennis (psy.) core knowledge

basislijn baseline E (cf. baseline value)

basisnarcose basal narcosis

basisvertrouwen basic trust

basiswetenschappen basic sciences

basofiele cel/leukocyt basophil

Bassen-Kornzweig-syndroom acanthocytosis, abetalipoproteinemia, id.

bastaard heterozygote, id. N (individu met verschillende allelen voor een kenmerk)

batterij battery

baxter (B.) infuus (1); infuusapparaat (2)

B-cellymfoom van CZS microglioma

beademing m.b.v. een apparaat artificial respiration, mechanical ventilation N (=kunstmatige beademing)

beademingsapparaat respirator, ventilator

beademingsverpleegkundige ventilation practitioner, VP

Bechterew, ziekte van ~ ankylosing spondylitis

bed, gekluisterd aan het ~ bedfast, bedridden

bedaren to calm down, to sedate

bedekken met blaasjes to vesiculate

bedekken met huidtransplantaat, opnieuw ~ resurfacing with skin graft

bedekken van het lichaam m.u.v. het hoofd mummying

bedekkend laagje coating

bedekking roof, encasement

bedekking (van een bepaalde weefselstructuur) tegmentum

bedekt met wratten warty, papilliferous

bedieningscircuit control circuit

bedieningsknop control button

bedkruik hot-water bottle

bedlegerig bedrid(den)

bedplassen bed wetting, (nocturnal) enuresis

N (cf. plaswekker)

bedplassen (gedurende de slaap) nocturnal enuresis

bedrieglijk fraudulent, deceptive, deceitful, fallacious, tricky, delusory

bedrijfsarts company physician

bedrijfsgezondheidszorg occupational medicine

E (cf. sanitarian)

bedrijfsongeval industrial accident/injury

bedroefdheid sadness

bedrust bedrest

bedvormig uitsteeksel bij sfenoïd clinoid process

bedwants bedbug (biter) E (^ Cimicidae, Cimex)

bedwants cimicose oriental bedbug

bedwateren enuresis, bed wetting

bedwelmen to stun, to torpefy, to torpify

bedwelming stupor

bedzweer bed sore, decubitus (ulcer)

beeld bij afwijking van bijnierschorshormoon cushingoid appearance

beeld n.a.v. fysische diagnostiek clinical picture

beeldelement pixel N (standaardeenheid waaruit een tweedimensionaal plaatje is opgebouwd)

beeldelement, driedimensionaal ~ voxel

beeldscherm monitor

beeldverbetering image enhancement

beeldversterking picture enhancement

beeldvormende diagnostiek diagnostic imaging

beeldvorming imaging N (cf. MRI)

beeldvorming van een object, meervoudige ~ polyopia

been leg, lower extremity/limb (1); bone, osseous tissue (2)

been betreffend crural

been, open ~ crural ulcer

beenbalkje trabecula

beenbelastingsdiagram footfall pattern

beenbewegingen, voortdurende drang tot ~ restless legs syndrome, jimmy legs

beenbreuk (bone) fracture

beencellen qua aantal te gering osteopenia

beencyste bone cyst

beenderen en gewrichten betreffend osteoarticular

beengeleidingsimplantaat bone conducting implant

beenkanker osteocarcinoma

beenmerg bone marrow, medulla, myeloid tissue

beenmerg betreffend myeloid

beenmerg door bindweefsel, vervanging van ~ myelofibrosis

beenmerg met abn. hoog aantal cellen hypercellular bone marrow

beenmerg, algemene aplasie van ~ panmyelopathy, panmyelophthisis

beenmerg, functiestoornis van ~ myelophthisis

beenmerg, geproduceerd in het ~ myelogenic, myelogenous

beenmerg, met toxische werking op het ~ myelotoxic

beenmerg, onderdrukking van de functie van ~ myelosuppression

beenmerg, ontwikkeling van ~ myelopoiesis

beenmerg, sclerose van ~ myelosclerosis

beenmergcel myelocyte

beenmergcel (die myelocyt en leukocyt vormt) myeloblast

beenmergontsteking (flegmoneuze ~) osteomyelitis

beenmergproliferatie vertonend myeloproliferative

beenmergpunctie bone marrow aspiration/biopsy N (e.g., sternumpunctie)

beennaad suture, synostosis

beenplaat van zeefbeen, mediane lamina cribrosa

beenschilfers bone chips N (cf. recalcificatie)

beenspoor exostosis N (cf. spoor)

beenstukjes in de schedelnaden wormian bones, sutural bones, epactals E (cf. supernumerary)

beenverweking malacosteon, mollities ossium, osteomalacia, osteomalacosis

beenvlies betreffend periosteal

beenvormend proces ossification

beenwas bone wax

beenweefsel dat nog niet is verkalkt osteoid tissue

beenweefselafbraak osteoclasis N (cf. botafbraak)

beenweefselgezwel osteoma

beenweefselgezwel binnen een bot enostosis

beenweefselontsteking osteitis

beenzweer crural ulcer, stasis ulcer N (open been)

beet bite, morsus

beetrelatie dental occlusion N (verhoudingen tussen kauwvlakken van kiezen)

begeerte, ziekelijke ~ craving

begeleidend concomitant

begeleidende brief cover(ing) letter

begeleiding bij eindfase van het leven terminal care

begeleidingsprogramma counseling program

begin, in het ~ initial(ly)

beginfase initial phase

beginnende atrofie incipient atrophy

beginstadium early stage N (cf. eindstadium)

begraafplaats graveyard, cemetery

begrensd circumscribed, confined, limited, bordered

begrenzing demarcation N (i.h.a. grens tussen vitaal en necrotisch weefsel)

begrenzing (van een figuur) contour

begrip comprehension E (cf. prehension); N(cf. bevruchting)

begripsvoorstelling conception

behaard haired, villous

behaarde lichaamshuid pelage

behandelen met opsoninen to opsonize

behandeling (van ziekte) therapy, treatment

behandeling d.m.v. water, medische ~ hydrotherapy

behandeling d.m.v. zonlicht heliotherapy

behandeling door fotochemisch proces photochemotherapy

behandeling met curette curettage

behandeling met een schildklierpreparaat thyroid therapy

behandeling met laserstralen laser therapy

behandeling voor volledige levensduur lifetime (duration) treatment

behandeling, verkeerde of schadelijke ~ malpractice

N (d.w.z. onjuist op ethische/medische of juridische basis)

behandelingsstrategie management

behandelingsvoorschrift regimen, prescription

beharing bij vrouwen op abn. plaatsen hirsutism

beharing die (partieel) afwezig is hypotrichosis

beharing in het gezicht facial hair

beheersen van de sluitspierfunctie sphincter control

behendigheid agility

behoefte demand, need E (cf. oxygen demand)

behoefte om koud water te drinken cold water thirst N (m.n. bij

syndroom van Boerhaave)

behoud van functie preservation of function

behouden van goede staat to conserve

beide(n) both

beiderzijds symmetric (1); bilateral (2)

beiderzijds maar met ongelijke omvang asymmetric

beïnvloeden to control (1); to affect, to interfere (2) N (ad (1): verwijst steeds naar een langdurig proces; anders 'to adjust’)

beïnvloeding influence, interference

beitelvormig scalpriform

bejaard aged

bejaarde burger senior citizen

bejaarden elderly (people)

bejaardentehuis home for the elderly

bejel skerljevo, id.

bekercel beaker cell, goblet cell, chalice cell N (epitheelcel die mucine bevat)

bekerglasmethode om bloed op te zuigen artificial/Heurteloup’s leech

bekervormig kraakbeen arytenoid cartilage

bekervormige depressie, vorming van ~ cupping N (bv. bij glaucoom of bij ziekten van botuiteinden)

bekijken van inwendige holtes endoscopy

bekken dat licht is afgeplat platypelloid pelvis

bekken van romp pelvis N (cf. nierbekken)

bekkenbeenderen bony pelvis N (i.e. heiligbeen, darmbeen, schaambeen en zitbeen)

bekkenbindweefsel en -ligamenten retinaculum uteri

bekkenbodem pelvic floor

bekkenbreuk pelvic fracture E (cf. hernia)

bekkendiameter bij de vrouw conjugata/conjugate diameter N (gemeten in voor-achterwaartse richting)

bekkendiameter en -capaciteit, bepaling van ~ pelvimetry

bekkengordel hip girdle, limb girdle, pelvic girdle

bekkengordel, spierdystrofie van ~ pelvifemoral muscle dystrophy, Leyden-Moebius dystrophy

bekkenholte pelvic cavity

bekkeningang pelvic inlet

bekkeningangdiameter diagonal conjugate

bekkenkam iliac crest

bekkenorganen pelvic organs

bekkenpijn pelvic pain

bekkenpijnsyndroom pelvic congestion syndrome

bekkenpijnsyndroom bij de man (male) pelvic congestion syndrome, blue balls (sl.) E (cf. purple vagina)

bekkenspieren pelvic muscles

bekkenuitgang pelvic outlet

bekleding coating

bekleding met epitheelcellen lining of epithelial cells

bekleding wegnemen stripping

beklemd gevoel (op de borst) tightness (on the chest)

beklemde breuk incarcerated hernia

beklemdheid (in hartstreek) oppression (of the heart)

beklemmend gevoel sensation of constriction/tightness

beklemmende pijn constricting pain

beklemming entrapment, tightness (1); strangulation (2) N (cf. pseudoganglion)

beklopping percussion

belangenstrijd(igheid) conflict of interest(s)

belastbaarheid load capacity, dutiability

belastbaarheid, geringe ~ frailty

belastend (voor de integriteit) disruptive

belasting load, loading E (cf. preload, afterload)

belasting die te groot is overload

belastingsas load axis

belastingsproef loading/stress test

belediging offence, insult

belichting exposure

bellenvanger bubble trap

belonefobie trypanophobia

beloop (van ziekteproces) course

belroos erysipelas N (streptokokkeninfectie van de huid)

beluisteren met instrument mediate auscultation

beluisteren zonder instrument direct/immediate auscultation

benardheid distress

benauwd gevoel choking sensation, tight feeling

benauwdheid breathlessness, oppression

benauwdheid op de borst tight chest

benepen stem pinched voice

beneveld blurred, clouded N (cf. verneveld)

benevelde toestand clouded state

benig bekken bony pelvis

benig bekken dat nauw is t.o.v. foetus fetopelvic disproportion

benige oogkas bony orbita

benige uitwas exostosis N (aan oppervlakte uitgroeiend stuk bot); E (cf. excrescence)

benige verbinding tussen beenstukken synostosis

benigne lymforeticulose cat-scratch disease/fever

Nederlands-Engels


benzeen benzol, benzene

benzeenring betreffend aromatic

benzine gas (Am.), gasoline, petrol (Br.) Fr (essence)

benzoëzuur benzoic acid

beoogd effect desired effect

beoordelen to judge, to evaluate

beoordeling evaluation N (cf. College ter Beoordeling van Gennesmidcdlen)

beoordeling door vakdeskundige peer review

beoordelingsrapport assessment report

bepaling (m.b.t. een meting) measurement

bepaling (m.n. de aanwezigheid van een stof) assay

bepaling via een test detection by a test

beperkende aandoening disabling condition

beperkende voorwaarde constraint

beperking restriction

beperking door interne factoren selflimited

beperking van de waterinname water restriction

beperking, lichamelijke/geestelijke ~ handicap

beperkt qua omvang, duidelijk ~ circumscribed

beperkt tot een bepaald gebied localized

beperkte beschadiging limited/constricted lesion

beperkte reflex reduced reflex E (cf. light reflex)

bereid voedsel backed food

bereiden to prepare, to synthesize

berg (op het hoofd) infantile eczema, seborrheic dermatitis/ eczema

bergafwaarts gaand exacerbating

bergafwaarts transport down-hill transport N (in de richting van de gradiënt)

bergziekte mountain sickness

beriberi kakke, id.

beriberi, acute foudroyante ~ shoshin

berichten (doorgeven aan) to report N (cf. rapport)

berijpte huid door ureumkristallen uremic frost on skin, urea frost

beroepsdermatose ergodermatosis

beroepsgeheim duty of professional confidentiality

beroepskracht professional worker

beroepsrisico (t.a.v. ziekten) occupational risk

beroepsziekte occupational disease

beroering perturbation, disturbance, impingement

beroerte (cerebral) stroke, cerebrovascular accident, apoplexy, apoplectic fit

beroving deprivation

beschadigd impaired

beschadiging lesion N (structurele/functionele verandering door ziekte/trauma)

beschadiging door een chemische stof chemical injury

beschadiging qua anatomische/esthetische vorm mutilation

beschadiging, macroscopische ~ damage, injury, wound

beschermbril goggles

beschermen met (stoot)kussen cushioning

beschermende huidcrème barrier cream

beschermende structuur shield

bescherming tegen protection from

beschimmeld moldy (Am.), mouldy (Br.)

beschimmelen to mold (Am.), to mould (Br.)

beslag fur N (op tong of tonsillen)

beslagen dim, blurred

beslagen tong coated/black tongue N (=aanslag op tong, lingua villosa nigra)

beslisboom decision tree

besliskunde decision analysis

beslissing rond het levenseinde end-of-life decision

besluiteloos undecisive, hesitant, irresolute

besluiteloosheid indecisiveness

besluitvorming decision making

besmet voedsel contaminated food

besmettelijk infective, transmissible, contagious

besmettelijke periode period of communicability

besmettelijke ziekte contagious disease

besmettelijkheid infectivity, infectiousness, contagiousness

besmetting contagion, infection, contamination

besmetting door Blastomyces blastomycosis

besmetting door Capillaria capillariasis N (bepaalde intestinale heliinthiasis)

besmetting door Metagonimus yokogawai metagonimiasis

besmetting door Trombicula minor scrub itch

besmetting met dode stof contamination

besmetting van levend organisme infection

besmettingsbron source of infection

besmettingsgraad infection rate

besmettingshaard nidus, focus of infection

besmettingsrisico contagion/contamination risk

besnijdenis circumcision, peritomy E (cf. feiale circuicision, infibulation, peritectomy)

bestanddeel material, constituent

bestendigheid tegen stress hardiness

bestraling radiation, irradiation N (met warmte, licht, radioactieve stof)

bestraling (als behandelingsmethode) radiation therapy

N (cf. gammatherapie)

bestraling van het gehele lichaam total body irradiation

bestralingskater acute radiation sickness

bestrijden van een ziekte fighting a disease

bestrijdingsmiddel tegen muggen culicide

besturen (van een proces) to control N (verwijst steeds naar langdurig proces; anders 'to adjust’)

beta-adrenerge antagonist betablocker

beta-alanyl-histidine carnosine

betalipoproteïnegehalte in bloed, hoog ~ hyperbetalipoproteinemia

betastbaar palpable

betasting met de hand t.b.v. onderzoek palpation

betekenis (positieve ~) merit N (in niet-materiële zin)

betrekkelijk relative

betrokkenheid involvement

betrouwbaarheid reliability

betrouwbaarheidsinterval confidence interval

betten to dab, to bathe N (cf. deppen)

beugel brace, orthesis, orthosis

beulsfractuur hangman’s fracture N (=traumatische spondylolisthesis van wervel CII)

bevallen (obst.) to deliver, to give birth

bevalling labor (Am.), labour (Br.), childbirth, delivery, parturition

bevalling, langdurige ~ long labor

bevalling, normale ~ eutocia

bevalling, tijdens de ~ intrapartum

bevanging door de warmte heat stroke

bevattingsvermogen comprehension

bevend trembling, tremulous

bevende rilling shaking chill

bevestigen van een bevinding to confirm a finding

beving quivering

beving die toeneemt als het doel wordt benaderd intention tremor

E (^ multiple sclerosis)

bevlekt met bloed bloodstained

bevochtiger humidifier

bevochtiging humidification

bevolking(sgroep) population

bevolkingsgroei growth rate of population

bevolkingsonderzoek mass screening E (cf. field survey, screening, interval cancer)

bevorderende factor (m.b.t. ziekteproces) promoting/precipitating factor

bevreesd voor afraid of, apprehensive of

bevriezing (van lichaamsdeel) frostbite

bevriezing (van weefsel) congelation N (cf. vriescoupe)

bevroren water ice

bevrucht fertilized, embryonated

bevruchte eicel embryo

bevruchte eicel of resulterend individu zygote

bevruchting conception, fertilization

bevruchting door diverse cohabitaties superfecundation

bevruchting naast een bestaand embryo superfetation

bevruchting van ovum impregnation

bevruchtingskans fecundability E (cf. fertility)

bevruchtingsproduct conceptus

bewaarplaats depot, repository E (cf. store-house, storage)

bewaking supervision, monitoring

bewakingseenheid intensive care unit, ICU (abbr.)

bewaren en in conditie houden van een orgaan preservation of an organ

beweegbaar movable

beweeglijk mobile, motile, movable

beweeglijkheid mobility

beweeglijkheid die abn. sterk is hypermotility

beweeglijkheid van de wervelkolom spine motion

beweging (physical) excercise (1); movement (2) E (cf. emotion, quickening)

beweging die abn. langzaam is bradycinesia, bradykinesia

beweging met schokken en aarzelingen cog-wheel rigidity/sign

beweging o.i.v. chemische stimulus chemotaxis

beweging van antagonisten, ontregelde ~ dysdiadochokinesia

beweging van de foetus fetal movement E (cf. quickening)

beweging veroorzakend motorial

beweging, gestoorde ~ impaired movement

beweging, pijn veroorzaakt door ~ kinesalgia

bewegingen die niet harmonisch verlopen incoordinate movements

bewegingen van een ander nabootsen echopraxia N (zonder eigen wilsinvloed nadoen)

bewegingsactiviteit die abn. verlaagd is hypokinesia

bewegingsafhankelijk mechanic(al)

bewegingsapparaat locomotor apparatus/system, musculoskeletal system

bewegingsarmoede akinesia, physical inactivity

bewegingsbeperking limited motor function, limitation of motion

bewegingscapaciteit motility

bewegingscoördinatie, verlies aan ~ dyspraxia

bewegingsleer kinematics

bewegingsloos motionless, immobile, fixed

bewegingsloos maken to immobilize

bewegingsloos verstarren freezing

bewegingspijn movement pain

bewegingsruimte clearance

bewegingsstoornis dyskinesia

bewegingsverlamming motor palsy

bewegingsvermogen, gestoord ~ dysmotility

bewegingsverzet gevolgd door meegeven clasp-knife phenomenon/

rigidity N (bv. ‘knipmes'-beweging bij ziekte van Parkinson)

bewegingsziekte motion sickness

bewerkelijk elaborate

bewerking die oppervlakteverschijnselen vertaalt naar gedrag van het bronsignaal inverse problem/transform E (cf. forward problem/ transform)

bewijs(materiaal) evidence

bewijsniveau level of evidence

bewijzend voor de diagnose diagnostic

bewust opmerken van de hartslag awareness of heart beat

bewuste waarneming cognition

bewusteloosheid unconsciousness E (cf. qualm, fainting)

bewusteloosheid van tijdelijke aard blackout

bewusteloosheid, diepe ~ coma

bewustheidsverklaring approval form (signed by physician) for use of an unregistered pharmaceutical N (=artsenverklaring; verklaring die vereist is bij het bestellen van een geneesmiddel dat niet geregistreerd is)

bewustzijn consciousness N (cf. splijting van het bewustzijn)

bewustzijn terugbrengen, tot ~ resuscitation

bewustzijn, maar met communicatieafwijking, ziektebeeld met normaal ~ locked-in syndrome N (bv. tetraplegie met afonie enz.)

bewustzijnsniveau dat gehalveerd is semiconsciousness

bewustzijnsstoornis bij myxoedeem myxedema coma

bewustzijnsverlies syncope N (in de zin van flauwvallen)

bewustzijnsverlies van een type waarvan de oorzaak onbekend is transient loss of consciousness E (cf. seizure, syncope)

bewustzijnsverlies van voorbijgaande aard en zonder cardiovasculaire oorzaak nonsyncopal attack

bezaaid met blaasjes studded with vesicles

bezeten persoonlijkheid obsessive personality

bezetene obsessive personality

bezetting (psy.) cathexis N (via een energetische component)

bezigheidstherapie occupational therapy

bezinken to precipitate

bezinking van vaste stof in vloeistof sludging

bezinkingsproces precipitation

bezinkingssnelheid sedimentation rate E (^ ESR)

bezinksel sediment, precipitate

bezoar bestaande uit plantaardige vezels phytobezoar

bezoar van haren en plantaardige vezels trichophytobezoar

bezorgd concerned, anxious, apprehensive

bezorgdheid anxiety, uneasiness, concern E (cf. fear)

bezwijken to collapse, to succumb

bezwijmen to swoon

bicarbonaat carbonic acid, bicarbonate

bicephalus dicephalus

bicuspidalisklep mitral valve, bicuspid valve

bicuspide (klep) bicuspid valve

biest foremilk, colostrum

bifasisch diphasic N (met twee componenten/ ontwikkelingsstadia)

bifasisch temperatuurverloop saddleback temperature

bij(enwas) bee (wax)

bijbal epididymis

bijbal- en zaadbalontsteking epididymo-orchitis

bijbalontsteking epididymitis

bij-eierstok epoophoron N (restant van embryonale oerniergang)

bijgeluiden adventitious sounds

bijgezwel metastasis E (cf. implantation metastasis)

bijholte sinus

bijkomend intercurrent

bijkomend vereist element t.b.v. functie cofactor

bijkomende klanken adventitious sounds

bijkomende ziekte(n) comorbidity

bijmengsel van zuurstofarm bloed admixture of venous blood

bijna-doodervaring near-death experience, NDE

bijna-ongeluk near accident

bijnier adrenal (gland), suprarenal gland/body E (cf. kidney)

bijnier betreffend adrenal

bijnier(schors)insufficiëntie adrenocortical syndrome

bijnier, gelegen buiten de ~ extraadrenal

bijnierfunctie gedurende perioden van toegenomen stress, falen van- critical illness-related corticosteroid insufficiency

bijnierfunctiestoornis hypoadrenalism, hyposuprarenalism (obs.)

bijnierfunctiestoornis in samenhang met leverproblemen hepato-adrenal syndrome

bijniermerg suprarenal medulla

bijniermergtumor, chroomaffiene ~ pheochromocytoma

bijnierontsteking adrenalitis, adrenitis

bijnierschors adrenal cortex

bijnierschors, tumor uitgaande van ~ Grawitz’s tumor, hypernephroma (obs.)

bijnierschorshormoon glucocortic(oster)oid

bijnierschorshormoon m.b.t. glucose cortisone

Nederlands-Engels


bijnierschorshyperfunctie early/precocious adrenarche, id.

bijnierschorshypofunctie Addison’s melanoderma, id.

bijnierschorssteroïd desoxycorticosteroid, DOCA (abbr.)

bijovernachting rooming-in

bijplacenta succenturiata placenta

bijschildklier parathyroid (gland)

bijschildklieractiviteit abn. verhoogd hyperparathyroidism

bijschildkliercel met veel cytoplasma clear cell (of parathyroid gland)

bijschildkliercel, gezwollen ~ wasserhelle cell

bijschildklierhormoon parathormone

bijsluiter package insert, patient information, prescription information

bijsmaak funny taste, flavor

bijten op wang en lip cheek biting

bijtend acrid, biting

bijtend instrument toepassen cauterization N (cf. electrocautery/ elertrocoag.dation)

bijtint hue

bijtmiddel caustic (agent)

bijvoeding supplementary feeding

bijwerking side-effect, adverse effect N (i.h.b. wordt ongewenst effect bedoeld)

bijziendheid myopia, nearsightedness

bikinisnede Pfannenstiel incision

bil buttock N (cf. nates)

bilateraal bilateral N (cf. beiderzijds)

bilharziasis schistosomiasis, snail fever, id.

biliaire cirrose xanthomatous cirrhosis

bilirubineoverschot in bloed hyperbilirubinemia

billen nates, buttocks, clunes

billengebied gluteal region, cluneal area, natal site

bilnaad intergluteal cleft

bimanueel bimanual

bindend vermogen (van chemische stoffen) binding

bindingsplaats binding site

bindvlies (van het oog) conjunctiva

bindvliesontsteking conjunctivitis N (cf. keratoconjunctivitis sicccc)

bindvliesontsteking door adenovirus beal conjunctivitis

bindvliesontsteking met rode blaasjes follicular conjunctivitis

bindweefsel fibrous/connective tissue

bindweefsel dat deel van longkwab begrenst bronchopulmonary segment

bindweefsel en spierweefsel betreffend fibromuscular

bindweefsel- en spierweefselontsteking fibromyositis

bindweefsel met veel elastische vezels (fibro)elastic tissue

bindweefsel met vezels areolar tissue

bindweefsel waarin lymfoïde cellen adenoid tissue

bindweefsel, degeneratieziekte van ~ collagenosis

bindweefselafwijking met gelatinekarakter mucoid/myxomatous degeneration N (door ophoping van glycosaminoglycans)

bindweefselcel connective tissue cell, lamellar cell

bindweefselcel met pigment pigment cell

bindweefselgezwel, goedaardig ~ fibroma

bindweefselhyperplasie van een vene venofibrosis

bindweefselkanker scirrhus

bindweefsellaag onder membrana serosa subserosa

bindweefsellaag van een slijmvlies lamina propria (mucosae)

bindweefselontsteking fibrositis N (i.h.b. van fascie en bij reuma)

bindweefselstreng gubernaculum

bindweefselverharding sclerosis

bindweefselvezel, elastische ~ elastic/yellow fiber

bindweefselvlies fascia

bindweefselvlies rond spier aponeurosis

bindweefselvormend fibroplastic, fibrogenic

bindweefselvorming fibroplasia

bindweefselvorming bij wondgenezing cicatrization

bindweefselwoekering fibrosis

binnen een bloedvat intravascular

binnen het oor gelegen endaural

binnenbekleding door een cellaag endothelium N (betreft hart,

bloedvaten en lichaamsholten)

binnendringen to penetrate, to invade, to infiltrate

binnendringen (van micro-organismen) invasion

binnendringen in de huid penetration of the skin

binnendringen in een weefsel infiltration

binnenoor inner ear, internal ear, labyrinth N (omvattende:

vestibulum, cochlea en drie kanalen)

binnenste kiemblad entoderm, endoderm

binnenstebuiten kering exstrophy, extrophy

binnenwaarts gekromd inflected

binnenwaartse draai entropion N (m.n. van ooglid)

binnenzool insole

bioblast micelle

biologeren to spell-bind

biologisch effect zoals bij radioactiviteit, met ~ radiomimetic

biologische ouder birth parent, biological parent

biologische testmethode bio-assay

biomedische techniek biomedical engineering

biomedische wetenschappen biomedical/life sciences

biopsie dwars door de bronchuswand transbronchial biopsy

biopt biopsy (specimen)

biopt verkregen door opzuigen aspiration biopsy E (cf. needle biopsy)

biosynthese van nucleotide met hergebruik van basen salvage

pathway

biosynthetische voorloper van insuline proinsulin

biotechnicus animal technician

biotine vitamin H, id.

bistouri bistoury N (chirurgisch lang mes)

bivakmuts balaclava (helmet) N (ragaden in gezicht m.u.v. neus en mond)

biventer digastric

bizonnek buffalo hump, bull neck

Bjerrum-scotoom arcuate scotoma

blaar blister, bleb, bladder, cutaneous vesicle

blaas (urinary) bladder

blaas, binnen de ~ intravesical

blaas, permanente overrekking van de ~ megabladder

blaasabces bladder abscess

blaasachtig vesiculous

blaasbalg bellows

blaascapaciteit en -druk meten cystometry

blaasepitheel epithelium of bladder

blaasexcisie cystectomy

blaasfistel die uitmondt in de huid vesicocutaneous fistula

blaasfunctie die gestoord is dysfunction of bladder

blaashals bladder neck, vesical neck, vesicourethral orifice

blaasje blister, cutaneous vesicle

blaasje (tot 5 mm) met etter pustula, pustule

blaasje met conidiasporen sporangium

blaasje op lip bij herpes simplex cold sore, fever blister, oral

herpes

blaasjes aan binnenkant van cysticercus brood capsules

blaasjes bevatten/vormen to vesiculate

blaasjesvormige huiduitslag follicular rash

blaasjesvorming/aanwezigheid vesiculation

blaaskanker bladder carcinoma

blaaskoepel bladder dome

blaaslediging voiding

blaaslediging die schijnbaar compleet is installment emptying

N (maar wordt gevolgd door nadruppelen)

blaasmola hydatid mole

blaasontsteking (urine ~) cystitis

blaasontsteking bij vrouw na coïtus honeymoon cystitis/pyelitis

blaasontsteking met kleine cysten cystic cystitis

blaasproefapparaat breathalyzer

blaasreflex micturition reflex

blaasslijmvlies bladder mucosa

blaasvolume en -druk registreren cystometrography

blaasvormig vesiculous

blaasvorming in de epidermis blistering

blaaswand bladder wall

blaasworm echinococcus

blaasworminfectie met cystestructuur hydatid cyst

blaasworminfestatie hydatidosis

blaaszweer, pijnlijke en hardnekkige ~ elusive ulcer, Hunner’s ulcer

blad blade, leaf, sheet, layer

bladgroen chlorophyll

bladvormig bladelike, foliaceous

blaesitas lisping, sigmatism

blafhoest barking cough

blanke white, Caucasian E (Caucasian is an evasive term for 'white’, and a historical misnomer)

blanke huid, met ~ fair skinned

blanke ras (m.n. uit Europa) caucasian race

blanke, niet ~ nonwhite N (cf. neger)

blanken whites

blarentrekkend (middel) vesicantory

blasteem blastema

blastocysteholte blastocyst cavity

blastoderm germ disc, blastodisk, id. N (=kiemschijf)

blastokèle cleavage cavity, segmentation cavity, id.

blastomeer cleavage cell, segmentation sphere

blastomycose, keloïdale ~ lobomycosis

blastomycose, Zuid-Amerikaanse ~ paracoccidio(ido)mycosis

blastulaholte blastocyst cavity

blauw oog (a.g.v. trauma) black eye

blauw plekje ecchymosis, bruise N (kleine bloeding meestal in huid of slijmvlies)

blauwachtig-zwart verkleurd livid

blauwe plek bruise, bruising E (cf. hematoma, extravasation)

blauwe tint rond de navel caput medusae N (a.g.v. gedilateerde venen)

blauwkleurig bluish

blauwzucht cyanosis N (door hoge concentratie gereduceerd hemoglooine)

blauwzuur hydrocyanic acid, Prussic acid

bleek gezicht pale face

bleekheid pallor

bleekheid (van de huid) pallor, cutaneous paleness, marble skin

bleekwater sodium hypochloride N (veelzijdig desinfectans)

bleekzucht pallor

blefarostenose blepharophimosis

bleken blanching

blenorrea a.g.v. gonorroe gonoblennorrhea

blessuur injury, wound, trauma

blijvende kiezen molars

blijvende misvorming permanent deformity

blijvende structuur persistent structure

blik, starende ~ gaze E (cf. vacant look, paralysis of conjugate upward gaze, upward gaze syndrome)

blikkerig geluid bij het hoesten metallic cough

blikparese ocular paresis

bliksemfiguren Lichtenberg’s flowers N (vertakkendpatroon van oppervlakkige huidverbrandingen t.g.v. blikseminslag)

blikseminslag, letsel t.g.v. ~ lightning injury E (cf. side flash, flashover, secondary arrest, Lichtenberg’s flowers)

bliksemkramp infantile (nodding) spasm

blind eindigende ruimte cul-de-sac

blind oog a.g.v. hoge intraoculaire druk absolute glaucoma

blind, nagenoeg ~ bat-blind

blinde buidel blind pouch

blinde goot blind gutter N (cf. atresia)

blinde lis-syndroom blind/stagnant loop syndrome

blinde vlek optic disc/disk, blind spot, optic papilla, optic nerve head E (cf. optic pit, choked disc, optic cup)

blindedarm cecum

blindedarm betreffend cecal

blindedarm-aanhangselontsteking appendicitis

blindengeleidehond seeing-eye dog

blindheid blindness

blindheid (aan beide ogen) amaurosis

blindheid door arteriële afsluiting amaurosis fugax

N (van tijdelijke aard)

blindheid voor groen en rood deuteranopia

blinkend shiny

bloed afnemen (voor onderzoek) to draw blood

bloed aftappen exsanguination

bloed betreffend hemic, hemal, hematic E (cf. hematinic)

bloed elders onttrekken t.b.v. coronairen coronary steal

bloed en chylus in de urine hematochyluria

bloed geproduceerd/verspreid, door ~ hematogenous

bloed in de ontlasting, chemisch bepaald ~ occult blood in feces, guaiac positive (stools) N (cf. melena)

bloed in semen hemospermia, hematospermia

bloed in urine hematuria

bloed naar weefsel, uittreden van ~ extravasation of blood

bloed onttrekken/aftappen exsanguination

bloed spugen hemoptysis, spitting blood

bloed surplus (dat lokaal aanwezig is) hyperemia

bloed trekken (B.) to draw blood N (bloed afnemen)

bloed waaraan geen componenten ontbreken whole blood E (cf. packed red cells, frozen red cells, washed red cells)

bloedaanmaak hemopoiesis

bloedaanmaak, stoornis van de ~ dyshem(at)opoiesis

bloedaanmaakstoornis, neoplastische ~ erythremic myelosis E (cf. erythroleukemia)

bloedafzetting in de cornea keratohemia

bloedamoebe babesia

bloedarmoede anemia (Am.), anaemia (Br.)

bloedarmoede (macrocytair perniciosa) achrestic anemia

bloedbank blood bank

bloedbeeld (qua aantallen cellen) differential count

bloedcel, witte ~ white blood cell, leukocyte (Am.), leucocyte (Br.) E (cf. WBC); N (cf. ongesegmenteerde leukocyt)

bloedcellen in aantal verlaagd oligocythemia

bloedcellen qua aantal en per soort verlaagd pancytopenia

bloedcellen tellen cytometry

bloedchemie blood chemistry

bloeddoorstroming die abn. laag is hypoperfusion

bloeddruk blood pressure E (cf. hypertension, hypotension)

bloeddruk die abn. laag is hypotension N (cf. orthostatic/postural hypotension)

bloeddruk die verhoogd is hypertension

bloeddruk in aderen venous pressure E (cf. venous pooling, CVP)

bloeddruk, betreffende verhoogde ~ hypertensive

bloeddruk, normale ~ normotension

bloeddrukdaling halverwege de zwangerschap midpregnancy drop of blood pressure

bloeddrukmeter (Riva-Rocci) sphygmomanometer

N (noninvasieve methode m.b.v. manchet)

bloeddrukverhogende werking /stof vasopressor

bloeddrukverhoging via vasoactiviteit pressor effect

bloeddrukverhoging, aanvalsgewijze ~ hypertensive crisis

bloeddyscrasie met atypische blasten erythroleukemia

bloedeilandje blood island

bloederig bloody, sanguineous N (cf. bloedig)

bloederziekte bleeder’s disease, hemophilia (Am.), haemophilia (Br.)

bloedgever blood donor

bloedgroep blood type, blood group

Nederlands-Engels


bloedgroepbepaling blood grouping

bloed-hersenbarrière blood-brain barrier, hematoencephalic barrier

bloedig onderzoek invasive investigation N (i.t.t. noninvasief;

cf. bloederig)

bloedige dauw-teken Auspitz sign

bloedindikking hemoconcentration

bloeding bleeding, hemorrhage (Am.), haemorrhage (Br.)

N (cf. contactbloeding, doorbraakbloeding, tussenbloeding, nabloeding, neusbloeding)

bloeding in de alveoli intra-alveolar bleeding

bloeding in de galgangen hematobilia

bloeding in grijze stof van ruggenmerg hematomyelia

bloeding in oog/orbita hemophthalmos

bloeding in voorste oogkamer hyphem(i)a

bloeding stoppen hemostasis, coagulation

bloeding t.g.v. beschadigde capillairen capillary hemorrhage

bloeding vanuit de baarmoeder metrorrhagia N (zonder

samenhang met de menstruatie)

bloeding vanuit de bronchi bronchorrhagia

bloeding vanuit de vagina vaginal bleeding

bloeding, herhaalde ~ rebleeding

bloeding, indirecte ~ concealed hemorrhage

bloeding, inwendige ~ internal hemorrhage

bloedingsneiging bleeding tendency, hemorrhagic diathesis

E (cf. proclivity)

bloedingstijd bleeding time

bloedingsziekten hemorrhagic diseases

bloedkanker leukemia (Am.), leukaemia (Br.)

bloedlichaampje corpuscule

bloedlichaampjes vernietigt, cel die ~ hemophagocyte

bloedmonster blood sample

bloedneus nosebleed, nose bleeding, epistaxis

bloedonderzoek blood test

bloedonttrekking op een andere plaats steal syndrome

E (e.g., subclavian steal syndrome)

bloedophoping in aderen venous congestion

bloedophoping in de vagina hematocolpos

bloedophoping in tuba uterina hematosalpinx

bloedophoping in uterus hemometra

bloedovergedragen blood borne, hematogenous

bloedpigment respiratory pigment N (=bloedkleurstof)

bloedplaatje thrombocyte, platelet

bloedplaatjes in overmaat in bloed hyperthrombocytemia

bloedplaatjes qua aantal verlaagd thrombo(cyto)penia

bloedplaatjesaanmaak thrombocytopoiesis

bloedplasma blood plasm(a)

bloedsomloop circulation, circulatory system

N (cf. doorbloeding)

bloedsporen aantonende chemische stof benzidine

N (m.b.t. fecesonderzoek)

bloedsporen vertonend bloodstained

bloedspuwing blood spitting, hemoptysis E (cf. endemic hemoptysis)

bloedstelping hemostasis, epistasy

bloedstolling coagulation

bloedstolling veroorzakend/versnellend thromboplastic

bloedstollingsfactor VII serum prothrombin conversion accelerator

bloedstollingsneiging die abn. hoog is hypercoagulability

bloedstollingsstoornis m.b.t. trombocyt thrombo(cyto)pathy

bloedstolsel blood clot

bloedstroming betreffend hemodynamic

bloedstroom blood flow, blood stream

bloedstroom verlaagd blijkens vaatdiameter (radiol.) oligemia

bloedstroomsnelheid blood flow velocity

bloedstroomtoename in longvaten pleonemia (radiol.)

bloedstuwing in vaten vascular congestion

bloedsuiker blood glucose/sugar N (juiste term is bloedglucose; cf. hypoglykemie)

bloedtekort door toevoerbeperking ischemia (Am.), ischaemia (Br.)

bloedtoevoerstoornis in bepaald gebied strangulation N (nl. a.g.v. mechanische constrictie)

bloedtransfusie (blood) transfusion

bloedtransfusiegeneeskunde (blood) transfusion medicine E (cf. hemovigilance)

bloeduitstorting suffusion

bloeduitstorting (in weefsel) hematoma E (cf. hematocele)

bloeduitstorting in bestaande holte hematocele E (cf. hematoma)

bloeduitstorting in buikholte hemoperitoneum

bloeduitstorting in huid, diffuse ~ purpura

bloeduitstorting in pericardholte hemopericardium

bloeduitstorting m.b.t. uterus en placenta uteroplacental apoplexia

bloeduitstortinkje ecchymosis N (kleine bloeding meestal in huid of slijmvlies)

bloeduitstrijkje blood smear

bloedvat (blood) vessel L (=vas [pl. vasa])

bloedvat vormend vasoformative

bloedvat(en), rondom ~ perivascular

bloedvat(en), ziekte van ~ vasculopathy

bloedvat, binnenste bekleding van ~ intima

bloedvat, gelegen buiten het ~ extravasal, extravascular

bloedvaten bezit, mate waarin een orgaan ~ vascularity

bloedvaten en n. vagus betreffend vasovagal

bloedvaten opnieuw aanleggen revascularization N (bv. via chirurgische ingreep; cf. neovascularisatie)

bloedvaten van de nieren betreffend renovascular

bloedvaten, ziekte van kleine ~ microangiopathy

bloedvatenstam conduit

bloedvatenstelsel vascular system

bloedvatenvorming in weefsel vascularization E (cf. neovascularization/revascularization)

bloedvatgelijkende strepen in netvlies angioid streaks (of chorioidea) E (^ pseudoxanthoma elasticum)

bloedvatobstructie door thrombus thromboembolism

bloedvatsnoer tourniquet

bloedvatversterf n.a.v. een thrombus thrombonecrosis

bloedvatziekte vasculopathy

bloedverdunning anticoagulation, blood thinning

bloedvergiftiging sepsis, toxicemia, toxemia

bloedvergiftiging bij eclampsie eclamptic toxemia

bloedvergiftiging, etterige ~ pyemia

bloedvergiftigingssyndroom (bepaald type) necrobacillosis, postanginal septicemia, Lemierre’s syndrome

bloedverlies vanuit de uterus, langzaam ~ metrostaxis

bloedverwant relative, kinsman, kinswoman, cognate

bloedverwantschap consanguinity

bloedvocht plasma

bloedvolume (totaal circulerend ~) blood volume

bloedvolume abn. hoog, circulerend ~ plethora, hypervolemia N (overvulling van het vaatstelsel)

bloedvolume abn. laag, circulerend ~ hypovolemia

bloedvolume in de circulatie circulating (blood) volume

bloedvorming hematopoiesis

bloedvorming betreffend hematopoietic

bloedwateren hematuria

bloedwei (blood) plasm(a)

bloedziekte met factor VII-deficiëntie pseudohemophilia (type B)

bloedzuiger blood sucker, leech

bloedzuiger in water (bepaald type) limnatis nilotica

E (^ internal hirudiniasis)

bloedzuiger, ziekte door beet van ~ hirudiniasis

bloedzuigers levend in het water aquatic leeches E (^ hirudiniasis)

bloedzuigers levend op het land land leeches E (cf. aquatic leech, limnatis nilotica)

bloedzuigers, ziekte door ~ conenosis

bloedzweer furuncle

bloem (van meel) flour

bloemkooloor cauliflower ear, prizefighter ear

blokgolf square wave

blokkade block, blockage

blokkade van atrioventriculaire impuls heart block

blokkade van drie zenuwvezelbundels trifascicular block

blokkade van impuls over het hart, halfzijdige ~ cardiac hemiblock

blokvormige stroomstoot square pulse

blond fair-haired, blond(e)

blonde haren, met ~ fair-haired

blootstellen to expose

blootstelling exposure

blootstelling die te lang/sterk is overexposure

blootstellingsdagen days at risk

blos blush, facial flushing

blote oog, onderzoek met het ~ naked-eye inspection

blozen to blush

blozen, overmatig ~ flushing (of face)

blozend gelaat bij mitralisstenose mitral facies

bochel hump(back), hunch, kyphosis N (cf. bult)

bocht curvature, flexion, flexure, curve, crook

bodem floor, fundus

bodemkracht ground reaction force

boer burp, belch, ructus

boer laten belching, burping E (cf. eructation)

boerenlong farmers’ lung

boeroelizweer (a.g.v. mycobacterie) buruli ulcer

boezem (bij een vrouw) bosom, mamma, breast, bust

boezem (van het hart) atrium, atrium cordis, atrium of the heart N (=voorhof)

boezemfibrilleren atrial fibrillation

bof mumps, epidemic/infectious paroti(di)tis

bof orchitis mumps orchitis

bol bulb, bulbus, globe, globus

bol gezicht puffing face

bol laten staan van de wangen to puff up one’s cheeks

bolachtig bulbous

bolheid convexity (1); puffiness (2)

Boliviaans hemorragisch koortsvirus machupo virus

bolstructuur spheroid

bolvorm betreffend, halve ~ hemispheric(al)

bolvormig spherical, globular, bulbous, bulbiform

bolvormig deeltje (m.n. in het bloed) globule

bolvormig gezwel spherical tumor

bolvormig lichaam spheroid

bolvormige bacterie coccus [pl. cocci]

bolvormige cel globoid cell

bolvormige kromming convexity

bolvormige massa spherical mass, globus

bolvormige massa, opgehoopt tot een ~ conglobate

bolvormige ooglens-afwijking spherophakia

bolvormige uitstulping van de cornea keratoglobus

bonzende pijn throbbing pain

boodschappermolecule (neuro)transmitter

boodschapper-RNA messenger RNA

boogvormig arciform, arcuate(d)

boomvormig (vertakt) dendritic

boor (om weefsel te verwijderen) trephine

boor(gereedschap) drill

boord collar

boordenknoopabces collar button abscess, shirt-stud abscess N (abces in twee holtes verbonden door een kanaal)

boordenknoopmisvorming button hole deformity

boos angry, mad

boosheid anger

bootvormig scaphoid

bootvormig botje (van hand/voet) navicular bone (of hand/foot)

boren van opening in cortex van bot windowing

Bornholm, ziekte van ~ epidemic/viral pleurodynia, id.

borreliose vacation plague, borreliosis E (cf. Lyme disease)

borst breast, mamma (1); chest, thorax (2) N (cf. boezem)

borst die hard is a.g.v. melkafvoerblokkade caked breast

N (cf. meetprocedure voor de opname van borstmelk)

borst(kas)wand chest wall

borst(klier), ontsteking van ~ mastitis, mammitis

borst, pijn op de ~ chest pain

borst/borstspier betreffend pectoral

borstademhaling pectoral respiration

borstamputatie mastectomy E (cf. lumpectomy, radical mastectomy)

borstband breast band, strophium (L.)

borstbeen sternum, breast bone

borstelcel bristle cell, hair cell

borstelvormig (bv. van bloedvaten) brushlike

borstelzoom (van de nier) brush border

borsten breasts, bosom, mammae, eyes (sl.), tits (sl.)

borsten, opgezette en gespannen ~ mastodynia N (cf. gevoelige borsten)

borstholte gevuld met bloed en lucht hemopneumothorax

borstholte met pusophoping pyothorax N (=pleura-empyeem)

borstkanker breast carcinoma, breast cancer, mammary carcinoma

borstkas chest, thorax, pectus (L.)

borstkas betreffend pectoral

borstkas, binnen de ~ intrathoracic

borstkas, buiten de ~ extrathoracic

borstkas, halverwege de ~ midthoracic

borstkas, onbehaaglijk gevoel in de ~ thoracic discomfort

borstklier betreffend mammary

borstklier, (elk type) aandoening van de ~ mastopathy

borstklier, onder de ~ submammary

borstklieren die boventallig zijn polymastia

borstkorset jacket

borstletsel chest injury, chest trauma

borstomvang width of the chest

borstontwikkeling (bij de man) gynecomastia

borstontwikkeling, geringe ~ hypomastia

borstpijn mastalgia E (cf. chest pain)

borstspier pectoral muscle

borstverwonding chest trauma/injury

borstvlies parietal pleura

borstvoeding breast feeding

borstvoeding geven lactation, nursing N (cf. meetprocedure voor de opname van borstmelk)

borstvoeding ontwennen weaning (from breast), ablactation

borstvoedingsstoornis agalactia

borstwand gelegen voor het hart, deel van ~ precordia, precordium

borstweefsel, hyperplasie van ~ mastoplasia

borstweefsel, ontwikkeling van ~ mammoplasia

borstwervel dorsal/thoracic vertebra

boskoorts jungle/sylvatic yellow fever

bosluizenkoorts tick (bite) fever

bot fluke (1); bone, osseous tissue (2) E (cf. liver flukes)

bot aantastend, slechts een enkel ~ monostotic

bot met histologisch beeld van Paget mosaic bone N (bij osteitis deformans)

bot, gelegen binnen het ~ intraosseal, intraosseous

botaandoening met sclerotische foci osteopoikilosis L (=osteopathia condensans disseminata)

botabces bone abscess

botafbraak bone destruction

botatrofie met neurocirculatoire pijn algoneurodystrophy

N (^ Sudeck’s syndrome)

botbank bone bank

botbed bone stock

botbreuk (bone) fracture

botbreuk met beschadiging van ander weefsel complicated fracture E (cf. comminuted fracture, compound fracture)

botbreuk met open wond compound fracture E (cf. comminuted fracture, complicated fracture)

Nederlands-Engels


botbreuk met splinters tussen botstukken comminuted fracture

botcel osteon, osteocyt

botcyste bone cyst

botcyste, eenkamerige/solitaire ~ unicameral bone cyst

botergeel dimethylaminoazobenzene

botfrees burr E (cf. trephination)

botgroeistilstand (radiol.), teken van ~ growth arrest line, Harris’ line

bothypertrofie hyperostosis, hyperosteogenesis

botleeftijd bone age

botmateriaal rond breukplaats callus

botmatrix bone matrix

botmetastase bone metastasis

botmisvorming bone deformity

botnecrose bone necrosis

botnecrose, avasculaire ~ avascular necrosis, osteonecrosis, aseptic (bone) necrosis, ischemic bone necrosis

botpijn bone pain, ostalgia

botpijn (bij syfilis) osteocopic pain

botresorptie bij terminale phalangen tufting (radiol.)

E (^ Raynaud)

botrijping bone maturation

botschaar, grote ~ bone shears

botschaartje (beebee) bone scissors

botten aantastend, diverse ~ polyostotic

botten, gelegen tussen twee ~ interosseous

bottransplantatie bone grafting

botuitsteeksel spine, spur

botuitsteeksel dat groot en rond is tuberosity

botuitsteeksel van femur trochanter E (distinguish ‘greater' and ‘lesser’ trochanter)

botverandering in ivoorachtige massa eburnation

botverbinding met glad oppervlak facet

botverharding osteosclerosis

botvervangend materiaal bone substitute

botverwijdering (door snijden/zagen) osteotomy

botvormend mesenchym, afwijking van ~ fibrous dysplasia (of bone) N (met vervanging door bindweefsel)

botvorming bone formation, osteogenesis, ossification

botweefsel bone tissue

botweefsel betreffend osseous E (e.g., osseous deformity/ cd^stt^cCii^r^/fi^sii^r^//^(^rc^sis)

botweefsel plus kraakbeen en pezen musculoskeletal tissue

botweefsel, overmatige groei van ~ hyperostosis

botwoekering exostosis, spur N (aan de oppervlakte uitgroeiend stuk bot)

botwoekering bij gewrichtsvlak osteophyte E (cf. exostosis, facet)

botwoekering bij schedeldak calvarial hyperostosis

botziekte van Paget osteitis deformans

botziekte van Von Recklinghausen osteitis fibrosa cystica

botzoekend bone-seeking

bouillon (t.b.v. kweek) broth

boulemie bulemia, bulimia, bulimy

boutonnièremisvorming buttonhole hand

N (=knoopsgatmisvorming)

bouwstof material

bovenarm upper arm N (cf. opperarmbeen, onderarm)

bovenbeen femur, thigh (bone), upper leg N (cf. onderbeen)

bovenbuik (gebied) epigastrium, hypochondrium, upper abdomen

bovenbuik betreffend, het midden van de ~ epigastric

bovenbuiksmassa epigastric mass

bovendruk systolic (blood) pressure N (cf. onderdruk)

boveneind van de ulna olecranon

bovengrens upperlimit

bovengrens van bekkenholte pelvic inlet

boven-ik (psy.) superego

bovenkaak(sbeen) maxilla

bovenlip upper lip

bovenste ledemaat arm, upper limb/extremity

boventallig supernumerary, epactal

boventallige gebitselementen supplemental teeth

boventallige rib aan halswervel cervical rib

braadvet shortening

braakmiddel puke, emetic

braakneiging emetic tendency, retching

braakneiging die onweerstaanbaar is uncontrollable vomiting

braaksel vomit, vomitus

braaksel met bloed en verteerd eten coffee-ground vomit

braaksel met zwart bloed uit de maag black vomit/vomitus

bradycardie bradycardia N (abn. langzame hartfrequentie en

pols)

bradykinine bradykinin

braken to vomit, to retch, to puke

braken (als fenomeen) emesis N (cf. hyperemesis)

braken als gewoonteverschijnsel habitual vomiting

braken in overmatige zin hyperemesis

braken met slokdarmruptuur postemetic rupture of esophagus, Boerhaave’s syndrome

braken van bloed hematemesis

brancard stretcher, litter

brandend burning

brandend gevoel bij urineren burning (pain during)

micturition Fr (=chaudepisse)

branderig gevoel in de ogen stinging of eyes

branderigheid in de maag waterbrash, brash (water)

brandhaar stinging bristle N (cf. eikenprocessierups)

brandwond burn

brede en verdikte hand spade-like hand

brede lintworm (van vissen) broad (fish) tapeworm

breedsporige gang unsteady gait

breedte width, breadth

breekbaar fragile, friable

breekbaarheid van beenderen die abn. is osteopsathyrosis

bregmaligging (van foetus) sincipital presentation

brei-arm epicondylar tendinitis, lateral epicondylitis

breken van de vliezen rupture of the membranes (obst.)

breken van het haar door brosheid trichorrhexis

breken van tand/kies odontoclasis N (t.g.v. trauma)

breking die dubbel is birefringence

brekingskracht refractive power

breuk infraction, hernia, fracture, rupture N (cf. beenbreuk, beklemde breuk, bekkenbreuk, glijbreuk, inbreuk, navelbreuk, waterbreuk, hernia, ratio)

breuk bij de liesstreek inguinal hernia N (cf. dijbreuk)

breuk die omentum bevat omental hernia, epiplocele

breuk in keten van DNA- of RNA-molecule nick

breuk van de uitstroombeugel outlet strut fracture E (cf. valve carrier)

breukband truss N (cf. pelotte)

breukoperatie herniotomy

breukpoort hernial orifice

breukzak met chylusinhoud chylocele

brevicollis met oog- en ooraandoeningen cervicooculoacoustic

syndrome, Wildervanck’s syndrome

briefpapier stationery

brij pulp (1); porridge (2) E (cf. brei, chyme, curd)

bril (pair of) glasses, (pair of) spectacles N (cf. beschermbril)

brilhematoom hyposphagma

brillendoos trial case N (t.b.v. optometrie)

Broca orbitale index megaseme

broeder male nurse

broek(operatie) bifurcation prosthesis

broers brothers, male siblings

brokje clump

brokkelig friable

brommen to grunt

bromtolgeruis nun’s murmur

bron source

bronch(i)ectasie bronchiectasis

bronch(iol)us met granuloom en exsudaat bronchocentric granulomatosis

bronchi en longen betreffend bronchopulmonary

bronchi- en pleuraontsteking pleurobronchitis

bronchiaal ademen bronchial breathing

bronchie, aan binnenkant van ~ endobronchial

bronchiëctas(i)e bronchial dilation, bronchiectasis

bronchiole, binnen de ~ intrabronchiolar

bronchioli, ontsteking van ~ bronchiolitis

bronchiolus bronchiole

bronchiolus betreffend bronchiolar E (cf. bronchial)

bronchitis van een kwab en rondom verdikking peribronchitis

broncholiet broncholithiasis

bronchopneumonie bronchoalveolitis

bronchus betreffend bronchial

bronchus en huid betreffend bronchocutaneous

bronchus en pleura(holte) betreffend bronchopleural

bronchus naar de linkerlongtop bronchus apicalis

bronchus, uitgaande van de ~ bronch(i)ogenic

bronchusbesmetting door Aspergillus bronchoaspergillosis

bronchuscarcinoom met myasthenia inverse myasthenia syndrome, Eaton-Lambert syndrome

bronchusomgeving betreffend peribronchial

bronchusontsteking bronchitis

bronchussteen broncholithiasis

bronchusverwijding bronchial dilatation, bronchodilation

bronsziekte bronzed skin N (=abn. huidpigmentatie; cf. M. Addison)

bronwater springwater E (cf. soda-water, tap water)

broodeczeem baker’s itch, bakery eczema

broodmager bare-boned

broom-koolwaterstofradicaal brominebenzyl

broos friable, brittle, fragile

brosheid van haar clastothrix, trichoclasis

brosse nagel brittle nail

brr-tub lubb-dupp N (fonetische weergave van eerste en tweede harttoon)

brucellose abortus fever, id.

brucellose (bepaald type) febris melitensis

brug (van het cerebellum) pons (varolii), bridge of Varolius

brug betreffend pontine, varolian

brughoektumor (pontine) angle tumor, acoustic (nerve) neurinoma/neurilemoma, eighth nerve tumor

bruine atrofie (a.g.v. lipofuscine) brown atrophy

bruine boogjes (in nagelbed bij uremie) brown arcs

bruine induratie (a.g.v. hemosiderine) brown induration

bruistablet effervescent tablet

bubonenpest bubonic plague

bufferwerking buffer action

bui spell E (^ breath holding spell)

buidelvorming van een tevoren gesloten holte marsupialization

buigbaar flexible

buigcontractuur van een gewricht arthrogryposis

buiging flexion, flexure

buigspier flexor

buigzaam flexible

buik abdomen, belly, tummy

buik betreffend abdominal, celiac

buik die ‘op springen staat’ burst abdomen

buik die opgeblazen is tympanites, meteorism

buik die vooruit steekt en gerimpeld is prune belly syndrome, Obrinsky’s syndrome N (als aangeboren afw. bij kind)

buik en bekken betreffend abdominopelvic

buik gevuld met gas gaseous abdomen

buik, halverwege de ~ midabdominal

buik, onaangenaam gevoel in de ~ abdominal discomfort

buikaandoening (elk type) celiopathy

buikademhaling abdominal respiration

buikband abdominal linen

buikgriep gastric flu, gastro-enteritis by virus

buikholte abdominal cavity

buikholteonderzoek, inwendig ~ laparoscopy

buikkramp abdominal cramp, crampy abdominal pain

buikletsel abdominal injury

buikligging prone position, ventral decubitus (position)

N (cf. zijligging, rugligging)

buikligging tijdens het slapen prone sleeping position

buikloop diarrhea E (cf. nervous diarrhea)

buiknet, grote ~ gastrocolic omentum, omentum majus (L.)

buikomtrek abdominal circumference

buikonderzoek, inwendig ~ abdominoscopy, peritoneoscopy

buikopening laparotomy

buikoperatie abdominal surgery

buikpers abdominal press(ure increase)

buikpijn abdominal pain

buikpijn (linksboven en bij een bepaald type ziektebeeld) splenic

flexure syndrome, Payr’s disease

buikpijn die uitputting veroorzaakt abdominal distress

buikpijn, acute voorbijgaande ~ (abdominal) colic

buiksnede laparotomy

buikspasme abdominal spasm

buikspeekselklier pancreas

buikspek belly

buikspier abdominal muscle N (cf. spierbuik)

buikspoelen peritoneal dialysis

buikspreken ventriloquism, ventriloquy

buiktyfus abdominal typhus, typhoid/typhogastric fever

buiktyfus gelijkende tularemie typhoidal tularemia

buikvenen, opgezette ~ abdominal vein dilatation

buikvlies peritoneum, rim of the belly (obs.)

buikvlies, gelegen achter het ~ retroperitoneal E (often equivalent to paravertebral)

buikvlies, gelegen binnen het ~ intraperitoneal

buikvlies, gelegen buiten het ~ extraperitoneal

buikvliesduplicatuur mesentery

buikvliesontsteking peritonitis

buikvliesontsteking in het bekken pelviperitonitis

N (=pelveoperitonitis)

buikvliesplooi omentum

buikvliesplooi die testes vasthoudt mesorchium

buikwand abdominal wall E (cf. gastropexy)

buikwaterzucht (abdominal) ascites, abdominal dropsy, dropsy of belly

buil boil, bruise, bruising E (cf. hematoma, extravasation)

builenpest bubonic plague

buis duct, tube E (cf. intubation)

buis inbrengen intubation E (cf. insertion)

buis van Skene paraurethral duct

buisje (in het oor) grommet, ventilation tube

N (=trommelvliesbuisje, boordenknoopje)

buisstructuur syrinx

buisvormig omhulsel sheath

buitenaf, komend van ~ extrinsic N (d.w.z. oorsprong ligt buiten het lichaam)

buitenbaarmoederlijk extrauterine

buitenbaarmoederlijke zwangerschap fallopian pregnancy

buitensporig excessive

buitenste external

buitenste cellen van blastocyste trophoblast

buitenste schors/laag cortex [pl. cortices]

buitenwaarts gedraaid everted

buitenwaarts groeiend exophytic

buitenwaarts staand splaying

bukken bending down, stooping

bulimie bulemia, bulimia, bulimy

bult hump, lump, bump, boss E (^ buffalo hump);

N (cf. bochel, koubult, galbult)

Nederlands-Engels


bultjes, bedekt met ~ bosselated

bundel zenuwvezels nerve tract

bundel(takblok) bundle (branch block)

bundeling conglomeration

bundelvormig fascicular

bunzingziekte skunk

buphthalmos megalophthalmos, id.

Bureau Bijwerkingen Geneesmiddelen Centre (Br.) for Monitoring

of Adverse Reactions to Drugs

burgemeestershals lymphadenitis colli with edema

bursa iliopectinea, ontstoken ~ iliopectineal bursitis

bursa omentalis lesser sac, omental bursa

bursaontsteking bursitis

bursitis van de knie nuns’ knee

bursitis van elleboog en knie miners’ elbow and knee

bursitis van olecranon students’ elbow

c

caecitis cecitis

caecum cecum

caecum naar huid, operatief aangelegde verbinding van ~ cecostomy

caecumontsteking cecitis, typhlitis

caissonziekte compressed air disease, decompression sickness, caisson disease

calcaneus heel body, id.

calcaneus en os naviculare betreffend calcaneonavicular

calcaneusspoor calcaneal spur, heel spur, bone spur

calciferol viosterol, id. N (cf. vitamine D)

calcificatie calcareous infiltration, id.

calcificatie van een tumor a.g.v. ischemie dystrophic calcification

N (cf. gecalcificeerd weefsel)

calcificatie van gewrichtsoppervlak chondrocalcinosis N (erfelijke 'pssudojicht’)

calcitonine (thyro)calcitonin

calcium in urine abnormaal verlaagd hypocalciuria

calcium te hoog in bloed hypercalcemia

calcium te hoog in urine hypercalci(n)uria

calciumafzetting calcium deposition

calciumafzetting in nieren en nierstenen nephrocalcinosis

calciumcarbonaat limestone, calcium carbonate

callositas tylosis, callosity, callus

callusvorming bij gefractureerd bot porosis

caloriearm dieet weight reduction diet, low calorie diet

caloriebeperkend dieet calorie-limited diet E (=calory-limited dief

calvaria cranial vault, calvarium, id.

calvities hair loss, effluvium, alopecia, id.

camouflagenet netting

candida-infectie van bronchi bronchomoniliasis

candidiasis candidiasis, moniliasis (obs.)

candidiasis van mondslijmvlies sprue, thrush, white mouth (obs.)

canities premature hair grayness, id.

cannabis marihuana, hay (sl.), id.

canule cannula

capaciteit (in de elektronica) capacitor

capaciteitsniveau performance

capaciteitsvermindering van een orgaan achoresis

capillair(en), ontsteking van ~ capillaritis

capillaire vaatbed betreffend microvascular

capillaire vaatbed, gelegen voor het ~ precapillary

capillaire vullingstijd (na leegdrukken) capillary refill time

capillairen in de huid, het scheuren van ~ dermatorrhexis, Ehlers-

Danlos syndrome

capillairen in de nier die verdikt zijn wire loops

capsula interna internal capsule

capsule capsula, capsule

capsule met geneesmiddel cachet N (cf. dragee)

capsule met geneesmiddel, kleine ~ pearl

CARA CNSLD, bronchial asthma

carbolzuur phenol

carboxylgroep verwijderen decarboxylation

carcinoïdsyndroom flush syndrome, id.

carcinoma fibrosum scirrhus

carcinoom cancer, (primary) neoplasm, malignancy, id.

carcinoom betreffend carcinomatous

carcinoom dat manifest wordt tussen twee reguliere bevolkingsonderzoeken interval cancer

cardiaal, niet ~ noncardiac

cardiacum cardiac drug N (=hartmiddel)

cardiale problematiek cardiac problems E (cf. noncardiac)

cardiofaciaal syndroom asymmetric crying facies N (="huilen met een scheve mond’)

cardio-oesofageale overgang van de maag cardiac orifice, orificium cardiacum

cardiorespiratoir syndroom van de pasgeborene glassy lung disease, hyaline membrane disease (of newborn)

cardioversie countershock, defibrillation, id.

caries (dental) caries, tooth decay

caries met verkleuring bij melktanden infantile melanodontia

carina betreffend carinate

caroteen carotin, carotene

caroteengehalte in bloed abn. verhoogd hypercarotenosis,

hypercarotenemia

caroteenophoping carotenosis, carotinosis

carotine carotene

carotinoïd carotenoid, lipochrome

carotis communis common carotid artery

carotisgebied, pijn in ~ carotodynia

carpus wrist, id.

cartilago cricoidea cricoid

caseïne casein N (bepaalde fosfoproteïne in melk)

castraat eunuch, castrate

castratie asexualization, id. E (cf. altered)

catalaseafwezigheid acatalasia

catalasegehalte in bloed abn. verlaagd hypocatalasemia

cataplexie sudden fall, drop attack, cataplexy N (plotseling verlies van spiertonus)

cataract opacification/opacity of lens, id.

cataract door warmtestraling heat-ray cataract, glassblowers’ disease

cataract met vloeistof en harde kern morgagnian cataract

cataract, zonulair ~ lamellar cataract

cataracta nuclearis nuclear cataract

cataracta perinuclearis zonular cataract

catharsis abreaction, purgation, id.

catharticum cathartic

cathéter a demeure (Fr.) indwelling catheter N (=verblijfkatheter;

cf. katheter met dubbel lumen voor aspiratie)

cauda pancreatis tail of pancreas

caudasyndroom riding breeches anesthesia N (neuralgie met blaasstoornis en gevoelloosheid in het rijbroekgebied)

causticum caustic (agent) E (cf. caustic lime, caustic soda, caustic solution)

cavaleristenosteoom rider’s bone, cavalry bone

N (=ruiterbeentje)

caverneus cavernous

cavia guinea pig

cavusmisvorming van de voet hollow foot

C-cel clear cell

cefalotomie craniotomy, id.

cel die antistof maakt immunoblast

cel die zich deelt in nieuwe cellen mother cell

cel die zich goed kan differentiëren multipotential cell

cel met een sferische vorm round cell

cel met een vacuole vacuolated cell

cel met korrels die hematoxyline kleuren centrocyte

cel zonder delingskern/segmentatie noncleaved cell

cel zonder nucleolus acaryote

cel, gelegen binnen de ~ intracellular

cel, gelegen buiten de ~ extracellular

celbeschadiging cellular injury

celdeling cell division, mitosis N (cf. meiosis)

celdeling m.b.t. gameten meiosis

celdood necrosis, cell death

celdood die niet pathologisch is apoptosis, programmed cell death

celgroei en -vermeerdering belemmerend cytostatic

celgroep cell cluster

celinhoud betreffend protoplasmic

celkern nucleus (1); endoblast (2)

N (cf. chromatinedesintegratie van celkern, fragmentatie van celkern, getande celkern)

celkern en cytoplasma betreffend nucleocytoplasmic

celkern met verhoogde kleurbaarheid hyperchromatic nucleus

celkernomgeving betreffend perinuclear

celkernverval pyknosis

celkweek cell culture

celleer cytology, cellular anatomy

cellen die vet/lipoïd opnemen lipophages

cellen in aantal abn. verhoogd pleocytosis N (m.b.t. aantal lymfocyten in liquor)

cellen in aantal abn. verhoogd in weefsel hypercellularity

cellen omvattend, gering aantal ~ paucicellular

cellen van eenzelfde type bevattend monomorphous

cellen zoals afgeleid van verschillende zygoten chimerism

cellen, vermeerdering van aantal ~ hyperplasia E (cf. atypical

hyperplasia)

cellichaam soma, cell body

cellijn betreffend clonal

cellijn betreffend, een enkele ~ monoclonal

cellijnen betreffend, diverse ~ multiclonal

cellijnen betreffend, veel ~ polyclonal

celloze zone acellular zone

cellulaire immuniteit cell mediated immunity

cellulitis phlegmon, id.

celmembraan plasma membrane, cell membrane

celonderzoek d.m.v. lichtdoorval cytophotometry

celorgaan organelle

celplasma cytoplasm

celvariant tussen coccus en bacil coccobacillary cell

celvergiftiging, met effect van ~ cytotoxic

celvergroting zonder toename van aantal hypertrophy

E (cf- hyperplasia)

celvergroting, pathologische ~ cytomegaly

celvermeerdering, ongeregelde ~ proliferation

celversterf necrosis, cell death (1); apoptosis (2)

cementhyperplasie (bij tandwortel) hypercementosis

centra, met diverse ~ multicentric, multifocal

Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing Central

Advisory Committee for Peer Review N (afkortingis CBO)

centraal deel van een kwab betreffend centrilobular

centraal scotoom centrocecal/paracentral scotoma

centraal zenuwstelsel central nervous system, CNS (abbr.), neuraxis, cerebrospinal axis

centraalmerg syndroom central cord syndrome N (cf. dwarslaesie)

centrale positie nystagmus central positional nystagmus

centrale uitvoerende instantie (psy.) central executive

centriole basal body, id.

centromeer cell center, id.

centromeren, met twee ~ dicentric

centrosoom attraction sphere, id.

cerebellaire ataxie m.b.t. vermislaesie sagittal imbalance syndrome,

vermis syndrome

cerebraal oedeem wet brain, cerebral edema

cerebrale ischemie, voorbijgaande ~ transient ischemic attack, TIA (abbr.)

cerebrovasculaire aandoening, acute ~ cerebral catastrophe

cerebrum, binnen het ~ intracerebral

cerumen earwax, wax in ear, id.

cerumenprop plug of earwax

cervicale intra-epitheliale neoplasie cervix dysplasia

cervicalesympathicussyndroom, achterste ~ cervicocranial

syndrome

cervicobrachiaal syndroom scalenus anticus syndrome

N (door compressie van de plexus brachialis)

cervicodynia cervicalgia

cervix uteri passerend transcervical

cervix uteri, ontsteking van de ~ cervicitis

chagrine shagreen

chalazion meibomian cyst, id.

chalcosis lentis sunflower cataract

chalkitis brassy eye, id.

chancroid soft chancre, id.

charge batch

cheiloschisis harelip, cleft lip, id.

chelatiepreparaat chelating agent

chemie van cellen betreffend cytochemical

chemie van immuunsysteem en -reacties immunochemistry

chemische samenstelling van monomeren polymerization

chemische verbinding van zuur-alcohol ester

chemokuur chemotherapy

chemoreceptor, gezwel van ~ chemodectoma

chiasma opticum optic chiasm(a)

chiasma opticum betreffend chiasmal, chiasmatic, chiasmic

chiggers red bugs, id.

chinolinepreparaat, synthetisch ~ chloroquine

chinon quinone

chiropractor bonesetter, id.

chirurg surgeon

chirurgie m.b.t. zenuwstelsel neurosurgery

chirurgie met gebruik van microscoop microsurgery

chirurgie van (bloed)vaten, plastische ~ angioplasty N (cf. PTCA)

chirurgisch niet behandelbaar (surgically) inoperable

chirurgisch pincet volsella, vulsella, tissue forceps

chloasma melasma, liver spots, id.

N (bruine pigmentatievlekken op de huid)

chloasma gravidarum mask of pregnancy

chloor chlorine

chloor, tweevoudige samenstelling van ~ chloride

chloorethyl chlorethyl

chloorgas chloride gas

chloorpropamide diabenese, id.

chloorwaterstof in overmaat in het maagsap hyperchlorhydria

chloorzout met twee chlooratomen bichloride

chloramphenicolvergiftiging bij neonaat gray syndrome

chloriden in overmaat in het bloed hyperchloremia

chlorofyl chlorophyll

chloroleukemie chloroma, green cancer, granulocytary sarcoma

chloroom green cancer, chloroleukemia, id.

chloroom in beenmerg chloromyeloma

chlorose greensickness, chlorotic anemia, id.

cholecalciferol vitamin D3, id.

choledochus, ductus ~ common bile duct

choleliet gallstone, cholelith E (cf. silent gallstones)

cholera (in het tweede stadium) algid cholera

cholera gelijkend choleriform

cholera, relatief milde vorm van ~ cholerine

cholesterol in botten rond hypofyse craniohypophyseal

xanthoma E (=Schueller-Christian disease/histiocytosis)

Nederlands-Engels


cholesterol in overmaat in het bloed hypercholester(ol)emia

cholesterolafzetting in weefsels cholestero(lo)sis

cholesterolgehalte in bloed verminderd hypocholesteremia

cholesterolgranuloom van middenoor cholesterin granuloma

cholesterolose van de galblaas strawberry gallbladder, cholesterol imbibition

chondroblastoom (benigne ~) giant cell tumor

chondrodynia costosternalis costal (junction) syndrome E (=Tietze’s syndrome)

chondrodystrofie dyschondroplasia, id. N (stoornis m.b.t. ontwikkeling van kraakbeen)

chondromalacie van de patella (bij bepaalde sport) runners’ knee, jumpers’ knee

chondromen, meervoudige vorming van ~ chondromatosis

chorda dorsalis notochord, id.

chorda-uitsteeksel notochordal process

chorea van Huntington chronic progressive hereditary chorea, id.

choreatische en athetotische hyperkinesie choreoathetosis

choriocarcinoom chorioepithelioma, id.

chorioidea en retina, litteken van ~ chorioretinal cicatrix/scar

chorion chorion

chorion en amnion, bacteriële ontsteking van ~ chorioamnionitis

chorionepitheel, carcinoom van ~ choriocarcinoma

chorionepithelioom malignant hydatidiform mole

chorionplaat chorionic plate

chorionvlokken chorionic villi

chorioretinitis choroidoretinitis

chorioretinitis, luetische ~ pseudoretinitis pigmentosa

choroïd- en retinaontsteking chorioretinitis

choroïdplexus, vergroting van ~ glomus choroideum

chrom(h)idrosis chrom(h)idrosis

chromatinedesintegratie van celkern chromat(in)olysis of nucleus

chromatinetest bij wangslijmvlies buccal smear N (=likproef)

chromatofoor pigment cell

chromatolyse tigrolysis, id.

chromoblastomycose chromomycosis, mossy foot, id.

chromoplasma chromatin, id.

chromosomen bij de meiose, niet-scheiden van ~ nondisjunction

chromosomen en genen betreffend cytogenetic

chromosoom, eindstuk van ~ telomere

chromosoom, toestand met enkelvoudig ~ monosomy

chromosoomafwijking chromosomal aberration/anomaly

chromosoomvariëteit bij gelijke zygoot mosaic(ism)

chronisch verlopend smoldering, chronic

chronisch vermoeidheidssyndroom myalgic encephalomyelitis, chronic fatigue syndrome N (=ME; cf. CVS)

chronische endarteriitis arteritis deformans N (optredend met kalkinfiltratii)

chroom chromium

chroomaffiene cel pheochromocyte, id.

chroomaffiene cellengroep paraganglion

chroomzuurzout chromate

chrysotherapie aurotherapy, id. N (behandeling met gouddreparaai-t

chylomicronen in overmaat in het bloed hyperchylomicronemia

chylurie galacturia, milky urine, id.

chylus chyle

chylus bevattend/betreffend chylous

chylus in de urine chyluria

chylus, lekkage van ~ chylous effusion

chyluseffusie in hartzakje chylopericardium

chyluseffusie in peritoneale holte chyloperitoneum

chyluseffusie in pleurale holte chylothorax

chylusvaten lacteals

cicatrix scar, id.

ciclosporine cyclosporine

cilinder in urine cast

cilinderafwijking (oogh.) astigmatism

cilinderepitheel columnar epithelium

cilindervormig cylindroid

cilindrische verwijding cylindric(al) dilatation

circuit pathway

circulair orbicular, id.

cirkelbeweging van oog/ledemaat circumduction

cirkelgang van elektrische activiteit reentry

cirkeloppervlak, deel van een ~ sector N (soms aangeduid als 'taartpuntt)

cirkeltachycardie re-entrant tachycardia

cirkelvorm circular shape, peg

cirkelvormig circular

cirkelvormige band cerclage N (t.b.e. fixatie of afsluiting)

cirkelvormige structuur halo

cirrose van Laennec alcoholic liver cirrhosis, id.

cirsomphalos caput medusae, id. N (a.g.e. dilatatie van huidvenen)

citrine vitamin P

citroenzuur citric acid

citroenzuurzout citrate

classificatie grouping, id.

claudicatio intermittens intermittent claudication

claudicatio intestinalis small meal syndrome

claudicatio t.g.v. veneuze stasis venous claudication

clavicula clavicle

cliënt als middelpunt (bij therapie) client centered therapy

climacterium climacteric phase, change of life

climacterium bij de man andropause

climacterium bij de vrouw menopause E (cf. andropause)

clinicus clinician

clinocefalie clinocephalism, saddle head N (=zadelhoofd)

clonorchiasis oriental liver fluke disease, id.

clonus betreffend clonic

clunes buttocks, nates, id.

clysma clyster, enema

coagulatie bij lage temperatuur congelation, low temperature coagulation

coagulator gebruiken electrocautery N (door elektriciteit/hitte coaguleren van weefsel)

co-assistentschap clerckship

co-assistentschap, inwonend ~ internship

coccidioïdomycose van de huid chancriform syndrome, id.

coccidioïdomycose van de long valley fever, desert fever/ rheumatism E (cf. dessert)

coccidiose door Isospora-infectie isosporiasis, isosporosis

Coccidium betreffend coccidial

coccus gelijkende bacil coccoid bacillus

cochleaire actieve ziekte van Menière cochlear vertigo

cocu cuckold

Codman-tumor chondroblastoma, giant cell tumor

coeliakie childhood celiac disease, nontropical/celiac sprue

coeliakie met infantilisme celiac disease/infantilism N (=glutenenteropathie)

coeloom(holte) hemal cavity, coelomic cavity, coelom

coenurosis staggers, turnsickness, id.

coffeïne caffeine

cofferdam kisting

coïtus coition, coitus, greens (sl.)

coïtus die pijnlijk verloopt dyspareunia N (cf. vaginisme)

colitis door toxine, hemorragische ~ pseudomembranous enterocolitis

colitis ulcerosa ulcerative colitis

colitis ulcerosa, ernstige vorm van ~ colitis gravis

collageen collagen

collageen (bepaald type) m.n. in de milt reticulin

collageen betreffend/bevattend collagenous

collageen, ziekte met degeneratie van ~ collagenosis

collageenziekte met huidontsteking lupus erythematodes

collageenziekte met hydroxylysinedeficiëntie (marfanoid) hypermobility syndrome

collageenziekte van huid en spieren poikilodermatomyositis N (met lokaal pigmentaties en depigmentaties)

collagene vezel collagen fibril/fiber

collaps syncope, id. N (d.w.z. flauwvallen)

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Medicines Evaluation Board

collier van Casal (bij pellagra) necklace of Casal

colloïd, niet ~ crystalloid

colloïdale toestand suspension

colloïd-osmotische vloeistofdruk oncotic pressure

collumfractuur femoral neck fracture N (fractuur van femurhals)

coloboma ocular cleft, id.

colon dat abn. klein is microcolon

colon dat abn. lang is dolichocolon

N (cf. macrocolon, megacolon)

colon en urineblaas betreffend colovesical

colon met abnormaal grote lengte macrocoly, macrocolon

colon sigmoideum sigmoid colon

colon transversum transverse colon

colon, overmatige uitzetting van het ~ megacolon, megacoly

colon, slijmvliesaandoening van ~ mucous colitis

colondilatatie die acuut optreedt toxic megacolon

colonfistel aanleggen colostomy

colongranuloom door amoeben amebic granuloma of intestines, ameboma N (cf. amoebendysenterie)

coloninloop barium enema (of colon)

colonomgeving betreffend pericolic

colonpassagetijd colon transit time E (cf. first passage)

colonuitstulping(en) betreffend haustral

colostoma colonic fistula

colostrum foremilk, id. N (biest, voormelk)

colpitis vaginitis, id.

colpoplastiek vaginoplasty

colpospasme vaginismus (reflex), id. N (pijnlijk spasme van de vagina)

coma sopor, id.

coma geraken, in ~ to lapse into coma

coma t.g.v. hyperglycemie hyperglycemic coma

coma, lichte vorm van ~ semicoma N (bewustzijnsverlies maar wel reagerend op uitwendige prikkel)

coma, voorstadium van ~ precoma

comateus comatose

combinatie van medicamenten cocktail

comedo acne, id.

comedo, zwarte ~ blackhead E (cf. whitehead, acne vulgaris)

commissura maxima corpus callosum

commotio cerebri concussion/commotion of the brain

communicerend communicating

compact massive, id.

compact been/bot dense/compact bone tissue, solid bone

compartimenten, met twee ~ bilocular, with two compartments

compensatie die faalt decompensation

compensatiespanning offset potential, compensating voltage

complement in overmaat in het bloed hypercomplementemia

complex worden (qua ontwikkeling) to differentiate

complexe liggingsafwijking (van foetus) compound presentation

complicaties, zonder ~ uneventful

complicerende infectie secondary infection

complicerende werking complicating action

compres splenium, compress

compressie entrapment, id. N (cf. decompressieziekte);

E (cf. entrapment point)

compressie van de a. coeliaca celiac compression

compressie van n. cutaneus femoris lateralis meralgia paresthetica N (gevoelsstoornis aan buitenzijde dijbeen)

compressie van vena cava, syndroom bij ~ vena cava syndrome

compressiesyndroom m.b.t. thoraxapertuur thoracic outlet syndrome

computerondersteunde diagnose computer-assisted diagnosis

concave oppervlakken vertonend, twee ~ biconcavity

concentrische lagen, patroon met ~ onion-peel appearance

concha nasalis (ossea) nasal concha, turbinate body

concrement concretion L (calculus [pl. calculi])

concrement in de neus rhinolith

concrement van ingeslikte haren trichobezoar

condensator capacitor

conditie aangaande het bloed, met slechte ~ dyscrasia N (m.n. een gestoorde samenstelling m.b.t. het bloed)

conditie, in (goede) ~ in good shape

condoom condom, cytherean shield (obs.), English coat (obs., sl.) N (cf. vingercondoom)

condylgewricht ellipsoidal joint, condyloid joint

condyloma acuminatum fig wart, venereal wart, id.

condylus condyle

congenitaal connatal, id.

congenitale afwijking van de sclera (bepaald type) blue sclera N (mesenchymziekte met osteogenesis imperfecta en doofheid)

congestie congestion

congestie van ader engorgement of vein

congestie, lokale ~ engorgement

congestief congestive

conjunctiva die abn. droog zijn xerophthalmia

conjunctivitis epidemica pink eye

conjunctivitis lijkend op trachoom paratrachoma

conjunctivitis, mucopurulente ~ sticky eye

conserveermiddel preservative

conserveren to preserve

constitutioneel eczeem atopic (neuro-)dermatitis

constrictorpharyngismediusspier pharyngeal constrictor muscle

consultatiebureau child health clinic/center, infant welfare center, well-baby clinic (Am.), well-child clinic

consulteren van een dokter to take medical advice

consumptie-ijs ice cream E (cf. cream)

contact met mogelijk besmette voorwerpen indirect/mediate contact

contactarm lacking social skills

contactbloeding contact bleeding, spotting (after intercourse)

contactlens contact lens

contactopsporing contact tracing

contactreden reason for encounter

contactsport contact sport

contactverlies tussen longstructuren pulmonary sequestration N (m.n. van longweefsel, bronchusboom en longvenen)

contractie die overmatig sterk is hypercontraction

contractie van spiervezels, spontane ~ fasciculation

contractie van uterus uterine contraction

contractiefase contraction phase E ('systole' when referring to the heart)

contractiele cel rond capillair pericyte

contractiele golfbeweging peristalsis

contracties van spiervezels, individuele ~ fibrillation

contractiliteit inotropy, id.

contralateraal on the opposite side, id.

contrasteker (van een kabel) cable socket

contrastmiddel contrast medium

controle over sfincter van urineblaas vesical control

controle(onderzoek) check-up

controlecijfer check digit

conusterminalislaesie, syndroom bij ~ medullary

cone syndrome

conventionele röntgenfoto plain radiograph

conversiehysterie hysterical fit

conversiehysterie conversion hysteric neurosis N (cf. overdrachtsneurose)

convulsie fit, seizure, id.

convulsieve aanval convulsive seizure

coördinatenstelsel grid, system of coordinates

Nederlands-Engels


coördinatiegebrek m.b.t. motoriek asterixis N (in liver disease also termed: liverflap, flapping tremor)

coördinatiestoornis van spieren dysmetria N (afstand verkeerd schatten en daardoor misgrijpen)

copraschurft gamasidosis

coproliet fecalith, impacted feces, sterco(ro)lith, coprolith

coracidium oncosphere

corium derma, id.

cornard cuckold

cornea, abn. cong. vergroting van ~ megalocornea

cornea, hypertrofie van ~ hyperkeratosis

cornea, troebeling plus neovascularisatie van ~ keratic pannus of the cornea

cornea-afwijking met troebeling pannus

corneabank eye bank N (voor transplantatiedoeleinden)

cornealitteken keloid cornea

corneaomtrek betreffend perilimbal

corneaontsteking (niet-infectieuze ~) keratopathy

corneaontsteking o.i.v. fel licht photokeratitis N (bv. lasserskeratitis, sneeuwblindheid)

corneatroebeling opacity of cornea, nebula

corneavlek met gele kleur pinguicula, pinguecula

corpora mamillaria mamillary bodies N (bepaalde uitstulpingen aan de hersenbasis)

corpulent obese, stout, id.

corpus alienum foreign body

corpus callosum, achterste deel van ~ splenium corporis callosi

corpus ciliare ciliary body N (bestaande uit orbicularis en m. ciliaris)

corpus ciliare, ontsteking van ~ cyclitis N (in de praktijk vaak iridocyclitis)

corpus geniculatum geniculate body

corpus liberum (L.) arthrophyte, loose body (in joint)

N (=gewrichtsmuis)

corpus pineale epiphysis, pineal body/gland

corpus restiforme van medulla oblongata restiform body

corpus striatum basal ganglia, id. N (nucleus caudatus en globus pallidus)

corpus striatum en grijze stof betreffend striatonigral, strionigral

corpus striatum en substantia nigra, degeneratie van ~ striatonigral degeneration

corpus vitreum vitreous (body)

cortex, verwijdering van de ~ decortication

N (i.h.a. oppervlaktelaag van een orgaan weghalen)

corticosteroïd glucocortic(oster)oid, id.

corticosteroïd met retentie van natrium mineralocorticosteroid

Corynebacterium diphteriae, infectie door ~ diphtheria, diphtheritis

cotransport symport, id.

couperose facial erythrosis

couveusebaby incubator baby E (cf. cot baby)

covariabele covariate

Cowper-klieren, ontsteking van ~ cowperitis

coxa hip, id.

crampi musculorum restless legs syndrome

craniocarpotarsale dystrofie whistling face syndrome

cranium skull, id.

cranium, opening in ~ defect in skull

craquelé eczeem asteatotic eczema

C-reactief eiwit C-reactive protein

creatotoxisme creotoxism, kreotoxism

crèche nursery

crematie incineration, id.

crème cream

crepitatie crackle, crepitus, id.

cretinisme met struma goitrous cretinism

cricoïd en arytenoïd kraakbeen betreffend cricoarytenoid

cri-du-chatsyndroom cat cry syndrome

criminaliteit delinquency, criminality N (cf. omvang van ongeregistreerde criminaliteit)

crista ridge, crest, id.

crista iliaca iliac crest

criterium criterion [pl. criteria]

cromoglicinezuur cromoglycate

crusta lactea cradle cap N (seborroea op hoofd van zuigeling)

cryoprecipitaat-arm plasma cryosupernatant, id.

cryptococcosis torulosis, id.

cryptogeen idiopathic, cryptogenic, cryptogenetic

cryptorchisme undescended testis, retained testicle, id.

cunnus vulva

curettage curettement, id.

curette met onderdruk bij ledigen vacuum curettage

curetteren excochleation

curvatura ventriculi minor small curvature

curvatuur curvature

curve met een bepaalde scherpte van de piek kurtosis

cuspis cusp

cutaan dermal, cutaneous

cutane leishmaniasis oriental sore, id.

cutane leishmaniasis door L. mexicana bay sore

cutis skin, pella (Gr.), id.

cutis anserina anserine skin, goose flesh

cutis laxa dermatochalasis N (slappe huid door vroeg verlies van elasticiteit)

cutis laxa senilis lax skin

CVS (abbr.) N (=chronisch vermoeidheidssyndroom) E (CFS)

cyaanwaterstofzuur hydrocyanic acid, Prussic acid

cyanocobalamine vitamin B12, cyanocobalamin

cyanose en hartziekte bij longobstructie blue bloater E (cf. ‘pink puffin’

cyanotisch cyanosed, cyanotic

cyclisch cyclic

cycloop cyclops

cycloplegicum mydriatic, cycloplegic

cycloplegie veroorzakend (middel) cycloplegic, mydriatic

cyclus cycle

cyclusduur period, cycle length E (cf. refractory, latency, incubation, gestational)

cylindromata, multipele ~ tomato tumor

cystadenoom, carcinomateus ~ cystadenocarcinoma

cyste cyst N (cf. atheroomcyste, halscyste, botcyste)

cyste (alleen met microscoop te zien) microcyst

cyste (klein en epidermaal) milium (L.) [pl. milia]

cyste die zich ontwikkelt uit een andere daughter cyst

cyste gelijkend cystoid

cyste gelijkende uitgezette ruimte pseudocyst

cyste gevuld met gas gas cyst N (meestal a.g.v. bacterieel proces)

cyste in mamma (bepaald type) blue dome

cyste met haarnesten pilonidal cyst/sinus

cyste onder de tong ranula

cyste van corpus luteum lutein cyst

cyste van Graafse follikel follicular cyst

cyste van Meibom-klier chalazion

cyste, verwijdering van ~ cystectomy

cysten in follikels van Naboth (in cervix) nabothian cysts/glands

cysten, groepje dermoïd- en epidermoïd ~ pearly tumors

cysteus cystic

cysteuze gewrichtszwelling ganglion of joint

cysteuze ophoping van semen spermatocele

cysteuze tumor cystoma

cysteuze verwijding in de borstklier milk cyst

cysticercose van de hersenen neurocysticercosis

cystine verhoogd in de urine cystinuria

cystineafzetting in RES, ziekte met ~ (malignant) cystinosis

cystisch cystic

cystische pancreasfibrose cystic fibrosis, mucoviscidosis

cystische tumor overgaand in adenoom cystadenoma

cystoscoop die wijde blik geeft op de blaas panendoscope

cytologie cellular anatomy, id.

cytologische punctie fine-needle aspiration biopsy

cytomegalie cytomegalic inclusion disease E (cf. owl eyes)

cytoplasma, binnen het ~ intracytoplasmic

cytoplasmablaasje met fagocytoseproduct phagosome

cytoplasmatische vezeltjes in zenuwcel neurofibrillary tangles

cytosol cell sap, id. N (dit is het oplosbaar deel van het cytoplasma, dus zonder celorganellen en membraanfragmenten)

CZS CNS (abbr.), central nervous system N (=centraal zenuwstelsel)

d

dacryocyt tear drop cell, tailed red cell

dacryoliet lacrimal calculus, tear stone, dacryolith

dag- en nachtritme circadian rhythm

dag van ontvangst due-date N (accent ligt op beginpunt van nieuwe fase)

dagbehandelingscentrum day care center

dagblindheid day blindness, hemeralopia N (is niet hetzelfde als het Nederlandse hemeralopie!)

dagcyclus betreffend diel

dagelijks daily, diurnal E (cf. diel)

dagelijks terugkerend quotidian

dagkliniek daytime clinic

dagritmeverstoring a.g.v. tijdsverschil jet lag syndrome

dagverpleging day care surgery

dakvormige structuur tectum E (e.g., tectum of midbrain)

dalende been/tak descending limb

dalende flank downslope E (cf. upstroke)

daling drop, fall, decrease N (cf. indalen)

daling van ontwikkelingsniveau degeneration

Dalrymple-teken lid retraction

dalspiegel trough (plasma) level N (cf. topspiegel)

damesverband sanitary napkin, sanitary towel

damp fume, smoke, vapor

dansen van de foetus tegen de palperende hand ballottement N (i.h.a. bij beweging van harde delen in een vloeistofomgeving)

darm gut, intestine N (cf. aanvoerende darmlis-syndroom, slokdarm)

darm, dikke en dunne ~ colon and small intestines

darmafsluiting bowel obstruction, obstruction of intestines

darmamoebiasis, acute ~ infestation by E. histolytica in intestinal wall N (=amoebendysenterie)

darmbacteriën colonic bacteria

darmbeen ilium

darmbeen betreffend iliac

darmbeen en lendenen betreffend iliopsoas

darmbeenkam iliac crest

darm-blaasfistel enterovesical fistula

darmbloeding intestinal hemorrhage

darmconcrement enterolith, fecalith N (=fecoliet)

darmen betreffend intestinal E (cf. bowel)

darmen die van streek zijn disturbances of bowels

darmen, ontstaan in de ~ enterogenous

darmepitheel, tumor van ~ carcinoid syndrome

darmflora intestinal flora N (cf. mondflora)

darmgedeelte tussen jejunum en caecum ileum [pl. ilia]

darmgeluiden intestinal sounds

darmgerommel borborygmus

darmgeruis borborygmus

darmgeruisen a.g.v. peristaltiek bowel sounds

darmklachten bij influenza intestinal grippe E (cf. gastric flu, gastro-enteritis by virus, summer grippe)

darmknopen volvulus, knotting of intestines

darmkramp enterospasm, spastic colon

darmkronkel ileus

darmlus intestinal loop

darmnecrose necrotizing (membranous) enterocolitis

darmobstructie intestinal obstruction

darmobstructie, mechanische ~ obstruction ileus

darmontsteking enteritis N (m.n. van de dunne darm; cf. colitis)

darmontsteking m.b.t. dikke en dunne darm enterocolitis E (cf. gay bowel)

darmontsteking met aanzienlijke necrose gangrenous enteritis

darmontsteking met waterige feces dysentery

darmparasiet Heterophyes, infectie met ~ heterophyiasis

darmparasiet van klasse Trematoda echinostoma

darmpek meconium

darmscheil mesentery, mesenterium

darmsteen enterolith, sterco(ro)lith

darmvirus enterovirus

darmvlies mesentery, mesenterium N (=darmscheil)

darmvlokken, atrofie van ~ villous atrophy, atrophy of villi

darmwand intestinal wall

darmziekte (elk type) enteropathy

darmziekte door infectie met Craiga craigiasis

darmziekte door infectie met Embadomonas embadomoniasis

darmziekte met ontstekingsproces inflammatory bowel disease N (bv. colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)

darmziekte met vetresorptiestoornis intestinal lipodystrophy

E (=Whipple's disease)

darmziekte veroorzaakt door de parasiet Chilomastix chilomastigiasis

darmziekte verwekkend enteropathogenic

dasverband tourniquet

dauwworm neurodermatitis infantum

deblokkeren to deblock

decaan (van een faculteit) dean

decalcificatie osteolysis, id.

decompensatie van het hart cardiac decompensation

decompositie decay, id. N (m.n. ook t.a.v. tandbederf)

decompressieziekte caisson disease

decubitus bed sore, decubitus (ulcer)

decubituszweer decubitus ulcer, pressure sore

deegachtige buik (bij palpatie) doughy abdomen

deegachtige ontlasting pasty stools

deel portion, part, moiety E (cf. particle)

deel dat uitpuilt protrusion

deelsgewijs in parts, fractionated

deeltje kleiner dan een erytrocyt microsphere N (veelal gebruikt t.b.v. radioactieve markering)

defecatie die pijnlijk verloopt dyschezia

defecatieangst fear to start painful defecation process N (cf. pijn-retentiecyclus bij obstipatie)

defecatiepatroon defecation/bowel habits

defibrillatie cardioversion, countershock, id.

deformiteit met punthoofd en syndactylie acrocephalosyndactylism

degeneratie geassocieerd met cystevorming cystic degeneration

degeneratie met vooraf celzwelling ballooning degeneration

degeneratie van huidweefsel bij diabeten necrobiosis lipoidica diabeticorum N (=Oppenheim-Urbach syndrome)

degeneratie van tussenwervelschijf intercorporal chondrosis, intervertebral chondrosis, disc degeneration

degeneratie van wand van grote vaten atherosclerosis

N (m.n. door veranderingen van de intima a.g.v. atheromen)

degradatiesyndroom van lange keten-vetzuren cerebrohepatorenal syndrome E (Zellweger's syndrome)

dekcel roof cell

dekherinnering screen memory

deklaag van cellen tapetum, epithelium

dekweefsel epithelium

Nederlands-Engels


delier bij buiktyfus typhomania

delier met hallucinaties corybantism

delomorfe cel oxyntic cell, id.

deltagolf (in EEG) slow/delta wave

deltoideusspier deltoid (muscle)

dementie op basis van arteriosclerose arteriosclerotic dementia/ psychosis N (m.n. bij multipele herseninfarcten)

demineralisatie van ruggenwervels bamboo spine (radiol.)

E (^ ankylosing spondylitis)

demping (van geluid) muffling

demping van geluid dat zich verplaatst shifting dullness

demyelinisatie myelinoclasis, myelinolysis, id.

dendriet betreffend dendric, dendritic

denervatie van oogspieren met strabisme retraction syndrome E (=Duane’s syndrome, Stilling syndrome)

dengue breakbone fever, dandy fever, seven day fever, solar fever, sun fever, id.

dengueachtige ziekte door alfavirus chikungunya (fever)

denk- en begripsvermogen intellect

dentes decidui natal teeth

dentine dentin

dentitie teething, dentition

depot repository, reservoir

depot-progestativum contraceptive injection N (=medroxyprogesteron injectie - ook bekend onder de merknaam Depo Provera)

deppen to pat dry N (cf. betten)

depper sponge, gauze

derangement van heupgewricht mushrooming hip

derde macht cubic(al)

derde ooglid nictitating membrane

derde oogvlies uvea

derde stadium van syfilis tertiary syphilis

derdegraads perineumruptuur subtotal perineal rupture

derdegraads verbranding third degree burn

derdendaags tertian

derivaat derivative

derma skin, cutis (L.)

dermale leishmaniasis oriental sore, gafsa boil

dermatitis a.g.v. plantenmijt grain itch

dermatitis door beten van mijten acarodermatitis E (^ barley itch, grain itch, straw itch, swamp itch)

dermatitis door Dermanyssus poultrymen’s itch N (d.w.z. door mijt die bij pluimvee voorkomt)

dermatitis door Sciistosoma clam diggers’ itch

dermatitis exfoliativa neonatorum staphylococcal scalded skin syndrome E (=Riiter’s disease)

dermatitis medicamentosa dermatitis due to drugs, fixed drug eruption

dermatitis met immunodeficiëntie en bloedingen eczema-thrombocytopenia syndrome E (=Wiskott-Aldrich syndrome)

dermatitis nummularis nummular dermatitis/eczema

dermatitis van ooglid door herpes zoster herpes zoster ophthalmicus

dermatofibroom histiocytoma, id.

dermatofytische onychia onychia parasitica, onychomycosis

dermatofytose ringworm of foot, dermatophytosis

dermatofytose van de romp circine herpes

dermatofytose, diepe ~ deep seated dermatophytosis

dermatoglyfen bij Down-syndroom simian crease/line

dermatolysis palpebrarum blepharochalasis

dermatomycose epidermomycosis, id.

dermatomycose (op het hoofd) a.g.v. piedra black piedra

dermatomycose door dermatofyten dermatophytosis

dermatomycose met knobbelige hoofdharen piedra

dermatomycose met secundaire huiduitslag dermatophytid

dermatomycose met ulcera door Acladium acladiosis (of skin)

dermatomycose op de romp ringworm, tinea

dermatomyositis multiple myositis, pseudotrichinoisis, pseudotrichiasis

dermatopolyneuritis acrodynia, pink disease, id.

dermatose met een bepaalde schilfering pityriasis

dermatose met platte polygonale papels lichen planus

dermis true skin, derma, corium (L.), id.

dermografisme autographism, id.

dermoïdcyste dermoid

dervingsbloeding withdrawal bleeding

Descemet-membraan elastic lamina, id.

descendens descending

desensibiliseren to desensitize

desinfectie disinfection N (cf. bleekmiddel, kiemdodend, ontsmetting)

desinteresse disinterest

deskundige expert, specialist E (cf. peer review, second opinion)

desmodontium peri(o)dontium

desmurgie wound dressing N (cf. noodverband)

desorganisatie disorganization

desoriëntatie disorientation

desoriëntatie en verzinsels bij ouderdom presbyophrenia

desoriëntatietoestand mental confusion

destillatie distillation N (cf. aetherische olie)

destructie van zenuwcellen door fagocytose neurophagia

destructief voor bloedplaatjes antiplatelet

detergens detergent

detrusor-incontinentie motor urgency

deukje delle N (o.a. bij erytrocyt en bij molluscum contagiosum)

deviatie van de oogbeweging oculogyric disturbance

deviatiehoek angle of aberration

dextropositie dextraposition

dextrose glucose, id.

dia (t.b.v. projectie) slide

diabetes insipidus renalis nephrogenic diabetes insipidus, water-losing nephritis

diabetes met hirsutisme (bij vrouwen) diabetic bearded woman syndrome N (als adrenogenitale aandoening)

diabetes type II sugar diabetes, id.

diabetesverpleegkundige diabetes specialist nurse

diabetisch cataract snowflake cataract, id.

diabetische glomerulosclerose intercapillary glomerulosclerosis

diafanie translucency

diafanoscopie transillumination, diaphanoscopy

diafragma diaphragm

diafragma betreffend phrenic E (cf. phrenicotomy, oligophrenia)

diafragma, onder het ~ subphrenic

diafragmagewelf vault of diaphragm

diafragmahelft hemidiaphragm

diafyse diaphysis N (=schacht van pijpbeen)

diagnose diagnosis

diagnose (puur) gesteld op laboratoriumgegevens laboratory diagnosis

diagnose door het aantonen van een agens in een

vector xenodiagnosis

diagnose ex iuvantibus therapeutic test for diagnosis

diagnose gebaseerd op serologie serodiagnosis

diagnose op basis van de eerste indruk spot diagnosis

diagnose stellen to diagnose

diagnose voorafgaande aan de geboorte prenatal diagnosis

diagnose, cruciaal onderzoek voor ~ diagnostic procedure

diagnose, therapeutische ~ therapeutic test for diagnosis N (=diagnose ex iuvantibus; verkregen d.m.v. een proefbehandeling)

diagnosticeren to diagnose

diagnostisch, niet ~ inconclusive N (wat de interpretatie betreft)

diagnostische opbrengst diagnostic yield

diagram schema, id. E (cf. scheme)

diameter (van een opening) caliber, id.

diapresentatie slide presentation

diarree loose stools, diarrhea

diarree bij baby tijdens borstontwenning weaning brash

diarree bij vipoom hormonal diarrhea

diastemagebit rake tooth

diastematoschisis diastematomyelia N (aangeboren splijting van het ruggenmerg)

diastole, halverwege de ~ middiastolic

diastolische bloeddruk diastolic (blood) pressure E (refers to arterial pressure, unless stated otherwise)

diastolische bloeddruk abn. verhoogd diastolic hypertension

diathermie van weefsel electrocoagulation

diathermisch diathermic

dichotome variabele binary/dichotomous variable

dicht (van samenstelling) dense

dichtbij het referentiepunt proximal E (cf. distal)

dichtgroeiend en verschrompelend obliterans E (^ bronchiolitis, pericarditis, thromboangiitis)

dichtheid density

dichtheid die hoger is dan normaal, met ~ hyperdense

dichtheid, met abnormaal lage ~ hypodense

dichtheid, met gelijke (optische) ~ isodense

dichtstoppen plugging

dieet zonder gluten gluten free diet N (cf. caloriearm dieet)

dieetvoeding (zonder ingrediënten die kunnen irriteren) bland diet

dienst hebben to be on duty E (cf. to be on call)

dienstdoende arts physician on duty, attending physician B (=dokter van wacht)

diep deep, profound, profundus (L.)

diep zuchten deep breathing

diepe slaap sopor

diepliggende ogen sunken eyes

diepliggende/verankerde blaasjes deepseated vesicles

dieptesensibiliteit (bij een spier) bathyesthesia

dier dat infectiekiem overbrengt vector

dieren in het wild als virusreservoir wildlife as reservoir of virus

dierenarts veterinarian

dierenbescherming animal welfare/protection organization

dierenbevrijdingsfront animal liberation movement/front

dierexperiment (proef ~) animal experiment

diergeneeskundige faculteit veterinary school

dierlijk eiwit animal protein

dierproevenbesluit experiments on animals Decree

dierverzorger animal caretaker/technician

diffuse ontsteking van los bindweefsel cellulitis

diffusie door membraan, selectieve ~ dialysis N (scheiden van

stoffen over semipermeabele membraan)

diffusie van antigeen en antistof in gel immunodiffusion

diffusie van water bij oplosbare deeltjes osmotic process E (e.g., osmotic diuresis/ery fragility/hemolysis/pressure)

diffuus diffuse E (cf. focal)

difosfatidylglycerol cardiolipin N (component uit mitochondria en celmembraan van bacterie)

difterie diphtheria, diphtheritis

difterie betreffend diphtherial, diphtheri(ti)c

difterie gelijkend diphtheroid

difterie van de conjunctiva pseudomembranous conjunctivitis

difterie van de farynx membranous angina diphtheria

difterie van de larynx diphtheritic laryngismus

difteroïd diphtheroid

digeen digenic

digitaal digital N (in elektronica/wiskunde: digitaal i.t.t. analoog)

digitus malleus flexed/hammer/mallet toe

dihydrocholesterolafzetting in CZS cerebrotendinous xanthomatosis N (met xanthomata in huid, longen en pezen)

dij thigh, upper leg, femur (L.) [pl. femora]

dij(been) betreffend femoral

dij(been), pijn in ~ pain in thigh, meralgia

dij-balzakreflex cremasteric reflex E (cf. Scarpa's triangle)

dijbeen thigh (bone), upper leg, femur (L.) [pl. femora]

E (cf. shin, calf)

dijbeenmassa a.g.v. paardrijden rider’s bone

dijbreuk femoral hernia, femorocele N (cf. liesbreuk)

dik plump, obese, purulent, stout

dikbuik pot-belly

dikbuikig bellied

dikke darm large bowel, colon, large intestine E (cf. pericolic)

dikkedarmontsteking colitis

dikkenaaldbiopsie needle core biopsy

dilatatie van proximale a. pulmonalis pruning sign (radiol.)

dilatator dilator

dimensie dimension N (2D = tweedimensionaal;

3D = driedimensionaal)

dimethylmethaan propane

dimorfe lepra neuritic borderline leprosy

dioxide dioxide

diphyllobothrium bothriocephalus

diplomyelie diastematomyelia, diplomyelia N (aangeboren splijting van ruggenmerg in lengterichting)

disacharide van galactose en fructose lactulose N (als synthetisch product)

discus n. optici blind spot, Mariotte’s spot, optic disc/disk/ papilla E (cf. optic pit, choked disc, optic cup)

discus nervi optici, gebied betreffende ~ peripapillary

discus nervi optici, secundaire atrofie van de ~ atrophy of optic nerve, optic atrophy E (cf. Leber/Behr optic atrophy)

disfunctie derangement, dysfunction, impaired function, insufficiency, malfunction E (cf. discogenic)

diskwalificering incapacitation

dislocatie van botfractuurstukken riding of bones

dislocatie van een nekwervel ricked neck

dissimulatie denial E (cf. denier)

distaal distal E (cf. distant, proximal)

distale tubulus (van de nier) lower nephron

distentie ectasia, distension

distomiasis, intestinale ~ fasciolop(sia)sis

distorsie sprain, distortion

distorsie van hals (m.n. bij autobotsing) whiplash injury/syndrome

distorsie van interfalangeaal gewricht mallet finger, baseball finger (Am.)

diuretisch werkend (middel) diuretic

divergentie negative convergence, divergence

divergerend divergent

divers(e) various, miscellaneous

diverticulitis van colon descendens left-sided appendicitis

diverticulose met ontstekingen diverticular disease N (geeft dan aanleiding tot duidelijke klachten)

divertikel diverticulum, blind pouch

divertikel betreffend diverticular

divertikel ontstaan door druk vanbinnen pulsion diverticulum

divertikelontsteking diverticulitis

divertikels van darmslijmvlies, ziekte met ~ diverticulosis

DKTP quadruple vaccine N (nl. tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio)

dochtergezwel metastasis E (cf. implantation metastasis)

doctor doctor, Ph.D. N (cf. dokter)

doctoraalstudent graduate (student)

dodelijk fatal, lethal E (cf. near death)

doek cloth, towel

doekklem (Backhaus) towel forceps, towel clip, towel clamp

doelgroep target population

doellengte target height

doelstellingen van een studie objectives of an investigation

doelwitcel target cell

doelwitorgaan target organ

doezelig blurred

doezeligheid drowsiness

dof (bij percussie) dull

Nederlands-Engels


dof (m.b.t. lichtval) dim

dof geluid flat sound

dofheid dullness

dokter physician, M.D. N (cf. doctor)

dokter van wacht (B.) physician on duty, attending physician

N (=dienstdoende arts)

doktersassistente physician’s assistant, practice nurse (Br.)

doktersattest doctor’s/medical certificate

doktersspiegel speculum E (cf. specular)

doktersverklaring doctor’s/medical certificate

dolk dagger N (kruisteken als typografisch symbool t.b.v. wtinoott

dom stupid, fatuous

donker worden van de huid darkening of skin

donkere urine dark (colored) urine

donkergekleurd dusky, dark colored

donkerveld microscopie dark-ground/darkfield microscopy

donovanosis granuloma inguinale, id. N (cf. lymphogranuloma inguinale)

dons lanugo

donshaar lanugo, vellus

donzig uitziende beenvliesontsteking fluffy periostitis (radiol.)

dood death E (cf. apoptosis, apparent death, black death, crib death, cerebral death, near death, brain death, cognitive death, excess death rate, impending death, maternal death, sleep death, sudden death)

dood door onderdompeling drowning

dood verklaren to pronounce dead

dood, ogenblikkelijke ~ sudden death, dropped dead, mors subita (L.)

doodbloeden to bleed to death E (cf. exsanguination)

doodgeboorte stillbirth

doodgeborene stillborn

doodsdrift death drive

doodsoorzaak cause of death

doodsoorzaakverklaring death certificate

doodsstrijd agony

doodsteek geven stabbing

doodziek miserable (psy.) (1); dangerously ill (path.) (2)

doofheid deafness

doofheid, centrale ~ nerve deafness

doofstommen surdomutes, deaf and dumb people

dooierzak yolk sac

dooierzak(bloed)vat vitelline vessel

dooierzakomhulling chorion

dooierzaktumor orchioblastoma, endodermal sinus tumor

doorbloeding circulation, tissue perfusion, blood flow

N (cf. doorbloedingsstoornis, hersendoorbloeding, vasculair geruis)

doorbloedingsstoornis perfusion disorder

doorborende verwonding penetrating wound, perforating injury

doorboring transfixion

doorbraak perforation (1); eruption (2) E (cf. skin eruption)

doorbraakbloeding intermenstrual bleeding, spotting, breakthrough bleeding E (cf. LMP, PMS, curse, menotoxin, paramenstrum)

doorbraakplaats (van een abces) pointing (of an abscess)

doorbuigen to sag, to bend

doordrenken met een vloeistof imbibition

doordrenkt van het zweet drenched with sweat, with drenching sweats

doordringbaarheid permeability

doordringen to permeate, to pierce, to pervade, to infiltrate

doordrukstrip blister pack

doorgang duct, foramen, passage, channel, meatus

doorgang die nauw is isthmus

doorgang in het beenmerg t.b.v. een slagader nutrient foramen

doorgang van een buis lumen (L.) [pl. lumina]

doorgankelijkheid permeability

doorgebroken zweer perforated ulcer E (cf. pointing)

doorgezakte voeten fallen arches

doorlaatbaarheid voor röntgenstralen radiolucency

doorlichten diascopy, fluoroscopy

doorlichting van weefsel transillumination

doorliggen bed sore, decubitus (ulcer)

doorligplek bed sore, decubitus ulcer

doornachtig uiterlijk thorny appearance E (^ acanthocyte)

doornappelcel burr cell, crenocyte, crenated erythrocyte, echinocyte

doorprikken pricking, puncturing

doorprikken van trommelvlies myringotomy, tympanotomy

doorschakelen to put through E (cf. through-put)

doorschijnen met dispersie translucency

doorschijnend hyaline, transparant, translucent, diaphanous, translucid

doorschijnend, meer dan normaal ~ hyperlucent

doorschijning luster

doorschijning als bij een parel pearly luster

doorslaapstoornis sleep through the night disorder, early awakening disorder

doorsnede cross section E (cf. transverse section)

doorsnede (als oppervlaktemaat) cross sectional area

N (cf. middellijn)

doorsnijden van een hersenzenuw lobotomy E (cf. lobectomy)

doorsnijding transection, sectioning, transfixion

E (cf. myotomy, (high) chordotomy, phrenicotomy)

doorsnijding van een pees tenotomy

doorsnijding van een zenuwwortel radicotomy, rhizotomy

doorsnijding van n. phrenicus phrenicotomy

doorspoelen to flush N (cf. buikspoelen, neusspoelen, spoeldrank, uitspoelen)

doorspoelingstransfusie replacement transfusion, substitution transfusion, exchange transfusion, total transfusion

doorspuiten van een oor syringing

doorstromen (met bloed) to perfuse

doorstroming flow E (cf. blood flow, run-off)

doorstroming (van een vaatbed) perfusion

doorstroombelemmering van hersenarteriën vertebrobasilar insufficiency N (m.n. aa. vertebrales en a. basilaris)

doorverbinden to connect, to put through E (cf. through-put)

doorvergiftiging secondary poisoning

doorverwijzing (in het algemeen) referral

doorverwijzing (naar bepaalde afdeling) triage

doorwerken van de weerstand (psy.) working through

N (afreageren van de door verdringing beklemde affectquanta)

doorzakken to sag

doorzakken bij het drinken van bier beer binging

doorzichtig transparent, translucid, translucent,

diaphanous

doorzwaaifase follow through phase E (refers to throwing away movement of arm)

dormiakatheter ureteral stone dislodger, id. N (slangetje met een vangnetje)

dorsale flexie dorsiflexion

dorsale flexie van voet onmogelijk drop foot, ankle drop,

footdrop N (door spierverlamming)

dorst die overmatig is polydipsia

dorst(ig) thirst(y)

dorstgevoel dat abn. verlaagd is hypodipsia

dorstkoorts dehydration fever

dosering dosage N (cf. overdosering)

dosering die geleidelijk afneemt tapered dose

dosis dose N (hoeveelheidper tijdseenheid/tijdstip)

dosis bepalen en instellen dosage

dossier, (medisch ~) medical chart, medical records

dotterbehandeling angioplasty

draadachtig filiform

draadelektrode wire electrode

draadvanger suture hook

draadvormig filamentary, filamentous, filaceous, filiform, threadlike

draadvormig element filament

draadvormige corneaontsteking filamentary keratitis

draadworm filaria, pinworm, threadworm

draadwormbesmetting (bepaald) dracunculiasis E (=guinea worm infection, dracontiasis, dracunculosis)

draadworminfestatie filariasis, filarial infestation

draagbaar infuuspompje portable infusion pump

draagband (voor steun en vorm) brace, orthesis, orthosis

draagdoek sling

draaggolf carrier wave

draaglijk endurable N (cf. ondraaglijk)

draagmoeder surrogate mother, gestational carrier

draagverband suspensory (bandage)

draagverband voor scrotum suspensory

draaibewegingsziekte swing (motion) sickness

draaiduizeligheid (blind) staggers, vertigo, spinning

E (cf. dizziness)

draaiduizeligheid door een ooraandoening oticodinia

draaiend winding

draaier axis N (=tweede halswervel)

draaierigheid vertigo E (cf. dizziness)

draaigewricht trochoid joint, pivot joint N (=radgewricht)

draaiing naar buiten eversion

draaiing van de foetus version (of fetus), turn

draaiing van testis om funiculus torsion of testis

draaiing, abnormale -/pathologische - malrotation

draaiingsnystagmus rotatory nystagmus

draaimolengevoel dizziness, giddiness, swimming in the head, (room) spinning, lightheadedness, feeling woozy, vertigo

draaipunt van een hefboom fulcrum

draaipunt van het foetale hoofd rond symfyse hypomochlion

draaiziekte staggers, turnsickness

dracontiasis guinea worm infection, dracunculiasis, dracunculosis, id.

dradentrekkend filaceous, filamentous

draderig slijm ropy sputum

draderige afscheiding stringy discharge

draderige massa cordlike mass

draderige ontlasting thready stools

dragee coated tablet/pill

dragen van een wond oozing, weeping, suppuration

drager (van ziekte/besmettelijk agens) carrier

drager van een (kunst)hartklep valve carrier N (cf. breuk van de

uitstrc^t^r^l^eeugl)

dragerschap carriership

drainage draining, vent, id.

drang stress

drang om te plassen (urinary) urgency

drang om voortdurend benen te bewegen restless legs syndrome,

jitter legs

drank in grote hoeveelheid draft (Am.), draught (Br.)

E (cf. vent-hole)

drankgebruik bij jongeren/minderjarigen underage drinking

E (cf. liquor, soft drinks)

drankneus (alcoholic ) rhinophyma, bottle nose, whisky nose

drankzucht dipsomania E (cf. alcoholism)

drassig boggy

dreigend pending, imminent (1); threatening (2)

N (cf. levensbedreigend)

dreigend hartinfarct pending myocardial infarction

dreigende abortus threatened abortion

dreigende miskraam imminent miscarriage

dreigende ruptuur impending rupture E (cf. pending)

dreigende vroeggeboorte imminent preterm birth

dreigreflex menace reflex

dreksteen enterolith, impacted feces, fecalith N (=fecoliet)

drempelwaarde, beneden de - subliminal

drempelwaarde, excitatie - liminal stimulus E (cf. threshold)

drie lagen, bestaande uit - trilaminar

drie vermogens, met - trivalent

driedelige nier trifid kidney

driedimensionaal beeldelement voxel E (cf. pixel)

driedimensionaal/stereoscopisch zien stereopsis

driehoekig triangular, trigonal

driehoekig gebied in urineblaas trigone

driehoekige vorm triangular shape

driehoeksbeen pyramidal bone, triquetrum, triquetral bone, triangular bone

driekleppig trivalvular

drielingzenuw trigeminal nerve, fifth cranial nerve

drielingzwangerschap triplet pregnancy

driemaal daags tid (abbr.), thrice a day (obs.) L (=ter in die)

driepootfenomeen tripod sign/position N (zittende positie in bed waarbij achterwaarts op de armen wordt gesteund)

driesprong trifurcation

drietal dat bij elkaar behoort triad

driewaardig trivalent

driewaardig ijzer bevattend ferric

drift (psy.) drive N (=driftimpuls); E (cf. libido, liking, aggression)

drift (tech.) drift E (cf. zero shift)

driftaanval met inhouding van de adem breath holding spell

N (m.n. bij kind)

driftimpuls drive Du (=Trieb; cf. S. Freud)

driftuitbarsting tantrum

drijfgas propellant

drijfveer impulse

drinkwater drinking water, tap water, potable water

droefheid sadness, sorrow, distress

drogbeeld waarbij een patiënt meent zelf een wolf te zijn lycomania, lycanthropy

droge hoest dry cough, nonproductive cough

droge huid dry skin

droge keratoconjunctivitis keratoconjunctivitis sicca N (met gestoorde traansecretie)

droge mond dryness of mouth

dromolepsie running epilepsy

dronkenmansgang titubation, atactic gait E (cf. antalgic gait)

dronkenschap inebriety, drunkenness N (cf. roes)

droog poeder-inhalator dry powder inhaler

droog slijmvlies dry mucosa

droog sputum dry sputum N (droog i.e. niet-productief)

droogdeppen to pat dry

droogheid en schrompeling van vulvamucosa kraurosis of vulva

droogheid van de huid, abnormale - xerosis cutis/skin

droogmaken desiccation

droomarbeid dream work Du (Traumarbeit; cf. S. Freud)

droomduiding dream interpretation Du (Traumdeuting; cf. S. Freud)

droominhoud, manifeste - apparent dream

droomuitlegging dream analysis

drop licorice

drugs illegal drugs

druifvlies uvea

druipen drooling

druiper clap, gonorrhea

druivensuiker dextrose, glucose

druiventrosvormig racemose, botryoid

druiventroszwangerschap hydatid mole

druk brengen, op - to pressurize

druk in de buik intra-abdominal pressure

druk uitoefenen to press

druk(kende werking) stress

drukgevoel sensation of pressure

drukgevoeligheid tenderness on pressure

drukkende pijn pressing pain, squeezing pain, crushing pain

Nederlands-Engels


drukkous compression stocking N (cf. steunkous)

drukmeting bij gas/vloeistof manometry

drukneuropathie a.g.v. compressie van de n. cutaneus femoris

lateralis meralgia paresthetica

drukopnemer strain gauge (obs.), pressure transducer/sensor

drukpijn pain with pressure, pressure pain

drukpijnlijkheid tenderness

drukpijnlijkheid bij aanhechting van achillespees aan calcaneus

achillodynia

drukproeven proofs, galleys

drukpunt pressure point

drukverband compress, splenium, compression bandage

drukzweer bed sore, decubitus (ulcer)

druppel drop E (cf. droplet)

druppel vocht uit urethra bij het opstaan bon jour drop

N (kenmerkend voor gonorroe; druiper)

druppelaar dropper

druppelbuisje dropper

druppelen (van urine) dribbling

druppelinfectie droplet infection

druppelinfuus drip N (cf. neveninfuus)

druppelpipet dropper

druppeltje droplet

druppelvormig guttate(d)

druppelvormige toediening instillation

dubbel double, duplex, dual, twin

dubbel aanwezig duplication N (m.n. bij genetica als er een

dubbel chromosoom(deel) is)

dubbel bundeltakblok bifascicular block

dubbel horen van een toon diplacusis N (enkele stimulus als twee

verschillende tonen horen)

dubbele breking birefringence

dubbele omtrek, met ~ double-contoured

dubbelkoolzure soda sodium bicarbonate, soda, baking soda

dubbellaag bilayer

dubbelmonster double monster

dubbelmonstrum met sternumvergroeiing xiphopagus

dubbelpublicatie duplicate publication

dubbelstrengs double-stranded

dubbelzien diplopia

dubbelzien dat verdwijnt wanneer één oog wordt afgedekt binocular

diplopia

dubbelzinnigheid (m.b.t. geslacht) (genital) ambiguity

ductus duct N (bv. ductus deferens enz.)

ductus betreffend ductal

ductus choledochus betreffend choledochal

ductus cysticus cystic duct

ductus deferens deferent duct, vas (deferens)

ductus deferens, ontsteking van ~ vasitis

ductus hepaticus hepatic duct

ductus lactiferus milk duct

ductus nasolacrimalis nasolacrimal duct

ductus pyloricus pyloric duct

ductusdeferensdeel gelegen in prostaat ejaculatory duct

duidelijk clear, evident

duidelijk aanwezig manifest

duikerslang manifold hose

duikersziekte decompression sickness, caisson disease

duim thumb L (pollex)

duim- en radiusafwijking zonder VSD ventriculoradial dysplasia

duim vervangen pollicization

duimafdruk gelijkend thumb-printing (radiol.) N (wijzend op

oedeem van submucosa van colon)

duimbal ball of thumb, thenar E (cf. hypothenar)

duimmuis thenar E (cf. hypothenar)

duimzuigen thumb sucking

duistere Afrikaanse cardiomyopathie obscure cardiomyopathy of

Africa

duivenhoudersziekte bird fancier’s disease/lung

duivenmelkerslong pigeon breeders’ disease/lung E (=bird/ pigeon fanciers’ lung)

duizeligheid dizziness, giddiness, swimming in the head, (room) spinning, lightheadedness, feeling woozy, vertigo E (cf. vertigo)

dun haar sparse hair

dun worden door schuifkrachten thixotropy

dun worden van de huid thinning of skin

dunne darm small bowel, small intestines E (cf. chitterlings)

dunne darm betreffend enteric

dunne darm, aanwezig binnen de ~ enteral

dunne haren fine hair

dunne laag film

dunne pap gruel

dunnedarmontsteking bij een immuunstoornis cryptosporidiosis

dunwandig thin-walled

duodenum passerend/doorborend transduodenal

duodenumhormoon m.b.t. galblaascontractie cholecystokinin

duodenumvergroting (met obstructie) megaduodenum

duodenumvergroting, aangeboren ~ megaloduodenum

duplicaat vormen replication

duplicatuur fold

dura mater betreffend dural

dura mater, onder ~ subdural

dura mater, ontsteking van ~ pachymeningitis

durf courage, guts, nerves

duur (in materiële zin) expensive

duur (qua tijd) duration

duurprestatie endurance performance E (cf. doping, ergogenic, athletic performance)

dwaas foolish, silly, absurd, fatuous

dwang compulsion, coercion N (cf. lijfsdwang)

dwanggedachte obsession, anancasm, anankastic

dwanghuilen pathologic(al) crying E (cf. ALS)

dwanglachen pathologic(al) laughing

dwangmatig compulsive

dwangnagel hang nail, onychocryptosis N (=nijdnagel)

dwangneurose obsessive-compulsive neurosis

dwangstand van het hoofd torticollis

dwangverpleging compulsory treatment

dwangvoorstelling obsession, anancasm, anankastic

dwars diagonal, transverse

dwars doorsnijden to transect

dwarsbesturing lateral control

dwarsbomen to thwart

dwarsdoorsnede transection, transverse section

E (cf. cross section)

dwarsgestreepte spier striated (skeletal) muscle

dwarslaesie spinal injury, injury of the spinal cord E (with complete lesion of cord; cf. central cord syndrome)

dwarsligging (obst.) transverse lie

dwarsligging/schouderligging (in utero) oblique lie (before labor)

dwarspen cross pin

dwarssnede cross section

dwarsspier transverse muscle

dwarsstand, diepe ~ deep transverse arrest (obst.)

dwarsstreping cross striation

dwarsverbinding (vormend) bridging

dwerg midget

dwerggroei dwarfism, nanism, nanosomia

dwerggroei (hypofysair type) pituitary cretinism, ateleiosis, ateliosis

dwerglintworm Hymenolepsis nana (L.)

dwingerig troublesome, insistent

dysbasia intermittens intermittent claudication

dysenterie bloody/serosanguineous flux, id.

dysfagie odynophagia, dysphagia

dysfoon hoarse

dyshidrotisch eczeem pompholyx

dysmaturitas dysmaturity

dysmorfose dysmorphism N (=dysmorfie)

dysmyelopoietisch syndroom preleukemic syndrome,

preleukemia

dyspepsie indigestion, dyspepsia

dyspepsie, functionele ~ non-ulcer dyspepsia, id.

dysplasie atypical hyperplasia, id.

dysplasie betreffend dysplastic

dysplasie van atrium en vingers cardiac-limb syndrome

dyspnée d’effort (Fr.) exertional dyspnea

dyspneu dyspnea (Am.), dyspnoea (Br.), breathlessness, respiratory distress, labored breathing

dyspnoe(a) bij longstuwing pink puffer E (patient has normal oxygenation; cf. blue bloater)

dyssociaal antisocial

dystokie dystocia E (cf. eutocia)

dystonia musculorum deformans torsion dystonia, tortipelvis

dystonie met draaiende vingerbeweging athetosis

dystrofine dystrophin N (eiwit dat voorkomt aan de plasmamembraan van spiervezels)

dystrophia adiposo-genitalis adiposogenital syndrome

E (=Froehlich’s syndrome)

dysurie en pollakisurie bij bepaalde vrouwen urethral syndrome

e

e causa ignota (L.) of undetermined/unknown cause

Eaton-agens pleuropneumonialike organism, id.

eburnatio osteosclerosis, id.

ecarteur tenaculum

echinococcus cyste hydatid cyst

echinococcus cyste (blijkens schaduw) camalote sign, water lily sign (radiol.)

echografie sonography, echography

écoulement (Fr.) yellow purulent discharge due to urethritis N (m.n. bij gonorroe)

ectasie betreffend ectatic

ecthyma contagiosum orf, contagious pustular dermatitis, id.

ectodermale kenmerken, overheersd door ~ ectomorphic

ectopia lentis (L.) lens dislocation

ectopische zwangerschap in tuba uterina tubal pregnancy

ectropia exstrophy

eczeem dermatitis, eczema, eczematoid dermatitis/reaction

eczeem a.g.v. immunologische reactie eczematid(e) N (bij eczeem elders)

eczeem betreffend eczematous

eczeem door contact met weidegras meadow dermatitis

eczeem door huidcontact met allergeen contact dermatitis

eczeem door summatie van toxische stimuli orthoergic contact

eczema

eczeem door trauma met wrijving friction dermatitis

eczeem m.n. in huidplooien flexural dermatitis/eczema

eczeem met bloedingen hemorrhagic dermatitis

eczeem met honingraatkorsten melitagra

eczeem met vettige gele schilfers seborrheic dermatitis/eczema

eczeem van de handen a.g.v. suikermijt grocers’ itch

eczeemuitbreiding vanuit een focus autoeczemization

eczema cruris stasis eczema, dermatitis hypostatica

eczema dyshidroticum van de hand cheiropompholyx

eczema herpeticum varicelliform eruption of Kaposi

eczema marginatum jock itch N (schimmelinfectie aan binnenzijde van dijbeen)

eczema seborrhoicum infantum neurodermatitis infantum

eczemateus eczematous

educatieve activiteit namens een farmaceutisch bedrijf detailing

eed van Hippocrates oath of Hippocrates

eelt callosity, callus (L.), poroma, tyloma, keratoma

L (cf. clavus)

eeltknobbel callus

eeltknobbel bij gewricht van grote teen bunion

E (^ hallux valgus)

eeltvorming tylosis

eencellig dierlijk organisme protozoon (Gr.) [pl. protozoa]

eendengang duck waddle

eeneiig monovular

eeneiige tweelingen monozygotic twins

eenheid van lichtsterkte lumen

eenkamerige botcyste unicameral bone cyst

eenling(zwangerschap) singleton N (cf. tweelingzwangerschap)

eenmaal daags once daily

eenoudergezin single-parent family

eentonig monotonous

eenvormig (voorkomend) monomorphic E (cf. polymorphic)

eenwaardig monovalent

eenzaam lonely, lonesome, solitary

eenzijdig voorkomende pijn unilateral pain E (cf. bilateral)

eenzijdige oriëntatie van een functie lateralization

eerste levensmaand van een baby neonatal period

eerste ontlasting meconium

eerstegraads first degree

eerstelijnsgezondheidszorg primary care

eetgewoontes eating habits E (cf. postprandial)

eetlust afwezig/gereduceerd anorexia

eetlust m.b.t. onmogelijke dingen pica

eetlust toegenomen/onverzadigbaar acoria, gluttony

eetlust, bedorven ~ depraved appetite

eetlust, slechte ~ poor appetite

eetlustgebrek lack of appetite

eetlusthormoon ghrelin

efedrine ephedrine N (sympathicomimeticum m.b.t.

pulmonologie)

effectiviteit effectiveness

effector target organ, id.

efflorescenties outcroppings from skin, efflorescences

effluvium (capillorum) hair loss, effluvium, alopecia

effusie effusion N (ontsnappen van vocht in weefsel)

effusie van gewricht white swelling

eicel ovum [pl. ova] E (cf. blighted ovum, dropsical ovum)

eicosanoïdintermediairen bij ontsteking leukotrienes

eierdooier egg yolk

eieren van de hoofdluis nits

eierstok ovary [pl. ovaries]

eigen verplaatsing locomotion

eigenwaardegebrek lack of selfesteem N (cf. zelfachting)

eigenzinnig obstinate, headstrong, stubborn

eikel glans (penis)

eikel- en voorhuidontsteking balanoposthitis

eikenprocessierups processionary caterpillar L (=Thaumetopoea processionea)

eilandceltumor met glucagonsecretie alpha cell tumor, glucagonoma

eilandjes van Langerhans (in pancreas) islets of Langerhans

eilandpleister island dressing, island plaster

eilandziekte island disease N (bv. Kumlinge encefalitis, ziekte van Bornholm, ziekte van Naxos)

eileider uterine tube, oviduct, fallopian tube, salpinx

eileider en eierstok betreffend tubo-ovarian

eileider- en eierstokontsteking salpingo-oophoritis, adnexitis

eileider met pusophoping pyosalpinx

eileiderontsteking salpingitis E (often also termed adnexitis or pelvic inflammatory disease)

Nederlands-Engels


eindcapillair endcapillary

einddarm hindgut

einddiastolisch volume van ventrikel preload, filling volume of ventricle, id.

einde van ziekte met terugkeer naar normaal resolution of a disease

eindfase terminal stage

eindhersenen telencephalon, endbrain

eindkern van n. vestibulocochlearis nucleus vestibularis

eindplaat (motorische ~) nerve bulb, endplate

eindstadium endstage, final stage N (cf. beginstadium)

eindstadium van nierziekte, complex bij ~ uremic syndrome N (treedt op als GFR < 5 mL/min)

eindstuk van pijpbeen epiphysis

eisprong ovulation

eivlies amnion, amniotic membrane N Ivruchtzakmembraani

eiwit protein

eiwit zonder cofactor apoprotein

eiwit zonder cofactor, inactief ~ apoenzyme

eiwitgebonden protein bound

eiwitgehalte in urine te hoog proteinuria

eiwitintolerantie, familiale ~ hyperdibasic aminoaciduria type 2, lysinuric protein intolerance (LPI), id.

eiwitmantel rond virion capsid

eiwitonthouding uit voedsel, chronische ~ protein starvation

eiwitophoping in weefsel(s) proteinosis

eiwitsplitsend toxine proteolytic toxin

eiwitsplitsingsproduct (bepaald) peptone

eiwitsynthese via mRNA translation

eiwittekort door eiwitarm dieet hypoproteinosis

eiwitverlies bij darmwandaandoening protein-losing enteropathy

ejaculaat semen, sperm, ejaculate

ejaculatie, vrouwelijk equivalent van ~ squirting, gushing

E (cf. ambrosia)

ejectiefractie ejection fraction, EF (abbr.) N (verhouding van slagvolume en vullingsvolume van ventrikel)

ejectiegeruis met muzikale bijklank groaning murmur, vibratory string murmur

eksteroog clavus, hard corn, heloma N (=likdoorn)

elastantie elastance

elasticiteit missend inelastic

elasticiteitsverlies elasticity loss

elastine elastin

elastisch bindweefsel, proliferatie van ~ fibroelastosis

elastisch weefsel, degeneratie van ~ elastosis

electief selective

elektrisch destrueren electrolysis N (door stroom weefsels vernietigen)

elektrisch stimuleren van de hartspier pacing

elektrische impuls a.g.v. mechanische prikkel blaze current

elektrische leiding power line

elektrische potentiaal van constant niveau voltage clamp

elektrische spanning/potentiaalverschil voltage

elektrische stroom naar hersenen sturen electroshock

elektrische weerstand, warmte door ~ diathermia, diathermy

elektrochirurgie electrosurgery

elektrocoagulatie m.b.v. vonken fulguration

elektronenmicroscoop electron microscope

elektropositiviteit betreffend cationic

elephantiasis genitoanorectalis esthiomene N (resttoestand na lymphogranuloma inguinale)

elleboog elbow E (cf. ankylosed elbows, golf elbow, tennis elbow, students’ elbow, miners’ elbow, olecranon, pulled elbow, little league elbow)

elleboog (voorzijde) betreffend antecubital

elleboog betreffend cubital E (cf. decubitus, cubital vein)

elleboogreflex elbow jerk

elleboogtunnelsyndroom cubital paralysis/syndrome, ulnar nerve (tardy) palsy

ellepijp ulna

ellepijpshoofd olecranon, elbow bone

email van de tanden (obs.) enamel of teeth N (=glazuur)

emailparel van tand enamel pearl, enameloma

emailvorming met bruine tanden, stoornis van ~ amelogenesis imperfecta

embarras de la langue (Fr.) thick speaking

embolie embolism

embolie betreffend embolic

embolisatie embolization

embolus met ettervormende organismen pyemic embolus

embolus van microscopische afmetingen microembolus

embolus, vorming van ~ embolization

embryo betreffend embryonal, embryonic

embryo bevattend embryonated

embryonaal primordial, id.

embryonaal bindweefsel in mesoderm mesenchyme

embryonaal stadium van vestibulum vaginae female urogenital sinus

embryonale gastro-urogenitale holte cloaca

embryonale infectie embryonal infection

embryonale ruimte uitmondend in cloaca urogenital sinus

embryonale verbinding bij adenohypofyse craniopharyngeal duct

embryotomie (bepaald) lamination

embryo-uitdrijving m.u.v. chorion en decidua incomplete abortion

emfyseem betreffend emphysematous

emfyseem, subcutaan ~ subcutaneous emphysema

emotionaliteit op overdreven niveau hyperthymia

emotioneel gevoel affect

emotionele aanval spell, emotional crisis

emotionele belasting/spanning emotional stress

emphysema bullosum vanishing lung

encefalitis betreffend encephalitic

encefalitis door arbovirus B louping ill

encefalitis van het limbisch systeem limbic encephalitis

encefalitis, acute gedissemineerde ~ acute perivascular myelinoclasis

encefalocutane angiomatose encephalotrigeminal angiomatosis

encefalopathie door alcoholmisbruik alcoholic brain disease

encefalopathie, subacute spongiforme ~ pseudosclerosis of brain E (=Jakob’s pseudosclerosis)

encephalitis lethargica electric chorea

enchondromatose dyschondroplasia, id. N (stoornis m.b.t. ontwikkeling van kraakbeen)

endangiitis van huid, darm en hersenen malignant papulosis

E (=Degos’ disease)

endarteriitis van de long door dichtgroeien obliterating pulmonary endarteritis

endeldarm rectosigmoid

endeldarm, pijn in ~ proctalgia

endeldarmontsteking proctitis

endemisch endemic

endemisch bij dieren enzootic

endemisch, in sterke mate ~ holoendemic, hyperendemic

endemische syfilis bejel

endobronchiaal lipoom endobronchial lipomatous hamartoma

endocard(ium) betreffend endocardial

endocriene afwijking door choriongonadotropin fertile eunuch

syndrome E (=Pasqualini’s syndrome)

endocytose phagocytosis

endofytie budding E (=bourgeonnement)

endogene steen(vorming) true calculus

endoluminale vaatprothese (vascular) stent

endometrioïde hemorragische cyste tarry cyst

endometriose van ovarium chocolate cyst

endometrium betreffend endometrial

endometrium- en myometriumontsteking metroendometritis, endomyometritis

endometrium gelijkend endometrioid

endometriumafstoting bij menstruatie shedding E (cf. LMP, PMS, curse, menotoxin, paramenstrum)

endometriumafstoting die meer dan een week duurt irregular shedding

endoprothese stent, endoprosthesis E (cf. vascular stent)

endoprothese, vasculaire ~ endovascular graft

endorfine encephalin N (=enkefaline; endogeen morfine)

endoscoop, met behulp van een ~ endoscopic

endoscopie van het inwendige van de maag gastroscopy

endoscopisch middels glasvezeltechniek fibroscopic

endoscopisch onderzoek van bronchi bronchoscopy

endoscopisch onderzoek van duodenum duodenoscopy

endoscopisch onderzoek van mediastinum mediastinoscopy

endoscopisch onderzoek van rectum rectoscopy, proctoscopy

endotheel betreffend endothelial

endotheelproliferatie endotheliosis

endotoxinen in circulerend bloed endotoxemia

endotoxineshock toxic shock

energie van het lichaam vigor

energiehuishouding metabolism

Engelse ziekte rachitis

enkefaline encephalin N (=endorfine; endogeen morfine)

enkelband (lateral) ligament of the ankle E (cf. anterior talofibular ligament, posterior talofibular ligament, calcaneofibular ligament, deltoid ligament)

enkelband, mediale ~ deltoid ligament

enkelbandletsel injury of the (lateral) ligament(s) of the ankle

enkelbandletsel, mediaal ~ pronation injury of ankle N (cf. inversietrauma)

enkelgewricht ankle joint, mortise joint, talocrural joint N (cf. systolische enkel-armindex)

enkeloedeem ankle edema

enkelstrengig single-stranded E (cf. DNA, primer)

enkelvoudig singular, monomorphic E (cf. polymorphic)

enkelvoudig gevederd unipennate

enkelvoudige contractie twitch

enkelvoudige neuritis mononeuritis

enkelvoudige suiker monosaccharide

enkelvoudige zwangerschap singleton

enkelwaardig monovalent

enkelzijdig unilateral N (cf. halfzijdig, helft van één zijde betreffend)

enkelzijdige toets (stat.) one-sided test

enkelzijdige verlamming van onderhelft van het lichaam hemiparaplegia E (cf. hemilateral, unilateral, tetraplegia)

enquête(formulier) questionnaire

enten to explant

enten van bacteriën op agarplaat streaking (bact.)

enteritis geassocieerd met pneumonie pneumoenteritis

enteritis necroticans pig bel disease, id.

enteritis regionalis granulomatous enteritis, terminal ileitis (obs.)

enteritis regionalis (van dunne en dikke darm) regional ileocolitis

enterobiasis oxyuriasis, id.

Enterobius vermicularis pinworm, threadworm, seatworm

enterogene cyste van ruggenmerg gastrocystoma

enterokèle, vaginale ~ vaginal (posterior) hernia

enteroliet fecalith, enterolith, impacted feces

enteropathie ^ glutenenteropathie

enteroptosis visceroptosis, id. N (verzakking van ingewanden)

enterospasme irritable colon/bowel syndrome, spastic colon, id.

enterovirusziekte van CZS epidemic exanthem with meningitis

entmetastase implantation metastasis, contact metastasis

entoblast entoderm, endoderm

entoderm endoderm, id.

enuresis bed wetting, id.

enzym aanwezig in de bloedsomloop circulating enzyme

enzym bij glycogeenafbraak in spieren enolase

enzym bij overdracht van H-ionen dehydrogenase

enzym dat als katalysator fungeert kinase

enzym dat butyrylcholine hydrolyseert pseudocholinesterase N (cf. acetylcholine)

enzym dat chemische omzetting induceert converting enzyme

N (bv. bij angiotensine of protrombine)

enzym dat DNA-kopie maakt van RNA-genoom reverse transcriptase

enzym dat elastisch weefsel oplost elastase

enzym dat het afsplitsen van een enkel nucleotide katalyseert

exonuclease

enzym dat hydrolyse bevordert esterase

enzym dat reductie bevordert reductase

enzym dat zetmeel omzet in maltose diastase N (=pancreasamylase)

enzym m.b.t. N-terminale groep van peptiden leucine aminopeptidase

enzym voor splitsing van fibrine fibrinolysin

enzym(en), gemedieerd door ~ enzymatic

enzymwerking, ziekte a.g.v. gestoorde ~ enzymopathy

eosine eosin N (rose kleurstof t.b.v. weefselpreparaat)

eosine, gemakkelijk kleurend met ~ eosinophilic, eosinophilous

eosinofiel granuloom van de long primary pulmonary histiocytosis

eosinofiele leukocyten in overmaat (hyper)eosinophilia

eosinofiele meningitis angiostrongyliasis

eosinofielen in de urine eosinophiluria

eosinofielentekort in het bloed eosinopenia

eosinofilie bij longziekte, tropische ~ tropical eosinophilia

E (=Weingarten’s syndrome)

eosinofilie van perifere bloed met hart- en

longafwijkingen hypereosinophilic syndrome

eosinopenie acidopenia, acidocytopenia, id.

ependym dat hersenventrikels bekleedt choroid plexus

ephelis freckle, id. N (ontstaan o.i.v. zonlicht; cf. lentigo)

epidemie outbreak, epidemic

epidemie die plotseling en hevig is explosive epidemic

epidemie die uitgebreid is pandemic

epidemie onder dieren epizootic

epidemie van ernstige besmettelijke ziekte pestilence

epidemiebestrijding control of epidemics

epidemisch voorkomend epidemic

epidermis cuticle, pellicula, id.

epidermis, binnen de ~ intraepidermal

epidermiscel die melanine synthetiseert melanocyte

epidermolyse (van Lyell), toxische ~ scalded skin syndrome

epidermomycose dermatomycosis, id.

epifysaire kraakbeentumor chondroblastoma

epifyse epiphysis (cerebri), pineal gland N (cf. diafyse, hypofyse, metafyse)

epifyse betreffend epiphyseal, pineal

epifysetumor pinealoma, craniopharyngioma

epifysetumor (met onzeker gedrag) pineocytoma

epifysetumor, maligne ~ pineoblastoma, pinealoblastoma

epigastrium upper abdomen, id.

epileermiddel depilatory

epilepsia procursiva running epilepsy

epilepsie a.g.v. lichtstimulus photic epilepsy, photosensory epilepsy

epilepsie betreffend epileptic

epilepsie geïnduceerd door klanken musicolepsy, musicogenic epilepsy

epilepsie gelijkend epileptoid, epileptiform

epilepsie vanuit gyrus uncinatus uncinate seizure

epilepsieaanval met bewustzijnsverlies grand mal E (cf. absence);

Fr (cf. petit mal)

epilepticus epileptic

epileptisch vallen, niet ~ drop attack/seizure

epileptische aanval attack of epilepsy, cerebral mal

epileptische aanvallen bij thalamustumor diencephalic autonomic epilepsy E (=Penfield's syndrome)

Nederlands-Engels


epiloia tuberous sclerosis (of brain)

episiotomie perineotomy, id.

epitheel betreffend epithelial

epitheel dat sereuze vliezen bekleedt mesothelium

epitheel van de urineblaas urothelium E (cf. facet cell)

epitheel van niertubuli tubular epithelium

epitheel, binnen het ~ intraepithelial

epitheelachtig epithelioid

epitheelcel epithelial cell E (cf. squamous cell)

epitheelcel met bepaalde verhouding van de afmetingen cylindric cell, columnar cell

epitheelcel met vierkante vorm cuboidal cell

epitheelcel, vlakke ~ squamous cell N (=plaveiselcel)

epitheelceltumor epithelioma

epitheelnieuwvorming bij een defect reepithelization

epitheeltumor van embryonaal retinaweefsel diktyoma

epitheeltumor, benigne ~ papilloma

epitheelverlies bij slijmvlies erosion

epitheliomata, ziekte met multipele ~ epitheliomatosis

epithelium germinale germinal epithelium

epizootische aphthae foot/hoof and mouth disease, epidemic stomatitis, aphthous fever

epulis brown tumor, id.

equatoriale plaat tijdens celdeling nuclear plate

erectie a.g.v. trauma in bekkenregio, onvrijwillige ~ high flow

priapism

erectie van penis, blijvende ~ priapism

erectiestoornis erectile dysfunction

erfelijk hereditary

erfelijk zijn to inherit

erfelijk zuivere variant mutant

erfelijke aanleg trait

erfelijke constitutie genotype N (cf. phenotype)

erfelijke factoren zoals omvat in een haploïde set genome

erfelijke trek betreffend die alleen bij mannen voorkomt holandric

erfelijke trek betreffend die alleen bij vrouwen voorkomt hologynic

erfelijkheid heredity

erfelijkheidsleer genetics

erfelijkheidsvoorlichting genetic counseling

erfgenaam heir E (cf. testator)

erflater testator E (cf. heir)

ergerlijk peevish

ergocalciferol calciferol, vitamin D2

erkend certified N (in de zin van gediplomeerd)

ernst gravity

ernst van een ziekte severity of a disease

ernstige ziekte grave disease

eructatie eructation, ructus

eruptie van puistjes a.g.v. beroep occupational acne

eruptieve vorm van bartonellose verruga (peruana)

erven to inherit

erwtvormig botje (van de pols) pisiform bone

erysipelasziekte door Erysipelothrix erysipel(at)oid

erysipeloid fish handlers’ disease, id.

erytheem door wrijven van de huid intertrigo N (m.n. daar waar huidgedeelten elkaar raken)

erytheem met huidzwelling megalerythema N (soms wordt bedoeld: erythema infectiosum, vijfde ziekte)

erytheem, met eigenschappen van ~ erythematous

erythema fixata fixed drug eruption

erythema induratum (niet-tuberculeus) nodular vasculitis

erythema infectiosum (eruptive) fifth disease

erythema multiforme exudativum dermatostomatitis

E (=Stevens-Johnson syndrome)

erythema palmare hereditarium red palms

erythema papulosum pseudosyphilis

erythema pernio chilblain N (=koubulten)

erythemateuze dermatose met litteken ulerythema

erythemateuze huidafwijking bij pinta pintid

erythemateuze papels op slijmvlies erythroplasia

erythemateuze wangen slapped cheeks

erytroblasten in bloed erythroblastosis

erytroblasten verdwijnen uit het beenmerg, toestand waarbij ~ aplastic crisis N (verschijnsel is plotseling en tijdelijk van aard)

erytrocyt die vervormd is schizocyte

erytrocyt met abn. vorm poikilocyte

erytrocyt met de vorm van een druppel dacryocyte, tailed red cell, tear drop cell

erytrocyt met doornachtige uitsteeksels acanthocyte, acanthrocyte

erytrocyt met helmvorm helmet cell

erytrocyt met ovale vorm elliptocyte, ovalocyte

erytrocyt(voorloper), hyperplasie van ~ erythroid hyperplasia

erytrocyt, dunne hypochrome ~ target cell, leptocyte

erytrocyt, grote ~ macrocyte

erytrocyt, jonge ~ reticulocyte

erytrocyt, onrijpe ~ erythroblast

erytrocyt, zeer kleine ~ micro-erythrocyte, microcyte

erytrocyten abn. toegenomen in aantal in het bloed polycythemia

erytrocyten bij bepaalde microangiopathie blister cells N (erytrocyt met onregelmatige vorm; cf. sikkelcel)

erytrocyten in bloed die abn. groot zijn macrocytosis

erytrocyten met abn. vorm in het bloed poikilocytosis

erytrocyten met gekartelde rand burr cells, crenocytes, echinocytes, crenated erythrocytes E (e.g., in Gasser's syndrome)

erytrocyten qua aantal abn. toegenomen erythrocytosis

erytrocyten, aanmaak van ~ erythropoiesis

erytrocyten, stadium gelegen buiten de ~ exoerythrocytic stage N (m.b.t. malariaparasiet)

erytromelalgie acromelalgia, red neuralgia, (Weir-) Mitchell’s disease, id.

esdoornbaststripperslong maple bark-strippers’ lung

N (alveolitis door Aspergillus clavatus)

esdoornstroopziekte maple syrup disease/syndrome, branched chain oxoacid aciduria E (cf. maple syrup disease)

essentiële hoge bloeddruk malignant hypertension

esthesioneuroblastoom olfactory neuroblastoma

etalagebenen (interruption of walking due to) intermittent claudication

etalagepophouding catalepsy L (flexibilitas cerea)

ethyljoodacetaat ethyliodoacetate N (bepaald traangas); E (cf. chloropicrin)

etiologie verklaren via immunologie immunopathogenesis

etter pus, gleet, (purulent) discharge

etter uit wond waarin P. pyocyanea blue pus

etter vormen to suppurate

etterblaasje bij het oog phlyctenule

etterbuil abscess

etterig purulent

etterophoping in uterus pyometra

ettervormend pyogenic, suppurative

eufylline aminophylline

euthanasie mercy killing, id.

evaginatie outpocketing, id.

evenredig met/aan proportional to

evenwicht balance, equilibrium

evenwicht(ig functioneren), gebrek aan ~ imbalance

evenwicht, dynamisch ~ steady state

evenwichtig balanced

evenwijdige verschuiving van retina lateral shift of retina

eversie van de baarmoederhals lipping cervix

exantheem, gepaard gaande met ~ exanthematous

exantheem, roodkleurig ~ rose spot, roseola

exanthema rash, eruption, outbreak of lesions (on skin), id.

exanthema subitum parascarlatina, rose rash of infants, id.

excentrisch eccentric

excisie resection, excision

excisie van de huig kiotomy, kionotomy (obs.), uvulectomy, staphylectomy

excisie van een kwab van een orgaan lobectomy E (cf. lobotomy)

excisie van kegelvormig stuk weefsel conization

excitatie excitation, excitement

excitatietoestand van n. medianus carpal tunnel syndrome

excrementen van een dier droppings

exemplaar (origineel ~) copy

exocrien eccrine, exocrine

exoforie wall eye

exogeen exogenous

exomphalos omphalocele, id.

exophthalmus ocular proptosis, ophthalmoptosis, ophthamocele, exophthalmos

exostose spur, bony spur, id.

exostose bij de handrug carpal boss

exotoxine bij bepaalde Streptococcus pyogenes erythrogenic toxin

N (veroorzaakt rode huid bij roodvonk)

experts, niet ~ laity

explosief braken projectile vomiting

expressie van erfelijkheid, uiterlijke ~ phenotype

exsanguinatie-transfusie replacement transfusion, substitution transfusion, exchange transfusion, total transfusion

exsudaat exudate N (let op de spelling: in het

Engels ontbreekt de ‘s')

exsudaatlaagje op het slijmvlies pseudomembrane

exsudatie exudation

exsudatief exudative

extirpatie resection, id.

extirpatie (geheel/partieel) van vulva vulvectomy

extirpatie van stijgbeugel in het oor stapedectomy

extirpatie van uterus hysterectomy

extract dat eetlust verhoogt bitter

extrameningeale arterie cranial artery E (cf. cerebral artery)

extrasystole premature beat, id.

extrathoracaal extrathoracic

extra-uteriene zwangerschap paracyesis, extrauterine pregnancy, exfetation, EUP (abbr.)

extravasatie van bloed in een orgaan apoplexy

extremiteit limb, extremity

extremiteitsafleidingen (bij ECG) limb leads, peripheral leads

extroversie exstrophy

ƒ

faag bacteriophage, phage

faalangst fear of failure, hamartophobia

taalhandeling (psy.) lapse, lapsus (L.) N (cf. verspreking)

fabisme favism, nonspherocytic hemolytic anemia

fabrikant manufacturer

facokèle hernia of eye lens, phacocele, lens dislocation

facomatose phakomatosis

facomen aan huid, ogen en CZS phakomatosis

facoom phakoma

factor die als stimulus van proces werkt trigger

factoren, via diverse ~ multifactorial

facultatief optional, elective

facultatief, niet ~ obligate

faculteit (m.b.t. de wiskunde/statistiek) factorial

faculteit der geneeskunde medical school

fagocyt phagocyte, carrier cell E (cf. macrophage, melanophage)

fagocyteren to phagocytose

fagocyterende cel phagocytic cell

fagocytose phagocytosis

fagocytose van erythrocyten erythrophagocytosis

fagocytosestoornis dysphagocytosis

falanx phalanx (Gr.) [pl. phalanges]

falen van de nierfunctie renal failure

familiair voorkomende poliepenvorming familial polyposis

familieanamnese family history

familieleden, zonder ~ kinless, without relatives

familielid relative

fantoomsensaties phantom limb (syndrome)

E (cf. pseudesthesia)

farmacie betreffend pharmacal, pharmaceutical

farmacologie materia medica, pharmacology

farmacologie betreffend pharmacologic

farmacon pharmaceutical (agent), prescription drug

N (cf. artsenbezoeker)

faryngeale reflex gag reflex

faryngitis sore throat, pharyngitis

faryngitis door fusospirocheten fusospirillosis

faryngitis door streptokokken septic sore throat

faryngitis, acute lymfeklier ~ summer grippe N (door Coxsackievirus)

faryngitis, vesiculaire ~ herpetic angina, benign croupous angina, herpangina

farynx mesopharynx, pharynx

farynx betreffend, onderste deel van de ~ hypopharyngeal

N (cf. Zenker’s diverticulum)

farynx en conjunctiva, virusontsteking van ~ viral

pharyngoconjunctivitis, pharyngoconjunctival fever

farynx- en tonsillenontsteking pharyngotonsillitis

farynxgebied betreffend parapharyngeal

farynxonderzoek m.b.v. een instrument pharyngoscopy

fasciculus cerebrospinalis lateralis pyramidal tract N (=piramidezijstrengbaan)

fascie fascia, aponeurosis

fascie betreffend fascial, aponeurotic E (cf. facial)

fascie bij een gewricht, verdikte ~ retinaculum

fascieontsteking fasciitis

fasciitis, nodulaire ~ pseudosarcomatous fibromatosis

fase phase E (cf. stage)

fase, met gelijke ~ synchronous

fasen, met twee ~ biphasic, diphasic

faseverschuiving phase shift

fataal fatal, lethal

favisme fava bean toxicity, favism, nonspherocytic hemolytic anemia

febris puerperalis puerperal fever

febris quintana trench fever

febris recurrens borreliosis, relapsing fever

febris recurrens (in Iran) door teken mianeh fever

fecaal fecal

fecaal braken stercoraceous vomiting

feces feces (Am.), faeces (Br.), stool(s)

feces bevattend stercoraceous

feces met bloedpigmenten melena (Am.), melaena (Br.)

feces met gedegenereerd epitheel bij cholera rice water stool

feces met onverteerde voedselresten lientery

fecesophoping in de darmen coprostasis

fecessteen, congenitale ~ meconium plug syndrome

fecoliet fecalith, enterolith, impacted feces, sterco(ro)lith

fecoliet stercolith, fecalith, enterolith, impacted feces

feeks shrew

feitelijke beschadiging actual lesion

feitenmateriaal data N (het Engelse woord wordt doorgaans als enkelvoud gehanteerd)

femurkop caput femoris, femoral head, head of femur, whirl bone

femurkopholte die zich verplaatst wandering acetabulum

fenol phenol

fenomeen phenomenon, sign

fenylalanine in overmaat in bloed hyperphenylalaninemia

fenylketonurie phenylketonuria

feochromocyt chromaffin cell, pheochromocyte

feochromocytoom chromaffinoma, id.

Nederlands-Engels


feochromocytoom met schildkliercarcinoom (multiple) mucosal neuroma syndrome, MMN (abbr.), chromaffinomatosis

feochromocytoom, maligne ~ pheochromoblastoma

ferri ferric

ferriprieve anemie iron-deficiency anemia

ferula splint, cradle

fetor ex ore (L.) halitosis, oral malodor

fibreus fibrous, desmoid E (cf.fibrinous,fibroid)

fibreus en necrotisch verkazend fibrocaseous

fibreus en tegelijk cysteus fibrocystic

fibreus huidgezwel dermatofibroma

fibreuze appendicitis ligneous typhlitis

fibreuze thyreoïditis invasive thyroiditis

fibrillatie fibrillation

fibrillen, gelegen tussen ~ interfibrillar(y)

fibrine fibrin N (vezelstof gevormd door inwerking van trombine op fibrinogeen)

fibrine bevattend fibrinous E (cf.fibrous,fibroid)

fibrineachtig acellulair materiaal fibrinoid N (m.n. in vaatwand bij necrotiserende vasculitis)

fibrinematrix, afbraakproduct van ~ fibrin split product

E (cf. FDP)

fibrineneerslag en pusvorming gevend fibrinopurulent

fibrineoplossende stof fibrinolytic

fibrineprop fibrin coagulum

fibrinesplitsing, enzymatische ~ fibrinolysis

fibrineus fibrinous E (cf. fibrous, fibroid)

fibrineverwijdering defibrination

fibrinogeen degradatieproduct fibrin split product E (cf. FDP)

fibrinogeentekort in het bloed hypofibrinogenemia

fibrinokinase tissue activator, id.

fibrinolyse die sterk is verhoogd hyperfibrinolysis

fibrinolyticum fibrinolytic

fibroadenoom adenofibroma

fibroblast betreffend/gelijkend fibroblastic

fibroma molle soft lipoma, (soft) skin tag, acrochordon

fibroom desmoid, fibroid, fibroma

fibroom (meestal in litteken) cheloid, keloid

fibroom (met veel bindweefsel), week ~ soft lipoma, fibroma molle

fibroom betreffend fibromatous

fibroom met reuscellen reparative granuloma (in Paget disease)

fibroom met veel glad spierweefsel leiofibromyoma

fibroom van de huid dermatofibroma

fibroom van gebitselement cementoblastoma

fibrose fibrosis

fibrose met veel collageen, gevorderde ~ fibrosclerosis

fibrose van de long, tuberculeuze ~ knifegrinders’ rot

fibrose van pleuraholte pachypleuritis, fibrothorax

fibroserend fibrosing

fibrosis cystica cystic fibrosis, fibrocystic disease/pancreas

fibula splint-bone, id.

fibula betreffend peroneal, fibular

fietsergometrie bicycle ergometry

fijn gevlekt stippled

fijnmazig finemesh(ed)

fijnstof fine particular matter

fijnwrijven trituration

fijt whitlow, agnail, felon N (=panaritium; cf. paronychia)

filament fibril, id.

Filariae gelijkend filariform

filariasis door soorten van Wuchereria wuchereriasis

filariasis loa loa-loa, loasis, loiasis

filariasis van de zaadstreng mumu

filiformis threadlike

filmdunne laag film

filmtechniek t.b.v. bloedvaten, röntgen ~ cineangiography

filtreerbaar virus filterable virus

filum terminale central ligament, id.

financiële ondersteuning grant

fissuren (in huid/slijmvlies) rhagades, fissures

fissuren van lippen en mondhoeken cheilosis

fissuur crack, rent, fissure

fissuur van een oogdeel coloboma

fistel fistula

fistel tussen baarmoederhals en blaas cervicovesical fistula

fistel tussen uterus en rectum uterorectal fistula

fistel van arterie en vene arteriovenous fistula/shunt

fistelgang fistulous duct

flaccidus relaxed

flacon flask, bottle

fladderachtige tremor flapping tremor N (o.a. bij levercoma)

fladderen flutter

fladdergewricht, paralytisch ~ flail joint

fladderthorax flail chest N (t.g.v. fractuur van rib/sternum)

flagellaatstadium van Trypanosoma promastigote

flagelloze stadium bij Leishmania amastigote

flank flank, side N (cf. dalende flank, opgaande flank)

flankpijn flank pain E (sensation of discomfort, distress, or agony in the part of the body below the rib and above the ilium)

flaporen bat ears

flarden shreds

flatus intestinal gas, wind, id.

flauwte fainting (spell), blacking-out, passing-out, swooning (obs.)

flauwvallen syncope, fainting (fit); to swoon, to faint

flegmone phlegmon

flegmone van de hals ligneous phlegmon E (=Reclus'disease)

flegmone vormend phlegmonous

flegmoneus phlegmonous

flegmoneuze ontsteking van de klieren adenophlegmon

flexibilitas cerea catalepsy, lead-pipe contraction

flikkerscotoom scintillating scotoma, flittering scotoma E (cf. fortification spectrum)

flits flash E (cf. photopsia)

flits (m.b.t. tijdsduur) jiffy

flitslamp intense pulsed light system

fluim foamy sputum

fluisterspraaktest whispered speech test

fluitende rhonchi wheezes N (=piepen; cf. brommende rhonchi)

fluor fluorine

fluorose mottled enamel/teeth, fluorosis

fluorverbinding, binaire ~ fluoride

fluxus flux

fluxus post partum (L.) postpartum hemorrhage

fobie phobia E (cf. fear)

focale epilepsie met verwarde motoriek procursive epilepsy, cursive epilepsy (obs.)

focusomgeving betreffend perifocal

foetaal hoofd en pelvis van moeder, m.b.t. ~ cephalopelvic

E (^ disproportion)

foetale bewegingen, eerste voelbare ~ quickening

foetale membranen fetal membranes N (d.w.z. chorion, amnion en placenta)

foetale nood fetal distress

foetus fetus

foetus die misvormd is monster, monstrosity

fokken breeding

fokkers breeders

foliniumzuur folinic acid

foliumzuur folic acid

foliumzuur, zout van ~ folate

folliculitis decalvans cicatricial alopecia, acne decalvans, id.

folliculus pili hair follicle

follikelcel (van ovarium) granulosa cell

follikelcyste dentigerous cyst N (=krooncyste)

follikelomgeving betreffend juxtafollicular

follikels, buiten de ~ parafollicular

folterende pijn agonizing/excruciating pain

fonticulus fontanel(le)

fopspeen pacifier, soother

fornix pharyngis vault of pharynx

fornix vaginae vault of vagina

fosfaat phosphate

fosfaatsteen phosphatic stone

fosfatase phosphatase

fosfatase, zure ~ acid phosphatase

fosfatenoverschot in bloed hyperphosphatemia

fosfohistidine histidine phosphate

fosfolipide phospholipid N (bv. cardiolipine, lecithine, cefaline, sfingomyellns)

fosfor phosphor(us)

fosfor bevattend vetzuur phospholipid N (bv. cardiolipins, lecithins, cefaline, sfingomyeline)

fosforylase phosphorylase

fotochemisch actinic, id.

fotofobie photophobia

fotogevoelige sensor optode

fotokeratitis arc welder’s syndrome, photokeratitis

fotosensibel photosensitive

foudroyant fulminating

fout mistake, error E (cf. random error, alpha error, beta error, malpractice, inborn error)

fout door een toevalsfactor random error E (cf. standard deviation)

fout i.v.m. (selectieve) monsterafname sampling error

fout van de eerste soort alpha error, type I error

fout van de tweede soort beta error, type II error

foute rangschikking disarray

foutieve stand van een gebitselement trusion E (cf. extrusion, protrusion)

foutsignaal error signal

fovea centralis macula lutea, yellow spot

Fox-Fordyce, ziekte van ~ apocrine miliaria

fractuur van botstuk, incomplete ~ greenstick fracture

fractuur van de bodem van de oogkas orbital floor fracture

fragmentarische torsiedystonie fragments of torsion dystonia

fragmentatie van de celkern karyorrhexis

framboesia frambesia, yaws, parangi

framboesia met multipele papillomata butter yaws, frambesioma

framboesia tropica pian

framboesia, primaire laesie bij ~ mother yaw

framboesioom frambesioma, pianoma

Francis, ziekte van ~ tularemia, id.

franje fimbria (L.) [pl. fimbriae]

frenische ademhaling abdominal respiration

frequentie rate, frequency

frequentiecomponenten, onechte ~ aliasing N (bij spectrumanalyse a.g.v. te geringe bemonstering)

frequentieverschuiving doppler shift N (a.g.v. Doppler-effect en t.b.v. snelheidsbepaling)

frezen van huid dermabrasion E (cf. planing)

frisdrank soft drink, mineral (Br.), pop (sl.)

frituurvet frying fat E (cf. shortenings)

frontaalkwablaesie, manifestaties bij ~ frontal lobe syndrome

frontale vlak frontal plane, coronal plane

frottement (Fr.) friction rub

fructose in urine fructosuria, levulosuria

fructosurie fructosuria, levulosuria

fuchsine fuchsin, germicidal magenta dye

functieafwijking van testes door een chemische afwijking vanishing testes syndrome

functiestoornis dysfunction, failure, function disorder

functiestoornis door afwijking van ader(s) venous insufficiency

functiestoornis opleveren to derange

functiestoornis van de nieren renal insufficiency

functiestoornis van geslachtsklier(en) gonadal failure

functiestoornis van gezichtszintuig vision failure

functiestoornis van ovarium ovarian failure

functieverbetering door een operatie corrective surgery

functieverlies bij geringe bloedaanvoer vascular insufficiency

functieverlies van een spier wasting of muscle

functieverlies van het zenuwstelsel neurologic degeneration

functioneel dynamic, functional

functioneel overblijfsel, niet ~ vestige

functionele afwijking functional disorder

functionele orgaanelementen parenchyma

functioneren op een abn. hoog niveau hyperfunction

functioneren, somatisch/psychisch matig ~ kakergasia

functioneren, verkeerd ~ dysfunction

fundamenteel onderzoek basic research

funduscopie ophthalmoscopy, fundoscopy, funduscopy

fungusachtig vormsel fungus (L.) [pl. fungi]

funiculus funicle

funiculus spermaticus spermatic cord

furunkel boil, furuncle

fusie van weefsels coalescence

fysiek contact impingement, physical contact

fysieke inspanning physical effort

fysieke machteloosheid prostration

fysieke vermogens physical capacity

fysiologisch proces waarbij irrelevante informatie wordt genegeerd sensory gating, gating-out

fysiologisch zout (-oplossing) saline

fysiotherapie physical therapy, id.

fysostigmine eserine, id.

g

gaaf intact

gaasje gauze

gaasje van 10 cm bij 10 cm four-by-four E (refers to inches)

gaatje hole, puncture

gaatjes (in de tanden) cavities

gal bile

gal gekleurd, met ~ bilestained

gal(pigment) in bloed cholemia N (cf. icterus)

gal(zouten) in de urine choluria

gal(zure zouten) in de urine biliuria

galactocèle milk cyst, id. N (cystische verwijding in borstklier)

galblaas bile bladder, gallbladder N (cf. zwevende galblaas)

galblaas plus galgang, vaatontsteking van ~ angiocholecystitis

galblaas, afvoergang van ~ cystic duct

galblaas, cyste van ~ biliary cyst

galblaasdrainage cholecystostomy

galblaasontsteking cholecystitis

galblaasverwijdering door operatie cholecystectomy

galbraken cholemesis

galbulten urticaria, uredo N (cf. temperatuururticaria, porseleinkoorts, angioneurotisch oedeem, reuzenurticaria, trillingsurticaria)

galcapillairen, ontsteking van ~ cholangiolitis

galgang bile duct, biliary duct

galgang- en hepatocytencarcinoom, gemengd ~ cholangiohepatoma

galgangcarcinoom, intrahepatisch ~ cholangiocarcinoma

galgangen biliary tract

Nederlands-Engels


galgangontsteking cholangitis

galkleurstof, rode ~ bilirubin

galkoliek biliary colic

galopritme cantering rhythm

galopritme (van het hart) gallop rhythm

galoptonen die worden versterkt summation gallop

galretentie en -ophoping cholestasis

galsecretie, afwezigheid van ~ acholia

galsteen biliary calculus, (cholemic) gallstone E (cf. silent gülstorns)

galsteenvergruizing gallstone lithotripsy

galstenen in ductus choledochus choledocholithiasis

galstenen, aanwezigheid van ~ cholelithiasis

galstuwing cholestasis

galwegcarcinoom, proximale ~ Klatskin tumor

galwegen met lever en galblaas, systeem van ~ biliary tract

galzout bile salt

galzuurmedicatie bile acid therapy, treatment with bile acids

Gambiaanse slaapziekte gambian trypanosomiasis

gameet germ cell, gamete

gammabestraling gamma radiosurgery

gammaglobuline in bloed abn. verlaagd hypogammaglobulinemia

gammaglobulines in bloed verhoogd hypergammaglobulinemia

gammaglobulines, afwijking van ~ dysgammaglobulinemia

gammaglobulinopathie gammopathy

gammaglutamyltransferase gamma-GT (abbr.) N (=gamma-glutamyl-transpeptidase)

gammapen gamma nail

gammastralen, beeldregistratie m.b.v. ~ scintigraphy

gammexaan hexachlorcyclohexane

gampsodactylie camptodactyly, camptodactylia

gang (bij het lopen) gait, walk N (cf. eendengang, hanentred)

gang (t.b.v. passage) channel, duct N (cf. ductus deferens enz.)

gangetje burrow N (van mijt bij scabies)

ganglion betreffend ganglial, ganglionic

ganglion ciliare, zenuwtakken van ~ ciliary nerves

ganglion spinale spinal ganglion

ganglion stellatum stellate ganglion, cervicothoracic ganglion, id.

ganglion, ontsteking van spinaal ~ ganglionitis

ganglioncel neuron, id.

ganglioncellen in het CZS nucleus

ganglioncellen, met ontbreken van ~ aganglionic

ganglionceltumor ganglioneuroma

gangmaker (voor het hart) pacemaker

gangreen gangrene, mortification E (cf. gas gangrene, noma, necrotic pneumonia, Pott’s gangrene, sloughing phagedena, venous gangrene)

gangreen van de darm necrotizing (membranous) enterocolitis

gangreneus gangrenous

gangreneus weefsel sloughing phagedena, slough, sphacelus

gangreneuze pneumonie necrotic pneumonia

gangreneuze stomatitis noma

gargarisma mouthwash, gargle, collutory

gas uit de maag flatus

gasgangreen malignant edema

gasgevulde ruimte in long/huid pneumatocele

gasoedeem malignant edema

gasontwikkeling gas formation

gaspijn gas pains

gastarbeider migrant worker

gastheer host

gastrine gastrin

gastrocystoom neurenteric cyst

gastroptose gastric ptosis, id.

gasvorm van een stof bij verhitting vapor

gasvormige stof die in de luchtweg komt inhalant

gaswisseling gas exchange

gaswisseling in de longen ventilation

gat hole, perforation, socket

gaten van de oogpapil holes of papil

Gaucher, ziekte van ~ kerasin thesaurismosis, id.

gearceerd gebied hatched/shaded/dashed area

geatrofieerd atrophied

gebakken voedsel backed/fried food

gebarentaal sign language, gesture language

gebedsgenezer(es) faith healer

gebiedjes sites, spots, patches, areas

gebit set of teeth, dentes (L.) N (cf. kunstgebit)

gebit betreffend dental

gebit en gelaat betreffend dentofacial

gebitselement, foutieve stand van een ~ trusion

gebitselement, nog niet doorgebroken ~ unerupted tooth

gebitselementen, abn. grootte van ~ macrodontia

gebitshelften, onvolledig aansluiten van ~ malocclusion

geblokt netvlies tessellated retina E (cf. tigroid fundus)

gebochelde hump(back); hunch(back), kyphotic patient E (cf. round-shouldered)

gebogen stooped, curved

gebogen toestand flexion

geboorte (optredend), na de ~ postnatal, post partum

geboorte (proces) birthing, parturition, childbirth, delivery N (cf. misgeboorte, nageboorte, stortgeboorte, stuitgeboorte, vroeggeboorte)

geboorte van een levend kind live birth

geboorte, (optredend) vóór de ~ prenatal

geboorte, optredend na de ~ post partum, postnatal

geboorte, rond de ~ peripartal

geboorteafwijking birth defect

geboortebewijs birth certificate

geboortecijfer natality N (aantal geboorten per tijdseenheid, bv. per jjaar)

geboortegewicht birth weight

geboortekanaal birth canal, parturient canal

geboorteproces versnellend (middel) parturifacient, oxytocic

geboorteregeling birth control, family planning

geboorteregelingsmethode contraceptive method

geboortetijdperk betreffend perinatal N (vanaf de 29ste zwangerschapsweek tot 1-4 weken na geboorte)

geboortetrauma birth injury, birth trauma

geborgenheid, gebrek aan ~ security lack

gebrek deficiency, defect, lack, shortage

gebrek aan belangstelling disinterest

gebrek aan initiatieven lack of initiative

gebrek aan wilskracht abulia

gebrekkig defective, deficient, insufficient, imperfect, spavined

gebrekkige hygiëne poor hygiene

gebroken vliezen leakage of amniotic fluid

gebruikelijk verloop (van een ziekte) natural course

gebukte manier van lopen crouch gait

gebundeld fascicular

gecalcificeerd weefsel hard tissue

gecastreerd castrated

gecompliceerd complicated

gecompliceerde botbreuk open fracture

gecontra-indiceerd contraindicated

gedaante met korte romp brachymorphism E (^Marchesani syndrome)

gedachten lezen thought-reading N (cf. ESP)

gedeeltelijk partial

gedempt dull N (bv. bij percussie)

gedempt geluid dullness

gedempte stem muffled voice E (cf. hoarse)

gedifferentieerd, weinig ~ poorly differentiated

gedijen (m.b.t. ontwikkeling van kind) to thrive

gedijen, niet ~ failure to thrive

gedraaid tortuous

gedrag dat een bepaalde indruk geeft omtrent een individu demeanor (Am.), demeanour (Br.)

gedrag dat gestoord is na encefalitis postencephalitic syndrome

gedrag(spatroon) behavior

gedragsafwijking bij kind met hyperactiviteit minimal brain dysfunction

gedragsgenetica behavioral genetics

gedragsstoornissen (habit) tics

gedragsverandering behavioral change

gedrongen figuur/gestalte short stature, stocky habitus

gedurende één nacht overnight

gedwongen forced

gedwongen opname compulsory admission

geelkleuring van de huid bij carotenemie carotinoderma

geelverkleuring van liquor/huid xanthochromia

geelzucht icterus, jaundice

geelzucht, ongespecificeerde ~ yellow jaundice

geen huidkleur pallor

geen zedelijk gevoel amoral

geënt vaccinated, inoculated

geërodeerd eroded

geestelijk spiritual, intellectual, mental

geestelijk gehandicapten the (mentally) retarded

geestelijke achteruitgang mental deterioration

geestelijke gezondheid(szorg) mental health (care) E (cf. health care, sanity)

geestelijke nood dysthymia

geestelijke ontwikkeling mental development

geestelijke ontwikkeling, vertraagde ~ mental retardation

geestelijke tekortkoming/afwijking mental impairment

geestelijke vermogens mental capacity

geestelijke vermogens afwezig non compos mentis

geestelijke vermogens bij ouderen, lage ~ senile dementia

geestesconflict mental conflict

geesteshouding attitude (of mind)

geestesstoornis mental disturbance

geestestoestand mentation, mental state

geestesverwarring mental confusion

geesteswerkzaamheid mentation

geesteszwakte dementia N (i.h.a. lagere verstandelijke vermogens op oudere leeftijd)

geestkracht nerves

geeuwen yawning

geeuwhonger ravenous hunger, bulemia, bulimia, bulimy

gegeneraliseerd oedeem generalized edema

gegevens data N (het Engelse woord wordt doorgaans als enkelvoud gehanteerd)

gegevensverwerking, rechtstreekse ~ on-line (data) processing

N (d.w.z. van signaalbron onmiddellijk naar analyseapparaat)

gegons buzzing E (cf. ringing in the ears, tinnitus, sonitus)

gehalte content

gehechtheid attachment E (cf. resistant)

geheel de oude (zijn) back to normal

geheel getal kleiner dan tien digit N (dus de cijfers nul tot en met negen)

geheelonthouder total abstainer, teetotaler

geheimhoudingsplicht pledge of secrecy N (cf. zwijgplicht)

gehemeltespleet palatoschisis, fissure of the palate

geheugen memory E (cf. sensory register)

geheugenpolikliniek outpatient memory clinic

geheugenverlies amnesia

gehoorapparaat ear-appliance

gehoorbeentjes orbicular bones, ossicles N (cf. malleus, incus, stapes)

gehoorcel (van Corti) pillar cell, tunnel cell, cochlear hair cell, Corti’s cell E (cf. floor cell)

gehoorgang auditory canal, ear canal, auditory meatus

gehoorgang, buitenste ~ external auditory meatus

gehoorgestoord hearing impaired

gehoororgaan acoustic apparatus, auditive organ, auditory apparatus, auditory organ

gehoorscherpte hearing acuity

gehoorscherpte die abn. hoog is hyperacusia, hyperacusis

gehoorshallucinatie auditory hallucination

gehoorverlies hearing loss

gehoorzand otoconia

gehoorzenuw cochlear nerve

gehyaliniseerd hyalinized

gehypertrofieerd hypertrophied

geilheid sensual enjoyment, sensuality, voluptuousness, salacity, lust, lewdness

geïmmuniseerd immunized

geïndureerd indurated, sclerous

geïnvalideerd debilitated

geitenmelkanemie goat’s milk anemia

gek silly, crazy, insane, mad

gekantelde baarmoeder retroflexion of uterus E (cf. anteflexion of uterus)

gekarakteriseerd door angina anginose

gekartelde tong crenated tongue

gekenmerkt door oedeem marked by edema

gekerfde neuspunt notching nose

gekleurde huid, sterk ~ hyperchrom(at)ic skin

N (m.n. bij pinta)

gekleurde urine colored urine

gekleurde zone rond een centrum areola [pl. areolae] N (i.h.b. de tepelhof)

gekliefd in twee delen bifid E (e.g., bifid kidney, bifid uterus, bifid scrotum)

geklonterd clotted, grumous

geklonterd materiaal curd

gekloofde huid chapping skin

gekloofde lippen fissured lips

gekluisterd aan het bed bedridden

gekoppeld aan het geslachtschromosoom sex linked

gekraak crack

gekromd curved, tortuous

gekrompen shrunken

gekronkeld tortuous

gekronkeld nierkanaal convoluted tubule

gekronkeld zijn, het sterk ~ tortuosity

gekruid gerecht seasoned food

gekruid gerecht, sterk ~ spicy food

gekruist gaan van twee botstukken/vaten overriding

gekruld haar, met ~ curly-haired

gelaagd (bloed)stolsel laminated (blood) clot

gelaagde bouw lamination

gelaat face, facies

gelaat, spier van het ~ facial muscle

gelaatskleur complexion

gelaatsuitdrukking facial expression

gelabeld labeled, tagged

gelamineerd afdekblad laminated cover sheet

gelatine jelly, gelatin(e)

geldrolpatroon stacked-coin appearance

gele koorts yellow fever, yellow jack

gele vlek yellow spot, macula lutea

geleedpotig (organisme) arthropod

gelegen binnen het gebied met de aandoening intralesional

E (cf. lesion)

gelegenheidsinfectie opportunistic infection

N (door micro-organismen die normaal weinig pathogeen zijn)

gelei jelly

geleiachtig gelatinous

geleidedraad voor een katheter mandrin

geleidehond voor blinden seeing-eye dog

geleidelijk (verlopend) gradual

geleidelijk van beademingsapparatuur halen weaning from

respirator

geleidend conductive N (m.b.t. geluid/elektriciteit)

geleiding langs motorische vezel motor conduction

Nederlands-Engels


geleiding langs sensibele zenuw sensory conduction

geleidingsanesthesie conduction anesthesia

geleidingsdoofheid conductive deafness

geleidingssnelheid conduction velocity

geleidingsstoornis conduction defect, impaired conduction

geleidingsstoornis m.b.t. de Hisbundel arborization (heart) block

gelijkend op een man android

gelijkend op haar hairy, trichoid

gelijkmatig uniform, smooth

gelijktijdig concurrent, simultaneous, synchronous

gelijktijdig optredend met coincident with

geluid sound

geluid dat mekkerend klinkt egobronchophony, egophony

geluid dat ver verwijderd klinkt distant sound

geluid met zacht blazend karakter souffle

geluid van bloed door de navelstreng funic souffle

geluid, trillend ~ fremitus

geluidssterkte, eenheid van ~ decibel

geluidstrillingen buiten het hoorbaar gebied ultrasound

gemaaktheid being attitudinized, dandy, affectation, grimace

gemak convenience, comfort

gemaskeerd masked

gematigd mild, moderate

gematigd(e) klimaat(zone) temperate climate

gemeenschap, geslachtelijke ~ (sexual) intercourse, coition, coitus, carnal knowledge E (cf. rape, molestation, sexual traffic)

gemengd mixed, miscellaneous

gemengdcelligheid mixed cellularity

gemiddelde average N (cf. middelste)

gemoedsbeweging emotion

gemoedsbeweging, heftige ~ pavor E (cf. terrors)

gemoedstoestand state of mind, affective state

gemutileerd gebit acquired hypodontia

gemyeliniseerde vezel myelinated fiber, medullated fiber

gen dat ongepaard is, betreffende een ~ hemizygous

gendrager gene carrier

geneeskrachtig medicinal, therapeutic, healing, curative, officinal

geneeskunde (internal) medicine N (cf. spoedeisende PeneeSküUU':

geneeskundestudent medical student

geneeskundige hulpverlening medical services

geneeskunst en geneeskunde therapeutics

geneeslijk curable, remediable, medicable N (cf. ongeneeslijk)

geneesmiddel medicament, pharmaceutical, medicine, (prescription) drug N (cf. artsenbezoeker)

geneesmiddel voor het hart cardiac drug N (=hartmiddel, cardiacum)

geneesmiddel vroegtijdig gebruiken in een schrijnend

geval compassionate use N (bij hoge uitzondering een niet-geregistreerde geneesmiddel voorschrijven)

geneesmiddel, a.g.v. de (bij)werking van een ~ drug-induced

geneesmiddelen voor kwalen in de borst pectorals

geneesmiddelenbewaking pharmacovigilance, drug surveillance

geneesmiddelendermatitis drug-induced dermatitis, medicamentous dermatitis

geneesmiddelengebruik, (individueel ~) drug intake

geneesmiddelenkoorts drug fever

geneesmiddelovergevoeligheid fixed drug eruption N (recidief steeds op dezelfde locatie)

genegenheid affection

generatiecyclus turnover time

generieke naam generic name E (cf. proprietary name)

genetica genetics

genetisch bepaalde vetstapeling in de hersenen (familial) cerebral lipidosis

genetische modificatie genetic engineering

genezen cured, healed E (cf. recover)

genezen (m.b.t. een wond) to heal

genezend curative

genezend, goed ~ well-healing

genezing recovery, healing, cure

genezing die gebrekkig verloopt defective healing

genitale syfilis (primair affect) hunterian chancre

genitalia genital organs, reproductive organs, genitals

genochromosoom sex chromosome

genootschap college, association, society N (cf. ACC, AAAS, AMA)

genotmiddelen table luxuries, luxury food (1); stimulants (2)

gentechnologie genetic engineering

genu recurvatum backknee N (achterwaarts doorbuigend kr^iee^ev^ricb^tt

genu valgum baker leg, knock-knee

genu varum bow leg, bandy legs, bandy bow

genus van de familie Bartonellaceae bartonella

gepaard paired, conjugate

geparenteerd cognate N (cf. bloedverwant)

gepelde rijst polished rice

gepiekte vorm van een verdelingscurve kurtosis

gepigmenteerd pigmented

geplaatst buiten de normale positie ectopic

geprikkeld stimulated, excited

gepromoveerde (persoon) doctor, Ph.D. E (cf. MD)

geprotraheerd verloop protracted course N (=langdurig/slepend verloop)

geraamte carcase, carcass

gerafeld maagdenvlies fimbriated hymen

gerafelde type I-spiervezels ragged red fibers N (ongeorganiseerde structuur bij mitochondriale myopathie)

gerechtelijke geneeskunde forensic medicine, medical jurisprudence

geredde (persoon) survivor

gerekt ligament lax ligament

gericht op directed to

gerimpeld wrinkled, furrowed, dimpled, rugose

gerimpelde tong scrotal tongue

gering minimal, slight, minor, minute, scanty E (cf. frailty)

gerochel in de darmen intestinal sounds

gerontoxon arcus senilis, id.

gerst barley N (cf. moutverwerkersalveolitis)

geruis souffle, bruit, murmur, sound E (cf. systolic whoop)

geruis bij de schildklier, vasculair ~ thyroid bruit N (a.g.v.

overmatige doorbloeding)

geruis dat hoorbaar is in het buikgebied abdominal bruit

geruis van moederlijk bloed in de uterusvaten uterine souffle

geruis vanuit de darmen intestinal sound

geruststelling relief, reassurance

gescandeerde spraak scanning speech

gescheiden apart, distinct (1); divorced (2)

gescheiden door een septum septate

geschikt om te worden weggesneden resectable

geschil controversy, dispute, mental conflict

geschilferd exfoliated, desquamated, squamous

geschreven versie van een ziektehistorie medical record

geschreven verslag van een ziektegeval case report

geschubd scaly, squamous

geschubde huid door verhoorningsafwijking ichthyosis

gesensibiliseerd worden/zijn sensibilization

geslacht gender, sex

geslacht (m.b.t. evolutieleer) species

geslacht, onzekerheid m.b.t. het ~ genital ambiguity

geslachtelijk verkeer, wisselend ~ promiscuity E (cf. multiple partners)

geslachtelijke gemeenschap sexual intercourse, carnal knowledge, consummation (of marriage) E (cf. sexual traffic, molestation)

geslachtloos asexual

geslachtloze voortplanting betreffend heterogenetic

geslachtsbepaling (via biochemische methode) gender verification

geslachtscel gamete N (eicel/spermatozoon)

geslachtschromosoom sex chromosome

geslachtschromosoom gebonden sex-linked

geslachtschromosoom ontbreekt (leidend tot 45 XO) ovarian dysgenesis E (=Turner’s syndrome)

geslachtsdaad coitus, (sexual) intercourse

geslachtsdelen genitals, privy parts, private parts

geslachtsdelen, vrouwelijke ~ pudenda, (female) genitals

geslachtsdrift libido, sex drive, sexual sense

geslachtsgemeenschap (sexual) intercourse, coition, coitus

geslachtshormoon sex hormone

geslachtsklier gonad

geslachtsklier betreffend gonadal

geslachtsklier stimulerend effect, met ~ gonadotropic

geslachtsonrijpheid sexual immaturity

geslachtsonrijpheid door deficiëntie van gonaden hypogenitalism

geslachtsorganen genital organs, genitalia, genitals, reproductive organs E (cf. gonad)

geslachtsorganen plus anus en rectum betreffend genitoanorectal

geslachtsrijpe leeftijd reproductive age

geslachtsrijpheid sexual maturity

geslachtsrijpheid die abn. vroeg is pubertas praecox (L.)

geslachtsrijping, vertraagde ~ sexual retardation

geslachtsverkeer sexual traffic, (sexual) intercourse, coition, coitus E (cf. consummation)

geslachtsziekte venereal disease, social disease

geslachtsziekte door bepaalde Chlamydia lympho-granuloma inguinale E (cf. granuloma inguinale)

gesloten circuit closed-loop system

gesloten comedon whitehead

gesnuif sniffing

gespannenheid tension

gespierd persoon mesomorph E (cf. mesomorphy)

gespikkeld mottled, guttate(d)

gespleten bifid E (e.g, bifid kidney, bifid uterus, bifid scrotum)

gespleten haar knotted hair, knotting of hair

gespleten hand (congenital) cleft hand

gespleten lip harelip, cleft lip, notched lip

gespleten persoonlijkheid schizophrenia

gespleten tong (als congenitale afwijking) lingua bifida

gespleten verhemelte cleft palate

gespleten wervelkolom cleft spine, spina bifida

gesprekstherapie conversational therapy

gesprekstherapie (in een groep) encounter group therapy

gesprongen huid chapping skin

gesteeld pedicled N (cf. ongesteeld, huidlap)

gesteeld, niet ~ sessile E (cf. pedunculated, polypoid)

gesteelde structuur pedicle

gesteelde wrat skin tag

gestel(dheid) constitution

gestimuleerd stimulated, excited

gestippeld mottled, stippled

gestose met cholestatische hepatose cholestosis

gestrekte armen extended arms

gestuurd proces controlled/regulated process

gestuwd congested, engorged

gesuperponeerde infectie superimposed infection

getallen afronden, voorkeur voor ~ terminal digit preference

getand dentate E (cf. alligator forceps)

getand oppervlak van een rode bloedcel crenation of erythrocyte

getande celkernen notched nuclei

geul (blind) gutter

geur odor (Am.), odour (Br.), smell

geur die onaangenaam is offensive odor

geur van de uitgeademde lucht breath odor

geurig aromatic

gevaar danger, risk, hazard

gevaar brengen, in ~ to jeopardize

gevaarlijk dangerous

gevallen, op zichzelf staande ~ isolated cases

gevechtsmoeheid battle fatigue, combat fatigue N (als acute reactie op psychische stress)

gevederde spier pennate muscle E (cf. unipennate, multipennate, striated muscle)

gevensterd fenestrated

gevingerd digitate

gevlekt mottled, speckled, stippled

gevlekt netvlies tigroid fundus/retina

gevleugeld schouderblad winged scapula

gevoel emotion, feeling, sensibility

gevoel betreffend emotional

gevoel dat insecten in de huid kruipen formication E (cf. Tineis sign)

gevoel te worden afgewezen sense of being rejected

gevoel van druk pressure sensation

gevoel van eigenwaarde selfesteem

gevoel van onbehagen misgiving, qualm N (cf. onbehagen)

gevoel(igheid), abn. verminderde ~ hypesthesia, hypoesthesia

gevoelig bij palpatie tender to palpation

gevoelig gemaakt sensitized

gevoelig zijn voor koude sensitivity to cold

gevoelige borsten breast tenderness

gevoelige indicator sensitive index

gevoelige toestand opwekken, abn. ~ hypersensitization

gevoeligheden susceptibilities E (cf. idiosyncrasy)

gevoeligheid (m.b.t. de psyche) sensibility

gevoeligheid (van een analyse) sensitivity E (cf. specificity)

gevoeligheid bij aanraking tenderness

gevoeligheid die aan een zijde lager is hemihypesthesia

gevoeligheid van de buik bij aanraking abdominal tenderness

gevoeligheid van een gewricht joint tenderness

gevoeligmakende stof sensitizing agent

gevoelloos senseless, tough

gevoelloosheid anesthesia (1); stupor, insensibility (2)

gevoelloosheid aan een zijde van het lichaam hemianesthesia

gevoelloosheid bij aanraking numbness

gevoelloosheid in sacrale en caudale dermatomen saddle anesthesia

gevoelloosheid met delier en sufheid coma vigil

gevoelsscherpte sensory acuity

gevoelssensatie aan ledematen, ongewone ~ acroparesthesia

gevoelsstoornis dysesthesia, sensory impairment

gevoelstemperatuur windchill

gevoelsverlies sensation loss, sensory loss

gevoelsverlies m.b.t. gewicht baragnosis

gevoelszenuw(en), stoornis van ~ sensory disturbance

gevolg van een ziekte sequel(a)

gevolg van stress strain E (cf. stressor)

gevolgtrekking consequence

gevorderde/oudere leeftijd advanced age

gewaad dress, robe, garment(s)

gewaarwording perception, sensation

gewassen midstroom urine clean-catch urine

geweld violence, (brute) force N (cf. verkrachting, oorlogsgeweld, huiselijk geweld, seksueel geweld, aanvallend met lichamelijk geweld)

geweld, buitensporig ~ excessive force E (cf. assaultive, ravishment, rape, war violence)

gewelddaad act of violence, outrage E (cf. assaultive, excessive force, ravishment, rape)

gewelddadig gedrag violent behavior E (cf. domestic violence)

geweldsmisdrijf violent crime

gewelf crypt, vault, arch, fornix (L.) [pl. fornices]

gewenning habituation, accustoming E (cf. addiction)

geweven als een streng stranded E (^ DNA)

gewicht toevoegen to (increase) weight

gewichtsafname weight loss

Nederlands-Engels


gewichtsafname (via dieet/inspanning) weight reduction

gewichtsheffen weight lifting

gewichtstoename gain of weight, weight increase

gewichtsverlies weight loss

gewonden winded up, twisted, gyrate (1); wounded persons (2)

gewoon common, normal, regular

gewoonte habit, custom, habitus (L.)

gewoontedrinker habitual drinker

gewricht articulation, joint N (cf. gomphosis)

gewricht betreffend articular

gewricht betreffend, een enkel ~ monoarticular

gewricht dat ‘op slot’ staat locking joint

gewricht dat vlak is gliding joint, arthrodia

gewricht tussen corpus en arcus vertebrae neurocentral joint

gewricht tussen manubrium en borstbeen manubriosternal joint N (=synchondrosis manubriosternalis)

gewricht, binnen het ~ intra-articular

gewricht, cysteuze zwelling van een ~ ganglion of joint

gewricht, geluxeerd ~ dislocated joint

gewricht, synoviaal ~ diarthrosis

gewricht, vals ~ pseudarthrosis, pseudoarthrosis

gewrichten betreffend, diverse ~ polyarticular E (cf. monarticular)

gewrichten betreffend, weinig ~ pauciarticular, oligoarticular

gewrichten en botten (elk type), ziekte van ~ osteoarthropathy E (cf. pulmonary hypertrophic osteoarthropathy)

gewrichtsaandoening (elk type) articular disorder /disease, arthropathy E (cf. Charcot joint)

gewrichtsaandoening zonder ontsteking osteoarthrosis

gewrichtsband ligament

gewrichtsbloeding hemarthros(is)

gewrichtscyste ganglion E (cf. spinoglenoid notch cyst)

gewrichtseinden, gelegen tussen ~ interarticular

gewrichtsexsudaat pannus

gewrichtskapselontsteking synovitis

gewrichtsknobbel condyle, articular cartilage

gewrichtskraakbeen joint cartilage, articular cartilage

gewrichtsmuis arthrophyte, loose body in joint, corpus liberum (L.) N (los stukje bot of kraakbeen in gewricht; cf. gewrichtssteentje, osteochondritis dissecans)

gewrichtsomgeving betreffend juxta-articular, periarticular

gewrichtsontsteking arthritis E (cf. erosive arthritis)

gewrichtsontsteking met ettervorming pyogenic arthritis, pyarthrosis

gewrichtsontsteking met huid- en vetafwijking lipoid dermatoarthritis

gewrichtsontsteking op meer plaatsen polyarthritis

gewrichtsontsteking op weinig plaatsen oligoarthritis

gewrichtsontsteking, enkelvoudige ~ monoarthritis

gewrichtspijn arthralgia, joint pain

gewrichtsresectie arthrectomy

gewrichtssmeer synovial fluid, synovia

gewrichtsspleetversmalling joint space narrowing

gewrichtssteentje arthrolith N (calcificatie in gewricht)

gewrichtsstijfheid rigidity/stiffness of joint

gewrichtsverstijving ankylosis

gewrichtsvloeistof synovial fluid, synovia

gewrichtszwelling joint swelling, arthrocele E (cf. ganglion of joint)

gezaghebbend instituut/persoon authority

gezel partner, mate

gezelschapsdieren companion animals E (cf. pets, domestic animals)

gezet obese, stout

gezicht facies, face

gezicht aan één zijde aantastend hemifacial

gezicht met open mond adenoid facies N (en tevens recidiverende rhinitis)

gezicht met uitstekende kin prognathism

gezichtsanalyse m.b.t. karakter en psyche physiognomy

gezichtsasafwijking als andere oog bedekt is heterophoria

gezichtsbaan optic tract N (het deel tussen chiasma opticum en corpus geniculatum)

gezichtsgeel visual yellow

gezichtshallucinatie visual aura

gezichtsheuvel thalamus

gezichtsindruk op netvlies, spontane ~ entoptic phenomenon

E (cf. photopsia, vitreous floaters)

gezichtspurper visual purple, rhodopsin

gezichtsscherpte visual acuity

gezichtsuitdrukking expression (of face)

gezichtsveld optical field, visual field, field of vision

gezichtsveld met beperkte periferie tunnel vision

gezichtsveld met defect bij blinde vlek paracecal scotoma

E (cf. optic pit)

gezichtsveld met uitval van een halve zijde hemianopia

gezichtsveld, partiële uitval van ~ scotoma, partial loss of visual field

gezichtsvermogen (eye) sight, visual power E (cf. resolution)

gezichtsvermogen, stoornis van het ~ visual disturbance

gezichtsvermogen, verlies van het ~ vision loss

gezinsplanning planned parenthood

gezond healthy, wholesome

gezond lijkende baby als besmettingsbron cloud baby N (omdat het kind met bacteriën en/of virussen besmet blijkt)

gezondheid health

gezondheidkundig verantwoorde wijze, op ~ sanitary

gezondheidsdienst health service

gezondheidsinstelling/-instantie health authority

gezondheidsmedewerker m.b.t. openbare hygiëne sanitarian

E (a person skilled in sanitation and public health)

gezondheidsoord health resort

Gezondheidsraad (National) Health Council

gezondheidstoestand health status

gezondheidszorg health care N (cf. patiënt als partner)

gezondheidszorg voor dieren animal health

gezondheidszorgonderzoek health services research

gezondsheidsverklaring health certificate

gezuiverd zetmeel refined starch

gezuiverde chemische stof purified chemical agent

gezwel growth, lump, neoplasm, mass, swelling, tumor, excrescence N (cf. strenggezwel); E (cf. spongy excrescence)

gezwel bestaande uit pigmentcellen melanoma

gezwel dat samendrukbaar is bij palpatie soft tumor

gezwel dat vastzit (aan onderlaag) fixed tumor

gezwel in de grote hersenen cerebral tumor E (cf. brain tumor)

gezwel met lage graad van maligniteit indolent tumor

gezwel met zwamachtig karakter fungating tumor

gezwel van gliacellen glioblastoma

gezwollen dropsical, gouty, swollen, tumid

gezwollen buik protuberant abdomen

gezwollen enkels ankle edema

gezwollen weefsel turgid tissue

giardiasis lambliasis, id.

gierend ademhalen to breathe in gasps E (cf. stridor, wheeze)

gierstekorrelachtig miliary

gietmal maken casting

gietstuk casting

gifstof poison, toxin E (^ endotoxin, exotoxin)

giftig poisonous, noxious

giftige slangenbeet venomous snake bite

giftige stof poison, toxic agent, toxic substance

giftige uitwerking op nierweefsel nephrotoxicity

giftigheid toxicity

gillen screaming

gingiva gum(s), id.

gingivalijn a.g.v. loodintoxicatie blue line

gingivitis ulceromembranosa trench mouth N (door jusospirocheten)

ginglymus hinge joint, id.

gipskorset plaster cast

gipsmeester casting technician

gipsmes plaster knife

gipsverband cast, plaster bandage

gipsvlucht repatriation via air after a (ski) accident

gipszweer plaster ulcer

gist yeast

gisting o.i.v. een enzym fermentation

gittrige corneadystrofie lattice cornea dystrophy

glad smooth

glad oppervlak bij een botverbinding facet

glad spierweefsel, maligne tumor van ~ leiomyosarcoma

gladde atrofische tong bald/glazed tongue

gladde huid fine textured skin N (d.w.z. zonder oneffenheden)

gladde spier smooth muscle, visceral muscle, involuntary muscle E (cf. visceral muscle, single unit smooth muscle, skeletal muscle)

gladde spieren van de vaatwand, effect op ~ vasoactive effect

gladde stam smooth strain N (cf. stam, reincultuur)

glandula gland

glandula parotidea parotid gland

glandulae urethrales paraurethral glands E (=Skene's gland)

glans penis, ontsteking van ~ balanitis

glansstreep intercalated disk N (bij hartspiercellen)

glanzend glossy, shiny, sheen

glasachtig glassy, vitreous

glasachtig lichaam vitreous, vitreous body

glasachtig lichaam, exsudaat van ~ pseudoglioma

glasvezel fiber glass E (cf fiberoptics, endoilluminator)

glasvezel, met behulp van ~ fiberoptic

glasvocht vitreous humor E (cf. syneresis, Eales' syndrome)

glasvochttractie vitreous traction N (uitgeoefend door bindweefielstrengen in het glasvocht en leidend tot ï^ee■tVle)CesCeaia^gg

glaucoomaanval bij uveïtis glaucomatocyclitic crisis

glazig waxy, glassy, hyaline

glazig worden van weefsel bij atrofie hyalinosis, hyalinization

glazige papel waxy papule

glazige tong bald/glazed tongue

glazige uitwassen in vaatvlies van het oog drusen

glazuur (van tand) enamel

glazuurparel enamel pearl, enameloma

gleuf stria, fissure, groove, sulcus, vallecula

gliacel die klein is microgliocyte

gliacel met uitlopers in stervorm astrocyte

gliacelophoping rond ganglioncellen satellitosis

gliadine gliadin

glijbreuk van oesofagus hiatal sliding hernia N (waar slokdarm door middenrif gaat)

glijmiddel lubricant

glijvlak van een wervel dat loszit loose (vertebral) facet

glimlach door kramp van aangezichtsspieren risus sardonicus

glimlachende uitdrukking smiling expression

glimmen shiny, glistening

glinsteren glistening

glioblastoom glioma, glioblastoma, spongioblastoma (obs.)

glioma retinae retinoblastoma, (amaurotic) cat eye

glioom glioblastoma, id.

glioom op basis van astrocyten astrocytoma

glioom van het netvlies, maligne ~ cat eye, retinoblastoma

glioom van het oog optic glioma

globuline dat vrij hemoglobine bindt haptoglobin

globuline in bloed dat neerslaat bij hitte pyroglobulinemia

globuline kristalliserend bij lage temperatuur cryoglobulin

globuline met hoge moleculaire massa macroglobulin

globuline t.b.v. kopertransport, alfa ~ ceruloplasmin

globulinebepaling in liquor, test voor ~ gold sol test, colloidal gold

test E (=Lange's test)

globulineniveau in bloed abn. verhoogd hyperglobulinemia

globus hystericus nervous quinsy

globus pallidus betreffend pallidal

gloed heat, warmth E (cf. heath)

gloeiend (bv. van pijn) burning

glomangioom angiomyoneuroma, id.

glomerulosclerose nephrosclerosis, id.

glomerulus betreffend glomerular

glomerulusomgeving betreffend juxtaglomerular

glomus aorticum aortic body

glomus caroticum carotid body/gland

glomus coccygeum coccygeal body

glomustumor glomangioma, angiomyoneuroma

glossagra glossalgia

glossalgie burning tongue, glossodynia, id.

glossitis areata geographical lingua

glossitis areata exfoliativa wandering rash of tongue

glossitis superficialis bij vitaminedeficiëntie beefy tongue

glossodynia glossalgia, burning tongue, id.

glossopharyngeus, compressie van n. ~ cervical plexus compression

glossopharyngeus, n. ~ ninth brain nerve, id.

glottiskramp laryngospasm

glucose betreffend glycemic E (cf. euglycemia, hypoglycemia)

glucosefosfaatisomerase phosphohexose isomerase N (indicator voor mammacarcinoom)

glucosegehalte in bloed abn. verhoogd hyperglycemia

glucosegehalte in urine abn. hoog glycosuria

glucosespiegel van het bloed blood sugar level

glucosidase (d- ~) maltase

glucosiden splitsend enzym glucosidase

gluteneiwit (uit tarwemeel) gliadin

glutenenteropathie nontropical sprue, celiac sprue

glycerideovermaat in bloed hyperglyceridemia

glycerol glycerin, glycerol

glycine glycin

glycineniveau in bloed abn. verhoogd hyperglycinemia

glycocalyx fuzzy coat, id.

glycocol glycin

glycogeen glycogen

glycoproteïne m.b.t. vitamine B intrinsic factor E (=Castle'sfactor)

glycoproteïne-afbraakafwijking bij bep. enzymdeficiëntie fucosidosis

glycyrrhiza glabra licorice

goedaardige slijmvliestumor polyp

goedaardige tumor benign neoplasm/tumor E (cf. malignant)

gokken om geld op een ziekelijke manier pathologic gambling

golferselleboog medial epicondylitis, little league elbow, golf elbow

golflengte wave length

golfpatroon wave pattern

golfvormig koortspatroon undulant/undulating fever

golvend karakter pulsatility

gonadale dysgenesie streak gonads N (m.n. bij

Tumer-syydroom)

gonaden gonads

gonaden en morfologie, tegenstrijdigheid in ~

pseudohermaphroditism

gonaden met functiestoornis hypogonadism

gonaden van beider sekse in een persoon hermaphrodi(ti)sm

gonadotrofinedeficiëntie betreffend hypogonadotropic

gonidospore endospore

gonocyt germ cell, gonocyte

gonorroe clap, gonorrhea

gonosoom sex chromosome

goot drain, gutter

gordel girdle, cingulum, belt E (cf. pelvic/pectoral/limb/ shoulder girdle)

gordelgevoel zonesthesia

gordelroos shingles, (herpes) zoster

Nederlands-Engels


gorgeldrank mouthwash, gargle, collutory

gorgelen to gargle

gorgelwater (gebruiken) throat washing

goudhamster, Syrische ~ syrian hamster

goundou henpu(y)e, id.

graad grade, degree

graan grain, corn (Br.) E (cf. cereals)

graankleefstof gluten

graankorrel grain

gradiënt, in de richting van de ~ down-stream

Graefeteken, Von ~ lag of upper lid on gazing down

grafiek van cumulatieve verdeling ogive

grafiek van ontsluiting vs. tijd cervicograph

grafietfibrose van de long graphite fibrosis of lung

Grammethode, niet kleurend op de ~ gramnegative

granulaire nier red contracted kidney

granulatiegezwel bij lepra leproma

granulatieweefsel, oedemateus ~ proud flesh

granule met melanine melanosome

granuleus granular

granulocyt, voorloper van ~ myelocyte

granulocyten in het bloed, tekort aan ~ granulocytopenia

granulocyten, aanmaak van ~ granulocytopoiesis

granulocyten, overschot aan ~ granulocytosis

granulocytensarcoom green cancer, chloroleukemia

granulocytenvorming en -ontwikkeling granulopoiesis

granulocytopenie granulopenia, id.

granulocytopenie, primaire ~ agranulocytic angina

granuloma annulare ringed eruption

granuloma inguinale venereal granuloma N (cf. lymphogranuloma inguinale)

granuloma venereum granuloma inguinale, donovanosis, venereal granuloma, id.

granulomenvorming, multipele ~ granulomatosis

granuloom granuloma, granulomatous tissue

granuloom bij syfilisstadium III gumma

granuloom van de oogkas orbital granuloma

grauw-grijze kleur van de huid ashen color of skin

gravida pregnant woman, id.

gravida I primigravida, id.

gravida II secundigravida

graviditeit pregnancy

grens van plaveisel- en cilinderepitheel pectinate line

N (bij de anus)

grensgeval (situatie) borderline

griep flu, influenza

griepachtig ziektebeeld influenza-like/flulike disease

grijns grimace

grijpreflex grasp(ing) reflex

grijs gray (Am.), grey (Br.)

grijs worden/maken graying

grijsheid van hoofdhaar (lokaal) poliosis

grijskleuring van het haar canities

grijze staar cataract N (cf. groene staar, kapselstaar, kernstaar, nastaar)

grijze stof gray matter

grijze stof die hersenhemisferen bedekt pallium

grijze stof in de hersenen, ziekte van ~ polioencephalopathy

grijze stof in hersenen, ontsteking van ~ polioencephalitis

grillig capricious

groef fovea, groove, sulcus, stria (L.) [pl. striae]

groei growth, development E (cf. arrest of growth, gigantism, neoplasm, ingrowth, bone growth, down-growth, length growth, outgrowth, overgrowth)

groei en voeding betreffend vegetative N (i.t.t. hogere levensverrichtingen)

groei m.n. van genitalia, forse ~ macrogenitosomia

groeiachterstand retardation of growth

groeibegrenzing bij onderling contact contact inhibition

N (bij normale cellen)

groeien van twee haren uit een follikel districhiasis

groeien, het naar binnen ~ ingrowth

groeiend bij weinig zuurstof, het beste ~ microaerophilic

groeifase van haarfollikel, eerste ~ anagen

groeihormoon growth hormone, somatotropin

groeihormoonafgifte door hypofyse, abn. ~ classic

hypersomatotropism

groeikromme growth curve

groeipijn growing pains

groeischijf (van pijpbeen) metaphysis N (=epifysaire schijf, metaffss)

groeisnelheid rate of growth (process) E (cf. growth recession)

groeistilstand arrest of growth E (cf. growth arrest line)

groeistoornis impaired growth

groeistoornis door voedingsgebrek dystrophia, dystrophy

groeistoornis van botweefsel, aangeboren ~ congenital osteodystrophy

groeistuip growing pain(s)

groeivertraging growth retardation/recession N (cf. groeisnelheid)

groene staar glaucoma N (cf. grijze staar, kapselstaar, kernstaar, nastaar)

groenten vegetables

groenvoer soilage

groep group, clump, cluster

groep C-virale koorts (bep. type) bunyamwera fever

groep met gelijke behandeling batch

groep organismen colony

groep puistjes achor

groepje clump

groepjesvorming van cellen clumping of cells N (bij agglutinatie)

groepsindeling grouping

groepsindeling volgens serologie serogroups

groeve fossa, furrow, sulcus, groove, fovea, vallecula

groeve achter de glanspenis coronal sulcus of prepuce

grof haar coarse hair

grofkorrelige/grofvezelige structuur coarse structure

grond earth, soil, ground

grondcontact, patroon van ~ footfall pattern N (tijdens de

loopbeweging)

grondstof material, (major) substrate

grondsubstantie matrix

groot (van foetus) voor zwangerschapsduur large for dates

grootbrengen van een kind raising a child

groots vast, great, massive

grootte magnitude, extent, size

grot cavern, cave

grote hersenen betreffend cerebral

grote ogen opzetten staring E (cf. to stare)

grote teen big/great toe

gruisvorming in orgaan microlithiasis

gruwel gruel

gulzigheid gluttony, acoria, greediness, voracious appetite

gumma a.g.v. lues syphilioma

gumma gelijkend/betreffend gummatous

gummislang tubing

gummisluifje voor vinger fingerstall

gunstige prognose favorable prognosis E (cf. poor prognosis)

gyrus fornicatus limbic lobe

h

haakje hook

haakvormig uiteinde van een bepaalde gyrus uncus

haarachtig hairlike, trichoid

haarbal trichobezoar

haarbalg hair follicle

haard (van ziekteproces) focus, nidus (L.) [pl. nidi] N (cf. besmettingshaard)

haardvormig focal

haarfollikel hair follicle

haarfollikel betreffend, omgeving van ~ perifollicular

haarfollikel met pus, ontsteking van ~ mentagra

haarfollikel, ontsteking van ~ folliculitis

haargrens hairline

haargroei die overmatig is hirsuties, hirsutism, hypertrichiasis, hypertrichosis, polytrichia

haargroei, puntvormig uitlopende ~ acuminate hair growth

haargroeicyclus, derde stadium van ~ telogenous phase

haargroeicyclus, eerste stadium van ~ anagenous phase

haargroeimiddel hair tonic

haarkleed dat lanugo vervangt vellus

haarkluwen matted hair

haarknot bun

haarlak hair lacquer

haarloos hairless

haarloos zijn acomia

haarnest bevattend pilonidal

haarnetcyste pilonidal sinus

haarroos dandruff, scurf, seborrhea sicca

haarschilfers human dander

haarsplijting trichoschisis

haartong, zwarte ~ hairy black tongue L (lingua villosa nigra)

haaruitval effluvium, hair loss, pelade, psilosis

haaruitval met geslingerde haargrens ophiasis

haaruitval met kleine witte littekens pseudopelade

haarvat capillary

haarvergrijzing poliosis, graying (of hair)

haarverwijdering epilation

haarzakje (hair) follicle

habitueel braken vomiting habit, cyclical vomiting

haem heme (Am.), haem (Br.)

haematemesis vomiting of blood, hematemesis

haematemesis en melaena bij pasgeborene ingested blood syndrome N (t.g.v. ingeslikt moederlijk bloed)

haematocornea keratohemia

haemostaxis oozing, weeping

halfachteroverliggend/gebogen semisupine E (cf. supine)

halfbroer half sibling, half-brother

halfcirkelvormig semicircular

halfgebogen stand semiflexion

half-vast semisolid

halfwaardetijd half-life

halfzijdig bewustzijnsverlies hemiasomatognosia, unilateral asomatoagnosia E (cf. unilateral, hemilateral)

halfzus(ter) half sibling, half-sister

halitosis oral malodor, id.

halitus saturninus lead breath

hallucinatie die terugkeert flashback (phenomenon)

hallucinatie-ervaring hallucinosis

hallucinatie-inducerende stof hallucinogen

hallux great toe, id.

hallux rigidus cocked-up toe

hallux varus pigeon-toe

halo aureole, id.

halotaan halothane

hals back of the neck, nape (of the neck), neck, collum (L.) N (cf. aderen in de hals, blaashals, burgemeestershuis, flegmone van de hals, korte hals, lymfangioom van de hals, spondylose in de hals, tandhals, vethals van Madelung, scheefhals);

E (cf. cervical, neck)

hals en gezicht betreffend cervicofacial

hals met distorsieletsels whiplash injury, distortion of neck

hals van baarmoeder cervix (of uterus)

hals/baarmoederhals betreffend cervical

halsader jugular vein

halsband collar

halscyste, mediane ~ thyroglossal cyst

halsklieren cervical glands

halskraag collar

halspijn cervicalgia, neck pain

halsribsyndroom cervical rib syndrome, costoclavicular syndrome N (door aandoening van plexus brachialis)

halsslagader cervical artery

halsspieren neck muscles, cervical muscles N (cf. nekspier)

halsstreek cervical region

halsvenen neck veins

halsvormig deel/verbindingsstuk collum (L.)

halswervel cervical vertebra

halswervelkolom cervical spine

halter(vorm) dumbbell

halve ellipsvorm, met ~ semielliptic

halvemaanvormige klep semilunar valve N (d.w.z. aorta- of pulmonalisklep)

halvemaanvormige macula crescentic macule

hamartofobie fear of failure, id.

hamartomen, ontwikkeling van multipele ~ hamartosis

hamatum (os ~) hamate, unciform bone N (lateraal beenstuk in de distale serie handwortelbeentjes)

hamer (van gehoor) malleus

hamerteen flexed/hammer/mallet toe

hamervinger mallet finger E (due to rupture of tendon)

handdoek towel

handelend persoon agent

handeling procedure, maneuver

handeling bij het meten mensuration

handen beide gebruikend bimanual

handen in de zij hands in lap

handgreep procedure

handgreep (obst.) maneuver

handicap disability

handigheid links en rechts evengoed ambidextrous

handleiding manual, directions for use

handletselkaart hand injury chart

handlijnkunde dermatoglyphics

handmisvorming met ASD en geleidingsafwijking heart-hand

syndrome E (=Holt-Oram syndrome)

handpalm palm

handpalm betreffend palmar E (cf. plantar)

handpalmen en voetzolen betreffend palmoplantaris

handpalmen, rode ~ palmar erythema

handschoen glove

handverkoopartikel nonprescription medication E (cf OTC)

handwortel carpus (L.)

handwortelbeentjes carpal bones

hanenkamachtige vegetatie cockcomb-like vegetation

hanentred steppage gait, cock walk N (waarbij tenen omhoogstaan en hiel eerst de grond raakt)

hangborst mastoptosis, pendulous breast L (=mamma pendulans)

hangbuik swag belly L (=venter propendens)

hangende voet dropping foot E (cf. dropping hand)

hangende vorm pendulous shape

hangerig drooping, listless

hangoor (misvorming) lop ear (deformity)

Hansen, ziekte van ~ leprosy

Nederlands-Engels


hapalonychie eggshell nails, id.

hard indurated, sclerous, id.

hard maken/worden to sclerose

harde oogrok white of the eye

hardheid hardness, firmness

hardhorendheid impaired hearing

hardlijvig costive, constipated, bound-belly

hardlijvigheid constipation, costiveness N (cf. obstipation)

hardloper runner, jogger

hardnekkig persistent, obstinate, stubborn, tough

hardnekkige obstipatie obstipation, intractable/obstinate constipation

hardnekkige pijn intractable pain N (chronisch van aard en zonder duidelijk perifeer substraat)

hardnekkigheid obstinacy

haren uittrekken als dwangmatige handeling trichotillomania

E (cf. hair plucker)

haren, met diverse ~ multihaired

haren, zonder ~ hairless

harig hairy, villous

haringwormziekte anisakiasis, herring-worm disease

E (cf. red herring)

harlekijnfoetus alligator skin disease, harlequin fetus, ichthyosiform erythroderma

harmonieuze arts-patiëntrelatie rapport E (cf. report)

hars resin

hars gelijkend resinous, retinoid

hart heart

hart dat (gedeeltelijk) ischemisch is ischemic heart

hart dat (meer naar) rechts in de thorax zit dextrocardia

hart dat overmatig contraheert hyperkinetic syndrome

N (d.w.z. met klein eindsystolisch volume)

hart dat veneus aanbod deels wegpompt backward (heart) failure

hart en ademhaling betreffend cardiorespiratory

hart en ademhaling, stilstand van ~ cardiopulmonary arrest

hart en bloedvaten betreffend cardiovascular

hart en nieren betreffend cardiorenal

hart met bepaalde ontwikkelingsafwijking scimitar anomaly/ syndrome

hart met drie atria cor triatriatum

hart met pompcapaciteit kleiner dan orgaanbehoefte forward (heart) failure

hart met slechts een compartiment unilocular heart

hart, binnen het ~ intracardiac

hart, huid en binnenoor, anomalie van ~ cardiocutaneous

syndrome E (=LEOPARD syndrome)

hart, in foetale toestand voorkomende tonen van het ~

embryocardia N ('pendelritme' van het hart)

hartaandoening i.v.m. klepafwijking valvular heart disease

hartaanval heart attack, myocardial infaction N (=hartinfarct)

hartafwijking cardiac abnormality

hartanomalie met wisselend impulsfocus wandering pacemaker

hartas (van vectorcardiogram) electrical (heart) axis

hartbeschadiging cardiac lesion

hartbewaking coronary care

hartbewakingsafdeling coronary care unit, CCU (abbr.)

hartbinnenwand, ontsteking van ~ endocarditis

hartboezem atrium, atrium cordis, atrium of the heart

E (cf. auricle)

hartbuis heart tube

hartdecompensatie met stuwing cardiac ascites

hartdecompensatie, acute ~ sudden heart failure

hartdemping cardiac dullness N (gedempte percussietoon in de hartstreek)

hartdood cardiac death E (irreversible cessation of circulatory and respiratory function)

hartfalen heart failure, cardiac failure

hartfalen geassocieerd met stuwing congestive heart failure

hartfilm(pje) electrocardiogram, (registratie van) ECG

hartfrequentie heart rate, pulse rate

hartfrequentie die verhoogd is tachycardia

hartfunctie cardiac function

hartfunctie, falen van de ~ heart failure

hartfunctie, toestel ter ondersteuning van de ~ cardiac assist device

hartgelei cardiac jelly

hartgeluid cardiac/heart sound

hartgeluid (hoge toon) na tweede toon opening snap (of mitral valve)

hartgeruis cardiac/heart murmur

hartgeruis met muzikale bijklank groaning murmur

N (onschuldige midsystolische souffle bij kinderen)

hartgeruis tijdens systole m.n. bij apex apical systolic murmur

hartinfarct myocardial infarction, heart attack N (=hartaanval)

hartkamer cardiac chamber, (cardiac) ventricle, chamber of the heart N (meestal wordt het linkerventrikel bedoeld)

hartklep (cardiac) valve N (cf. artificiële hartklep)

hartklep, ontsteking van een ~ valvulitis

hartklopping palpitation N (cf. klopping)

hartkramp angina (pectoris) E (cf. Prinzmetal's angina)

hartkromming heart loop

hartkwaal heart disease

hart-longverhouding cardiothoracic ratio

hartmassage cardiac massage

hartmiddel cardiac drug N (=cardiacum)

hartminuutvolume cardiac output

hartminuutvolume te laag m.b.t. de behoefte van de periferie output failure (of the heart) E (^ forward failure)

hartneurose effort syndrome, neurocirculatory asthenia, cardiac/cardiovascular neurosis E (=cardiac neurosis)

hartonderzoek, ultrasoon ~ echocardiography

hartontwikkeling betreffend cardiogenic N (ook: door het hart

veroorzaakt)

hartoor auricle N (cf. ‘hartboezemj

hartprobleem bij het pompen van een groot volume high output

(cardiac) failure/disease

hartpunt apex (cordis)

hartslag beat, heart beat

hartslag die wordt overgeslagen dropped heart beat

N (a.g.v. geleidingsblok)

hartslag, premature ~ premature beat, extrasystole

hartspier cardiac/myocardial/heart muscle

hartspier betreffend myocardial

hartspier en hartzakje, ontsteking van ~ myopericarditis

hartspier, aandoening van ~ myocardiopathy

hartspiermassa myocardium

hartspiermassa, aan de buitenzijde van de ~ epicardial

hartspierontsteking myocarditis, carditis N (cf. pancarditis, pericarditis, endocarditis)

hartspierontsteking, algehele ~ pancarditis

hartspierziekte, subacute/chronische ~ cardiomyopathy

hartstichting heart foundation

hartstilstand cardiac arrest/standstill E (cf. secondary arrest)

hartstimulator, op verzoek reagerende ~ on demand pacemaker

hartstreek cardiac region

harttamponnade cardiac tamponade

harttonen zoals in de foetale toestand embryocardia

N ('pendelritme’ van het hart)

harttoon heart sound N (cf. PCG, vaattoon)

harttransplantatie, patiënt met een ~ heart transplant patient

hartvaatneurose heart neurosis, neurocirculatory asthenia

hartvergroting cardiomegaly

hartvergroting bij bierdrinkers beer drinkers’ heart

N (alcoholische cardiomyopathie)

hartverlamming cardiac death E (cf. cardiac arrest)

hartversterkend positive inotropic, contractility increasing

hartverzakking cardioptosis

hartvormig cordate, cordiform

hartwater heartburn, waterbrash

hartwoelen flutter

hartzakje pericardium, heart sac

hartziekte (elk type) cardiopathy

hartziekte a.g.v. kransslagaderafwijking coronary heart disease

haschisch marihuana, hay (sl.)

havercel(long)carcinoom small cell anaplastic cancer, oat cell carcinoma

havermeelpap porridge

Havers kanaal haversian canal

haviksneus hooked/hook/hawk/aquiline nose

hazelworm blind worm

hazenlip harelip, notched lip, cleft lip, cheiloschisis

hazenoog lagophthalmos

HCN Prussic acid, hydrocyanic acid

hebzuchtigheid greediness

hechtdraad suture thread

hechting (bij een wond) stitch, suture

hechting (psy.) attachment

hechting in vulvagebied episiorraphy N (cf. colporrhexis)

hechting met staal staple suture

hechting van een hernia annulorrhaphy

hechting, diepe ~ burried suture, sunk suture N (cf. ontspanningshechting)

hechtingsdraad (suture) thread E (cf. suture hook, mycelial thread)

hechtingsfase attachment stage

hechtingsorgaan van een lintworm scolex [pl. scolices]

hechtingsorganen van een blaasworm in een cyste hydatid sand

hechtmateriaal suture material

hechtmateriaal, resorbeerbaar ~ catgut

hechtnaald stitching needle, surgical needle

hechtnietje suture clip

hechtorgaan adhesive disk

hechtpleister adhesive plaster

hechtsteel connecting stalk

hechtvlok amniotic villus

heelkruid, mythisch ~ moly E (cf. Lorenzo's oil)

heelkunde surgery

heelkunde m.b.t. bewegingsapparaat orthopedics

heelmeester surgeon

heersende ziekten prevalent diseases

hees hoarse

hees en aangeblazen stem creaky voice

hees gehuil throaty cry

heesheid hoarseness

heesheid bij sprekers speakers’ throat

heetgebakerd irascible

hefboom bij kiesextractie elevator

hefboomwerking leverage

heffende ictus heaving impulse

heftige pijn violent pain

heftige toename storm

heide(veld) heath E (cf. heat)

heiligbeen sacrum, sacred bone

heiligbeen en darmbeen betreffend sacroiliac

heiligbeen en stuitbeen betreffend sacrococcygeal

heiligbeen en uterus betreffend sacrouterine

heiligbeen en zitbeen betreffend sacrosciatic

heiligbeengebied sacral region

heilzaam beneficial, wholesome

helder vivid, bright, clear, hyaline E (cf. hyalin, hyaline membrane)

helderheid luminance, brightness

helderheid van geest lucidity

helderheid van het stemgeluid lamprophonia

helderrode huidlaesie florid skin lesion

helderrood bright-red

helderroodgekleurde huidaandoening vivid erythematous lesion

helen to heal

helft half, moiety

helft van één zijde betreffend hemilateral N (cf. hafzijdig, enkelzzjdig)

helix coil, id.

helling ramp, slope

helm geboren, met de ~ caul over face

helminthiasis, bepaalde intestinale ~ echinorhynchiasis

helmtherapie (molding) helmet therapy, craniosynostosis support, soft shell helmet therapy E (cf. plagiocephaly)

heloma molle soft corn, id.

hemangioendotheliomatose neoplastic angioendotheliosis, id.

hemangioendothelioom angioendothelioma, id.

hemangioma congenitale strawberry mark

hemangioma fructuosum strawberry hemangioma

hemangioom vascular hamartoma, id.

hemangioom, ameloblastisch ~ hemangioameloblastoma

hematogeen hematogenic

hematologie (onderzoek) betreffend hematologic

hematoma auris othematoma

hematoom onder een ooglid hyposphagma N (=brilhematoom)

hematoom van het externe oor otohematoma

hematopoëse hemopoiesis

hematopoëtisch hematogenic, hematopoietic

hematoporfyrine in de urine hematoporphyrinuria

hematosalpinx hemosalpinx, id.

hematospermie hemospermia, id.

hematurie (zichtbaar met microscoop) microhematuria

hemiazygos, vena ~ left azygos vein

hemidrosis hematidrosis, id.

hemihyperhidrosis hematidrosis, hemidrosis

hemodynamische weerstand van bloedvat vascular resistance

hemofiliepatiënt hemophiliac (Am.), haemophiliac (Br.) N (=bloeder)

hemoglobine in de urine hemoglobinuria E (cf. hematuria)

hemoglobine met aminozuursubstitutie hemoglobin M disease

hemoglobineafbraakproduct zonder ijzer hematoporphyrin

hemoglobinetype met hoge zuurstofaffiniteit fetal hemoglobin, hemoglobin f

hemoglobinopathie van alfaketen alpha-thalassemia

hemolyse van bloed in sucroseoplossing sugar-water test

hemolytische anemie met bolvormige erythrocyten spherocytosis

hemolytische anemie met erythropenie hemolytic crisis

hemolytische anemie met stomatocyten stomatocytosis

hemoptoe blood spitting, hemoptysis E (cf. endemic hemoptysis)

hemorragie bleeding, hemorrhage

hemorragisch infarct red softening

hemorragische spirochetenicterus icterohemorrhagic leptospirosis N (=ziekte van Weil)

hemorreologie hemorheology

hemosiderine-uitscheiding via de urine hemosiderinuria

hemospermie hematospermia, id.

hengselscheur bucket handle lesion

hennep(plant) hemp, cannabis

heparansulfaat in de urine heparitinuria

heparine heparin

heparinegehalte in plasma hoger dan normaal hyperheparinemia

hepatisatie van de long hepatization of lung

hepatitis A infectious hepatitis, soldier’s hepatitis, id.

hepatitis B dirty needle hepatitis, postimmunization jaundice, id.

hepatitis C non-A-non-B hepatitis, id.

hepatitis infectiosa infectious hepatitis, viral hepatitis type A

hepatitis met ontsteking van de galwegen cholangiohepatitis

hepatitis zonder geelzucht anicteric hepatitis

hepatitis, optredend na/a.g.v. ~ posthepatitic

hepatolenticulaire degeneratie pseudosclerosis of Westphal, id.

hepatorenaal syndroom bile nephrosis, id.

Nederlands-Engels


herbeleving van een traumatisch gebeuren flashback

herfst fall

herfstjeuk (door bep. larve van mijt) chigger

herhaald optredend recurrent

herhaalde infectie hyperinfection

herhaling van een gelijke volgorde van basenparen variable number

of tandem repeats

herhaling van ziekte(verschijnselen) recurrence

herhaling van zinloze daden of woorden stereotypy

herhalingsmammografie mammographic surveillance

herhalingsrisico repetition risk

herinfectie reinfection

herinnering memory, recall (psy.)

herinnering aan reminiscence of

herinneringsvermogen retention

herkenning van personen, onjuiste ~ misidentification of

persons

hermafrodiet intersex, id.

hernia bij de navel paraumbilical hernia

hernia diafragmatica thoracic stomach, gastrocardiac syndrome

hernia door foramen obturatum obturator hernia

hernia femoralis femoral hernia

hernia in de fascia Spigelii spigelian hernia

hernia nuclei pulposi lumbar disk herniation

hernia umbilicalis exomphalos

hernia van cornea i.c. Descemetmembraan keratocele

hernia van de maag via de slokdarm naar de thorax rolling

diaphragmatic hernia, paraesophageal hernia

hernia van de vagina colpocele

hernia van de voorwand van het rectum rectocele

hernia van ooglens phacocele

hernia van rectum en vagina rectovaginal hernia

hernia varicosa varicocele

herniatie van urineblaas in vagina cystocele

hernia-uitstulping van het rectum proctocele

herniavorming herniation

heroïneverslaving heroinism

herpangina aphthous pharyngitis, benign croupous angina, vesicular pharyngitis

herpes (simplex) van de lip blister fever, coldsore, herpetic lip, labial herpes N (herpes labialis)

herpes circinatus circine herpes

herpes febrilis herpes simplex

herpes gelijkend herpetiform

herpes labialis blister fever, coldsore, herpetic lip

herpes simplex bij rugbyspelers scrum pox

herpes simplex-blaasje op de lip fever blister, coldsore

herpes zoster shingles, (herpes) zoster

herpetische omloop/fijt/paronychia herpetic whitlow

hersen- en ruggenmergontsteking encephalomyelitis

hersen- en schedelgroei bij kind, abn. ~ cerebral gigantism

E (=Sotos' syndrome)

hersenaandoening (elk type) encephalopathy

hersenaanhangsel pituitary gland N (=hypofyse)

hersenabces brain abscess

hersenabces uitgaande van het oor otogenic brain abscess

hersenafwijking zonder intelligentiestoornis pseudoporencephaly

hersenbalk corpus callosum

hersenbeschadiging brain damage

hersenbeschadiging tijdens de geboorte birth palsy

hersenbloeding cerebral hemorrhage, (cerebral) stroke, cerebrovascular accident, apoplexy, attaque (Fr.) N (cf. hersendoorbloeding)

hersendeel waarvan de aanleg ontbreekt holoprosencephaly

hersendegeneratie met bijnierstoornis adrenoleukodystrophy, cerebral leukodystrophy E (cf. Schilder's disease)

hersendisfunctie a.g.v. acute hypertensie hypertensive encephalopathy

hersendisfunctie a.g.v. hypoglycemie hypoglycemic encephalopathy

hersendisfunctie, complex m.b.t. ~ psychosyndrome

N (bv. delerium, dementie, hallucinatie)

hersendode patiënt brain-dead patient

hersendood cerebral death, brain death E (irreversible loss of all functions of the entire brain, including the brain stem)

hersendoorbloeding cerebral blood flow

hersenembolie cerebral embolus

hersenen brains

hersenen die abn. klein zijn microencephaly

hersenen en ruggenmerg, ziekte van ~ encephalomyelopathy

hersenen verwijderen to decerebrate

hersenen, grote ~ cerebrum

hersenen, kleine ~ cerebellum

hersengezwel brain tumor N (cf. brughoektumor, tulbandtumor, schijngezwel in de hersenen)

hersenhelft cerebral hemisphere

hersenhelft, bij geboorte ontbreken van een ~ hemicephaly, hemianencephaly

herseninfarct brain infarction, infarction of cerebrum

hersenkamer ventricle (of the brain)

hersenkern, boven de ~ supranuclear

hersenletsel brain injury/trauma

hersenletsel met hersenbeschadiging, stomp ~ brain contusion E (cf. contusion, concussion)

hersenmassa brain mass

hersenmassa (bep. deel), grijze ~ corpus striatum, striate body

hersenoedeem brain edema, brain swelling, cerebral edema

hersenontsteking encephalitis

hersenontsteking veroorzakend encephalitogenic

hersenprolaps encephalocele

hersensarcoom brain sarcoma

hersenschedel braincase, neurocranium

hersenschors cerebral cortex E (cf. Alpers’ disease, cortical atrophy, corticostriatospinal, paralytic dementia, Pick’s cerebral atrophy, temporal lobe)

hersenschorsatrofie cortical atrophy

hersenschorsdegeneratie met spierkrachtverlies paralytic dementia

hersenschorsprojecties betreffend corticostriatospinal N (verlopend via corpus striatum naar ruggenmerg)

hersenschudding commotion/concussion of the brain, mild traumatic brain injury E (cf. TBI)

hersensclerose cerebral sclerosis E (cf. tuberous sclerosis, epiloia)

hersenslagader cerebral artery E (cf. cranial artery)

hersenspoeling brain washing N (=menticide)

hersenstam brain stem, truncus encephali (L.) E (cf. pons)

hersenstam, deel van ~ pons (Variolii) N (gelegen tussen verlengde merg en mesencephalon)

hersentrombose cerebral thrombosis

hersentumor brain tumor N (cf. brughoektumor, tulbandtumor, schijngezwel in de hersenen)

hersentumor bestaande uit medulloblasten medulloblastoma

hersenventrikel ventricle (of the brain) E (cf. fastigium)

hersenventrikel betreffend, omgeving van ~ periventricular

hersenventrikel, ontsteking van ~ (cerebral) ventriculitis

hersenverkoudheid head cold

hersenverlamming cerebral paralysis

hersenverweking cerebral/cerebellar mollities

hersenverweking door necrose encephalomalacia

hersenvlek meningeal streak

hersenvlies (cerebral) meninx (Gr.) [pl. meninges]

hersenvlies- en hersenontsteking meningoencephalitis

hersenvlies, gelegen buiten het harde ~ epidural

hersenvliesontsteking meningitis [pl. meningitides]

hersenvliesontsteking, syfilitische ~ luetic meningitis

hersenvliestumor meningioma

hersenvliezen cerebral meninges

hersenvliezen (met vocht) die uitstulpen hydromeningocele

hersenvliezen die herniëren meningocele

hersenvliezen en ruggenmerg die herniëren meningomyelocele

hersenvliezen, gelegen buiten de ~ extradural, epidural

hersenvocht cerebrospinal fluid E (cf. CSF)

hersenweefsel dat bleek is a.g.v. infarct white softening

hersenweefsel in ventrikel, hernia van ~ hydroencephalocele

hersenweefselontsteking encephalitis, cerebritis

hersenwinding convolution of the brain, gyrus

hersenwindingen die abn. klein zijn microgyria

hersenwindingen die breed en vlak zijn pachygyria

hersenwindingen, abn. grote ~ macrogyria

hersenwindingen, verstreken ~ lissencephalia, lissencephaly

hersenzenuw cranial nerve

hersenzenuw I olfactory nerve

hersenzenuw II optic nerve

hersenzenuw III oculomotor nerve

hersenzenuw IV trochlear nerve

hersenzenuw IX glossopharyngeal nerve

hersenzenuw V trigeminal nerve

hersenzenuw VI abducent nerve

hersenzenuw VII facial nerve

hersenzenuw VIII vestibulocochlear nerve

hersenzenuw X vagus nerve

hersenzenuw XI accessory nerve

hersenzenuw XII hypoglossal nerve

hersenzenuwverlamming cranial nerve palsy

hersenziekte door larve van Coenurus coenurosis

herstel (van een ziekte) recuperation, recovery

herstel van krachtopbouw repriming E (in muscle)

herstelcurve recovery curve

herstellend recovering, convalescent (i); reparative, restorative (2)

herstelmechanisme repair mechanism

herstelstadium na ziekte/operatie convalescence

herstelwarmte recovery heat E (cf. maintenance heat)

Hertz cycles per second, cps (abbr.)

hervatten van een behandeling reinstitute a therapy

heteroanamnese allo-anamnesis N (cf. autoanamnese)

heterocyclische stof C4H5N pyrrole

heterocyclische structuur met metaalion chelate

heterogeen heterogeneous, nonhomogeneous

heteroseksueel (persoon) heterosexual, breeder (sl.) B (cf. holebi)

heterozygoot nonhomozygote, id.

heterozygoot (zijn), m.b.t. ~ heterozygous

heupbeen hip bone, innominate bone, os coxae (L.) [pl. coxae]

N (cf. artrose van heupgewricht)

heupen en schouders betreffend rhizomelic

heupgewricht hip joint, coxal joint

heupgewricht, knappend ~ snapping hip E (=Perrin-Ferraton disease); L (=coxa saltans)

heupgewricht, ontsteking van ~ coxitis

heupkom acetabulum, cotyloid cavity/fossa E (cf. wandering acetabulum)

heupkom die intrapelvisch uitpuilt protrusion of acetabulum

heuppijn coxalgia, pain of the hip

heupschroef hip screw

heupscore hip score N (bv. volgens Harris)

hevig en snel verlopend fulminating

hevige pijn intense/severe pain

hevige tuberculose florid tuberculosis

hexamethyleen cyclohexane

hiatusbreuk hiatal sliding hernia N (waar slokdarm door middenrif? gaat)

hiel heel

hiel betreffend calcaneal

hielbeen heel body, calcaneum, calcaneus

hielspoor heel spur, calcaneal spur, bone spur N (verbening van calcaneus door overbelasting)

hijgend ademhalen to gasp

hijgende ademhaling gasping respiration

hik singultus, hiccough, hiccup

hilum hilus

hilum pulmonis lung hilus N (plaats van samenkomst van bronchi en bloedvaten in long)

hilum van de long lung root (radiol.)

hilus betreffend hilar

hilusomgeving betreffend perihilar

hippocampus minor calcarine complex

hippocratisme clubbed fingers, clubbing

histamine, niet reagerend op toegediend ~ histamine-fast

histidine-ammonialyasedeficiëntie, ziekte door ~ histidinemia

histiocyt met gefagocyteerd melanine melanophage

histiocyten met blauwe cytoplasmakorrels sea blue histiocyte

syndrome, ceroid storage disease

histiocytoom dermatofibroma, id.

histoplasmose (reticuloendothelial) cytomycosis, id.

hitte heat E (cf. heath)

hittekramp heat cramp, stoker cramp, fireman cramp

hitteschokeiwit heat shock protein, hsp E (cf. chaperones)

HMV (abbr.) hartminuutvolume N (=CO)

Hodgkin, ziekte van ~ multiple lymphadenoma, id.

hoederecht (B.) custody

hoeding (obst.) hooding

hoefijzernier horseshoe kidney

hoek corner, angle

hoek betreffend angular

hoek kleiner dan 90 graden acute angle

hoek tussen cerebellum en pons cerebellopontine angle

N (^ brughoektumor)

hoek tussen gezichtsas en optische as alpha angle

hoek tussen onderste rib en wervel costovertebral angle

hoek tussen os pubis en symfyse angle of pubis

hoekige vorm angulation N (vorming van obstructieve bocht)

hoektand eye tooth, canine (tooth), cuspid

hoekvormig angular

hoest cough N (cf. blafhoest, blikkerig geluid bij het hoesten, droge hoest, kinkhoest, kriebelhoest, kuchhoest, ophoesten, prikkelhoest, rauwe hoest, rochelhoest, rokershoest, slijm voortbrengende hoest)

hoest bij kinkhoest whoop

hoest, onbetekenende ~ innocent cough E (cf. tickling cough)

hoestaanval coughing bout

hoestbedarend (middel) antibechic, antitussive

hoestdemping antitussive action

hoestdrank cough syrup

hoesten coughing

hoesthoofdpijn (benign) cough headache, Valsalva-manoeuvre headache

hoestmiddel cough medicine, antitussive

hoesttablet cough drop, lozenge

hoeveelheid bloed gepompt door het hart kinemia

hoeveelheid onderzoeksmateriaal (dat representatief is voor het

geheel) aliquot

hoeveelheid stof/straling, te grote ~ overdose

hoge elektrische spanning/voltage high voltage

hoge rechtstand met het achterhoofd achter occipitosacral position (obst.)

hokkende vinger trigger finger E (pain due to stenosed tendon sheath)

hol cilindrisch orgaan/instrument tube E (cf. intubation)

holle ader vena cava

holle nagel concave nail

holle rug lordosis

holle ruimte cavity

holletje (met mijt in de huid) burrow

holte cave, cistern, lacuna, cavity, crypt, pouch, pocket

holte aan een zijde van het mediastinum hemithorax

holte begrensd door sereuze vliezen serous cavity

holte bekleed met epitheel cyst N (doorgaans gevuld met vloeistof)

holte betreffend cavernous, cisternal

Nederlands-Engels


holte die uit vier delen bestaat quadrigeminal cistern

holte(n) bevattend/betreffend cavitary

holten in medulla oblongata syringobulbia

holten in pons varolii syringopontia

holten in ruggenmerg met neurologische afwijking syringomyelia

holten, met diverse ~ multilocular

holtenvorming lacunae formation, cavitation

holteverwijding a.g.v. slijmophoping mucocele

holtevorming in hersenweefsel porencephalia, porencephaly

holvoet hollow foot

homocystine homocysteine

homogene verdeling uniform distribution

homogentisinezuur homogentisic acid

homogentisinezuur in urine alkaptonuria

homolateraal ipsilateral, id.

homologe chromosomen, meer dan twee ~ polyploidy

homoseksualiteit homophilia, id. E (cf. gay)

homoseksualiteit tussen vrouwen lesbianism

homoseksuele man homosexual (man), homo, gay, maricon (sl.), bitch (sl.), twink (sl.), (drag-)queen (sl.), queer (sl.), filt (sl.), frit (sl.), gonif (sl.), left-handed (sl.), limp wrist (sl.) E (cf. breeder)

homoseksuele vrouw lesbian, homo, homosexual woman, marge (sl.), queer (sl.)

homozygoot zijn, aangaande het ~ homozygous E (cf. heterozygous)

hondenbeet dog bite

hondenlintworm, infectie door ~ bertielliasis

hondsdolheid rabies, lyssa, rabbia

hongeroedeem famine edema

honingraatcel met vetkorrels gitter cell

honingraatlong honeycomb/saccular lung

hoofd head, caput (L.)

hoofd betreffend cephalic

hoofd dat relatief klein is microcephaly

hoofd steeds stoten tegen het bed enz. head-banging

N (bij jonge kinderen)

hoofd waarvan de kroonnaad is ingedeukt hourglass head

hoofd, pijn in het ~ headache, cephal(al)gia

hoofdbestanddeel (major) substrate

hoofdbewegingen (schokkend en toevallig) nutation

hoofdbronchus main bronchus

hoofdcel reserve cell

hoofddoek headscarve

hoofdharen hairs

hoofdhuid, behaarde ~ scalp

hoofdinspecteur voor de volksgezondheid surgeon general

hoofdinspectie chief inspectorate

hoofdkenmerk cardinal sign

hoofdkraan main (stop)cock N (cf. afSluitkraan)

hoofdkussen headrest, pillow

hoofdletsel head injury/trauma

hoofdluis head louse, polish plait, pediculus capitis

hoofdpijn headache, cephal(al)gia N (cf. hoesthoofdpijn, hemicrania, inspanningshoofdpijn, SUNCT-syndroom, migraine)

hoofdpijn a.g.v. tanden op elkaar klemmen bluxism

hoofdpijn als complicatie bij spinale/epidurale anesthesie spinal headache

hoofdpijn bij hoge veneuze druk in het hoofd cough headache

hoofdpijn die eenzijdig is hemicrania

hoofdpijn gelokaliseerd in het voorhoofd frontal headache

hoofdpijn met fotofobie en fonofobie, primaire ~ new daily persistent headache

hoofdpijn met misselijkheid sick headache

hoofdpijn zonder luxerende factor, acute ~ thunderclap headache

hoofdpijn, episodische en unilaterale ~ migraine E (cf. abdominal migraine)

hoofdpijn, hypnische/nachtelijke ~ hypnic headache

N (vorm van hoofdpijn waarbij de patiënt rond 2 uur in de nacht uit de slaap ontwaakt)

hoofdpunt feature, chief point, main point

hoofdredacteur editor-in-chief

hoofdsteun headrest E (cf. Philadelphia collar)

hoofdverband capeline bandage, capitium, head dressing

hoofdverpleegster staff nurse (Am.), head sister (Am.), ward sister (Br.)

hoofdverwonding head injury

hoog voltage high voltage

hoogfrequente ontlading zoals bij myotonie pseudomyotonia

E (^ EMG)

hoogfrequente toon high pitched tone E (cf. low pitched)

hoogspanning high voltage

hoogte height E (cf. body height)

hoogtevrees acrophobia, fear of heights

hoogteziekte mountain sickness, high altitude disease

hoogtezon sunlamp

hooikoorts hay fever, June cold, pollinosis, seasonal allergic rhinoconjunctivitis

hooikoorts opkomend in de herfst autumn catarrh

hoorhulpmiddel hearing aid E (cf. BAHA)

hoornachtig keratic, corneous

hoorndrager cuckold

hoorngezwel keratoma

hoorn-hyalinesubstantie in de huid keratohyaline

hoornlaag horny layer

hoornlaag van de huid, verdikking van ~ hyperkeratosis

hoornlaag, afwijking van ~ parakeratosis

hoornlaaghypertrofie met later atrofie porokeratosis

hoornstof bedekte cellen, door ~ keratinized cells

hoornstofcyste keratin cyst

hoornstofontwikkeling in huid, sterke ~ hyperkeratinization

hoornvlies cornea

hoornvlies dat abn. klein is microcornea

hoornvliesbloeding hematocornea

hoornvliesontsteking keratitis

hoornvliesontsteking bij oesterpellers oyster shuckers’ keratitis

hoornvliesontsteking door herpes metaherpetic keratitis, metaherpes

hoornvliestransplantatie corneal grafting, penetrating keratoplasty

hoornvliesversterf xerotic keratitis

hoornvorming keratosis

hopeloos hopeless, desperate

hopeloosheid hopelessness

hordeolum external sty(e)

hordeolum internum meibomian/internal sty(e)

horen hearing

horlogeglas vochtkamerverband (oogh.) watch glass moist chamber bandage

hormonaal endocrine, hormonal, hormonic

hormonale stoornis, ziekte door ~ endocrinopathy

hormoon dat de gonaden stimuleert gonadotrop(h)in

hormoon dat erytrocytenaanmaak bevordert erythropoietin

hormoon van duodenumslijmvlies secretin

hormoonremmer m.b.t. prolactinesecretie bromocriptine

hormoonsecretie die abn. verhoogd is hyperhormonism

horrelvoet club foot, talipes N (=klompvoet)

horten en stoten, met ~ jerky

hortend jerky

Hortonse neuralgie (obs.) cluster headache

horzel hornet, horse fly, mango fly, mangrove

hospitaaltrein ambulance train

houdbaarheidstermijn van bloedproducten en therapeutische

agentia shelf life

houder (tech.) socket

houding attitude, posture, stance, position E (cf. mien)

houding met neerhangend gezicht face-down posture

houding, met poserende ~ dandy, attitudinized

houdingsgevoel sense of position

houdingsreflex attitudinal reflex

houtachtige schildklierontsteking woody thyroiditis

houten been peg leg

huid cutis, derma, skin, dermis, pella (Gr.)

huid betreffend dermal, cutaneous

huid die droog en ruw is met schilfers xeroderma

huid die rood is over een groot gebied erythroderma

huid die strak vastzit aan de subcutis hidebound skin

huid- en spierontsteking dermatomyositis N (vorm van cc^Uca^er^zze^e^)

huid met abn. pigmentatie en atrofie poikiloderma

huid met weinig onderhuids bindweefsel flappy appearance of

skin N (m.n. bij pernicieuze anemie)

huid, behaarde ~ pelage

huid, binnen de ~ intradermal, intracutaneous

huid-, slijmvlies- en spierontsteking dermatomucosomyositis

N (bij polymyositis)

huid, strak worden van de ~ tightening of skin N (bij sclerodermie)

huidaandoening skin lesion, efflorescence N (elke vorm van huid- of slijmvliesafWijking)

huidachtig dermoid

huidafwijking o.i.v. licht photodermatitis

huidatrofie atrophy of skin, atrophoderma

huidbeschadiging skin lesion

huidbiopsie skin biopsy

huidblaasje < 5 mm vesicle, blister

huidblaasje > 5 mm bulla

huidblaasje betreffend bullate, bullous

huidbloeding, puntvormige ~ petechia (L.) [pl. petechiae]

huidcrème skin cream

huiden (van dieren) hides

huideruptie door kruipende larven creeping eruption, cutaneous larva migrans

huideruptie na deels genezen kala-azar dermal leishmanoid

huidfibrose, chronische collagene ~ scleroderm(i)a

huidflegmone cellulitis

huidgezwel skin tumor

huidgezwel met pigment nevus (Am.), naevus (Br.)

huidgezwel vanuit stratum spinosum acanthoma

huidhechting coaptation suture, apposition suture

huidhoorn (cutaneous) horn

huidhoorn bij bejaarden hyperkeratosis senilis

huidig present, current

huidjeuk door beet van Cimex cimicosis

huidknobbeltje leidend tot lupus lupoma

huidkrasjes aanbrengen scarification

huidlaesie a.g.v. overgevoeligheid bij tuberculose tuberculid

huidlaesie met maculair/nodulair aspect janeway lesion N (m.n. op handpalmen en voetzolen bij bacteriële endocarditis)

huidlap flap, skin flap N (cf. gesteeld)

huidlappen voor transplantatie split skin

huidlijn dermatoglyph

huidlijst dermatoglyph

huidontsteking dermatitis

huidontsteking met pustels, bacteriële ~ impetigo

huidpapel (primair affect) bij tularemie ulceroglandular tularemia

huidpigmentatie bij een zwangere chloasma gravidarum, cyasma

huidpigmentatie met bruine vlekken liver spots

huidpigmentatie, donkere ~ melasma

huidplakproef atopy patch test

huidplooi skin fold, dermatoglyph

huidplooi in de hals met lymfevatverwijding pterygolymphangiectasis

huidplooi over mediale ooghoek epicanthic fold, epicanthus

huidplooi tussen neusvleugel en mondhoek nasolabial fold/groove/

sulcus

huidplooien in gelaat operatief opheffen face lifting

huidplooien tussen bases van vingers finger webs

huidplooitjes wrinkles

huidreactie op een overmaat aan straling radiodermatitis

huidreflex bij strijken over de buik abdominal reflex

huidreliëf, verandering van ~ efflorescence N (elke vorm van huid- of slijmvliesafwijking)

huidschilfer scale, furfur, squame

huidschimmel (elk type) dermatophyte

huidschimmel(ziekte) dermatomycosis

huidschimmelziekte door Sporothrix sporotrichosis

huidschraapsel skin scraping

huidsmeer sebum

huidsmeer dat foetus bedekt vernix (caseosa)

huidsmeerklier sebaceous/tallow gland

huidtest skin test

huidtuberculose lupus vulgaris, scrofulide, tuberculosis of skin, scrofuloderm(i)a

huidtuberculose gelijkend op lichen lichenoides tuberculosis

huidtumor uitgaande van haarzakje trichoepithelioma

huiduitslag exanthem, skin rash, (skin) eruption

huiduitslag (bij herpes simplex) dartre

huiduitslag als bij roodvonk pseudoscarlatina N (echter zonder streptokokken)

huiduitslag bij copramijt gamasidosis

huiduitslag door warmte prickly heat

huiduitslag met blaasjes en pustels vesiculopustular rash

huiduitslag met blaasjesvorming vesicular eruption

huiduitslag met harde korsten rupia N (m.n. bij tertiaire syfilis)

huiduitslag met jeuk door Uncinaria ground itch, dew itch

huiduitslag met roodheid en papels erythematopapulous eruption

huiduitslag rond het oog bij dermatomyositis heliotrope rash

huiduitslag t.g.v. een interne aandoening enanthesis

huiduitslag vanuit infectiehaard dermatophytid reaction, id-reaction E (due to bacteria)

huidulcus skin ulcer

huidulcus (door Corynebacterie) Barcoo rot, desert sore, veld(t) sore

huidulcus, tropisch ~ desert sore

huidveld, segmentaal ~ dermatome

huidverdikking (bij gezicht en extremiteiten) acropachyderma

huidverdikking geassocieerd met periostose pachydermoperiostosis N (=pachydermoperiostitis)

huidverdikking met verharding lichenification N (vergroving van het relief van de huid)

huidverdikking tussen tenen soft corn

huidverdikking, abnormale ~ pachyderm(i)a

huidverkleuring (met onregelmatige vorm) skin mottling

huidverkleuring door bepaalde schimmel chromophytosis N (=pityriasis/tinea versicolor)

huidverkleuring, gele ~ xanthosis

huidverwonding sore, skin injury E (cf. avulsion)

huidvlek macula, macule

huidvlekken mottling, mottled skin E (cf. vitiligo)

huidvlekken (bij psoriasis), witte ~ alphos

huidvorming over aangetaste huid epithelization

huidzenuw cutaneous nerve

huidziekte skin disease, dermatosis

huidziekte die genetisch is bepaald genodermatosis

huidziekte door een giftige stof toxicoderma

huidziekte door een parasiet van een dier epizoonosis

huidziekte lijkend op psoriasis parapsoriasis

huidziekte met etterige blaasjes phlyctenosis

huidziekte met jeuk (ernstige variant) prurigo ferox

huidziekte met jeuk en roodheid dermatitis, eczema

huidziekte met kleine jeukende papels prurigo

huidziekte met papels bij gewrichten pseudoxanthoma

elasticum N (=Groenblad-Strandberg syndr.)

huidziekte met schilferende papels psoriasis

huidziekte met vervloeiende papels lichen

huidziekte, acanthosis nigricans-achtige ~ pseudoacanthosis nigricans N (zonder aanwijzingen voor endocriene/maligne aandoening)

Nederlands-Engels


huidziekten, leer van de ~ dermatology

huig (palatine) uvula, velar tail

huilen crying B (wenen)

huilen met een scheve mond asymmetric crying facies

huilerig cryish, lachrymose, lacrimose, tearful

huilgeluid dat slechts zwak is weak cry

huilreflex cry reflex

huisarts family doctor, general practitioner

huisartsgeneeskunde general practice

huisartspraktijk family practice

huisbereide maaltijd home made food

huisbezoek house call

huisdier, gewoon ~ domestic animal E (cf. farm animal)

huisdieren pets, companion animals N (gezelschapsdieren m.n. hond, kat, konijn, hamster enz.)

huiselijk geweld domestic violence E (cf. ravishment)

huisstofachtig dustlike

huisstofmijt household mite

huiveren to shiver

hulp bij zelfdoding assisted suicide

hulp(middel) aid E (cf. unassisted)

hulp(middelen), zonder ~ unassisted

hulp, afdeling voor eerste ~ casualty department

hulpbehoevend invalid, requiring assistance, helpless, infirm, needy, dependent E (cf. crippled)

hulpmiddel(en), zonder ~ unassisted

hulpverlener in de gezondheidszorg health care practitioner

hulpverlening assistance, aid, relief, care

humerus betreffend humeral

humerus en scapula betreffend humeroscapular

humerusabductie, maximale ~ hyperabduction E (cf. Wright, perabduction)

humeur mood

humeurigheid moodiness

hurkende houding aannemend na inspanning squatting

huwelijksgemeenschap consummation (of marriage)

hyaliene hyalin

hyaliene degeneratie hyalinosis, hyalinization

hyaluronzuur hyaluronic acid

hybridenteelt outcross N (cf. inteelt)

hydatide ziekte echinococcosis, echinococciasis

hydatidecyste, uitsnijden van ~ echinococcotomy

hydatidose echinococcosis, echinococciasis, id.

hydatiforme mola vesicular mole

hydramnion hydramnios, polyhydramnios

hydroa aestivale summer eruption

hydrochinonazijnzuur homogentisic acid

hydrocortison cortisol, hydrocortisone

hydrocortisonderivaat, synthetisch ~ prednisolone

hydronefrose hydronephrosis

hydrops dropsy, id.

hydroxyboterzuur (alfa-amino-bèta ~) threonine

hydroxylgroepen, met twee ~ dihydrate

hydroxylradicaalvanger hydroxyl radical scavenger

hydroxylwaterstof omzetting naar alkylgroep alkylating

hygiënische verzorging sanitation N (m.n. de bevorderende omstandigheden daarbij)

hygroom lymphangiomatosis, hygroma N (=watergezwel)

hygroscopisch vloeibaar worden deliquescence

hymen virginal/hymenal membrane, id.

hymen imperforatus imperforate hymen

hyoïd lingual bone

hyperabductie van pectoralisspieren perabduction syndrome E (=Wright hyperabduction syndrome)

hyperaldosteronisme aldosterone overproduction, aldosteronism E (cf. Conn's syndrome (primary type), Barter's syndrome)

hypercalciëmie hypercalcemia

hypercalciurie hypercalci(n)uria

hyperdibasische aminoacidurie type 2 familial protein intolerance, lysinuric protein intolerance (LPI), id.

hyperemie sterker dan verwacht luxury perfusion N (nl. sterker dan op basis van veranderde metabole behoeften)

hyperergie hypersensitivity, allergy

hyperfagie bulemia, bulimia

hyperkaliëmie hyperkalemia

hyperkeratose van de voetzolen bij framboesia worm-eaten soles

hyperkeratose van handen en voeten acrokeratosis

hyperlipidemie blijkens abn. retinavaten lipemia retinalis

N (nl. witte vaattekening bij aderen en slagaderen van retina)

hyperlipoproteïnemie type III dysbetalipoproteinemia, id.

hyperostose van de schedel leontiasis ossium, hyperostosis of skull

hyperperistaltiek visible peristalsis, id.

hyperpigmentatie van huiddelen melasma, chloasma

hyperplasie overgrowth, id.

hyperplasie betreffend hyperplastic

hyperplasie van beenmergcellen erythremic myelosis

hyperplasie van kin, handen en voeten acromegaly (of skin)

hyperplasie van lymfatische organen lymphatism

hyperprebetalipoproteïnemie prebetalipo-proteinemia

hyperproteïnemie proteinemia, id.

hyperreflexie van de blaas, autonome ~ uninhibited neurogenic bladder

hyperrhinolalia hypernasality, hyperrhinophonia, id.

hypersplenisme big spleen syndrome, id.

hypersplenisme met bloedceleliminatie primary splenic panhematopenia

hypertensie die plotseling verergert hypertensive crisis

hypertensie, essentiële ~ hyperpiesis, id.

hypertensief sinus caroticus-syndroom carotid body/sinus syndrome E (=Charcot-Weiss-Bakersyndrome)

hypertensine angiotensin

hyperthelie supernumerary/accessory nipple, id.

hypertone weeën hypertonic labor

hypertone zoutoplossing hypertonic saline

hypertonie die spierrelaxatie voorkomt spasticity

hypertoon zijn, toestand van ~ hypertonicity

hypertrichosis hirsuties, id.

hypertrofie overgrowth, id.

hypertrofie (lymfoïde vorm) in de nasofarynx

adenoid vegetation

hypertrofie van de hoornlaag keratoma

hypertrofie van linkerventrikel met diepe trabekels spongiform myocardium

hypertrofie van stratum spinosum acanthosis

hypertrofisch litteken kelis, keloid, cheloid E (cf. false keloid)

hypertropie anopsia, hypertropia N (het niet gebruiken van een oog)

hyperventilatie rapid and labored breathing, id.

hyphaema hyphem(i)a

hyphen bij zwammen waaruit zich sporen vormen ascus

hypnagogum hypnotic

hypnose betreffend hypnotic

hypnoticum hypnotic, nerve sedative

hypnotiseren to mesmerize, to hypnotize

hypobaropathie (high) altitude anoxia, mountain sickness

hypodermaal subcutaneous, hypodermic, subdermal

hypofyse pituitary (gland), hypophysis (cerebri)

hypofyse met verlaagde activiteit hypopituitarism

hypofyse, gestoorde activiteit van ~ dyspituitarism E (cf. hyper-/ hypopituitarism)

hypofyse, voorste deel van de ~ adenohypophysis, anterior pituitary N (cf. neurohypophysis)

hypofyseachterkwab neurohypophysis, posterior pituitary

hypofyseadenoom pituitary adenoma

hypofyseadenoom dat prolactine vormt prolactinoma

hypofysedak diaphragma sellae

hypofyse-extirpatie hypophysectomy

hypofyse-insufficiëntie panhypopituitarism

hypoglykemie bij falende gluconeogenese leucine induced hypoglycemia

hypoglykemie enz. na gastrectomie jejunal syndrome, dumping syndrome, postgastrectomy syndrome

hypokaliëmie hypokalemia, hypopotassemia

hypokaliëmische paralyse, familiaire ~ hereditary/periodic

adynamia

hypoleukocytemie subleukemia

hyponatriëmie a.g.v. abn. ADH-secretie inappropriate ADH secretion syndrome E (=Schwartz-Bartter syndrome)

hypoparathyreoïdie zonder hormoondeficiëntie pseudohypoparathyroidism

hypoplasie van de mm. depressores labii inferioris asymmetric crying facies N (=‘huilen met een scheve mond')

hyposecretie sialaporia, id.

hyposideremie hypoferremia

hypotensie hypopiesis, hypotension

hypothalamusgedeelte (bepaald) subthalamus

hypothyreoïdie cretinism, id.

hypotone toestand hypotonicity

hypotonie van de blaas inertia of urinary bladder

hypovitaminose D rachitis, id.

hypovolemische shock hypovolemic shock,

circulatory collapse

hypsaritmie hypsarrhythmia E (cf. high-voltage EEG)

hysterie hysteria

hysterie met epileptiforme convulsies hysteroepilepsy

hysterie, patiënt lijdend aan ~ hysteriac

hysterisch dissociatieve reactie prison psychosis E (=Ganser's syndrome)

hysterisch lachen cachinnation

hysterische anorexia sitieirgia

hysterische lach gelasmus

hysterische persoonlijkheid hysterical personality

hysterodynie metralgia, hysteralgia, id.

ichthyosis bij foetus harlequin fetus, ichthyosis fetus

ichthyosis congenita alligator skin disease, fish skin disease, collodion baby, id.

icterisch icteric

icterus cholemia, jaundice, id.

ictus cordis apex beat, apical beat

ictus laryngis laryngeal syncope

idem ditto

identieke tweeling betreffend syngeneic E (cf. identical twin)

idioot idiot, moron

idiotie idiocy

idioventriculair ritme escape rhythm N (vanuit ectopisch focus)

iemand die een cyste doorgeeft aan een ander passer of cyst

ijlen to rave

ijlende toestand light-headedness

ijs ice (1); ice cream (2)

ijzer(pigment)afzetting in weefsel siderosis

ijzerafzetting in weefsels, overmatige ~ hemosiderosis

ijzerbindingscapaciteit iron binding capacity

ijzergebreksanemie iron-deficiency anemia E (cf. pagophagia)

ijzerhoudend ferruginous

ijzerstapeling hemosiderosis

ijzertekort sideropenia

ileitis regionalis met acute klachten pseudoappendicitis

ileostoma ileal (conduit) stoma

ileum en caecum betreffend ileocecal

ileum- en colonontsteking ileocolitis

ileum en rectum verbindend/betreffend ileorectal

ileumontsteking ileitis

ileus door knoop/draaiing volvulus

ilium en femur betreffend iliofemoral

illegale ‘drug’ illicit drug, id.

illegale vruchtafdrijving illegal/criminal abortion

imitatie van een bepaalde ziekte met psychische afwijking railway brain, railway spine (obs.), railroad neurosis, Erichsen’ disease

immobiliserend verband splint-bandage

immunisatie bij jong kind, kunstmatige ~ preimmunization

immunisatie door toediening van antigeen active immunization

immunisatie met toxoid/tetanusserum tetanus immunization

immuniteit opleveren/meebrengen to confer immunity

immuniteit opwekken als vorm van therapie immunotherapy

immuniteit via T-lymfocyten en macrofagen cell-mediated immunity

immunocompetentie, met verlaagde ~ immunocompromized

immunoglobuline (g-fractie) gammaglobulin

immunoglobuline(n) in bloed, abnormale ~ paraproteinemia

immunologisch kunnen reageren op antigeen immunocompetent

immunologische component van antigeen hapten(e)

immunoreactie(s) betreffend immunologic

immunoreactie(s) onderdrukken immunosuppression

immunoreactie(s) onderdrukt, stof die ~ immunosuppressive drug, immunosuppressant

immunoreactie(s) t.b.v. diagnostiek immunodiagnostics

E (^ ELISA)

immunorespons blijft uit, verwachte ~ immunologic tolerance

immunorespons die afneemt downgrading immunoreaction E (cf. upgrading)

immunorespons via T-lymfocyten cell mediated immunity, cellular immunity E (cf. humoral immunity)

immuun maken immunization

immuunstoffen in overmaat in serum hyperimmune serum

immuunstoffen, deficiënte aanmaak van ~ immunodeficiency

impetigo betreffend impetiginous

implantaat implant(ation), imbedded/imbedding device

impotentie impotence

impregneerbaar met zilver argyrophil

impulsgeleiding langs zenuwvezel nerve conduction

impulsoverdracht (van de ene uitingsvorm naar een andere) displacement N (bv. bij grote opwinding; cf. verschuiving)

impulstrein burst

in de war (gemaakt/geraakt) disorganized, chaotic

in een band (gelegen) intraligamentous

in een enkele nacht overnight

in gelijke fase lopend synchronous

in het begin initially

in porties verdeeld fractionated

inactief inert, id. E (cf. apoenzyme)

inactiviteit door verdoving abionarce

inactiviteitsatrofie disuse atrophy

inademing inhalation (1); inspiration (2)

inblazen met gas/lucht insufflation

inbrengen insertion E (cf. intubation)

inbrengen in het lichaam, blijvend ~ implantation

inbrengkatheter introducer catheter

inbrengschacht sheath introducer

inbreuk infraction E (cf. infarction)

inbreuk maken op to encroach on

inbreuk op integriteit encroachment

Nederlands-Engels


incidenteel occasional(ly)

incideren van de maag gastrotomy

incisie door cricoïd- en thyroïdkraakbeen cricothyrotomy

incisie in de huid t.b.v. venapunctie venous cutdown

incisura jugularis suprasternal notch

incisura scapulae supraclavicular notch

incisuur van de arteriële drukgolf aortic (pressure) notch, dicrotic notch

incoherente spraak divagation

incoherentie dissociation, id. N (scheiding van gekoppelde fimctiis)

incontinentie van urine enuresis, urine incontinence

incontinentie voor feces encopresis, incontinence of feces

indalen (obst.) lightening, engagement N (voorliggend deel in het kleine bekken)

indalen van het hoofd, niet ~ nonengagement of head N (van de föettu)

indalend descending

indaling blijft uit bij goede contractie obstructed labor (obst.)

indaling van testis descensus of testis

indeling classification

indeling m.b.t. progressie/stadia staging

indeling van chromosomen in paren karyotyping

indeuking indentation, depression (1); delle (2) E (cf. mental ddpreSSWn)

indeuking (als een navel) bij een papel umbilication of papule

indeuking in het centrum, blaasje met ~ umbilicated vesicle

index voor het vermogen een cellijn te vormen clonality marker

indican in overmaat in de urine glaucosuria, indicanuria, Oasthouse urine disease

indicator voor aanstaande ziekteverschijnselen preclinical marker

indicator voor activiteit (van een proces) activity marker

indifferent inert, id.

indirect zien peripheral vision N (d.w.z. met een deel van het netvlies dat buiten de macula ligt)

individu met identieke allelenparen homozygote

E (cf. heterozygote)

indruisen tegen verwachting (psy.) violation of expectation

indruk impression

indruk die de patiënt maakt demeanor (Am.), demeanour (Br.)

indruppelen instillation

inductiekring circuit

induratie sclerosis, id.

ineenknoping van de darm twisted bowel, knotting of intestines

ineenkrimpen van de pijn writhing with pain

ineenzakken to collapse

inenten to inoculate, to vaccinate

inentingsreactie inoculation reaction

infarct aan laterale deel van de hartbasis basolateral infarction

infarct met bloedverlies red infarct, hemorrhagic infarct

infarct t.g.v. occlusie van klein vat microinfarct

infarct zonder karakteristieke klachten silent infarction

infarctgebied infarct

infarctgrootte infarct size

infaust bad, unfavorable, poor

infectie bij de mens human infection

infectie binnen het amnion intra-amniotic infection

infectie door Coccidiumorganisme coccidiosis

infectie door een verwekker, herhaalde ~ superinfection

infectie door Escherichia coli colibacillosis

infectie met ettervorming pyogenic infection

infectie met Pasteurella pasteurellosis

infectie met Porocephalus-parasiet porocephaliasis

infectie van embryo embryonal infection

infectie van geslachtsorganen genital infection

infectie, gegeneraliseerde ~ systemic infection

infectiegevaar danger of infection

infectieplaats site of infection

infectieus meningitisachtig beeld, niet ~ meningism(us)

infectieziekte door Bartonella bartonellosis

infectieziekte door Brucella brucellosis

infertiliteit infertility, sterility E (cf. unfecundability)

infertiliteit t.g.v. tubaire collaps noninsufflation of fallopian tube

infestatie infestation

infestatie door mijten infestation by mites, leptus dermatitis

infestatie met cestode Cysticercus cysticerciasis, cysticercosis

infiltraat bestaande uit leukocyten leukocytic infiltration

infiltraat door lymfocyten lymphocytic infiltration

infiltratie-anesthesie (local) infiltration anesthesia N (bv. met lidocaine en eventueel adrenaline)

influenza flu, id.

influenza met bovensteluchtweginfectie grippy cold

infracostale pijn subcostal pain

infuus infusion, drip (sl.)

infuus dat continu loopt drip

ingang entrance, hilus, inlet E (cf. outlet, pelvic inlet)

ingang van een holte/ruimte introitus

ingeademd irritans inhaled irritant

ingeademde atmosferische lucht air (radiol.) E (N.B. use the word 'gas’ in all other cases)

ingeblikt voedsel canned food

ingedeukt depressed

ingedikt inspissated

ingedikte melk condensed milk

ingediktgalsyndroom (bij pasgeborene) inspissated bile syndrome

ingedroogde korst dried crust

ingegroeide haren pseudofolliculitis

ingegroeide nagel ingrown nail

ingekapseld encapsulated

ingenesteld embryo implanted embryo

ingeschreven in register (van artsen) board certified

ingesloten in cyste/holte encysted

ingesloten niersteen impacted kidney calculus

ingestelde waarde (van een regelsysteem) set point

ingevouwen infolded

ingewand bowel, intestine, viscus (L.) [pl. viscera]

ingewanden viscera, visceral organs N (m.n. wordt verwezen naar ingewanden in de buikholte)

ingewanden betreffend splanchnic

ingewanden in buikholte abdominal viscera, intestines

ingewanden verwijderen exenteration, evisceration

ingewandsbreuk (met darminhoud) enterocele

ingewikkeld complicated, elaborate, complex

ingreep intervention (1); surgery (2)

ingrijpen to intervene

ingroei infiltration, ingrowth

ingroei van epitheel in voorste oogkamer epithelial down-growth

ingroeien van bloedvaten angioinvasive growth

ingroeiend infiltrating

inhalator inhaler

inham bay

inheemse bevolking indigenous population

inhiberende adaptatie anti-Hebbian learning N (m.b.t. een kunstmatig neuraal netwerk)

inhoud content(s)

inhoud van lymfevaten chyle

inion external occipital protuberance, id.

initiatief, gebrek aan ~ lack of initiative

injectie injection

injectie van een bepaald enzym in nucleus pulposis chemonucleolysis

injectiespuit syringe

injectievloeistof injection (fluid)

injiceren to inject

inkapseling encapsulation, encasement

inkeping impression, indentation, nick

inkeping (van signaal) notching N (cf. schoudervorming)

inklemming entrapment (1); impingement (2) N (cf. pseudoganglion); E (cf.subacromial impingement)

inklemmingssyndroom van de schouder subacromial impingement

inknippen (obst.) episiotomy N (om inscheuren en/offoetale nood te verminderen)

inlegzool inlay

inleidende dosis initiating dose N (cf. aanvangsdosis, onderhoudsdooseing)

inleiding van de bevalling (met farmaca) induction of birth

inlooppijn pain when starting to walk N (=startpijn)

inloopspreekuur consultation without appointment

inmonding meatus, entrance, orifice

inmonding, ontsteking van een ~ meatitis

inname intake N (bv. van voedsel)

innestelen (van ovum), niet ~ nonimplantation

innesteling nidation, implantation

inotropie contractility, inotropy E (cf. lusitropy)

inprentingsstoornis imprinting disorder

inscheuring (van perineum bij de geboorte) (perineal) laceration

insect insect, bug (Am.)

insectensteek culicosis, insect bite

inseminatie semination, id.

inslaaplatentietest sleep latency test

inslaapstoornis fall asleep disorder

insluiting inclusion, incarceration

insluitlichaam inclusion body

insluitsel inclusion

insluitsel in vacuole van granula granulovacuolar inclusion

insnijden van nier om een steen te verwijderen nephrolithotomy

insnijding discission, incision, section, cut E (cf. episiotomy)

insnijding van een opening of doorgang meatotomy, porotomy

insnoering van het hart bij pericardontsteking constrictive pericarditis N (a.g.v. fibrineuze verdikking van het pericard)

inspannend strenuous

inspanning stress, strain

inspanning, fysieke ~ excercise

inspanning, krachtige ~ effort, exertion

inspanningsbelasting, fysieke ~ exercise stress

inspanningshoofdpijn effort headache, exertional headache

inspectie voor de gezondheidszorg inspectorate for health care

inspectie voor de volksgezondheid public health inspectorate

inspiratie inspiration N (i.t.t. uitademing/expiratie)

inspiratie, op het einde van de ~ endinspiratory

inspuiten to inject

instabiele angina (pectoris) unstable angina, intermediate coronary syndrome

instabiliteit unsteadiness, id.

instelbewegingen van het oog opticokinetics, optokinetics

instellen van een therapie to institute a therapy

instellen van systeem op bep. werkingsniveau to reset a system

instemming van een patiënt t.a.v. een bep. interventie na een eerdere herroeping reconsent E (cf. agreement, informed consent)

instorten to collapse

instroom (van materie) influx N (cf. efflux)

instrument m.b.t. corneakromming keratometer

instrument om inwendige structuren te bekijken m.b.v.

glasvezel fiberscope

instrument om neus en farynx te bekijken nasopharyngoscope

instrument om uitwendig hartvolume te meten cardiometer (obs.)

instrument voor toediening als aerosol atomizer E (cf. nebulizer)

instrument voor toediening van aerosol inhaler

instrumenten, gebruik/plaatsing van ~ instrumentation

instulpend invaginating

instulping entropion, invagination

instulping van darmgedeelte intussusception

insufficiëntie van cervix uteri incompetent cervix

insulineafscheidende cel uit pancreas beta cell

insulineproductie, abn. ~ dysinsulinism

insulinesecretie abn. verhoogd hyperinsulinism

insuloom nesidioma, id.

insult epileptic attack

inteelt inbreeding, endogamy N (cf. lijnteelt, uitteelt)

inteeltbevolking inbred population

integraal comprehensive, complete, id. E (cf. disintegration,

dissolution)

integriteit onaangetast, terwijl ~ noninvasive

integriteitsverlies van stratum spinosum acantholysis

intelligentie intelligence

intelligentieleeftijd mental age N (cf. leeftijd op basis van

opleidingscapaciteit)

interactie reciprocal action, id.

interactie van antigenen cross reaction

intercollegiaal overleg consultation

intercollegiale toetsing medical audit

intercostale ruimte intercostal space, ics (abbr.)

interstitiële nefritis tubulointerstitial nephritis

interstitiële ontsteking van het hart cardiac cirrhosis

interstitiële ontsteking van orgaan cirrhosis N (vaak wordt de lever

bedoeld)

interstitium interstice

interstitium betreffend interstitial

intertrigo gelijkend/betreffend intertriginous

intestinale tuberculose tuberculous enterocolitis

intima betreffend intimal

intimaontsteking van vene endophlebitis

intimiteit, ongewenste ~ sexual harassment

intonatie prosody, id. E (=melody of speech; cf. aprosody,

dysprosody)

intoxicatie poisoning, id.

intracardiaal endocardiac

intranucleaire insluitsels (bij cytomegalie) owl eyes

intraoculaire drukverhoging ocular hypertension

intravasaal intravascular

intravasculaire agglutinatie sludging blood

intravasculaire bronchioalveolaire tumor sclerosing angiosarcoma

of lung

intraveneus intravenous, iv (abbr.)

intrekking (van huid van mamma) dimpling

intrekking van de tepel nipple retraction

intuïtie cognition, id.

invaginatie intussusception, id.

invalide disabled, crocked (sl.)

invalidiserend disabling

invaliditeit disability, disablement, invalidism

invasie door geleedpotigen infestation

invasief, weinig ~ low-invasive E (cf. minimal invasive)

inversie van ooglid entropion of eyelid

inversietrauma ankle distortion N (a.g.v. supinatieletsel van de

enkel)

invertase invertin, saccharase, id.

invloed influence

invoer-uitvoerrelatie input-output relation

invretend ulcus phagedenic ulcer

inwendig interior, internal

inwendig gebruik, voor ~ for internal use

inwrijven van een zalf perfrication

inzenden (ter beoordeling) submission N (m.n. van manuscript/

aanvraag)

inzinking (psychisch) nervous breakdown

ion met negatieve lading anion

ion met positieve lading cation

ioniserende straling ionizing radiation

ionkanaal (van membraan) ionic channel

ipsilateraal homolateral, id. E (cf. contralateral)

IQ < 21 idiocy

IQ < 40 imbecility

IQ < 70 weak mind

iris bombans iridauxesis

iris- en corpusciliareontsteking iridocyclitis

iris, afwezigheid van ~ irideremia

Nederlands-Engels


iris, corpus ciliare en choroidea, systeem van ~ uveal tract

irisexcisie, gedeeltelijke ~ iridectomy

irisontsteking iritis

irissplijting (in twee lagen) iridoschisis

irisverdikking iridauxesis

irisverkleuring door vasodilatatie, rode ~ rubeosis iridis

irriterend irritating, irritant, acrid

ischemie door bloedonttrekking hemometakinesia

ischemie van de hartspier myocardial ischemia

ischemie van de hersenen cerebral ischemia

ischemie, intermitterende cerebrale ~ little stroke syndrome N (cf. TIA)

ischemisch hart preinfarction angina/syndrome

ischemisch retina-infarct, wattenachtig ~ cotton wool exudate/spots

ischiadicus (n. ~) sciatic nerve, ischiadic nerve

ischiadicusneuralgie en -neuritis sciatica

ischias sciatica

isolatie i.v.m. besmetting quarantine

isolator insulator

isolerend materiaal insulator

isomeer zonder spiegelbeeldvorm, optisch actieve ~ diastereomer

ivoor dentin, dentinum (1); ivory (2)

jaarlijks (voorkomend) annual

jaarritme betreffend circannual, circannean

jaloersheid jealousy

jaloezie tussen broertjes en zusjes sibling rivalry

Japanse mijtenkoorts tsutsugamushi

jejunum betreffend jejunal

jetvernevelaar jet nebulizer

jeugd youth, juveniles

jeuk itch, itching, pruritus E (cf. Baker/barley/cheese/clam/ diig^e^r^'s/CCU^c^r^/c^c^^/^c^c^c^r^'s/^c^iu^i^/^air^/li^r^l^e^^e^rns/ malabar/norwegian/poultrymen’s/sarcoptic/scrub/seven year/ straw/swamp/wimmer's/winter/jock itch)

jeuk (bij mijnwormziekte) ground itch

jeuk in de ogen itchy eyes

jeukend itching, pruritic

jeukerig itchy

jeukloos nonpruritic

jeukmug sand fly

jeukvrij nonpruritic

jeukwerend antipruritic

jicht gout N (cf. kalkjicht, pseudojicht)

jicht in de knie gonagra

jicht van de grote teen podagra

jicht(artritis) gout, uratic arthritis, arthritis urica

jichtig gouty

jichtknobbel chalkstone, tophus [pl. tophi]

jichtnefropathie gouty kidney

jodium iodine

jodium in covalente combinatie binary compound of iodine, iodide

jodiumhypothyreoïdie iodine hypothyroidism

N (d.w.z. hypothyreoïdie a.g.v. toedienen van jodide)

jongeren youth, juveniles

jugularisdruk, verhoogde ~ hepatojugular reflux

N (bij congestieve hartaandoeningen)

jukbeen zygoma, cheek bone, malar bone, yoke bone, jugal bone

jurisprudentie m.b.t. geneeskunde legal medicine

E (adj.: medicolegal)

k

kaak jaw N (mandibula c.q. maxilla; cf. knappende kaak)

kaakchirurgie oral surgery

kaakdysplasie, fibreuze ~ cherubism

kaakgewricht temporomandibular joint

kaakklem trismus, lockjaw E (due to spasm of masseters)

kaakontsteking gnathitis

kaakreflex jaw reflex

kaal bald

kaalheid (van het hoofd m.n. bij mannen) acomia, baldness

kaalheid na haaruitval alopecia

kaalhoofdigheid baldness, calvities, alopecia N (cf. babykaalheid)

kaalmakend decalvant

kaaswasserslong cheese washers’ lung N (variant van allergische alveolitis)

kadaver cadaver

kafferpokken alastrim, variola minor

kakkerlak cockroach, black beetle

kala-azar visceral leishmaniasis, dumdum fever, id.

kala-azar, infantiele ~ ponos

kale plekken, ronde ~ alopecia areata

kale tong glossal atrophy

kaliloog potassium hydroxide

kalium potassium

kaliumdepletie depletion of potassium

kaliumovermaat in bloed hyperkalemia

kaliumverlies depletion of potassium

kalk lime

kalk bevattend calcareous

kalk, gebluste ~ slack lime

kalk, ongebluste ~ burnt lime, caustic lime

kalkafzetting (in weefsel) calcification, calcareous infiltration

kalkgalblaas porcelain gallbladder

kalkhoudend calcareous

kalkjicht calcinosis

kalknagel a.g.v. schimmel onychomycosis, unguis adunctus

(L.) N (=schimmelnagel)

kalkoenfokkerslong turkey raisers’ disease N (variant van extrinsieke allergische alveolitis)

kalksteen limestone

kalkvormend calcific

kalkzoutafzetting (in weefsel) calcification

kalmeren to calm (down), to soothe (down), to quiet, to appease, to pacify, to steady

kalmerend sedative, quiescent

kalmerend (genees)middel sedative, emollient, downer, tranquilizer (Am.), tranquillizer (Br.), anxiolytic

kalmerende werking, met ~ sedative

kalmering sedation

kalmte calm(ness)

kam crista, crest, ridge

kameraad mate, fellow, companion, comrade, pal

kamerfibrilleren ventricular fibrillation

kamerhoek (van het oog) angle of anterior (eye) chamber

kamerhoekblok-glaucoom closed angle glaucoma, angle closure glaucoma

kamervocht (i.h. oog) aqueous humor

kamerwater aqueous humor, intraocular fluid N (cf. oogkamer)

kamfer camphor

kampvoeten (met ’s nachts paresthesieën) burning feet

syndrome N (door deficiëntie van vitamine B-complex)

kamvormig pectinate, comb-shaped E (cf. arytenoids)

kamvormig kraakbeen achter larynx arytenoids E (cf. pectinate)

kanaal canal, duct, channel, tract

kanaal in labyrint van het oor semicircular canal

kanaal van de a. carotis interna carotid canal

kanaal van foetale schildklier naar de tong thyroglossal duct

kanaal van Schlemm scleral venous sinus, id.

kanaaltje canaliculus

kanaaltjes, binnen de ~ intracanicular

kanalopathie channelopathy N (aandoening veroorzaakt door mutatie in ionkanaalgen)

kangoeroezorg kangaroo baby care

kanker carcinoma, malignant tumor, cancer, (primary) neoplasm E (cf. interval cancer)

kankerinducerend gen oncogen, transforming gen

kankerontwikkeling, voorafgaande aan ~ precancerous

kankerverwekkend oncogenic, carcinogenic

kankerverwekkende stof carcinogen

kansverdeling probability distribution

kanteelstroom square pulse

kanteltafel tilt table N (o.a. gebruikt bij onderzoek naar neurocardiogene syncope)

kapsel capsula, capsule

kapsel dat schijnbaar aanwezig is pseudocapsule

kapsel, binnen het ~ intracapsular

kapsel, gelegen buiten het ~ extracapsular

kapsel, onder het ~ subcapsular

kapselontsteking capsulitis

kapselstaar capsular cataract

kapselverwijdering decapsulation

karakteristiek (kenmerk) feature

karaktertrek trait

karbonkel carbuncle N (conglomeraat furunkels, puist met stafylokokken; cf. negenoog)

karkas carcase, carcass

karmozijnbes pokeweed E (cf. PWM)

karyon nucleus (of cell), id.

karyoplasma chromatin, id.

karyosoom net knot, id.

katabolisme catabolism

katabolisme dat abn. verhoogd is hypercatabolism

katalysator, biologische ~ enzyme

kataplexie drop seizure, drop attack, cataplexy

kater (alcoholische ~) hangover (due to alcohol)

katheter met dubbel lumen voor aspiratie replogle tube

katheterpoort exit site of catheter N (cf. varkensstaartkatheter)

kation cation

katrolachtige structuur trochlea

kattenkrabziekte cat-scratch disease/fever

kauwactiviteit mastication

kauwen chewing

kauwen van voedsel mastication

kauwprobleem difficulty of mastication

kauwspier masseter

keel throat, gullet

keel betreffend guttural

keel die opgezet is edematous throat

keel-, neus- en oorheelkunde otorhinolaryngology, ENT (abbr.)

keelamandel tonsil, palatine tonsil, faucial tonsil

keelamandel verwijderen tonsillectomy, amygdalotomy

keelamandelen betreffend, omgeving van ~ peritonsillar

keeldifterie diphtheric pharyngitis, diphtheritic malignant angina

keelholte pharynx

keelholte en slokdarm betreffend pharyngoesophageal

keelingang fauces

keelontsteking pharyngitis, quinsy, inflammation of the throat, angina

keelontsteking bij Pfeiffer monocytic angina

E (=monocytenangina)

keelpijn sore throat

keelpijn met dreigende verstikking cynanche

keelspoeling throat washing

kegel cone, conus (L.) [pl. coni]

kegel(vormige) biopsie cone biopsy

kegeltand pin tooth

kegeltjes van het netvlies retinal cones

kegelvormig conoid

kegelvormige uitstulping van de cornea keratoconus

kei, met het uiterlijk van een ronde ~ cobblestone appearance

keizersnede hysterotomy, cesarian/cesarean section E (cf. perimortem)

kelkvormig(e) orgaan/holte cup shaped structure, chalice, calyx [pl. calyces]

keloïd kelis, cheloid, id.

keloïd, vals ~ cicatricial keloid

kenmerk feature, characteristic

kenmerken, met alle ~ full-blown

kenmerkend characteristic

kenmerkend voor een bepaalde ziekte pathognomonic

kenmerkend voor spasme spastic

kenmerkende factor, stof met een ~ marker

kennis vergaren bij experts t.b.v. kunstmatige intelligentie knowledge engineering

kerasinestapeling kerasin thesaurismosis, Gaucher’s disease

keratinecyste epidermoidoma, epidermoid cyst E (cf. cholesteatoma)

keratitis in het gebied rondom de pupil areolar keratitis

keratoconjunctivitis door Ch. trachomatis trachoma

keratoconjunctivitis sicca sicca syndrome, atrophic dacryosialadenopathy

keratoconjunctivitis, epidemische ~ shipyard disease/eye

keratoconus conical cornea, id.

keratokèle descemetocele, id.

keratomalacie xerotic keratitis, id.

keratosis follicularis psorospermosis, psorospermiasis

kering naar buiten eversion

kering van de foetus version (of fetus)

kerkhofbloempjes senile purpura N (bloeduitstortinkjes aan onbedekte huid bij bejaarden)

kermen to groan

kern met inkepingen indented nucleus

kern(energie)centrale nuclear (power) plant

kern, gelegen in de ~ intranuclear

kerndeling nuclear division

kerndeling, somatische ~ mitosis

kerndelingsfiguren mitotic figures

kerndelingsspoel cleavage spindle

kernhoudende cel nucleated cell

kernhoudende erytrocyt normoblast

kernhoudende laag van de retina nuclear layer of retina

kernicterus kernicterus N (neurale afwijkingen in baby a.g.v.

hyperbilirubinemie)

kernkapje (van spermatozoön) head cap

kernkettingvezeltje nuclear chain fiber E (cf. muscle spindle)

kernlis chromosome

kernloos acaryote

kernloze cel akaryocyte, acaryote

kernplasma nucleoplasm, karyoplasm

kernstaar nuclear cataract

kerntemperatuur core temperature, deep body temperature (obs.)

kernverval pyknosis

kernvormingsproces nucleation

kernzakvezeltje nuclear bag fiber N (cf. spierspoel)

kersrood cherry-red

keteldoofheid noise-induced deafness

keten chain E (^ branched chain, mu-chain, very-long-chain, heavy chain)

keton(lichaam) ketone (body)

ketonen in de urine ketonuria

Nederlands-Engels


ketonen in overmaat in het lichaam ketosis

ketonlichamen in bloed ketonemia

ketonvormend ketogenic

ketting chain E (^ branched chain, mu-chain, very-long-chain)

keukenzout sodium chloride

keuze choice

kever bug (Am.), beetle (Br.)

kevers, infestatie door ~ scarabiasis

kielvormig carinate

kiembaan germ line

kiemblad germ layer

kiemblad, binnenste laag van het middelste ~ splanchnic mesoderm

kiemblad, buitenste ~ ectoderm

kiemcel blast cell, germ cell

kiemcelleukemie blast cell leukemia

kiemceltumor dysgerminoma

kiemcentrum germinal center

kiemdodend antiseptic, germicidal N (cf. desinfectans)

kiemepitheel germinal epithelium

kiemneutraliserende actie disinfection

kiemontwikkeling blastogenesis

kiemschijf blastodisk, blastoderm, germ disc

kiemstreng sex cord

kiemvrij axenic, germ free, sterile, pathogen free

kies molar, molar tooth, dens (L.) [pl. dentes]

kies betreffend molar

kies die boventallig is distomolar

kies met vergrote pulpaholte taurodontism

kiespijn toothache, dentalgia, odontalgia

kieuwbogen pharyngeal arches, branchial arches

kieuwdarm pharyngeal gut

kieuwspleet pharyngeal cleft

kieuwzakjes pharyngeal pouches

kiezelaarde silica

kiezelzuur silicic acid

kiezentang extracting forceps

kijkoperatie exploratory surgery E (cf. laparotomy)

kil chilly, shivery N (cf. ongevoelig)

kin chin, mentum N (cf. onderkin)

kin betreffend genial, mental

kind (jonger dan 2 jaar) infant

kind (ouder dan 2 jaar) child

kind (tijdelijk door ouders verlaten) grass orphan

kind dat dood geboren is stillborn baby

kind dat te vroeg geboren is preterm infant

kind met complex van onnatuurlijke wonden battered baby syndrome

kind met nefrogene diabetes insipidus water baby

kind van voldragen zwangerschap mature infant, term infant

kinderarts pediatrician (Am.), paediatrician (Br.), children’s doctor

kinderbijslag child benefit

kinderdagverblijf child (day) care center (Am.), day nursery (Br.)

kindereczeem op het hoofd infantile eczema

kinderen van dezelfde vader en moeder siblings

kinderepilepsie (bep. vorm) salaam attack

kindergeneeskunde pediatrics

kinderjaren childhood

kinderjaren (tot de leeftijd van 2 jaar) babyhood, infancy

kinderkamer nursery

kinderleeftijd (tot 2 jaar) betreffend infantile

kinderleeftijd, op de ~ in childhood

kinderlijke eigenschappen bij volwassene infantilism

kinderloos childless

kindermishandelingssyndroom battered child syndrome

kinderopvang child care

kinderverlamming poliomyelitis, infantile paralysis N (virale ontsteking van grijze stof in ruggenmerg)

kinderverwaarlozing child neglect

kinderziekenhuis pediatric hospital

kinderziekte childhood disease N (cf. groeipijn)

kindsbeweging fetal movement E (cf. quickening)

kindsheid infancy, childhood

kindshoofd bij de geboorte, zichtbaar ~ crowning of head

kindspek meconium

kinesist (B.) physiotherapist, physical therapist

kinetose motion sickness, swing (motion) sickness, kinetosis

kinine (alkaloïd) quinine

kinine-isomeer (bep. type) quinidine

kink kink, kinking

kinkhoest pertussis, whooping cough

kinsteun chinrest

kinverband capistrum

kippenborst chicken breast, pigeon breast/chest

kippenfokkers(long)ziekte chicken raiser’s disease

kippenvel goose flesh, anserine skin

kittelaar clitoris

klacht (van subjectieve aard) symptom E (cf. sign)

klacht die manifest is bij het eerste consult presenting feature

klacht waarom een patiënt hulp zoekt chief/principal complaint

klachtenvrij asymptomatic

klachtenvrije galstenen silent gallstones

klachtindiener plaintiff

klam moist(y)

klam (aanvoelend) clam(my)

klank sound, tone

klank, het niet kunnen voortbrengen van een ~ aphonia

klanken g en k incorrect uitspreken gammacism

klap snap E (^ opening snap)

klaplong pneumothorax

klapvoet steppage (gait), cock walk N (bij verlamming van

n. peroneus)

klaring clearance

klassieke route classical pathway

klauwachtige structuren van lintworm hooklets

klauwachtige verkromming van de nagels onychogryposis

klauwen hebbend unguiculate

klauwhand claw hand

klauwvoet claw foot

klauwvormig unguiculate

kleding clothes, clothing

kleerluis clothes louse L (Pediculus humanus var. corporis)

klei eten (als geperverteerde uiting) clay eating E (cf. pica)

klein van stuk (tijdens de groei) retarded physical development, failure to thrive

klein voor zwangerschapsduur small-for-dates E (cf. light-for-dates)

kleincellig (long)carcinoom oat cell carcinoma, small cell anaplastic (lung) cancer

kleine (binnenste) curvatuur van de maag small curvature of stomach

kleine apertuur narrow pelvic plane

kleine buis/tubulus betreffend tubular

kleine flycteen phlyctenule

kleine hersenen betreffend cerebellar

kleine nodus nodule

kleinstekwadratenmethode least squares method (stat.)

klem clamp

klem zitten impaction, incarceration

klem, getande ~ alligator (forceps) N (cf. arterieklem)

klemband tourniquet

klemmen van de kaken, op elkaar ~ clenching of jaws

klep valve

klepvitium valvular defect

kleren clothing, clothes

kleur color (Am.), colour (Br.), hue

kleurbaar stainable, tingible

kleurbaarheid die sterk verhoogd is hyperchromasia, hyperchromatism

kleurbaarheid van bloedcellen abn. groot polychromatophilia

kleurbare neerslag stainable deposition

kleuren zien color vision Br (cf. colour)

kleurenblindheid color blindness, achromatop(s)ia Br (cf. colour)

kleurenblindheid m.u.v. twee grondkleuren dichromatopsia

kleurenblindheid, volledige ~ monochromatism

kleurend met de Grammethode gram-positive

kleurend met zure kleurstoffen acidophilic staining

kleurenonderscheidingsvermogen, afwijking van ~ dyschromatopsia

kleuring staining (1); coloration (2)

kleuring die afhangt van het weefseltype metachromasia

kleuringsmethode bij laboratoriumonderzoek laboratory staining

kleurling nonwhite, black, negro [pl. negroes]

kleurlingen, niet ~ whites

kleurongelijkheid van erytrocyten anisochromia

kleurstof pigment, dye, stain

kleurstof (bepaald type) m.b.t. blaaskanker xenylamine

kleurstoffen waarin azoverbindingen azodyes

kleurverschil in een afbeelding doordat bloed binnenstroomt bright blood

kleurverschil in een afbeelding doordat bloed wegstroomt black blood, flow void

kleurverschillen waar normaal slechts één kleur aanwezig

is heterochromia

kleverig tenacious, sticky

klier gland, adeno- N (cf. maligniteit van een klier)

klier- en plaveiselepitheel betreffend adenosquamous

klier met inwendige secretie endocrine gland

klierblaasje acinus, follicle

klierblaasje betreffend acinic, acinar

klierbuisje glandular tubule

kliercel van de maagwand delomorphous cell, gastric parietal cell, oxyntic cell

klieren betreffend, diverse ~ pluriglandular, polyglandular

klieren betreffend, twee ~ biglandular

klierepitheeltumor adenoma [pl. adenomata]

kliergang, binnen een ~ intraductal

klierhyperplasie adenomatosis

klieringroei budding Fr (=bourgeonnement)

klierkanker adenocarcinoma, adenocancroid

klierkoorts acute lymphadenosis, glandular fever, infectious mononucleosis

klieromgeving betreffend periglandular

klierontsteking adenitis

klierpijn adenalgia

klierweefsel glandular tissue

klierziekte adenopathy, adenosis

klieven to dissect

klievingsdeling cleavage

klik (bij auscultatie) click

kliksen clicking

kliniek clinic

klinisch (relevant) clinical

klinisch fysicus medical physicist E (cf. QMP, SMP)

klinische pathologie (vs. pathoanatomie) laboratory medicine E (includes hematology, clinical chemistry and microbiology)

klinische verschijnselen, met afwezigheid van ~ subclinical

klinken to sound

klisteer clyster, enema

klokvormige curve gaussian curve

klomphand club hand

klompnier clump kidney

klompvoet equinovarus, club foot, talipes

klonen cloning

klonter clot, grume

klonteren clotting

klontering van bloedcellen blood sludging N (=intravasculaire agglutinatie)

kloof rhagade, cleft, disruption, fissure

kloon clone

kloppend beating, pulsating

kloppende pijn throbbing pain

kloppijn pain on percussion, percussionary pain E (cf. tenderness)

klopping pulsation N (cf. hartklopping)

klotsend geluid splashing sound

klotsend geluid (bij schuddend bewegen) succussion sound

kluwen van arteriolen en zenuwen glomus

klysma clyster, enema

knaagdier rodent

knabbelen gnawing, munching

knabbeltang gouge forceps

knagen gnawing

knal snap E (^ opening snap)

knallend geluid popping sound

knappend gewricht creaking joint

knappende kaak snapping jaw

knappende vinger trigger finger E (pain due to stenosed tendon sheath)

knarsend geluid crunching sound

knarsend xifosternaal geluid Hamman’s crunch

kneden naar een bepaalde vorm molding

kneedbaarheid plasticity

knetterend geluid crepitation

knetterende rhonchus crepitant rale, crepitus

kneuzen to contuse

kneuzing bruise, bruising, contused wound, contusion

E (cf. concussion)

knevelverband Spanish windlass N (cf. stuwband)

kniebeschermer knee cap

kniegewricht dat naar achteren doorbuigt genu recurvatum

knieholte popliteal space

knielen kneeling

kniepeesreflex knee reflex, knee jerk, patellar reflex

knieschijf knee cap, patella, rotula, whirl bone

knieschijf betreffend rotular

knijpen (in de huid) pinching

knikkebollen nodding of head

knikkende hoofdbewegingen nodding of head

knikkende knieën knees that give way E (cf. kyfotische knik)

knikkramp infantile nodding spasm

knikvoet pes valgus

knipmesbeweging clasp-knife phenomenon

knipmeshouding jack-knife position N (bij operatie)

knipmesvinger trigger finger E (pain due to stenosed tendon sheath)

knipogen eye blinking, winking

knipperen (met een oog) winking, eye blinking E (cf. lid stare, flicker an eyelash)

knipperen (van het ooglid) blinking (of eyelid)

knipperen als reactie op een bedreiging menace reaction

knipperen met de ogen twinkling

knipperen van het ipsilaterale ooglid direct corneal reflex

N (bij aanraking van cornea)

knipperen, weinig ~ infrequent blinking, lid stare

knipperreflex blink reflex N (cf. dreigreflex)

knipperscotoom scotoma scintillans

KNO (afk.) otorhinolaryngology, ENT (abbr.)

knobbel concretion, concrement, lump, mass, node, nodule N (cf. eeltknobbel, gewrichtsknobbel, huidknobbeltje, jichtknobbel, netvormig patroon met knobbeltjes, telefoonknobbeltje, verzameling knobbeltjes, vorming van knobbels, zangersknobbeltje, zitbeenknobbel)

knobbel die weinig radiojodium bindt cold nodule

knobbelig nodular

knobbelige verhevenheid boss E (cf. bosselated)

knobbels op voorhoofdsbot en pariëtaal bot bossing of the cranium, frontal bossing N (bij kind a.g.v. rachitis of chronische anemie)

knobbels, het ontstaan van ~ bossing

knobbels, met diverse ~ multinodular

knobbeltje nodule

Nederlands-Engels


knobbeltje (i.h.b. door tuberculose) tubercle

knobbeltje bij lymphogranuloma venereum bubonulus

knobbeltje in de huid papule

knobbeltjes in mamma, pijnlijke ~ fibroadenosis

knobbeltjes, met kleine ~ micronodular

knobbeltjesziekte tuberculosis

knoflook garlic

knokkelkoorts dandy fever, breakbone fever, dengue (fever)

knoop node E (^ AV-node, Heberden, lymph, Osler, Schmorl, sinus)

knoop in de navelstreng knot of umbilical cord

knoopsgatmisvorming boutonnière malformation

knoopvormig buttonlike

knopen in het haar trichonodosis

knopjes waaruit een groeiproces ontstaat buds

knorren to grunt

knorrende maag grumbling stomach

knorrig peevish

knot(je) bun N (=haarknot)

knotsvormig club-shaped

knutselen aan dingen die tussen je oren zitten to tweak E (cf. life style enhancement, brain styling)

kocher clamp, hemostat

koeienoog megalophthalmos, buphthalmos N (cf. hydrophthalmia)

koekoek cuckold

koekoeksbeen coccyx

koel cool, chilly

koeling (mild) hypothermia N (cf. onderkoeling, afkoeling)

koelte coolness

koelzalf cold cream

koemelk cow milk

koemelk met maximaal 10000 bacteriën per ml certified milk

koepelholte attic, atticus, epitympanum, recessus epitympanicus

koepelvormig dome-shaped E (cf. blse dome)

koepokken (abortive) cowpox, paravaccinia, red vaccinia

koepokkenvirusbesmetting bij mens vaccinia

koeriersyndroom body-packer syndrome

koeroe kuru E (is example of slow-virus infection)

koffieverwerkerslong coffee workers’ lung N (vorm van

extrinsieke allergische alveolitis)

kogelcel spherocyte N (bolvormige rode bloedcel met verminderde osmotische resistentie)

kogelgewricht ball-and-socket joint

kogelventiel ball valve

KOH potassium hydroxide N (15% oplossing van kaliumhydroxide in water t.b.v. test)

koilonychie spoon(-shaped) nails, id.

koker socket

kokervisus, kokerzien tunnel vision, tubular vision

kokhalzen gagging, retching

kokkeneczeem nummular dermatitis/eczema

kolendamp carbon monoxide

koliek colic

koliekachtig colicky

koliekvrij noncolicky

kolom column

kolonisatie colonization

komend van buiten exogenous

koningsader basilic vein

koningskwaad adenochoiradelogia, kings evil

kooldioxide carbonic acid, carbon dioxide

kooldioxide in bloed verlaagd hypocapnia

kooldioxideoverschot in bloed hypercapnia

koolhydraat carbohydrate E (cf. hydrocarbon)

koolhydraat met toegevoegd chloraat chlorated carbohydrate

koolhydraatstapelingsziekte glycogen storage disease, glycogenosis

koolmonoxide sweet gas, carbon monoxide E (cf. poisoning)

koolstof carbon

koolwaterstoffen van petroleum, vloeibare ~ mineral oil

koolzuur carbonic acid

koolzuur betreffend carbonic

koolzuurhoudend carbonated

koolzuurzout carbonate

koon cheek

koord string, cord, chord, chorda (L.) [pl. chordae]

koorts fever, pyrexia N (cf. Afrikaanse tekenkoorts, boskoorts, hooikoorts, bosluizenkoorts, dorstkoorts, gele koorts, geneesmiddelenkoorts, groep C-virale koorts, Japanse mijtenkoorts, klierkoorts, knokkelkoorts, kopergieterskoorts, kraamvrouwenkoorts, Krim-hemorragische koorts, loopgravenkoorts, maltakoorts, melkerskoorts, Middellandse Zeekoorts, mijtenkoorts, miliaire koorts, modderkoorts, moeraskoorts, Phlebotomuskoorts, Q-koorts, sylvatische gele koorts, porseleinkoorts, tekenkoorts, texaskoorts, tropenkoorts, trypanosomenkoorts, tyfeuze koorts, vierdaagse koorts, wisselkoorts, woestijnkoorts, zandvliegkoorts, zwartwaterkoorts)

koorts e.c.i. fever/pyrexia of undetermined/unknown origin, PUO/FUO (abbr.)

koorts met tussenpozen optredend intermittent fever

koorts, met lichte ~ feverish

koorts, uitzonderlijk hoge ~ hyperpyrexia

koortsaanval, vluchtige ~ febricula

koortsachtig feverish

koortsconvulsie febrile convulsion

koortsdaling remittent fever

koortsend febrile

koortslip cold sore, blister fever, herpetic lip, labial herpes, oral herpes

koortsperiode, voorafgaande aan ~ antefebrile

koortspiek ’s middags (bij tuberculose) afternoon fever

koortsrilling chill, shivering-fit

koortsstuip febrile convulsion/seizure, pyrexial convulsion

koortstoestand febrile state, pyrexia

koortsuitslag fever blister(s), coldsore

koortsverwekkend febrific

koortsverwekkend middel pyrogen

koortsvrij afebrile

koortswerend(e stof) antipyretic

kop caput, head

koperafzetting in weefsel chalcosis

kopergieterskoorts brass-founders ague

koperroestkleurig aeruginous E (^ Pseudomonas)

kopersulfaatneerslag blue stone

kopie copy (1); photocopy, xerox copy (2) E (cf. master copy)

koppeling van genen linkage of genes

<span clas